Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

Sayings Of Masumeen As From Book Masaail U Shariya

Rate this topic


Recommended Posts

  • Advanced Member

From www.yaali.co.cc [All In One Shia Website]

Sayings Of Masumeen AS From The Book Masaail u Shari'ya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Jo Sawaal karnay men kamzor ho Uss ka ILM bhi kamzor hota hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 424, Asool e Kaafi)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Apnay Gharon men kabootar rakha karo kyun k ye Imam Hussain AS k qaatilo’n par Laanat karta hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 320, Faroo e Kaafi)

Shar’i Masla: Imam Jaffer Sadiq o Imam Muhammad Taqi AS k mutabiq Agar Koi Munkir Ahlebait , Hajj kar chukka ho aur baad men Wilayat e Ahlebait AS qabool karay to Uss k liay mustahab hai k Hajj dobara karay (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 72,73, Faroo e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni, Man La Yahzarul Faqeeh Shekh Suduq)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Hamari Hadeesain Suno aur Hum (Ahlebait) par jhoot na bolo. Kyun k Jo Hum par Jhoot bolta hai wo goya Rasul e Khuda SAWW par jhoot bolta hai aur Jo Unn par Jhoot bolta hai wo Khuda par Jhoot bolta hai aur Jo Khuda par Jhoot bolay ga, Khuda, ussay zaroor azaab karay ga (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 468 Hadis No 4, Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Hamaray liay baaes e zaib o zeenat bano. Hamaray liay baaes e Sharmindagi na bano. Hamain Logon ka mahboob banaao aur Logon ko Hum se nafrat na dilaao. Hamari taraf Logon ki muhabbat khaincho aur Hum se har qisam k shar aur Fisaad ko door rakho (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 337 Hadis no 8 Aakhri Hisa)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Khuda Uss banday pe reham farmaaey Jo hamaray mazhab ko Zinda karta hai. Jo shaks hamara zikr karay ya jis k paas hamara zikr kya jaaey aur (hamaray masaaib sun kar) uss ki aankhon se aansoo nikal aaey to Khudawand uss k gunah maaf kar daiga chaahay samandar k jhaag k baraabar hi kyun na hon (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 344 Hadis no 1)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: (Aey Garoh e Shia) khuda se daro aur Allah ki khushnoodi haasil karnay k liay aik doosray se muhabbat karo aur sila rehmi karo. Aik doosray se mulaaqaat karo aur hamaray amr (mazhab) ka tazkira karo aur ussay zinda rakho (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 344)

Imam Hassan AS ne farmaya: Qareeb wo hai jissay muhabbat qareeb karay chaahay us ka nasb door ho aur door wo hai jissay adaawat door karday chaahay uss ka nasb qareeb ho (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 361 Hadis no 4, Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Jo shaks bari mehnat se Khuda ki ibadat to karay magar wo Allah k muqarar kiay huay Imam ki imaamat ka qaail na ho to is ski koi koshish qabool nahi hai aur wo gumraah hai aur Khuda uss k amalon ko na pasand karta hai aur agar wo mar gaya to uss ki moat kufr o nifaaq ki moat hogi. Wo khud gumraah hen aur doosron ko bhi gumraah karnay waalay hen (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 101 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Khuda Uss banday par reham farmaaey Jo hamaray Zikr ko Zinda karta hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 344 Hadis no 3)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Apnay (Momin) Bhai par andha aetemaad na karo kyun k buhat dheel dainay ki ghalti ki talaafi nahi ho sakti (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 412, Asool e Kafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Baghair Wilayat e Ahlebait, aamaal uss raakh ki maanind hen k zabardast aandhi waalay din sakht hawa chalay aur ussay uraa kar le jaaey aur unhon ne jo kuch kamaya tha iss men se kuch bhi inn k haath na aaey aur yehi sab se bari gumraahi hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 101 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Naasbi (Dushman e Ahlebait) ki jaanib se Hajj nahi kya ja sakta. Agar Wo tumhara baap hai to phir kya ja sakta hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 142, Asool e Kaafi, Man La Yahzarul Faqih, Altahzeeb)

