Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله
Sign in to follow this  
Umme_Abeeha

Shayarie-fazeelat-e-ahlulbayt(a.s)kee

Recommended Posts

æÀ ÇÓ ÇäÏÇÒ Óÿ јªÊÿ ʪÿ ÌÈیŸ ÓÌÏÿ ãیŸ

Çä˜ÿ ÞÏãæŸ ãیŸ ÌÈیŸ Ïیä ˜ی ̪˜ ÌÇÊی ʪی

ÇیÓÿ ÞیÏی ˜ی ÚÈÇÏÊ À ÚÈÇÏÊ Èªی äËÇÑ

ÌÓ˜ی ÒäÌیÑ Óÿ ÂæÇÒ ÇÒÇŸ ÂÊی ʪی

Share this post


Link to post
Share on other sites

salam ghazi ki shan main kalam peshe khidmat hai

kitna masoom hai pyara hai bhala hai abbas hai

god main zainabe at'har ki pala hai abbas

panch masoomon ne ek sath dua mangi hai

tab kahin jake zamane ko mila hai abbas

doston usko wafaon ka sabaq bhi dena

apne bete ka agar naam rakha hai abbas

mehzare haq main musalle pe ali ke ansu

lake rakhte the farishte to bana hai abbas

-----------------------------

nayi fikre nayi sochein naya ahsaas manga hai

jo sona khak ko kar de wahi almaas manga hai

hifazat ke liye shabbir ki khaliq se haider ne

namaze shab main ro ro kar faqat abbas manga hai

Email me

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salaam .. Y Ali Madad ..

I need some Ashars On Maula Hasan (as) As soon as possible .. please do me the favour ... Thnx in Advance ..

Khuda hafiz

Ali waris ..

pyar jis se bhi karo uske chalan ko dekho

phool maqsoode nazar ho to chaman ko dekho

dekhna chaho jo Allah ke nabi ka bachpan

aake aghooshe payambar main hasan ko dekho

..................

tartibe noor khush hai mere is sukhan kebaad

sab kuch mera husain hai laikin hasan ke baad

..............................................

zahra ka laal qalbe payambar ka chain hai

wo badshaah jiski riyaya hussain hai

.....................

Share this post


Link to post
Share on other sites

Shehzadi Sakina ka bayan Yazid paleed k samnay

koi kehday mera bhai Ali Asghar roya

hurmala roya teri foj ka afsar roya

teer roya hay talwar or khanjar bhi

zikr 1 - 2 ka nahi sara hi lashkar roya

ik tabassum say teri foj ko wo(a) maar gaya

jang 6 mah k beshir say tu haar gaya

Yeh Mikayl ka shair tha... lekin itna khoobsorat shairi hia doobara post kar raha hoon jio Mikayllll jio.... Mola jaza dey

