Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله
Mzwakhe

Self Reformation Revolution

Rate this topic

Recommended Posts

What are the formula for a revolution?

Iranian Revolution is the model.

Stand Up for Allah(سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى) singly, twos and threes

Every action out of The Ten:

1. Prayer

2. Fast

3. Charity

4. Khums

5. Hajj

6. Jihad

...

10. Tawalla, defines us & it takes 7 parts of the body to do it.

 

Edited by Mzwakhe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

What's 7 through 9?

- the forbidding of evil

- the enjoining of good

- Tabarra (disassociate from...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

80. Abasa

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ

1. “He frowned and turned away,”

Tawalla is the dissociation from the enemies of Ahl'ul Bait(عليه السلام)

Tabarra is the love of...

Tawallá "Loving the Ahl al-Bayt" (Arabic: تولّى‎), is a part of the Twelver Shī‘ah Islām Aspects of the Religion and is derived from a Qur'anic verse.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1917531748_images(75).jpeg.585c0eb0063f252fa191bc156217a6c5.jpeg

alhamdulillah, somebody through away a certain key in the water, far deep, beyond deep. The thing is this water is inside of me Insha'Allah since this universe is embedded within.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/18/2019 at 1:17 AM, Darth Vader said:

Brother I do not understand. Please explain.

The seven parts of the body are:

- the hands used for doing the work of Allah(سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى)

- the feet used for going to the places where Allah(سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى) is worshipped

- the mouth used to glorify Allah(سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى)

- ears for listening to the glorification of Allah(سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى)

- eyes used for seeing the beauty of the Creation

- the genitals to be protected from the unlawful use through modesty values 

- the stomach to be guarded against the storage of what is forbidden

Insha'Allah

Share this post


Link to post
Share on other sites

In The Name of Allah, The Beneficent, The Merciful

1. “Say: I take refuge with the Lord of the dawn,"
2. “From the evil of what He has created,"
3. “And from the evil of the dark night when it comes,"
4. “And from the evil of those who blow on knots (practice Secret Arts),”
5. “And from the evil of the envious (one) when he envies.”

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/17/2019 at 2:55 PM, Mzwakhe said:

salam alykum wrwb

in the video clip Ayatollah Khomeini(رضي الله عنه) is being arrogant in my opinion when he(رضي الله عنه) says that ''if he were to close the oil supply for ten days then the... will become impotent". alhamdulillah

The rest of the clip is alhamdulillah, Sayid Hussain an Iranian put a proper definition & intentions of the Iranian Revolution as to be inculcated as a bar for revolution of the self, not to enslave people or wanting to rule the world or having all the money in the world.

The acquired knowledge 

The innate knowledge

Share this post


Link to post
Share on other sites

quote-when-anyone-studies-a-little-or-pays-a-little-attention-to-the-rules-of-islamic-government-ruhollah-khomeini-65-37-66_orig.jpg.317e89c1a63b13c62748ca08b991843d.jpg

alhamdulillah am a fool, I don't like politricks or political Khomeini(رضي الله عنه).

Spiritual Khomeini(ra)'s teachings are preferred. Islam is not an imposing religion & there's no compulsion in religion. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

-Musa ukwesaba ukufa. Impilo nokufa kusezandleni zoMdali.

-Phakamani nonke! Phakamani ngenxa yoMdali(سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى). Phakamani ngamunye ukuvimbela ibutho likasathane eliphakathi komunye komunye wethu, phakamani kanye Kanye ukubhekana namandla obubi.

-Zamani ukwenza ukuphakama kwenu Kanye nalentshukumo yenu Kube yintshukumo engcwele Kube ngexa kaMdali.

-Akukho ukuhlehlela emuva neziqhwaga namagwala kungelutho Uma ziqhathaniswa noSomandla uMdali.

-Zixhumaniseni Nesisusa mandla, Zihlanganiseni nolwandle.

-Qaphela izinkanuko zenyama, ziyifa likasathane(la)

-uma siqinisela, umqiniso ovela kuMdali uzosilekelela.

-zijwayezeni impilo elula nixwaye ukunamathelisa izinhliziyo emnothweni nasezikhundleni

Ayatullah Khomeini(رضي الله عنه) in Pithy Aphorisms

Share this post


Link to post
Share on other sites

- ukukhanukela isikhundla kungubusathane kungakhathalelanga ukuthi ngubani osuke esifuna.

- yonke inkohlakalo yomhlaba ingenxa yokuzibona futhi ukuzazisa kuyifa lika sathane(la).

- Ukuhlukanisa phakathi komgomo ongcwele nalowo kasathane kutholakala emva kokucwaningisisa ingaphakathi lomphefumulo, nalapho ulemuka ukuthi okubalulekile yisenzo, hhayi umenzi waso.

- Abesifazane bakhululekile, ngokufanayo nabesilisa, ukuzikhethela ikusasa labo nabafisa ukukwenza.

- sifuna Abesifazane babe sezingeni eliphakeme lobuntu babo bangabi amathoyi wokudlala njenge zinto noma izidlaliso, baqcoke izambatho zokuzithoba, babe abomama abaqeqeshekile, abazimisele, abanamakhono, bathuthukise ubuntu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bismillah,

- Injabulo yoMdali yiwona ungomo Ku Islam hhayi abantu. 

- Kala abantu ngeqiniso hhayi iqiniso ngabantu.

- ungasabi muntu, ngiyakweluleka, ngaphandle koMdali futhi ungathembeli komunye umuntu.

- ungaphakami ukushiswa izinkanuko( ukukhanukela umhlaba noma isikhundla noma ukwaziwa njalonjalo) phakamani ngenxa yoMdali.

- Hlala wazi ukuthi nanoma yini oyenzayo, iphambi koMdali, amehlo acwayiza phambi koMdali, amalimi akhuluma phambi koMdali, izandla zenza phambi koMdali, futhi kusasa simele ukuphendula mayelana nakho konke. 

ws

Edited by Mzwakhe
Halal

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Mzwakhe said:

45 Young Ever New

alhamdulillah!!!

Forever grateful to Allah(سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى) for such beautiful message Muhammad(s)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Imam Ali said, ‘Beware O beware of obeying your leaders and your elders who felt proud of their achievements and boasted about their lineage … and do not obey those who claim to be Muslims [but are hypocrites] whose filth you imbibe alongside your propriety, whose ailments you mix with your healthiness, and whose wrongs you have allowed to infiltrate your rightful matters, while they are the very foundation of vice.’ 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bismillah

And (remember) when his Lord tried Ibrahim with certain words, then he fulfilled them: He said: “Surely I am going to make you an Imam for men.” (Ibrahim) said: “And of my offspring?” He said: ”My covenant will not include the unjust” (2:124).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...