Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله
Sign in to follow this  
Ali14

Mir Mohd Baqer Razvi Amanath Khani

Recommended Posts

(bismillah)

ÈÇÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÑ ÑÖæی ÇãÇäÜÊ ÎÜÜÜÇäی

ã̪ ÌíÓÿ ÎǘÓÇÑ ˜ی ÇÊäی ÌÑÇٔÊ äÀíŸ Àæ Ó˜Êی ˜À ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی ÕÇÍÈ

˜ÿ ãÊÚáÞ ÊÈÕÑÀ ˜Ñ Ó˜æŸ۔ áí˜ä ãᘠ˜ÿ ãÈÕÑíä ÇæÑ ÏÇäÔæÑæŸ ˜ÿ ˜ª ÊÈÕÑÿ íÔ

ßÑ ÑÀÇ ÀæŸ ÇÊäی äÌÇÆÔ Êæ äÀíŸ Àÿ ˜À íÀÇŸ Ñ ÊãÇã ÊÈÕÑæŸ ˜æ Ìæ ˜À ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی

ÕÇÍÈ ˜ÿ ãÊÚáÞ ÈíÇä ˜íۓ ۓ ÀíŸ ÓÇŸ ˜Ñ Ó˜æŸ ªÑ Ȫی äÏ ÎØæØ ¡

ÊÚÑÝ æ ÇÔÚÇÑ íÔ ˜Ñäÿ ˜ی ÓÚÇÏÊ ÍÇÕá ˜ÑäÇ ÇÀÊÇ ÀæŸ۔

Øæíá ÊÈÕÑæŸ ˜ی äÀÇíÊ ãÎÊÕÑ ÇÞÊÈÇÓ

(1)

ãæÑÎÀ 4 ÌäæÑی 1963 ۶

ÑÆíÓ ÇáÔÚÑÇ۶ ÚÇáی ÌäÇÈ ÈÇÞÑ ÑÖæی ÇãÇäÊ ÎÇäی ÒÇÏ ˜ãÇá ÍíÏÑÂÈÇÏ Ï˜ä ÇíÓÿ ÏíŸ äæÇÒ

ÇæÑ ÇÏÈ ÑæÑ ÎØÀٔ ÇÑÖ ˜ÿ äÀÇíÊ ÎæÔ æ ÇæÑ ÚÇáی Ý˜Ñ ÔÇÚÑ ÀíŸ۔ æÀ Çí˜ ÇíÓÿ

ÓÊæÏÀ ÕÝÇÊ ÇæÑ ÌÇãÚ ˜ãÇáÇÊ ÎÇäæÇÏÀ ˜ÿ Ôã æ ÑÇÛ ÀíŸ Ìæ ãÏÊ ãÏíÏ Óÿ Çäÿ

ãÍÇãÏ ÇæÑ ÝÖÇÆá ßی æÌÀ Óÿ ÀäÏæÓÊÇä ãíŸ ÎÇÕ ÔÀÑÊ Ñ˜ªÊÇ Àÿ۔

ÇöÓ ÏæÑö ÇáÎØÇØ ãíŸ ÈÇÞÑ ÑÖæی ˜Ç ãÑËíÀ äÇÑی ˜ی ØÑÝ ãÊæÌÀ ÑÀäÇ ÈÒÇÊö ÎæÏ ÞÇÈáö

ãÈÇјÈÇÏ ˜ÇÑäÇãÀ Àÿ. ÇÓ ØÑÝ ã̪ÿ Çä ˜ÿ ãÑÇËی ÌÓÊÀ ÌÓÊÀ šªäÿ ˜Ç ÇÊÝÇÞ ÀæÇ۰

ÀÑ ãÑËíÀ äÿ Çä ˜ÿ ÝÖá æ ˜ãÇá ˜ÿ ÀÑÿ äÞæÔ ãíÑÿ ÐÀä Ñ ªæšÿ ۰ ÇäÀæŸ äÿ

ãÑËíÀ äÇÑی ˜ÿ ÇíÓÿ ãíÏÇä ãíŸ ÌÓÿ ÇÓÇÊÐÀٔ ÓáÝ Çäی ÑíÇÖÊ Óÿ Àáÿ Àی

áÇáÀ ÒÇÑ ÈäÇ ˜ÿ ÀíŸ ä˜ÊÀ ÑÓی æ ÓÎä ÂÝÑíäی ˜ÿ äÆÿ á ÈæŠÿ ˜ªáÇۓ ÀíŸ ÇæÑ ÈÙÇÀÑ

Èšی ÊäÜÜ æÇÏی ãíŸ Çäÿ áíۓ ÍíÑÊ ÇäíÒ ØæÑ Ñ æÓÜÜÜÜÜíÚ äÌÇÆÔ íÏÇ ˜ی Àÿ۔ Çä ˜Ç

ÀÑãÑËíÀ ÈíÇä ßی ÑæÇäی¡ ÀÆíÊ ˜ÿ ÊäÇÓÈ¡ ÇÓáæÈ ˜ی ãÊÇäÊ¡ ÊÎíáã

˜ی ÕÍÊ ãäÏ ÈÇáíÏی¡ ãæÖÚ ˜ÿ ÇÏÑǘ¡ Ýäی ÇãæÑ ˜ی äÀÏÇÔÊ ÇæÑ ããÏæÍíä ˜ÿ

ÍÝÙ ãÑÇÊÈ ßی ÇÚáی äãÇÆíÏی ˜ÑÊی Àÿ ãÑ Çä ÊãÇã ÇæÕÇÝ ˜ÿ ÚáÇæÀ  ˜ی ãÑËíÀ

äÇÑی ãíŸ ÓÈ Óÿ ÒíÇÏÀ ãÊÇËÑ ˜Ñäÿ æÇáی íÒãÑËíÀ äÇÑی ˜ÿ ÞÏíã ÂÆíä æ ÂÏÇÈ ˜ÿ ÍÝÇÙÊ

˜ÿ ÓÇʪ ÓÇʪ ÚÈÏö ÌÏíÏ ˜ÿ ݘÑی ÊÞÇÖæŸ ˜Ç ÕÍÊ ãäÏÇäÀ ÇÏÑǘ æ ÇãÊÒÇÌ Àÿ۰

Çä ˜ÿ ãÑÇËی Èí˜ æÞÊ ØÑÒö ÞÏíã ˜ÿ ÔÇÆÞíä ÇæÑ Ý˜Ñ ÚÕÑی ˜ÿ ÏáÏÇÏÇä ˜ی ÊÔÝی æ ÊÓ˜íä

˜Ç ÓÇãÇä ãÀíÇ ˜ÑÊÿ ÀíŸ ۰Çä ÊãÇã ÎÕæÕíÇÊ ˜ÿ ÓÇʪ ÎæÏ ãÑËíÀ ˜ÿ ÚäÕÑ Èªی Ìæ ÍÞíÞÊÀð

ãÑËíÀ äÇÑی ˜ی ÛÑÖ æ ÛÇíÊ Àÿ äÔÜÜÜÜÊÑ ˜ی ØÑÍ Çä ˜ی äÙã æ äÇÑÔ ãíŸ ãæÌæÏ Àÿ ۔

ÞÏíã æ ÌÏíÏ ˜ی ÇÓ ÎÔæÇÑ ÂãÒÔ ˜ی æÌÀ Óÿ  ˜æ ÌÇãÚ ÇáÑíÇÓÊíä ˜ÀäÇ ÏÑÓÊ ÀæÇ۔

ÎáøÇÞö ÚÇáã Çä ããÏæÍíä ˜ÿ ØÝíá ãíŸ Ìæ Çä ˜ی ãÑËíÀ äÇÑی ˜Ç ãæÖæÚ ÀíŸ۰

ÌäÇÈ ÈÇÞÑ ÑÖæی ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜ÿ ÒæÑö Þáã ãíŸ ÇæÑ ÇÖÇÝÀ ÝÑãÇÿ ÇæÑ Ïíäی ÇÏÈ