Share this post


Link to post
Share on other sites

˜æÆی ãæáÇ ˜æÆی ѪÈÑ ˜æÆی ãÔ˜á ˜õÔÇ ÌÇäÿ

Úáی۴˜Ç ãÑÊÈÀ ÇÓ ˜ÿ ÓæÇ ÇäÓÇä ˜یÇ ÌÇäÿ

æáÇÆÿ ãÑÊÖÿٰ۴ Ȫی ˜ÈÑیÇ ˜ی äÚãÊ ÚÙãیٰ

ÌÓÿ ãá ÌÇÆÿ æÀ ãæãä ÇÓÿ ÑÈø ˜ی ÚØÇÌÇäÿ

ÔÈ ªÌÑÊ äÈی Õá ÇááÀ ÚáیÀ æ ÂáÀ æÓáã ˜ی ÌÇ À Óæäÿ ˜ÿ ÚæÖ Ïی˜ªæ

Úáی۴ ˜ی ªÑ ÑÖÇ ˜æ ÈÓ ÎÏÇ Çäی ÑÖÇ ÌÇäÿ

ÎÏÇ ˜ÿ Çäÿ äÇãæŸ ãیŸ Úáی Ȫی ªæ ÇÑ ÔÇãá

Êæ ªÑ ãیŸ یÇ Úáی۴ ˜ÀÀ ÏæŸ Êæ ˜æÆی ˜یæŸ ÈÑÇ ãÇäÿ

ÎÏÇ ˜ÿ æÀ ÚÌÇÆÈ ˜Ç ªÿ ãÙÀÑ ÇÓ áÆÿ ÔÇیÏ

äõÕیÑی Ȫی ÇÑ ÌÇäÿ Êæ æÀ ÇÓ ˜æ ÎÏÇ ÌÇäÿ

æáÇÏÊ Èªی ÎÏÇ ˜ÿ ªÑ ÔÀÇÏÊ Èªی ÎÏÇ ˜ÿ ªÑ

یÀی æÀ ãÑÊÈÀ ªÿ ªÚ ˜æÆی ÌÓ ˜æ ÌÏÇ ÌÇäÿ

ÈÔÑ ˜یÓÿ ȪáÇ ÌÇäیŸ ÿ ÔÇä ãÑÊÖÿٰ ÍیÏÑ

Úáی۴˜Ç ãÑÊÈÀ ÌÇäÿ ÎÏÇ یÇ ãÕØÝÿٰ Õá ÇááÀ ÚáیÀ æ ÂáÀ æÓáã ÌÇäÿ

Share this post


Link to post
Share on other sites

˜æÆی ãæáÇ ˜æÆی ѪÈÑ ˜æÆی ãÔ˜á ˜õÔÇ ÌÇäÿ

Úáی۴˜Ç ãÑÊÈÀ ÇÓ ˜ÿ ÓæÇ ÇäÓÇä ˜یÇ ÌÇäÿ

æáÇÆÿ ãÑÊÖÿٰ۴ Ȫی ˜ÈÑیÇ ˜ی äÚãÊ ÚÙãیٰ

ÌÓÿ ãá ÌÇÆÿ æÀ ãæãä ÇÓÿ ÑÈø ˜ی ÚØÇÌÇäÿ

ÔÈ ªÌÑÊ äÈی Õá ÇááÀ ÚáیÀ æ ÂáÀ æÓáã ˜ی ÌÇ À Óæäÿ ˜ÿ ÚæÖ Ïی˜ªæ

Úáی۴ ˜ی ªÑ ÑÖÇ ˜æ ÈÓ ÎÏÇ Çäی ÑÖÇ ÌÇäÿ

ÎÏÇ ˜ÿ Çäÿ äÇãæŸ ãیŸ Úáی Ȫی ªæ ÇÑ ÔÇãá

Êæ ªÑ ãیŸ یÇ Úáی۴ ˜ÀÀ ÏæŸ Êæ ˜æÆی ˜یæŸ ÈÑÇ ãÇäÿ

ÎÏÇ ˜ÿ æÀ ÚÌÇÆÈ ˜Ç ªÿ ãÙÀÑ ÇÓ áÆÿ ÔÇیÏ

äõÕیÑی Ȫی ÇÑ ÌÇäÿ Êæ æÀ ÇÓ ˜æ ÎÏÇ ÌÇäÿ

æáÇÏÊ Èªی ÎÏÇ ˜ÿ ªÑ ÔÀÇÏÊ Èªی ÎÏÇ ˜ÿ ªÑ

یÀی æÀ ãÑÊÈÀ ªÿ ªÚ ˜æÆی ÌÓ ˜æ ÌÏÇ ÌÇäÿ

ÈÔÑ ˜یÓÿ ȪáÇ ÌÇäیŸ ÿ ÔÇä ãÑÊÖÿٰ ÍیÏÑ

Úáی۴˜Ç ãÑÊÈÀ ÌÇäÿ ÎÏÇ یÇ ãÕØÝÿٰ Õá ÇááÀ ÚáیÀ æ ÂáÀ æÓáã ÌÇäÿ

salam,

subhanAllah..

Maula ajr ata karen aAp ko etna acha kalam share kerney per.

ws

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

(salam)

æÞÇÑ æ ÚÙãÊ æ ÇæÌ æ ÚÑæÌ æ ÚÒ æ ÔÑÝ

ãáی ÝÞیÑ۔ ÏÑ۔ Èæ ÊÑÇÈ Àæäÿ Óÿ

ÇÈõæ ÊÑÇÈ (Ú) Êæ ÊÑÈÊ ãیŸ Â Æÿ ÔÇÏÇŸ

È Æی Àÿ ãیÑی ãŠی ÎÑÇÈ Àæäÿ Óÿ

____________________________________

ÑæÍ ãیŸ ÑæÔäیö Úáã ÇÊÑ ÌÇÊی Àÿ

ÇÒ ÓÑ äæ ãیÑی ÊÞÏیÑ ÓäæÑ ÌÇÊی Àÿ

یÇ Úáی ÌیÓÿ Àی ÂÊÇ Àÿ ãیÑÿ ÀæäŠæŸ Ñ

˜ÚÈۂ Ïá ˜ی ÝÖÇ äæÑ Óÿ 黄 ÌÇÊی Àÿ

____________________________________

Úáی ˜ÿ ÚÔÞ ãیŸ ÇیÓÇ Ìäæä ãáÊÇ Àÿ

˜À ÌÓ Óÿ ÐæÞö Úáæã æ Ýäæä ãáÊÇ Àÿ

ãÍÈÊö ÔÀö ãÑÏÇŸ ãیŸ ˜یæŸ äÀ ãیŸ ÊšæŸ

˜À ÇÓ Êš ãییŸ ÍÞیÞی Ó˜æä ãáÊÇ Àÿ

(wasalam)

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

(salam)

