Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله
Sign in to follow this  
Umme_Abeeha

Shayarie-fazeelat-e-ahlulbayt(a.s)kee

Recommended Posts

(bismillah)

(salam)

æÞÇÑ æ ÚÙãÊ æ ÇæÌ æ ÚÑæÌ æ ÚÒ æ ÔÑÝ

ãáی ÝÞیÑ۔ ÏÑ۔ Èæ ÊÑÇÈ Àæäÿ Óÿ

ÇÈõæ ÊÑÇÈ (Ú) Êæ ÊÑÈÊ ãیŸ Â Æÿ ÔÇÏÇŸ

È Æی Àÿ ãیÑی ãŠی ÎÑÇÈ Àæäÿ Óÿ

____________________________________

ÑæÍ ãیŸ ÑæÔäیö Úáã ÇÊÑ ÌÇÊی Àÿ

ÇÒ ÓÑ äæ ãیÑی ÊÞÏیÑ ÓäæÑ ÌÇÊی Àÿ

یÇ Úáی ÌیÓÿ Àی ÂÊÇ Àÿ ãیÑÿ ÀæäŠæŸ Ñ

˜ÚÈۂ Ïá ˜ی ÝÖÇ äæÑ Óÿ 黄 ÌÇÊی Àÿ

____________________________________

Úáی ˜ÿ ÚÔÞ ãیŸ ÇیÓÇ Ìäæä ãáÊÇ Àÿ

˜À ÌÓ Óÿ ÐæÞö Úáæã æ Ýäæä ãáÊÇ Àÿ

ãÍÈÊö ÔÀö ãÑÏÇŸ ãیŸ ˜یæŸ äÀ ãیŸ ÊšæŸ

˜À ÇÓ Êš ãییŸ ÍÞیÞی Ó˜æä ãáÊÇ Àÿ

(wasalam)

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

(salam)

æÞÇÑ æ ÚÙãÊ æ ÇæÌ æ ÚÑæÌ æ ÚÒ æ ÔÑÝ

ãáí ÝÞíÑ۔ ÏÑ۔ Èæ ÊÑÇÈ Àæäÿ Óÿ

ÇÈõæ ÊÑÇÈ (Ú) Êæ ÊÑÈÊ ãíŸ Â Æÿ ÔÇÏÇŸ

È Æí Àÿ ãíÑí ãŠí ÎÑÇÈ Àæäÿ Óÿ

____________________________________

ÑæÍ ãíŸ ÑæÔäíö Úáã ÇÊÑ ÌÇÊí Àÿ

ÇÒ ÓÑ äæ ãíÑí ÊÞÏíÑ ÓäæÑ ÌÇÊí Àÿ

íÇ Úáí ÌíÓÿ Àí ÂÊÇ Àÿ ãíÑÿ ÀæäŠæŸ Ñ

˜ÚÈۂ Ïá ˜í ÝÖÇ äæÑ Óÿ 黄 ÌÇÊí Àÿ

____________________________________

Úáí ˜ÿ ÚÔÞ ãíŸ ÇíÓÇ Ìäæä ãáÊÇ Àÿ

˜À ÌÓ Óÿ ÐæÞö Úáæã æ Ýäæä ãáÊÇ Àÿ

ãÍÈÊö ÔÀö ãÑÏÇŸ ãíŸ ˜íæŸ äÀ ãíŸ ÊšæŸ

˜À ÇÓ Êš ãííŸ ÍÞíÞí Ó˜æä ãáÊÇ Àÿ

(wasalam)

wasalam.gif

SUbhanAllah!

post-45373-1209287012.gif

Moula slamat rakhe HUbdarane Ali(as) ko! Ameen.

ÈÊÇ ÑÀí ÀíŸ ˜ÚÈÿ ãíŸ ãæ ÌæÏ ÏÑÇ šíŸ

ÇÓ ªÑ äÿ ÈÀÊ ŠæŠ ˜ÿ ÇÀÇ Àÿ Úáí

as.gif ˜æ

Amade Mouloode Kaba MUBARAK to all momineen.

post-40832-12774731346451_thumb.jpg

post-40832-12774732759617_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

(salam)

ولادت باسعادت امیرالمومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے

بارگاہ مقدس حضرت ولی العصر امام زمانہ عج اللہ تعالی فرجہ الشریف میں اور

تمام مسلمانان عالم و شیعان جہان کی خدمت میں دلی مبارکباد

عرض ہے

تن پی جامہ احرام دل میں بغض علی(ع)

یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں

_______________________________________

جتنے ملائکہ ہیں علی(ع) کے غلام ہیں

خاکی مجھے ہے فخر وہ میرے امام ہیں

_______________________________________

ہیبت_ناد علی(ع) میں وہ قرینہ دیکھا

رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا

جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر

میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا

Edited by syed_demanding

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

(salam)

ãÙÀÑ ÔÇä æ Ô˜æÀ ãÕØÝÿٰ ãæáÿٰ Úáی

ãØáÚ ÑÔÏ æ ÓÀÑ ÇÀÊÏÇ ãæáÿٰ Úáی

ÂÈ æ ÊÇÈö ÀÑÀÁ ÝÞÑ æ ÛäÇ ãæáÿٰ Úáی

ÞÇÆÏ ÇیæÇäööö ÊÓáیã æ ÑÖÇ ãæáÿٰ Úáی

ÈÇÈ ÔÀÑ Úáã¡ ÑæÍö ªá ÇÊیٰ ãæáÿٰ Úáی

Ǫá ÚÑÝÇŸ ˜ÿ ÑÇãی یÔæÇ ãæáÿٰ Úáی

ãÑÊÖÿٰ ¡ ªÇÑæäö ÝÎÑ ÇáÇäÈیÇÁ ãæáÿٰ Úáی

ÔãÚ ÏÇäÔ ¡ äیøÑ ÈÑÌ æáÇ ãæáÿٰ Úáی

Ìä À ÊÇÆÈ äÇÒ ˜ÑÊی ªÿ ÔÌÇÚÊ ÂÌ Ê˜

æÀ ÌÑی ¡ æÀ ãÑÏö ãیÏÇäö æÛÇ ãæáÿٰ Úáی

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

(salam)