˜ی ÎÏãÊ ˜ÿ áíۓ ÇäÀíŸ ÚãÑö äæÍ۴ ÚäÇíÊ ÝÑãÇۓ۰ ÊæÞÚ Àÿ ˜À ÇÑÈÇÈö äÙÑ Çäی

ÞÏÑ ÔäÇÓی Óÿ Çä ˜ÿ ãÑÇËی ˜Ç ãØÇáÚÀ ˜Ñ ˜ÿ Ïíäی ÇæÑ ÇÏÈی ÐæÞ ˜ی ÊÓ˜íä ˜ÿ ãæÇÞÚ

ÝÑÇÀã ˜ÑÊÿ ÑÀíäÿ۔

ÇáÓíÏ ÇÈä ÍÓä äæ äÀÑæی

(2)

ÌäÇÈ ÈÇÞÑÑÖæی äÿ Çäÿ ãÑËíæŸ ãíŸ ÇÔÇÑíÊ ÇæÑ ÇíãÇÆíÊ ÊÇËÑÇÊی í˜Ñ ÓÇÒی ÇæÑ

ÌÏøÊ ÇÓáæÈ Óÿ ˜Çã áÿ ˜Ñ æÀ äíÇ ä íÏÇ ˜Ñ áíÇ Ìæ æÞÊ Óÿ Àã ÂÀä ʪÇ۰

ÌäÇÈ ÈÇÞÑ ÑÖæی äÿ Çäÿ ÐæÞ ÇæÑ æÌÏÇä ˜ÿ ãØÇÈÞ ÇÙÀÇÑ ÚÞíÏÊ ˜ی äÆی ÑÇÀ

ªæäª áی۰ Çä ˜ی ÎæÊ æÊÎáíÞ æ ÊÚãíÑ äÿ Èšی ÈáäÏíÇŸ ÍÇÕá ˜Ñ áی ÀíŸ۔

˜ÀíŸ ÊÝÕíáÇÊ äÿ ÍÓä íÏÇ ˜íÇ Àÿ۰ ˜ÀíŸ ÇíÌÇÏ æ ÇÎÊÕÇÑ ˜ی ÇíãÇÆíÊ äÿ ãÕÑæŸ Ê˜ ˜æ

ÊÇËÑ ˜Ç ÎÒÇäÀ ÈäÇ ÏíÇ Àÿ۰ ÎæÈی íÀ Àÿ ˜À ˜áÇÓ˜ی ØÑÒ ãíŸ ÌÏíÏ ˜Ç Ìæš ÇÓ ØÑÍ

áÇíÇ íÇ Àÿ ˜À ÊÇËíÑ ÇæÑ áØÝ ãíŸ ÇÖÇÝÀ ÀæíÇ Àÿ íÀ ÎÕæÕíÊ ãæÕæÝ

˜ÿ ÔÚæÑ Ýä ˜Ç äÊíÌÀ Àÿ۔

ÑæÝíÓÑ ÓíÏ ÇÍÊÔÇã ÍÓíä ÇáÀ ÂÈÇÏ 16 ãÇÑ 1964 ۶

(3)

ÌäÇÈ ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜ی Ý˜Ñ ãíŸ ãÑËۓ ˜Ç äÀÇíÊ ÔÇÆÓÊÀ ÔÚæÑ ãæÌæÏ Àÿ۰ ÇÓ ˜Ç

Çí˜ ÈšÇ ÓÈÈ íÀ Àÿ ˜À ãÑËíÀ Çä ˜ÿ áíۓ ÚÞíÏÊ ãäÏی ˜Ç ÇÙÀÇÑ Àی äÀíŸ

Èá˜À ÔÇÚÑی Ȫی Àÿ۔ ÇÓÇÊÐÀ äÿ ãÑËۓ ˜ی Ìæ ÑæÇíÇÊ ÞÇÆã ˜ÑÏی ÀíŸ Çä ˜ÿ ÇÚÊÈÇÑ Óÿ íÀ ãÓáøã

Àÿ ˜À ãÑËíÀ ÇÑ ÔÇÚÑی äÀíŸ Êæ ãÑËíÀ Ȫی äÀíŸ۔ ÇÒÏíÇÏöãÔÞ ˜ÿ ÓÇʪ

ÈÇÞÑ ÕÇÍÈ ˜ی ØÈÚ ãæÒæŸ Ñ ÇæÑ ÌöáÇ ÀæÊی ÌÇۓ ی۰ ÇÓ ˜Ç áÇÒãی äÊÌÀ

íÀ Àÿ ˜À æÀ ãæÌæÏÀ ÚÀÏ ˜ÿ ãÑËíÀ äÇÑæŸ ãíŸ Çí˜ äãÇíÇŸ ãÞÇã ÍÇÕá ˜Ñ áíŸ ÿ۔

ÑæÝíÓÑ ÚÈÏÇáÞÇÏÑ ÓÑæÑی ۔ ÍíÏÑÂÈÇÏ ãæÑÎÀ 14 ÓŠãÈÑ 1962 ۶

(4)

ãÑËíÀٔ ÍÖÑÊ ÒíäÈ۴ "ÌÀÇÏö ÕÈÑ" ˜ÿ ÊÚáÞ Óÿ Øæíá ÊÈÕÑÿ ˜Ç

äÀÇíÊ ãÎÊÕÑ ÇÞÊÈÇÓ ۰

ãæáæی ÈÇÞÑ ÑÖæی ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜ÿ ˜Àÿ Àæÿ ãÑËۓ "ÌÀÇÏö ÕÈÑ" ˜æ

ÌÓ ˜Ç ãæÖæÚ۰۰۰۰ ÔÜÜÑí˜ÊÀ ÇáÍÓíä۴ ÒíäÈö۴ ÚÇáی ãÞÇã ˜Ç ÕÈÑ ÇæÑ

Çä ˜Ç ÌÀÇÏ ˜ÈÑیٰ Àÿ šªÇ ÇæÑ ÈÇÑ ÈÇÑ šªÇÊÇ ˜À Çäÿ ÇíãÇä ˜æ ãÓÊÍ˜ã ˜Ñ Ó˜æŸ۰

šªÊÿ šªÊÿ ÌÈ Çí˜ ÈäÏ ˜ÿ ÇÓ ãÕÑÚÿ Ñ ÀäÇ

"ÞáÈ ÒÀÑÇ۴ ˜ÿ Ϫš˜äÿ ˜ی ÕÏÇ Àÿ ÒíäÈ۴"