æÞÇÑ æ ÚÙãÊ æ ÇæÌ æ ÚÑæÌ æ ÚÒ æ ÔÑÝ

ãáí ÝÞíÑ۔ ÏÑ۔ Èæ ÊÑÇÈ Àæäÿ Óÿ

ÇÈõæ ÊÑÇÈ (Ú) Êæ ÊÑÈÊ ãíŸ Â Æÿ ÔÇÏÇŸ

È Æí Àÿ ãíÑí ãŠí ÎÑÇÈ Àæäÿ Óÿ

____________________________________

ÑæÍ ãíŸ ÑæÔäíö Úáã ÇÊÑ ÌÇÊí Àÿ

ÇÒ ÓÑ äæ ãíÑí ÊÞÏíÑ ÓäæÑ ÌÇÊí Àÿ

íÇ Úáí ÌíÓÿ Àí ÂÊÇ Àÿ ãíÑÿ ÀæäŠæŸ Ñ

˜ÚÈۂ Ïá ˜í ÝÖÇ äæÑ Óÿ 黄 ÌÇÊí Àÿ

____________________________________

Úáí ˜ÿ ÚÔÞ ãíŸ ÇíÓÇ Ìäæä ãáÊÇ Àÿ

˜À ÌÓ Óÿ ÐæÞö Úáæã æ Ýäæä ãáÊÇ Àÿ

ãÍÈÊö ÔÀö ãÑÏÇŸ ãíŸ ˜íæŸ äÀ ãíŸ ÊšæŸ

˜À ÇÓ Êš ãííŸ ÍÞíÞí Ó˜æä ãáÊÇ Àÿ

(wasalam)

wasalam.gif

SUbhanAllah!

post-45373-1209287012.gif

Moula slamat rakhe HUbdarane Ali(as) ko! Ameen.

ÈÊÇ ÑÀí ÀíŸ ˜ÚÈÿ ãíŸ ãæ ÌæÏ ÏÑÇ šíŸ

ÇÓ ªÑ äÿ ÈÀÊ ŠæŠ ˜ÿ ÇÀÇ Àÿ Úáí

as.gif ˜æ

Amade Mouloode Kaba MUBARAK to all momineen.

post-40832-12774731346451_thumb.jpg

post-40832-12774732759617_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

(salam)

ولادت باسعادت امیرالمومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے

بارگاہ مقدس حضرت ولی العصر امام زمانہ عج اللہ تعالی فرجہ الشریف میں اور

تمام مسلمانان عالم و شیعان جہان کی خدمت میں دلی مبارکباد

عرض ہے

تن پی جامہ احرام دل میں بغض علی(ع)

یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں

_______________________________________

جتنے ملائکہ ہیں علی(ع) کے غلام ہیں

خاکی مجھے ہے فخر وہ میرے امام ہیں

_______________________________________

ہیبت_ناد علی(ع) میں وہ قرینہ دیکھا

رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا

جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر

میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا

Edited by syed_demanding

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

(salam)

ãÙÀÑ ÔÇä æ Ô˜æÀ ãÕØÝÿٰ ãæáÿٰ Úáی

ãØáÚ ÑÔÏ æ ÓÀÑ ÇÀÊÏÇ ãæáÿٰ Úáی

ÂÈ æ ÊÇÈö ÀÑÀÁ ÝÞÑ æ ÛäÇ ãæáÿٰ Úáی

ÞÇÆÏ ÇیæÇäööö ÊÓáیã æ ÑÖÇ ãæáÿٰ Úáی

ÈÇÈ ÔÀÑ Úáã¡ ÑæÍö ªá ÇÊیٰ ãæáÿٰ Úáی

Ǫá ÚÑÝÇŸ ˜ÿ ÑÇãی یÔæÇ ãæáÿٰ Úáی

ãÑÊÖÿٰ ¡ ªÇÑæäö ÝÎÑ ÇáÇäÈیÇÁ ãæáÿٰ Úáی

ÔãÚ ÏÇäÔ ¡ äیøÑ ÈÑÌ æáÇ ãæáÿٰ Úáی

Ìä À ÊÇÆÈ äÇÒ ˜ÑÊی ªÿ ÔÌÇÚÊ ÂÌ Ê˜

æÀ ÌÑی ¡ æÀ ãÑÏö ãیÏÇäö æÛÇ ãæáÿٰ Úáی

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

(salam)

ÎیÑÇÊö Úáã æ ÈÎÔÔ ãÍÔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÑ ¡ ãÊÇÚ ÎáÏ

ãáÊی ªÿ Èÿ ÏÑیÛ یÀ ÍÓä äÕÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیÈ Óÿ

Ìæ ˜ª Ȫی ãÇääÇ ªÿ æÀ ÍیÏÑ۴ ˜ÿ ÏÑ Óÿ ãÇä

یÀ ÏÑ ¡ ÏÑ ÎÏÇ Óÿ äÀÇیÊ ÞÜÜÜÜÑیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ªÿ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...