Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

Imam Khamenei's Pictures

Rate this topic


velayat2011

Recommended Posts

 • 2 weeks later...
 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • Advanced Member

ÓÇÍÊ "ÑæÍ ÎÏÇ" ÚÑÖ ÇÑÇÏÊ ãی ˜äã

ÈÇ "ÚáãÏÇÑ æáÇیÊ" ÈÇÒ ÈیÚÊ ãی ˜äã

ÑåÈÑã "ÓیÏÚáی" Ñ ÎæÇåÏ ÇÒ ãä ÌÇä æ ÓÑ

ÓÑ Èå ÇیÔ ãی äåã ÛÓá "ÔåÇÏÊ " ãی ˜äã

post-54817-0-29080900-1307289159_thumb.j

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 6 months later...
 • 2 weeks later...
 • Advanced Member

ãÇ ÇÒ ÇáÓÊ ØÇیÝå Çی Óیäå ÎÓÊå Çیã

ãÇ Èå åÇی ãÇÏÑ åáæ Ô˜ÓÊå Çیã

ÇãÑæÒ ÇÑ Óیäå æ ÒäÌیÑ ãی Òäیã

ÝÑÏÇ Èå ÚÔÞ ÝÇØãå ÔãÔیÑ ãی Òäیã

ãÇ ÑÇ äÈی ÞÈیáå ÓáãÇä ÎØÇÈ ˜ÑÏ

Ñæی ÛÑæÑ æ ÛیÑÊ ãÇåã ÍÓÇÈ ˜ÑÏ

ÇÒ ãÇ ÈÊÑÓیÏ ØÇیÝå Çی Ñ ÇÑÇÏå Çیã

ãÇ ãËá ˜æå ÔÊ ÎÇãäå Çی ÇیÓÊÇÏå Çیã

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 2 weeks later...
 • Veteran Member

ما از الست طایفه ای سینه خسته ایم

ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم

امروز اگر سینه و زنجیر می زنیم

فردا به عشق فاطمه شمشیر می زنیم

ما را نبی قبیله سلمان خطاب کرد

روی غرور و غیرت ماهم حساب کرد

از ما بترسید طایفه ای پر اراده ایم

ما مثل کوه پشت خامنه ای ایستاده ایم

:wub:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...