Êæ ªÑ ãíŸ ÈÀÊ ÏíÑ Ê˜ Âÿ äÀ Èšª Ó˜Ç۔ ÇÓی Çí˜ ãÕÑÚÿ ãíŸ

æÀ ÌÇÏæ Àÿ ÇæÑ ÈíÇä ˜Ç æÀ ÓÍÑ Àÿ Ìæ ÇÏÈ ÇæÑ ÔÇÚÑی ˜ی ÌÇä Àÿ۰ ÇÓ Çí˜

ãÕÑÚÿ ˜ی ÎÇØÑ ãíŸ æÑÿ ãÑËۓ ˜æ ÂÈö ÒÑ Óÿ ᘪäÿ ˜ÿ áíۓ ÊíÇÑ ÀæŸ

ÇæÑ ÌÈ ãíŸ Çäی ÓÇäÓæŸ ˜æ ÌãÚ ˜ÑÊÿ Àæÿ Âÿ ÈšªÇ Êæ Çí˜ ÏæÓÑÿ ÈäÏ

˜ÿ Çä ãÕÑÚæŸ Ñ äÙÑ šªی

Ñ Êæö ÂÆíäÀٔ ÇÌÑö ÑÓÇáÊ ÒíäÈ۴

æÒäö íãÇäÀٔ ʘãíáö ÔÀÇÏÊ ÒíäÈ۴

Ô˜á ˜ÚÈÿ ˜ی ÈäÇÊÿ ÀíŸ ÚÈÇÏÊ ˜ÿ äÞæÔ

ÕÈÑö ÒíäÈ۴ äÿ ÇȪÇÑÿ ÀíŸ ÔÀÇÏÊ ˜ÿ äÞæÔ

ÇÈ ˜æä äÞÇÏ ÇÏÈ Àÿ¡ Ìæ Çä ãÕÑæŸ ˜ÿ ÇíãÇä ÇÝÑæÒ ÇËÑ Óÿ Çä˜ÇÑ ˜Ñ Ó˜ÿ

ãæáæی ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی ÍíÏÑÂÈÇÏ ˜ÿ ÌÏíÏ ÔÚÑÇ۶ ãíŸ ÇÓ áÍÇÙ Óÿ Ȫی Çí˜ ãäÝÑÏ ãÞÇã

˜ÿ ÍÇãá ÀíŸ ˜À Çä ˜ی Ýä˜ÇÑÇäÀ ÔÎÕíÊ ˜ÿ Ïæ ÑõÎ ÀíŸ۔ Çä ˜ÿ Ýä˜ÇÑÇäÀ

ÇíËÇÑ ˜Ç ˜ãÇá íÀ Àÿ ˜À ÇäÀæŸ äÿ Çä ÏæäæŸ Ýäæä ˜æ (ÔÇÚÑی ÇæÑÂÑŠ) Ìä ãíŸ

ÇäÀíŸ ˜ÇÝی ÏÓÊÇÀ ÍÇÕá Àÿ ãÞÏÓ ÝÑÇÆÖ ˜ی ʘãíá ˜ÿ áíۓ æÞÝ ˜Ñ ÏíÇ Àÿ۔

ǘŠÑ ÓíÏ ÎæäÏãíÑی 13 ÇÑíá 1962 ۶

(5)

ÈÇÞÑ ÑÖæی ÕÇÍÈ ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜ی ÒÈÇä ˜Ç ˜íÇ ˜ÀäÇ ãÑËíÀ ÎæÈ ˜ÀÊÿ ÀíŸ Ìæ Â̘á

ãÑËíÀ ãíŸ ÀæäÇ ÇÀíۓ ÇæÑ ÌÓ Ñä ˜Ç ÇÓ äۓ ÒãÇäÿ ãíŸ ãÑËíÀ ÀæäÇ ÇÀíۓ æÀ ÓÈ ÇÓ

ãíŸ ãæÌæÏ Àÿ ÇäíÓ æ ÏÈíÑ ÇæÑ Çä ˜ÿ ÎÇäÏÇä æÇáæŸ ˜ÿ ãÑËۓ šª áíäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÇäÓÇä

˜æ ÎíÇá ÀæÊÇÀÿ ˜À ãÑËíÀ ˜Ç ÊãÇã Ñä Çä ÈÒÑæŸ Ñ ÎÊã ÀæíÇ áí˜ä Ìä äÝæÓö ÞÏÓíÀ

˜Ç íÀ ãÇÊã Àÿ äÀ Çä ˜Ç Ûã ÎÊã ÀæÇ ÇæÑ äÀ ãÑËۓ ˜Ç Ñä ۔ ÇíÓÇ ãÚáæã ÀæÊÇ Àÿ ˜À

Ñ ÎáæÕ á˜ªäÿ æÇáÿ ˜ی ÞáÀ ÇÑæÇÍ ØíÈÀ Çäÿ ÇËÑ Óÿ áæÇÊی ÀíŸ ÇæÑ æÀ ˜ª ᘪæÇ ÌÇÊی

ÀíŸ ˜À ãÚãæáی ÇäÓÇä ˜ی ÚÞá Ïä ÑÀ ÌÇÿ۰ Çááå ǘ ÇÓ ãÑËíÀ äæíÓ ˜æ Çä ǘ ÀÓÊíæŸ

˜ی ÊÕÏÞ ãíŸ Ìä ˜Ç íÀ ãÇÊã ÏÇÑ Àÿ ÚãÑö ØÈی ÚØÇ ÝÑãÇۓ ÇæÑ Ïíä æ ÏäíÇ ˜ی äÚãÊíŸ ÓÑÝÑÇÒ ÝÑãÇۓ۔Âãíä

í˜ã ÇÑíá 1962 ÑæÝíÓÑ ÂÛÇ ÍíÏÑ ÍÓä ãÑÒÇ

(6)

ÈÇÞÑ ÑÖæی ÇãÇäÊ ÎÇäی äÿ ÇÓáæÈ ÇæÑ ØÑÒ ÇÏÇ ãíŸ Ìæ ˜ÇæÔ ˜ی Àÿ æÀ Ȫی ÚÞíÏÊ ÇæÑ ÍÞíÞÊ

˜ÿ ãíá Óÿ íÏÇ ÀæÊی Àÿ Çä ˜ÿ ÎáæÕ ˜ی ÔÏÊ ÌÒÈۂ ãæÏÊ ˜ی Ñãی ÇæÑ ÇÙÀÇÑ ÚÞíÏÊ

ÇÙÀÇÑ ÚÞíÏÊ ˜ی Èÿ äÇÀ ÎæÇÀÔ æÇÞÚÇÊ ˜ÿ ÇäÀíŸ ÀáææŸ Ñ ÒæÑ ÏíÊی Àÿ Ìä Óÿ ÍÞ æ

ÈÇØá ÎíÑ æ ÔÑ ÇæÑ äí˜ی æ ÈÏی ˜ی ˜Ôã˜Ô ãíŸ Çäی ÌÇäÈÏÇÑی ˜Ç ÇÙÀÇÑ ˜íÇ ÌÇ Ó˜ÊÇ Àÿ æÑÿ

ãÑËۓ ãíŸ íÀ ˜æÔÔ ˜ÇãíÇÈ äÙÑ ÂÊی Àÿ ۰ ÇÓ Óÿ ãÑËíÀ ãÍÖ ÎÑÇÌ ÚÞíÏÊ Óÿ

Âÿ ä˜á ˜Ñ ÇÎáÇÞی ÇÏÈ ˜ÿ ÏÇÆÑÿ ãíŸ ÏÇÎá ÀæÊÇ Àÿ ÇæÑ ÇÓی æÌÀ Óÿ ãíŸ

ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜ی ÇÓ ˜æÔÔ ˜æ ˜ÇãíÇÈ Óã̪ÊÇ ÀæŸ۰

27/4/1966 ÑæÝíÓÑ ÓíÏ ÇÍÊÔÇã ÍÓíä ÇáÀ ÂÈÇÏ

(7)

ÝÎÑ ÇáÔÚÑÇ۶ ÌäÇÈ ÈÇÞÑ ÑÖæی ÇãÇäÊ ÎÇäی ÚÀÏö ÍÇÖÑ ˜ÿ Çä ÈǘãÇá ãÑËíÀ äÇÑæŸ ãíŸ ÀíŸ Ìä

