Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله
Sign in to follow this  
mansab.jafri

Grand Ayatollah Yusuf Saane'i (r.a.)

Rate this topic

Recommended Posts

(salam)

You should calm down. Very fast. Those are not only his views. Many great scholars share that view.

Anyway, if the enemies of akhlaaq are done with their rants, can anyone who speaks Farsi please translate what is in the link in the OP?

- Mansab

Non-Muslims cannot go to heaven this is very clear. That after the advent of the Prophet Muhammad (pbuh), no religion but Islam will be accepted by Allah(SWT).

Edited by Abdul-Rahman Brent

Share this post


Link to post
Share on other sites
Non-Muslims cannot go to heaven this is very clear. That after the advent of the Prophet Muhammad (pbuh), no religion but Islam will be accepted by Allah(SWT).

(salam)

What makes you think you are smarter than Ayat. Sanei? Ayat Sanei is not a ShiaChat Mullah. He is a real alim. He dedicated his life to learn about Islam.

Edited by Zareen

Share this post


Link to post
Share on other sites
(salam)

What makes you think you are smarter than Ayat. Sanei? Ayat Sanei is not a ShiaChat Mullah. He is a real alim. He dedicated his life to learn about Islam.

True scholars like Imam Khomenei (ra) and all others, recognize not only that non-Muslims cannot go to heaven, but they are utter najis on this earth also.

Read from a translation of the Holy Qur'an:

The aayah (interpretation of the meaning), “And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the losers” [Aal ‘Imraan 3:85] is a statement that Allaah will not accept any way or deed from anyone, after sending His Final Messenger, except those that are in accordance with the laws of Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him).

As far as the Jews are concerning, their faith meant believing in the Tawraat (original Torah) and following the way of Moosa (peace be upon him) until ‘Eesa came, after which whoever continued to follow the Torah and the way of Moosa, and did not leave this and follow ‘Eesa, was doomed. As far as the Christians are concerned, their faith meant believing in the Injeel (original Gospel) and following the laws of ‘Eesa; whoever did this was a believer whose faith was acceptable to Allaah, until Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) came, after which whoever did not follow Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him) and leave the way of ‘Eesa and the Injeel that he had been following before, was doomed.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mansab.jafri wrote: I am not going to get my translation, am I...

Back in 2002/2003, I used to post on the IslamOnline forum using the name "Mr Language Guy". I had numerous people fooled into thinking that I could read Arabic. In reality, I was simply aware that Google had a little known (at that time) language tool which translated text from one language to another, including Arabic.

Over the past few weeks, Google has been working on a Farsi to English translation tool. It doesn't appear on the main Google website yet, but can be accessed here:

Farsi to English

Enter the website into the box, i.e.:

http://saanei.com/

and on the pulldown menu choose PERSIAN ALPHA to ENGLISH. The tool is still a work in progress, so don't expect miracles. But it appears to give a fairly good translation. Try it out.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Öãä ÇÈÑÇÒ åãÏÑÏی ÈÇ ÎÇäæÇÏå åÇی ÞÑÈÇäíÇä ÝÌÇíÚ ÇÎíÑ æ ÂÑÒæی ÓáÇãÊ æ ÈåÈæÏی ÈÑÇی ãÌÑæÍÇä ÈÇáÎÕæÕ ÏÇäÔÌæíÇä ÝÑåíÎÊå æ ÑÇäÞÏÑ ÏÇäÔÇå ÊåÑÇä¡ ÔíÑÇÒ¡ ÇÕÝåÇä æÓÇíÑ ÔåÑåÇ ˜å ÏÑÌåÊ ÇÍÞÇÞ ÍÞ ÇÚÊÑÇÖ ˜ÑÏå æ ÎæÇåÇä ÑÝÚ ÔÈåå ÇÒ ÇäÊÎÇÈÇÊ æ ÂÑÇی ÎæÏ Ü ˜å ÍÞ ÂäÇä ÇÓÊ Ü ãی ÈÇÔäÏ «æ ãÇ ááäÇÓ ÝááäÇÓ» ÊÃÓÝ æ ÊÃËÑ ÔÏíÏ æ ÇäÒÌÇÑ ÎæÏ ÑÇ ÇÒ ÚÇãáíä Çíä ÍæÇÏË ÇÚáÇã äãæÏå æ ÇãíÏæÇÑã ÇåÏÇÝ æ ÎæÇÓÊå åÇی ÂäÇä ÇÒ ØÑÝ ãÓÆæáíä äÙÇã¡ ˜å ÈÇíÏ ÍÇÝÙ ÌÇä æ ãÇá æ äÇãæÓ ãÑÏã ÈÇÔäÏ¡ Èå ÚíäíÊ ÑÓíÏå æ ÇÒ ãÑÍáå ÎæÇÓÊä Èå ÙåæÑ æ ÊÍÞÞ äÇÆá ÂíÏ.

íæÓÝ ÕÇäÚí

27ÎÑÏÇÏ1388

23ÌãÇÏی ÇáËÇäی

in summery:

he is sympathizing with the dead and the injured in the unis of tehran, shiraz and isfahan and he defends the people who protested as people asking for their right who wanted to remove the doubt about the election which is their right. deeply sorry about this and wish that their request granted by the government.