Imam Hassan Askari AS ne farmaya: Na Naasbi (Dushman e Ahlebait) ki taraf se hajj kia jaaey aur na (uss k) hamraah kia jaaey (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 142, Faroo e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Agar koi shaks din ko roza rakhay aur raat Allah ki ibadat men basar karay, saara maal sadqay men de day aur tamam zindagi hajj karta rahay lekin agr wo Imam bar haq ki maarifat nahi rakhta taakay inn se muhabbat karay aur iss k tamam af’aal o aamaal is ski rahnumaaee men waaqay hon. Phir na to Wo khuda se kisi ajr o sawaab ka haqdaar hoga aur na momin kah’laanay ka rawaadaar hoga(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 101-102 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Bidd’ati Logon se suhbat ikhtiyaar na karo warna Logon ki nazron men tum inhi mein se samjhay jaaogay aur Rasul e Khuda SAWW ne farmaya hai k Insaan apnay dost aur hamnasheen k deen par hota hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 8 Safha 359 Baab Bidd’ati Logon k paas baithna aur baat cheet karna haraam Hadis No 1, Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Hazoor SAWW ne farmaya: Aaps men mulaaqaat karo, ilmi muzaakira karo aur hadeesain bayaan karo kyoon k hadees bayaan karnay se dil ko zindagi milti hai kyun k jis tarah talwaar zang aalood ho jaata hai dil bhi zang aalood ho jaatay hen (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 28 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Agar koi shaks qayamat men wilayat e ahlebait k aqeeda o nazriyay k saath Khuda ki baargaah men na jaaey to Khuda na iss ki koi naiki qabool karay ga aur na hi iss k kisi gunaah se dar guzar farmaaey ga(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 102 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Hamari hadeesain dilon ko zinda rakhti hen(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 2trans.gif)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Agar koi hadees kisi aaqil aadmi se haasil karo wo tamaam dunya aur uss k sonay chaandi se behtar hai(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 2trans.gif)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Jis tarah Iblees ne Allah k hukm par Aadam ko sajday se inkaar kia. Ab agar wo qayamat tak Allah ko sajday karta rahay to ussay in sajdon ka koi faaida nahi jab tak Wo Allah k hukam par Aadam ko sajda na karay. Bilkul issi tarah Hzrt Ali ka daaman chornay waali ummat ka Khuda koi amal qabool nahi karaiga aur na hi iss ki kisi naiki ko qabool karay ga jab tak iss raastay se Allah ki baargaah men na aaey jis raastay se aanay ka Khuda ne issay hukm dia hai. Aur jab tak is imam bar haq se muhabbat na karay jis ki wilayat o muhabbat ka iss ne hukm dia hai aur jab tak is darwazay se na dakhil ho Jo Khuda aur Uss k Rasul ne uss k liay khola hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 102 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Likho aur apnay momin bhai men apna ilm phailaao aur jab maro to apni aulaad ko kitaabon ka waaris banaao kyun k logon par aik aisa doar aaega jab ulema kam hongay aur ulema numa jaahil zyaada hongay. Is doar men loge inhi logon se maanoos hongay aur inhi se ilmi istefaada karain gay (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 29-30)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Agar 2 riwaayatain Ulema k nazdeek mashoor hon aur unn k raawi bhi sachay maaloom hon to Jo riwaayat Kitab e Khuda aur Sunnat e Mustafa SAWW k mutabiq aur mukhaalifeen k mazhab k mukhaalif ho uss par amal hoga. Aur agar donon mukhaalifeen k nazriyaat k muwaafiq hon to phir uss par amal kia jaaega jis par mukhaalifeen k ulema o hukma ka ruj’haan kam ho. (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 33 Asool e Kaafi ,Tehzeebul Ahkaam)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Jo shaks na khuda ko pahchaanat hai aur na Aema Ahlebait k Imam bar haq ko to Khuda ki qasam Zalaalat o gumraahi men giriftaar hai aur ghair Allah ko jaanat hai aur Ghair Allah ki hi ibadat karta hai(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 102 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Banday ko Ajr o Sawaab Us ski aqal k mutabiq milay ga(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 59 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Khudawand e Aalam baroz e Qayamat apnay bandon k hisaab o kitaab aur unn k muwaakhizay men itni hi sakhti karay ga jitni uss ne dunya men unn ko aqal di hogi (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 59 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni, Imaali Shekh Suduq)