˜ی ÓÚیٔ Ìãíá äÿ ÇÓ Ýä ˜æ äÀ ÕÑÝ ÒäÏÀ јªÇ Èá˜À ÇÓ ˜ی ÂÈ æ ÊÇÈ ãíŸ ÇÖÇÝÀ ˜íÇ Àÿ

ÇäÀæŸ äÿãÊäæÚ ãæÖæÚÇÊ Ñ ØÈÚ ÂÒãÇÆی ˜Ñ ˜ÿ ãÑËíæŸ ˜ی Çí˜ ÇíÓی ÓᘠÀÑ ÊíÇÑ ˜ی

Àÿ ÌÓÿ Ýäی ÔÇÀ˜ÇÑ ˜ÀäÇ ÒíÈÇ Àÿ۰ Çä ˜Ç ÀÑ ãÑËíÀ Ý˜Ñ ˜ی ÑÓÇÆی ÐÀä ˜ی ÕÝÇÆی

ÇæÑ ÑãæÒö Ýä ˜ی ÏÇäÇÆی ˜Ç ÞÇÈá ÕÏ ÊÍÓíä ˜Ç ãÑÞÚ Àÿ ÇäÀæŸ äÿ ãÑËíÀ äÇÑی ˜ی

ÏäíÇ ãíŸ ÈÑ ãÍá ݘÑی ÇíÏÇÚÇÊ ˜ÿ ÐÑíÚÀ Çí˜ ÇíÓی ÌÀ ÈäÇ áی Àÿ Ìæ ÇäÀíŸ ˜ÿ

áíۓ ãÎÕæÕ Àÿ۔

ÎáÇÞ ÚÇáã Óÿ ÏÚÇ æ ÀæŸ ˜À æÀ ÌäÇÈ ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜æ ãÑËíÀ äÇÑی ÇæÑ ÇÍíÇ۶ Çã

ãÍãÏ (pbuh) æÂá ãÍãÏ ˜ÿ áíۓ ÊÇ ÏíÑ ÞÇÆã јªÿ Çä ˜ÿ ÊæÝíÞÇÊ ãíŸ ÇÖÇÝÀ ˜Ñÿ۰

Çä ˜ی Ý˜Ñ ãíŸ ãÒíÏ ÊæÇäÇÆی ÈÎÔÿ ÊǘÀ æÀ Çä ÝÒÇäæŸ ˜æ ÙÇÀÑ ˜Ñ Ó˜íŸ Ìæ ÀäæÒ Çä ˜ÿ

ÞáÈ æ ÏãÇÛ ãíŸ æÔíÏÀ ÀíŸ۔

æãÇ ÊæÝíÞی ÇáÇÈÇááøÀ

14 äæãÈÑ 1965 ۶ ÇáÓíÏ ÇÈä ÍÓä äæ äÀÑæی

(8)

ãÍÊÑã ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی ÕÇÍÈ äÿ ÊãÇã ÇÕäÇÝ ÓÎä Óÿ ˜äÇÑÀ ˜Ñ ˜ÿ ÇÓ ÌÇãÚ (ãÑËíÀ) ÕäÝ

ÓÎä ˜ی ØÑÝ ÊæÌÀ ˜Ñ ˜ÿ Çí˜ ÚÙíã ãÞÕÏ ˜ی Ȫی ʘãíá ˜ی ÇæÑ Çäی Èÿ äÇÀ

ÕáÇÍíÊæŸ ˜Ç ËÈæÊ ÏíÊÿ Àæÿ ÓÑ Òãíä Ï˜ä ˜ی áÇÌ Ñ˜ª áی۰  ˜ÿ ãÊÚÏÏ ãÑÇËی

ãäÙÑ ÚÇã Ñ Â˜ÿ ÀíŸ ¡  äÿ Ýä ˜ÿ ÓÇʪ ÌÓ ØÑÍ ÇäÕÇÝ ˜Ñäÿ ˜ی 黄 æÑ

˜æÔÔ ˜ی Àÿ æÀ áÇÆÞ ÕÏ ÊÍÓíä Àÿ۔ ãÍÊÑã ÇãÇäÊ ÎÇäی ÕÇÍÈ ˜ÿ ãÑÇËی ãíŸ íÀ

ÈÇÊ ÎÕæÕíÊ ˜ÿ ÓÇʪ äÙÑ ÂÊی Àÿ ˜À  äÿ ØÑÒ ÌÏíÏ ˜ÿ ÍÇãی ÀæÊÿ Àæۓ Ȫی Ñäö ÞÏíã

Óÿ ÑíÒ äÀíŸ ˜íÇ۰ ÑæÑÏÇÑ ÚÇáã Óÿ ÏÚÇ Àÿ ˜À æÀ ãÍÊÑã ÔÇÚÑ ˜æ ÇÓ ˜áÇã ÌÒÇÁ ÎíÑ ÚØÇ ˜Ñÿ

ÇæÑ ÇÓÿ Çä ˜ÿ áíۓ ÓÑãÇíۂ ÂÎÑÊ ÈäÇÏÿ۔ ÇÏÈ äæÇÒ ØÈÞÀ Óÿ Ȫی ÒÇÑÔ Àÿ ˜À ãÑÇËی ˜ی ÇÔÇÚÊ

˜ی ØÑÝ ÊæÌÀ Ïÿ ˜Ñ ÇÏÈ ˜ی ÎÏãÊ ˜ÑíŸ ÇæÑ ÇÏÈ ãíŸ Çí˜ õÑ ãÛÒ ÈÇ ãÞÕÏ ¡ ÕäÝ ˜ÿ

ÚÑæÌ ˜Ç ÓÈÈ ÈäíŸ۔ æÇáÓáÇã

ÌæáÇÆی 1971Á ÎÇÏã ÇáÔÑíÚÊÀ ÇáãØÀÑÀ

ÇáÓíÏ ÐíÔÇä ÍíÏÑ ÌæÇÏی

(9)

ÚÇáی ÌäÇÈ ãÚáیٰ ÇáÞÇÈ ÇáÓÇᘠÇÚáیٰ ÕÑÇØ ÇáÓæی ÍÖÑÊ ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی æÀ äí˜ ÌãÇá

ÇæÑ ÎæÔ ãÂá ÔíÑíŸ ãÞÇá ÇæÑ äÇËÑ ÝÖÇÆá ÎÇÕÇä ÐæÇáÌáÇá ÀíŸ Ìä ˜ÿ ÏÇãä æÀ ˜æ Çä ˜Ç

ÐæÞ ËäÇ ÎæÇäی ÈÀÒÇÏæãÇäی ˜ی ÎíÇáی ÊÕæíÑæŸ Óÿ ãÓÊÛäی ÈäÇ ˜Ç Àÿ۔

ÌäÇÈ ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی äÀ ÕÑÝ ÌÇÏÀٔ ãÞÇÕÏ ÈáäÏ ˜ÿ ÓÇᘠÇæÑ äÌíäÀٔ ãØÇáÈ ÓæÑ ãäÏ

˜ÿ ãÇᘠÀíŸ Èá˜À ãÍÞ ÊÚÇáیٰ äÿ Çä ˜æ Ïæ ÌæÀÑ ÊÎíá ÚØÇ ˜íÇ Àÿ Ìæ ÕÀÈÇۓ ãæÏøÊ

˜ÿ ãÊæÇáæŸ ÇæÑ ÐæÞ Óáíã јªäÿ æÇáæŸ ˜ÿ ÇЪÇä ˜æ Çí˜ ÇíÓÿ äÇÑ ÎÇäÿ ãíŸ ˜ªíä

˜Ñ áíÌÇÊÇ Àÿ ÌÀÇŸ ˜á˜ö ÇÒá äÿ ÎáÞ ÚÙíã ˜ÿ ãÑÞÚÿ ÇæÑ ÕÑÇØ ãÓÊÞíã ˜ÿ ÕÍíÝÿ

ÇÓ ØÑÍ ÊÑÊíÈ æÇÑ ÓÌÇ Ïíۓ ˜À æÌÀ ÒíäÊ Èªی ÀíŸ ÇæÑ ÓÈÈö ÍíÑÊ Èªی۔

ÎáÇÕÀ íÀ ˜À ãÑËۓ äÀÇíÊ Àی ãÑÕÚ ÇæÑ ãÞÈæá ÀíŸ ÇæÑ ÇÓ ãíŸ Çä ÊãÇã áæÇÒã ˜ی ÇÈäÏی

ÇÆی ÌÇÊی Àÿ Ìæ ãÑËíÀ ˜ی ÑæÍ Àÿ۰ ãæÕæÝ ˜ÿ ÍÞ ãíŸ ÏÚÇ ˜ÑÊÇ ÀæŸ ˜À

" ˜Ñÿ ÒæÑ Þáã ÇæÑ ÒíÇÏÀ"