Sanei

I don't like this man's views either because he changes the laws of Islam like Amina wadud. I might be misinformed but this is the information i got so far about him.

i read some of his views, he makes womes rights a priority and says

1) there should be on discrimination based on gender, religion or race ( we must give him the benefit of the doubt and say eh doesn't mean there is on difference but he means there is no difference in the value between the genders and with respect to the religion he just means that we must treat all good but not equally) because the versus in the quraan clearly ask us to discriminate based on religion and knowledge:

Quraan " does the knoweldgable equate to the ignorant? and does the light equate to darkness?"

Quraan "oh you who believe do not take the Christians and Jews as priority"

2) abortion is allowed if the kid would have bad health like down syndrome or whatever or severe health mutations

please lets not jump to conclusions about this and verify this information i am quoting it from a third party best is to verify from his book

3) the woman has the right to take all positions including the first judge of the high court

the common opinion is that the woman is prohibited from being a judge under Islam

4) the blood money of the female is equal to the male

the famous opinion is that the blood money for the female muslim and the nonmuslim is half of that of the muslim male's.

the groups who use Sanei also want to raise the minimum marriage age from 9 - 13 , restrict the mans ability to divorce, prohibit multiple marriage and so on

Edited by alimohamad40

Share this post


Link to post
Share on other sites

(salam)

Bro AliMohammed,

Thank you for providing the translations. That was helpful.

As for your other comments, I know why you are not a big fan of him. :!!!: He has the most positive rulings about women than anyone else I know.

Edited by Zareen

Share this post


Link to post
Share on other sites
True scholars like Imam Khomenei (ra) and all others, recognize not only that non-Muslims cannot go to heaven, but they are utter najis on this earth also.

Salaam

We need to take some steps back and remember some basic Islamic principles.

First of all, all creatures are God's creation. God expects all of us to have awareness of Him, regardless of our professed religion. Nowhere does the Quran say that non-Muslims cannot go to Heaven.

Second, I would not call them 'utter najis'. There is a difference between 'kuffar' (those who intentionally deny Allah) and 'non-Muslim'. There is a difference of opinion among ulama as to whether 'najis' refers to physical najasah (like a pig) or spiritual najasah (false beliefs).

In either case, they still have human respect, even if they have harmed their own souls.

Finally, regarding Ayatollah Sane'i, he is a Shia scholar who is educated about Shia sources, and he has the right to produce his own opinion based on religious sources. There is no law that says that all ulama all have to agree. All we have the right to expect is that they approach the religious sources sincerely and honestly and tell us what they derive. In our history as Muslims, we had many vibrant debates between ulama. It is a shame that this is no longer tolerated as it gave life to the Islamic intellectual tradition.

There is also no law that says that we have to agree with all the ulama. However, we should not insult each other for disagreeing.

Similarly, we should try to foster positive contributions and not put down each other for their views. I am reminded of a proverb, "My opinion is right, with the possibility of it being incorrect. Your opinion is wrong, with the possibility of it being correct." We should not insult people for respecting a scholar.

However, we should also NOT insult people who disagree with that scholar, as long as that disagreement has some grounds.

As for your other comments, I know why you are not a big fan of him. :!!!: He has the most positive rulings about women than anyone else I know.

The primary way we should evaluate a religious scholar is based on his/her scholarship (which may include concerns such as social justice or other issues of course), but not on whether or not we like (or dislike) his views. There are plenty of people who say everything but their views have no grounds. We shouldn't say a scholar is good just because he has 'positive rulings' about women'; rather, we should discuss the source of those rulings. If he had a good methology to bring out those 'positive rulings', that is better to look at rather than just whether or not we like the outcome of his methodlogy.

Obviously we should not follow blindly and if someone is speaking falsehood we shouldn't accept it. However, a scholar who (audhubillah) speaks falsehood does that because he has poor scholarship and poor methodology, not because he is speaking on behalf of God and Islam.

the common opinion is that the woman is prohibited from being a judge under Islam

the common opinion always has the possibility of being wrong.............................

Share this post


Link to post
Share on other sites
True scholars like Imam Khomenei (ra) and all others, recognize not only that non-Muslims cannot go to heaven, but they are utter najis on this earth also.

(bismillah)

(salam)

Bring forth your proof if you are truthful. Show me where Imam Khomeini (ra) said such a thing. Do you not know that Imam Khomeini (ra) very highly respected Ayatollah Saanei, and actually appointed him to the Guardian Council? (http://saanei.org/page.php?pg=showbiography〈=en&id=12)

And also Shaheed Mutahhari (ra), whom Imam Khomeini (ra) such was "like a piece of my flesh," wrote in his book Divine Justice that under certain conditions that non-Muslims can enter paradise? (http://www.al-islam.org/religiouspluralism/)

It is disrespectful to the blessed soul of Imam Khomeini (ra), who was a perfect man if there ever was one after Ahlul-bayt (as), to attribute things to him that are doubtful and not bring forth proof. Maybe you are right that he did say it, but based on my readings he has never said such a thing.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...