Hajj k Moqay par Imam Jaffer Sadiq AS ne apnay Shiyon se farmaya: Tamam Loge aam loge hen. Ye sab jhaag hai jissay darya ki moaj ikhata kar k laai hai. haaji to sirf tum loge ho. tumharay siwa kisi ka koi amal qabool nahi hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 102-103 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Moosa Kazim AS ne farmaya: Jo shaks hamaray shiyon se dushmani karta hai wo hum se dushmani karta hai. Hamaray shia wo hen jo namaaz parhtay hen, zakaat detay hen, hajj kartay hen, rozay rakhtay hen aur hum ahlebait se muhabbat kartay hen aur hamaray dushmanon se baizaari ikhtiyaar kartay hen (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 50 Hadis No 22)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Jis shaks ko kisi amal k bajaa laanay par Allah ki taraf se sawaab ki umeed ho aur wo shaks Allah ki taraf se sawaab ki khaatir wo amal bajaa laaey to uss ko wo sawaab zaroor ataa kar dia jaaega chaahay wo baat is tarah na ho jis tarah uss tak puhanchi (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 82 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne apnay shiyon se farmaya: Tumharay siwa Khuda k ghar ka koi haaji nahi hai aur na hi tumharay siwa kisi ka koi amal qabool hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 102 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Islam k bunyaad 5 cheezon par rakhi gaee. Namaz, roza, hajj, zakat aur wilayat e Ahlebait. Jis qadar wilayat ki taakeed ki gaee hai itni kisi aur cheez ki nahi ki gaee. (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 46 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Islam ki bunyaadi cheezon Namaz, roza,hajj,zakat aur wilayat men wilayat sab se afzal hai kyun k ye sab ki kaleed hai aur jo waali (imam) hota hai wo in sab ka raahnuma hota hai(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 46 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Zainul Abideen AS ne farmaya: Dunya ka muqadas tareen muqaam, hajr e aswad aur muqaam e ibraheem k darmayan hai. Agar koi shaks hazrat nooh ki umer rakhay aur iss muqaam par din ko roza rakhay aur raat ko Khuda ki ibadat karay magar jab Khuda ki baargaah men jaaey to iss k naama e aamaal men hamari wilayat na ho to issay ye itni bari ibadat faaeda na daigi. (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 103 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Namaz, zakaat aur Wilayat e Ahlebait men se koi aik bhi doosray k baghair na sahi hai aur na qaabil e qabool (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 47 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Imaan k hadood o qayyud Khuda ki waahdaaniyat, Rasul Allah SAWW ki risaalat ki gawaahi aur jo kuch wo khuda ki taraf se Laaey hen uss ka iqraar krna, 5 waqt namaaz,zakaat, rozay aur hajj karna. Hamaray dost se dosti aur hamaray dushman se dushmani karna aur sachon k saath hona hai. (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 47 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Agar koi aik hazaar saal tak Khuda ki ibadat karta rahay aur apnay bistar par zulm o joar se dunbay ki tarh zibaah kar dia jaaey aur hamari wilayat k baghair Allah ki baargaah men haazir ho to Khuda ussay naak k bal jahannum men ultaa latkaaey ga (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 104 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Khuda ne baaqi waajibaat men to ruksat di hai lekin wilayat men koi ruksat nahi. Jis k paas maal na ho, iss par zakaat nahi, aur jis k paas maal na ho uss par hajj bhi nahi. Jo beemaar ho wo baith kar namaaz parhay ga aur iss par khara hona waajib nahi, issi tarah beemaar par roza rakhna waajib nahi magar Wilayat e Ahlebait har shaks par har haal men laazim hai tandurust ho ya beemaar, maal daar ho ya ghareeb(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 49-50 Khisaal Shekh Suduq)

Hazrat Ali AS ne farmaya: Khuda ne momin ko kaafir se dosti rakhnay se manaa kya hai phir khof o taqqaya men iss par ahsaan kartay huay zaahiri tor par issay ruksat di hai k roza rakhay aur iftaar karay to mukhalif ki tarah, namaaz parhay to uss ki maanind aur amal karay to uss jaisa. Zaahir men sab waisa karay lekin baatin men in ummat e muslima par mussalat mukhalif logon k khilaaf apna deen aur imaan qaaim rakhay. Allah ne farmaya hai “mominon ko chaahiye k mominon ko chor’h kar kaafiron ko apna dost na banaaen aur jo aisa karay ga Khuda ka uss se koi rabt o ta’aluq nahi. Magar ye k tum unn se daro aur Khuda tumhain apni zaat se daraata hai”. Pus ye aik rahmat hai jo Khuda ne Ahl e imaan par farmaaee hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 94-95)

Imam Moosa Kazim AS ne farmaya: har namaaz jo munkireen e ahlebait parhtay hen uss se unn par Khuda ki rahmat ki bajaaey Laanat naazil hoti hai kyun k ye loge hamaray haq ka inkaar kartay hen aur hamain jhutlaatay hen (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 104 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Muhammad Baqir AS ne farmaya: Tamam amoor ki choti aur unn ki kohaan aur unn ki chaabi aur sab cheezon ka darwaaza aur Khuda ki raza, Imam bar haq ki maarifat hai aur iss ki ataat karna hai (Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 47 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Jo shaks iss hasti ki maarifat k baghair jis ki ataat Khuda ne farz qaraar di hai namaaz parhay, zakaat day, hajj o umraa bajaa laaey to dar haqeeqat uss ne koi kaam kia hi nahi(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 104 Asool e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni)

Imam Jaffer Sadiq AS ne farmaya: Zaani ki aulaad, yahoodi, Isaai, mushrik aur Islam k har mukhalif ka jhoota makrooh hai aur sab se sakht makrooh dushman e ahlebait ka jhoota hai(Masaail u Shariya Sanad Yaafta Ayatullah Ali Mishkeeni Tarjuma Wasaail u Shia Jild 1 Safha 161 baab: Har qisam k kaafir ka jhoota najjis hai, Faroo e Kaafi Shekh Yaqoob Kuleni, Altahzeeb, Istabsaar)

From www.yaali.co.cc [All In One Shia Website]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...