ÝÞØ

ÕÏÑ ÔÚÈۂ ÇÑÏæ- ÚÑÈی ÝÇÑÓی ÈäÇÑÓ

ÀäÏæ íæäíæÑÓŠی ǘŠÑ ÓíÏ ÈÏÑ ÇáÍÓä ÚÇÈÏی ÝíÖ ÂÈÇÏی

24 ÇÑíá 1973Á

(10)

ÈÇÞÑ ÑÖæی ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜æÆی ãäÇã ÔÇÚÑ äÀíŸ ÀíŸ۔ Çä ˜ÿ ãÑËíæŸ ˜ی ÔÀÑÊ ÍíÏÑÂÈÇÏ

Ï˜ä ˜ی ÓÑÍÏæŸ ˜æ ÇÑ ˜Ñ ˜ÿ ÀäÏæÓÊÇä ˜ÿ ÏæÑ ÏÑÇÒ ÚáÇÞæŸ Ê˜ Àä ˜ی Àÿ

ÇæÑ ÀÑ ÓÇá ÇíøÇã ÚÒÇ ãíŸ ÇäÀíŸ ãÑËíÀ ÎæÇäی ˜ÿ áíۓ ãᘠ˜ÿ Èšÿ ãјÒæŸ ˜ی

ÌÇäÈ Óÿ ãÏÚæ ˜íÇ ÌÇÊÇ Àÿ۔ ãÑËíÀ äÇÑی ˜ÿ Ýä Ñ Çä ˜ی ÀÑی äÙÑ Àÿ ÇæÑ ÒÈÇä

æ ÈíÇä Ñ ÇäÀíŸ Èÿ äÇÀ ÞÏÑÊ ÍÇÕá Àÿ ¡ ÈáÇ ÔÈÀ ÚÕÑ ÍÇÖÑ ˜ÿ æÀ Çí˜ ÇíÓÿ

ãäÝÑÏ ãÑËíÀ äÇÑ ÔÇÚÑ ÀíŸ ÌäÀíŸ ÇÑÏæ ÇÏÈ ˜ی ÊÇÑíÎ ˜Èªی ÝÑÇãæÔ äÀíŸ ˜Ñ Ó˜ÿ ی

ÈÇÞÑ ÑÖæی Çäÿ ãÑËíæŸ ˜ÿ ÀÑæŸ ãíŸ ÌÓ ãÖãæä ˜æ Ȫی ªæÊÿ ÀíŸ

ÇÓÿ ÂÓãÇä Ñ ÀäÇÏíÊÿ ÀíŸ ۔ ÊãËíáæŸ ÊÔÈíÀæŸ ÇæÑ ÊáãíÍæŸ ÇæÑ ˜äÇíæŸ ÇæÑ ÇÔÇÑæŸ

˜ÿ Èÿ ʘáÝ ÇæÑ ÈÑ ãÍá ÇÓÊÚãÇá ãíŸ ÇäÀíŸ ˜ãÇá ÍÇÕá Àÿ Çä ˜ی ÒÈÇä ÓÇÏÀ ÕÇÝ ÇæÑ ÔíÑíŸ Àÿ۔

ÇíÓÇ ãÍÓæÓ ÀæÊÇ Àÿ ˜À ÇáÝÇÙ Çä ˜ÿ Âÿ Ñÿ ÌãÇۓ ˜ªšÿ ÑÀÊÿ ÀíŸ ÇæÑ ÌÓ ÎíÇá ˜æ Ȫی æÀ

ÔÚÑ ˜Ç áÈÇÓ ÀäÇäÇ ÇÀÊÿ ÀíŸ

ßÓی ÏÔæÇÑی ˜ÿ ÈÛíÑ ÇäÀíŸ ÇáÝÇÙ ãá ÌÇÊÿ ÀíŸ۔ ÍÔæ æ ÒÏÇÆÏ Óÿ Çä ˜Ç ˜áÇã ǘ Àÿ

ÒÈÇä ˜ی ÕÍÊ ÇæÑ ÓáÇãÊ Çä ˜ی ÔÇÚÑی ˜Ç Çí˜ äãÇíÇŸ æÕÝ Àÿ۰ ÇÑÏæ ˜ÿ ÌÊäÿ

ãÑËíÀ äÇÑ ÔÚÑÇÁ ˜ÿ ˜áÇã ˜æ ãíŸ äÿ šªÇ Àÿ ãíÑÇ ÊÇËÑ íÀ Àÿ ˜À ÇäíÓ ˜ÿ ÈÚÏ

ÈÇÞÑ ÑÖæی ˜ÿ ãÑËíæŸ Àی ãíŸ íÀ ˜íÝíÊ ãáÊی Àÿ ˜À æÀ Èí˜ æÞÊ Ïá æ ÏãÇÛ

ÏæäæŸ ˜æ í˜ÓÇŸ ØæÑ Ñ ãÊÇËÑ ˜ÑÊÿ ÀíŸ۰

ÎǘÓÇÑ

ÇÎÊÑ ÍÓä۔ãÏíÑ ÂäϪÑÇ ÑÏíÔ 17/5/1974Á

(11)

Ï˜ä ˜ی ÓÑ Òãíä Ñ ãÑËíÀ ˜ی ÑæÇíÊ ÌäÇÈ ãíÑ ãÍãÏ ÈÇÞÑ ÑÖæی ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜ÿ

Ïã Óÿ ÒäÏÀ Àÿ۔ ãæÕæÝ ÇÈ Ê˜ ÇŠªÇÑÀ(27 Àæ ˜ÿ ÀíŸ) ãÑÇËی ÊÕäíÝ ÝÑãÇ ˜ÿ ÀíŸ

ÒíÑ äÙÑ ãÑËíÀ áÒÇÑ ÔÀÇÏÊ Çä ˜ÿ äÏ ÔÇÀ˜ÇÑ ãÑËíæŸ ãíŸ Çí˜ Àÿ۔ ÇÓ ˜Ç ÀÑÀ

ÈÇÞÑ ÕÇÍÈ ˜ÿ Ýä ˜Ç ÂÆíäÀ ÏÇÑ ÇæÑ ÒÈÇä æ ÈíÇä Ñ Çä ˜ÿ æÑÿ ÞÇÈæ ˜Ç ãÙÀÑ Àÿ۔

íÀ ãÑËíÀ æÇÞÚÀٔ ˜ÑÈáÇ ˜ÿ ÊÚáÞ Óÿ Çí˜ ÊÇÑíÎی ÏÓÊÇæíÒ Èªی Àÿ ÌÓ ãíŸ ÈÇÞÑ ÕÇÍÈ

äÿ Èšی ãÍäÊ Óÿ Çäی ÔÇÚÑÇäÀ ÍíËíÊ ˜æ ÈÇÞی јªÊÿ Àæÿ Çí˜ ÏíÇäÊ ÏÇÑ ãæÑÎ

˜ÿ ÝÑÇÆÖ ÇäÌÇã ÏíÊÿ ÀíŸ ÊÇÑíÎ ˜Ç ãÒÇÌ ÔÇÚÑی ˜ÿ ãÒÇÌ Óÿ ˜ÊäÇ ãÎÊáÝ Àÿ

ÇÀá äÙÑ Óã̪ Ó˜Êÿ ÀíŸ ãÑ ÞÇÈá ÏÇÏ Àÿ۔ ÈÇÞÑ ÕÇÍÈ ˜Ç ˜ãÇá íÀ Àÿ ˜À ãæÕæÝ äÿ

 ÇæÑ Çäی ˜æ ÇÓ ØÑÍ í˜ÌÇ ˜íÇ Àÿ ˜À ÏæäæŸ ˜ی ÌÏÇÇäÀ ÍíËíÊíŸ ãÍÝæÙ ÀíŸ۰

ÇáÝÇÙ ˜ی ÕÍÊ ˜ÿ ÓÇʪ ÔÀÏÇۓ ˜ÑÈáÇ ˜ÿ ÇÓã ÑÇãی ˜ÿ ãæÊíæŸ ˜æ ÓᘠäÙã ãíŸ

ÑæäÇ ÇæÑ ªÑ ÍÝÙ ãÑÇÊÈ ˜Ç áÍÇ٠јªäÇ Çí˜ ãÔ˜á ˜Çã Àÿ ãÑ íÀ ãÔ˜á Ȫی ÂÓÇä

ÀæÆی ÇæÑ äÀÇíÊ áØÇÝÊ ÇæÑ ÎæÈی Óÿ ãÑËíÀ ˜ÿ ÊãÇã ãäÇÒá Çíۂ ʘãíá ʘ Àäÿ۰

ãíÑی ÏÚÇ Àÿ ˜À ÎÏÇ ÈÇÞÑ ÕÇÍÈ ˜æ ÊÇ ÏíÑ ÓáÇãÊ Ñ˜ªÿ ÇæÑ Çä ˜æ ÈíÔ ÇÒ ÈíÔ

ÎÏãÊ ÚÒÇÁ ÇæÑ ÎÏãÊö ÇÏÈ ˜Ç ãæÞÚ Ïÿ۔ ÝÞØ

ãÑÒÇ ãÍãÏ ÇØÀÑ

ÑäÓá ÔíÚÀ íÑی ˜ÇáÌ¡ ᘪäÄ 16 ãÇÑ 1973Á

(12)

ÌäÇÈ ÈÇÞÑ ÑÖæی ÇãÇäÊ ÎÇäی ÀãÇÑی Þæã æ ÇÏÈ ˜ÿ Çä ÞÇÈáö ÞÏÑ ÈÇÞíÇÊ¡ÇáÕÇáÍÇÊ

ãíŸ Óÿ ÀíŸ۔ Ìä ˜ÿ Ïã ÞÏã Óÿ ãÑËíÀ ˜ی ÑæÇíÊ ÇæÑ ãÓøÏÓ ˜Ç ȪÑã ÈÇÞی Àÿ۰ Çä ˜ی

ÌÏøÊ ØÈÚ ÇæÑ ÞÇÏÑ Çá˜áÇãی ˜Ç Ó˜øÀ ÇäæŸ ÇæÑ ÈíÇäæŸ ˜ی ãÍÝá ãíŸ í˜ÓÇŸ á ÑÀÇ Àÿ۔

ÇÓ Ñ ÇÙÀÇÑ ÎíÇá ˜ÑäÇ ÇæÑ Óی ÏÇÏ ÏíäÇ Ìä ˜Ç ˜Çã Àÿ ÇäªæŸ äÿ ÀãíÔÀ ÇÓ ÝÑÖ

˜æ äȪÇíÇ Àÿ ã̪ÿ Êæ íÀÇŸ ÇÀáíÈíÊ۴ ÇØÀÇÑ Óÿ Çä ˜ی æÇáÀÇäÀ ÚÞíÏÊ ÇæÑ áÇÆÞ

ÑÔ˜ ÌÒÈÀٔ ãæÏøÊ ˜ی ØÑÝ ÇÔÇÑÀ ˜ÑäÇ Àÿ Ìæ Èÿ ãËÇá æ Èÿ äÙíÑ Àÿ۰

ÌäÇÈö ÝÖøÀ ˜æ äÙã ˜Ç ãæÖæÚ ÈäÇ ˜Ñ ÇÓÿ ÂÎÑ Ê˜ ÍõÓä æ áØÇÝÊ ˜ÿ ÓÇʪ ÊãÇã ˜ÑäÇ Àی ÇäÀíŸ

ÊãÇã ÔÚÑÇÁ ãíŸ ãäÝÑÏ ˜ÑÏíÊÇ Àÿ ªÑ ÌÈ ÇÓ ãÓÏÓ ˜ی ÔÚÑی ÎæÈíæŸ Ñ äÙÑ ˜ی

ÌÇۓ Êæ ÞÏã ÈÞÏã äæÑ Úáیٰ äæÑ ˜Àäÿ æ Ìی ÇÀÊÇ Àÿ۰

ãíÑ ÇäíÓ ˜ی ÊÚÑíÝ ãíŸ Èªی ÔÇÚÑ äÿ Ìæ ˜ª ˜ÀÇ Àÿ ÇÓÿ šª ˜Ñ ÇíÓÇ áÊÇ Àÿ

˜À ÂÌ ˜Ç ÇäíÓ ˜á ˜ÿ ÇäíÓ ˜ی ãÏÍ ãíŸ ÑØÈ ÇááÓÇä Àÿ ÇæÑ ÒÈÇä æ ÈíÇä ˜ÿ ÇÓی

ÊíæÑ ˜ÿ ÓÇʪ Ìæ ÇäíÓ Óÿ ãÎÊÕ Êªی . ãíÑی ÏÚÇ Àÿ ˜À ÈÇÞÑ ÑÖæی ÕÇÍÈ ˜ی íÀ ݘÑی ˜ÇæÔ ãÞÈæá

ÎÇÕ æ ÚÇã Àæ ÇæÑ ÎÇÊæä ÌäÊ ÇÓ ˜Ç æÀ ÇÌÑ ÏíŸ Ìæ ÇÌÑ ÑÓÇáÊ ˜ی ÇÏÇÆíی Ñ ÚØÇ ÀæÊÇ Àÿ۰

ÓíÏ ÔÑÇÝÊ ÍÓíä ˜ÇÙãی

ããÊÇÒÇáÇÝÇÖá 2 ãÍÑã 1397ª

(13)

ÈÇÞÑ ÑÖæی ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜ÿ ãÑÇËی ãíŸ ÞÏíã ˜áÇÓ˜ Ȫی Àÿ ÇæÑ ÌÏíÏíÊ Èªی Çä ãíŸ

ÀÑÀ Ȫی Àÿ ÑÌÒ Èªی۔ ªæšÿ ÇæÑ ÊáæÇÑ ˜ی ÊÚÑíÝ Èªی Àÿ ÓÇÞی äÇãÀ Ȫی Àÿ۔

ÇæÑ æÇÞÚÇÊی æ ÊÇËÑÇÊی Àáæ Ȫی ÀíŸ۰ Çä ˜ÿ ãÑËíæŸ ãíŸ ÚÞíÏÊ Àÿ áí˜ä æÀ ÕÑÝ

ÒÈÇäی ÚÞíÏÊ Ê˜ ãÍÏæÏ äÀíŸ Àÿ۔ ÇÓ ãíŸ ÌÒÈÀٔ Úãá ˜ی Ȫی ÏÚæÊ Àÿ ÌÓ ˜ÿ

ÈÛíÑ ÎÇáی ÏÚæیٔ ãÍÈÊ æ ãæÏøÊ ˜ÇÝی äÀíŸ Àÿ۔

ÇÓ ãíŸ Ô˜ äÀíŸ ˜À ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜ÿ ˜áÇã ãíŸ ÇÊäی ÛÖÈ ˜ی ˜ÔÔ ÂãÏ ÑæÇäی

ÈÑÌÓÊی ÇæÑ ÞÇÏÑ Çá˜áÇãی Àÿ ˜À ãÑËíÀ ÔÑæÚ ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÇÓÿ ªæšäÿ ˜æ Ïá Àی äÀíŸ

ÇÀÊÇ۔ ÀÑÀ ˜æ˜ÀíŸ ˜ÀíŸ ˜ÇÝی Øæá ÀæíÇ Àÿ۔ áí˜ä ÇÓ Øæá ˜ی æÌÀ ÔÇÚÑ

˜ÿ ÍÇáÇÊ ˜Ç ÓíáÇÈ ÇæÑ ÌÒÈÇÊ ˜ی ÔÏÊ Àÿ۔ ÒÈÇä ˜ÇÝی ÔÜÜÆÓÊÀ ÇæÑ ÚÇã ÝÀã Àÿ۰

ãíÑÿ ÎíÇá ãíŸ ÇÑ ÈÇÞÑ ÇãÇäÊ ÎÇäی ˜æ ÀäÏæÓÊÇä ãíŸ ÇÓ ÏæÑ ˜Ç ÇäíÓ ˜ÀÇ ÌÇۓ

Êæ íÀ ÛáØ äÀ ÀæÇ۰

ÊÈÕÑÀ äÇÑ

ÇÎÜÜÜÜÜÈÇÑ ÓÜÜÜÜÜÜÜÑÝÑÇÒ á˜ªäÄ 25 ãÇÑ 1978Á

ãÜÑËÜÜÜÜÜíÜÀ

ÔÈíÑ۴ ˜ی áÊی ÀæÆی ÊáæÇÑ Àÿ ÚÈÇÓ۴ ۔۔ Ñä ÈæáÊÇ Àÿ ÍíÏÑö۴ ˜ÑÇÑ ÀíŸ ÚÈÇÓ۴

ÌÚÝÑ ˜ی äÔÇäی Ïãö í˜ÇÑ ÀíŸ ÚÈÇÓ۴ ۔۔ ÀÇ滾٠˜æ ˜ŠÇ ˜Ñ Ȫی ÚáãÏÇÑ ÀíŸ ÚÈÇÓ۴

Ñä ãíŸ äÀ ÔÌÇÚÊ ˜Ç ȪÑã ÀÇʪ Óÿ ªæŠÇ

˜Šäÿ À Ȫی ÔÇäÿ äÀ Úáã ÀÇʪ Óÿ ªæŠÇ

æÀ Ϫæ ÞíÇãÊ ˜ی æÀ Ñãی ˜Ç ãÀíäÀ ۔۔ æÀ ÓæÒÔö Ïá ÇæÑ æÀ õªä˜ÊÇ ÀæÇ ÓíäÀ

ÓæÑÌ ˜ی ÊãÇÒÊ Óÿ ÌÈíŸ Ñ æÀ ÓíäÀ ۔۔ äÙÑæŸ ãíŸ æÀ ÓæÒö ÚØÔö ÞáÈö Ó˜íäÀ۴

íÇÓÿ ˜ی äÇÀæŸ ãíŸ ÀíŸ ÇÈ Ìæ  ˜ÿ ÔÚáÿ

ÏÑíÇ ˜ی ÀíŸ ÇãæÇÌ ˜À ÀíŸ Â ˜ÿ ÔÚáÿ

ãÍÓæÓ Ìæ Îõä˜ی ÀæÆی ÇÈÑæ À Èá ÂíÇ ۔۔ ÇíÓÿ ãíŸ äÀ ÓÇäÓæŸ ãíŸ æÝÇ ˜ی Îáá ÂíÇ

Çäی äÀ íÇ äÀÑ Óÿ íÇÓÇ ä˜á ÂíÇ ۔۔ ÛÇÒی ˜Ç áŠäÇ ÊªÇ ˜À áÔ˜Ñ ˜Ç Ïóá ÂíÇ

äÑÛÿ ãíŸ ÓÊãÇÑæŸ ˜ÿ ÍíÏÑ۴ ˜Ç ÓÑ ÊªÇ

ÝæÌæŸ ˜ی ªŠÇ ãíŸ Èäی ÀÇÔã ˜Ç ÞãÑ ÊªÇ

ÈÇÏá ãíŸ ÔÀÇÏÊ ˜ÿ íÀ ÑÔ˜ö ÞãÑ ÂíÇ ۔۔ ÏÇäÊæŸ ãíŸ Ìæ áی ãÔ˜ Êæ ãäÀ ˜æ ÌÑ ÂíÇ

ǘ ÊíÑ áÇ ãÔ˜ö Ó˜íäÀ۴ ãíŸ ÏÑ ÂíÇ ۔۔ Çäی Ìæ ÈÀÇ Îæä ˜Ç ÏÑíÇ äÙÑ ÂíÇ

áäÇ ÀæÇ ÏÔæÇÑ Ìæ Óíäÿ ãíŸ äóÝÓ ˜æ

áŠÇ áíÇ ãÙáæã äÿ ÇÈ Çäÿ ÝÑÓ ˜æ

ʘáíÝ ãíŸ Èªی Ñä ãíŸ äÀ ªÈÑÇÊÿ ʪÿ ÚÈÇÓ۴۔۔ ÌæÀÑ ÕÝÊö ÖÈØ ˜ÿ ϘªáÇÊÿ ʪÿ ÚÈÇÓ۴

Ìæ æÇÑ Èªی ÂÊÇ ÊªÇ ÇõÓÿ ˜ªÇÊÿ ʪÿ ÚÈÇÓ۴ ۔۔ ÔÇäæŸ ˜ی ØÑÝ Ï혪 ˜ÿ ÑÀ ÌÇÊÿ ʪÿ ÚÈÇÓ۴

Èí˜Ó ˜æÆی ÚÈÇÓ۴ ÓÇ ÀæÇ äÀ ÀæÇ Àÿ

Çäی Êæ äÀíŸ ی Ó˜ÿ ÛÕøÿ ˜æ íÇ Àÿ

ÇÓ ÔíÑ ˜æ ÎæÏ Çäی ÔÀÇÏÊ ˜Ç íÞíŸ ÊªÇ ۔۔ ãíÏÇŸ ãíŸ ÈÙÇÀÑ ÊªÇ ÎíÇáæŸ ãíŸ ˜ÀíŸ ÊªÇ

íÇÓæŸ ˜ÿ ÊÕæøÑ ãíŸ Ó˜íäÀ۴ ˜ÿ ÞÑíŸ ÊªÇ ۔۔ Ïá Óíäÿ Óÿ ÈÇÀÑ ÊªÇ æÀ ãÔ˜íÒÀ äÀíŸ ÊªÇ

Ìæ Ïá ˜ی ʪی ÍÇáÊ ÑõÎö ÛÇÒی Óÿ ÚíÇŸ ʪی

Çäی äÀíŸ ÊªÇ ãÔ˜ ãíŸ ÚÈÇÓ۴ ˜ی ÌÇŸ ʪی

ášÊÿ Àæۓ ÈšªÊÇ ÊªÇ Èäö ÍíÏÑ۴ ˜ÑÇøÑ ۔۔ Ñä ÈæáÊÇ ÊªÇ šÊی ʪی ÊáæÇÑ Ñ ÊáæÇÑ

滂 æÑÏö ÒÈÇŸ íÇÚáی۴ ÀÑ Ïã Ïãö í˜ÇÑ ۔۔ ÇÊäÿ ãíŸ ˜ãíŸ ÇÀ Óÿ ÔÇäÿ À ÀæÇ æÇÑ

Ìõª˜ ˜Ñ Úáã ÚÈÇÓ۴ äÿ Óí컂 Êæ ˜íÇ ÊªÇ

ÓäȪáÿ Ȫی äÀ ʪÿ ÏæÓÑÇ ÔÇäÀ Ȫی ÌÏÇ ÊªÇ

ÚÈÇÓ۴ Ìæ ÊíæÑÇۓ Êæ ʪÑøÇ ۓ ÓÑæÑ۴ ۔۔ 滄 áÇ ãäÀ ÑÀæÿ Èÿ ÊÇÈ íãÈÑ

ÓÑ Ñ Ìæ áی ÊíÛ Êæ ÛãíŸ Àæۓ ÍíÏÑ۴ ۔۔ ÈѪی Ìæ áی Çä ˜ÿ ãÖØÑ Àæۓ ǘÈÑ۴

ÚÈÇÓ۴ æ ÌÈ ÊíÑ áÇ Îæä ÇõÈá ÂíÇ

ãõäÀ Óÿ Úáی ÇÕÛÑ۴ ˜ÿ ÇäæŠªÇ ä˜á ÂíÇ

ãÑ˜È Óÿ ÑÇ áæ ÇÓÏ۴ ˜Ç íÇÑÇ ۔۔ ÓÑ ÀæÊÿ Àی ÔÞ ÈÀäÿ áÇ Îæä ˜Ç ÏªÇÑÇ

Èÿ ÏÓÊ ˜æ ˜Ó ØÑÍ ÓäȪáäÿ ˜Ç Àæ íÇÑÇ ۔۔ ÑÊÿ Àæۓ æÀ Îǘ À áÿ ˜Ó ˜Ç ÓÀÇÑÇ

ãÙáæã ˜Ç ÇäÏÇÒ Àی ÀÑ Çí˜ Óÿ ÌÏÇ Àÿ

ÇöÓ Èí˜Óی Óÿ ˜æÆی äÀ ªæšÿ Óÿ ÑÇ Àÿ

ÑÊÿ Àی ÈÑÓäÿ áÿ ãÙáæã À ÍÑÈÿ ۔۔ ȪÇÿ ʪÿ Ìæ ãíÏÇä Óÿ ÓÊãÇÑ æÀ áŠÿ

ÈæªÇÑ ÀæÆی ÊíÑæŸ ˜ی áäÿ áÿ äíÒÿ ۔۔ ÇÈ Èí˜Óی Àæäÿ áی ÚÈÇÓ۴ ˜ÿ ÕÏÞÿ

æ ÏæšÊÇ ÊªÇ Îæäö Úáی۴ ÔíÑ۴ ˜ÿ Êä ãíŸ

Ìæ ÀÇʪ Àی јªÊÇ äÀ Àæ ˜íæä˜Ñ ášÿ Ñä ãíŸ

ȪÇÆی ˜æ ÕÏÇ Ïí˜ÿ íÀ ÎÇãæÔ Àæۓ ÀíŸ ۔۔ ãÚÑÇÌö ÔÀÇÏÊ Óÿ Àã ÂÛæÔ Àæۓ ÀíŸ

ÔÇäÿ Ìæ ˜Šÿ ʪÿ ÇæÑ Èªی õÑ ÌæÔ Àæÿö ÀíŸ ۔۔ íæŸ ÈÇÑö æÝÇ Óÿ æÀ ÓȘ ÏæÔ Àæۓ ÀíŸ

ÑÊÿ Àæۓ Ȫی æÒäö ãÍÈÊ ˜æ ÇŠªÇíÇ

æ ÀÇʪ äÀ ʪÿ ÈÇÑö ÔÀÇÏÊ ˜æ ÇŠªÇíÇ

æÀ áÇÔ À ÚÈÜÜÜÜÜÜÜÇÓ۴ ˜ی ÔÈÜÜÜÜíÑ۴ ˜Ç ÂäÇ ۔۔ æÀ íÓæÄŸ ˜æ ȪÇÆی ˜ÿ ÀÑÿ Óÿ ÀŠÇäÇ

æÀ Çäی ˜ãÑ ÊªÇãÿ Àæۓ ÇÔ˜ ÈÀÇäÇ ۔۔ ÎíãæŸ ˜ی ØÑÝ áí˜ÿ Úáã ÔÜÜÜÜÇÀ۴ ˜Ç ÌÇäÇ

˜ÀÊÿ ʪÿ ÍÑã ÀÇۓ æÀ Ðی ÍÔã ÂíÇ

ÚÈÇÓ۴ Êæ Âۓ äÀíŸ Ñä Óÿ Úáã ÂíÇ

Èæáی íÀ ÓÜܘíäÀ۴ ˜À ÈÊÇÏæ ã̪ÿ ÈÇÈÇ ۔۔ ášÊÿ ÀíŸ Ç ÌÇä ÊÑÇÆی ãíŸ ÇȪی ˜íÇ

˜íæŸ Çäی äÀíŸ áÇۓ æÀ ˜íÇ ÍÇá Àÿ Çä˜Ç ۔۔ Úãøæ äÿ Êæ æÚÏÀ ˜Èªی ÇíÓÇ äÀ ˜íÇ ÊªÇ

ÔÀ۴ Èæáÿ ÚáÜÜÜی۴ ˜ی Àÿ ÇãÇŸ ãíŸ ÊíÑÿ ÚãøæŸ

˜æËÜÑ ˜ÿ ˜äÇÑÿ ÀíŸ ÌäÇŸ ãíŸ ÊíÑÿ ÚãøæŸ

Çÿ ãæãäæ ÚÇÔæÑ ˜ÿ Ïä ʪی Ìæ ãÕíÈÊ ۔۔ ÓÈ ÌÇäÊÿ ÀíŸ ÇÓ˜ÿ íÀÇŸ ˜ی äÀíŸ ÍÇÌÊ

Ïä ˜Š íÇ ÇæÑ Àæ ˜ی ÔÀ۴ ˜ی Ȫی ÔÀÇÏÊ ۔۔ áæ ÂÀی Æی ÔÇãö ÛÑíÈÇŸ ˜ی ÞíÇãÜÜÊ

ÏÑíÇ ÈÀÿ ãäÔÇ Àÿ íÀ ÇÈ ÏíÏÀٔ ÊÑ ˜Ç

ÓÇÍá ˜ی ØÑÝ ÑõÎ Àÿ ãÑی Ý˜Ñ æ äÙÑ ˜Ç

ÇöÓ ÑÇÊ ˜æ ǘ ÊÀá˜À ÈÇÞÑ áÈö Ìõæ Àÿ ۔۔ ÓÇÍá ˜ÿ ÀæÇÄŸ ãíŸ Èªی ÇÈ Îæä ˜ی Èõæ Àÿ

Çäی ãíŸ ÚáãÏÇÑ۴ ˜Ç ÔÇãá Ìæ áÀæ Àÿ ۔۔ ÏÑíÇ À æÝÇ ÇÓ áۓ ãÕÑæÝö æÖæ Àÿ

ÑõÎ ÈÏáíی íÀ Çäی äãÇÒæŸ ˜ی ÇÏÇ ˜Ç

ÚÈÇÓ۴ ˜Ç áÇÔÀ Àÿ ˜À ÞÈáÀ Àÿ æÝÇ ˜Ç

Edited by Ali14

Share this post


Link to post
Share on other sites

ابھی حال ہی ميں مجموعہ سلام "رفيقِ غم" کا حيدرآباد ميں اشاعت ہوئی ہے انشاللہ زيادہ سے زيادہ يہاں چسپاں کرونگا

آپ ہی کے مرثيہ (علی اکبر۴) کی اک بيت جو کہ ہم کو بہت بے چين کرديتی ہے

عزم کی تيغ حفاظت کے لۓ لايا ہوں

باپ کا دل ہوں جو پہلو سے نکل آيا ہوں

Edited by Ali14

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...