ÎیÑÇÊö Úáã æ ÈÎÔÔ ãÍÔÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÑ ¡ ãÊÇÚ ÎáÏ

ãáÊی ªÿ Èÿ ÏÑیÛ یÀ ÍÓä äÕÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیÈ Óÿ

Ìæ ˜ª Ȫی ãÇääÇ ªÿ æÀ ÍیÏÑ۴ ˜ÿ ÏÑ Óÿ ãÇä

یÀ ÏÑ ¡ ÏÑ ÎÏÇ Óÿ äÀÇیÊ ÞÜÜÜÜÑیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÈ ªÿ

Share this post


Link to post
Share on other sites

æÀ ÇÓ ÇäÏÇÒ Óÿ јªÊÿ ʪÿ ÌÈیŸ ÓÌÏÿ ãیŸ

Çä˜ÿ ÞÏãæŸ ãیŸ ÌÈیŸ Ïیä ˜ی ̪˜ ÌÇÊی ʪی

ÇیÓÿ ÞیÏی ˜ی ÚÈÇÏÊ À ÚÈÇÏÊ Èªی äËÇÑ

ÌÓ˜ی ÒäÌیÑ Óÿ ÂæÇÒ ÇÒÇŸ ÂÊی ʪی

_______________________________________________________________________________________________________________

Subhanallah!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

(salam)

ÙÀæÑ ÔÀÒÇÏÀ Úáی ǘÈÑ ÚáیÀ ÇáÓáÇã

ǘÈÑ (Ú) ÔÇÈö ÍõÓäö یÚãÈÑ (Õ) ˜Ç äÇã Àÿ

ǘÈÑ (Ú) ÌáÇáö ÌÐÈÀö ÍیÏÑ (Ú) ˜Ç äÇã Àÿ

...

ǘÈÑ (Ú) ÚÑæÌö ãÍæÑö ãäæÑ ˜Ç äÇã Àÿ

ǘÈÑ (Ú) ÍÓیäیÊ (Ú) ˜ÿ ãÞÏÑ ˜Ç äÇã Àÿ

ÝÑÕÊ ãáÿ¡ Êæ 檡 ÈÔÑ ˜ÿ Ó˜æä Óÿ

ÇÓáÇã ÓõÑöÎõÑæ ÀæÇ Ç˜ÈÑ (Ú) ˜ÿ Îæä Óÿ

یÇÑÀ ÔÚÈÇä¡ ÍÖÑÊ Úáی ǘÈÑ ÚáیÀ ÇáÓáÇã ˜ی æáÇÏÊ ÈÇ ÓÚÇÏÊ ãÈÇј

ÇáÓøÜÜÜáÇã ÚáÜÜíÜÜßÜÜÜÜ یÜÜÜÇ ÔÜÜÀÜÜÒÇÏÀ ÚÜÜáÜÜی ǘÜÜÈÑ ÚÜáÜíÜå ÇáÜÜÓÜÜáÇã

Share this post


Link to post
Share on other sites

NABI jo hata mere bad to Umer hota

Ajeb baat ye yaroon ne aam kardi hai

Mujhe yaqeen hai Iqbal mere Allah ne

isi liye to Nabuwat tamam kardi hai

Yeh zuban kaat do jism o jaan kaat do....Midhat-e-Murtaza key saza do mujhay...

Tukray tukray karo mera sara badan...Aag Roshan karo or jala do mujhay..

Zikr-e-shah-e-najaf say rukonga nahi... chahey soo bar soolhi charado mujhay..

Jub mera jims khaak ban jayee phir... lay kay hathon mei upnay urada mujhay......

Meray Karrar ka meray sardar ka maray emaan ka meray bhagwan ka mojza dekhna

Eik do nahi subh-e-mahshar talak, jiss dam jiss taraf woh hawa jayegi.....

Eik Halali, mawali ka wada raha.....Ya Ali Ya Ali key Sada ayegiiiiii......

Share this post


Link to post
Share on other sites
NABI jo hata mere bad to Umer hota

Ajeb baat ye yaroon ne aam kardi hai

Mujhe yaqeen hai Iqbal mere Allah ne

isi liye to Nabuwat tamam kardi hai

Yeh zuban kaat do jism o jaan kaat do....Midhat-e-Murtaza key saza do mujhay...

Tukray tukray karo mera sara badan...Aag Roshan karo or jala do mujhay..

Zikr-e-shah-e-najaf say rukonga nahi... chahey soo bar soolhi charado mujhay..

Jub mera jims khaak ban jayee phir... lay kay hathon mei upnay urada mujhay......

Meray Karrar ka meray sardar ka maray emaan ka meray bhagwan ka mojza dekhna

Eik do nahi subh-e-mahshar talak, jiss dam jiss taraf woh hawa jayegi.....

Eik Halali, mawali ka wada raha.....Ya Ali Ya Ali key Sada ayegiiiiii......

Mashallah!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jung-e-Uhad mei rishta-e-emaan tor kay

Kuch badnaseeb bhagay Mohammad ko chorkay

Aisay moarikheen pay lanat khuda key hai

Jo waqiyat paish karein tor mor kay...

---------------------------------------------------------------------------

Humara Manshoor zirke-e-Haider, Humara maqsad Ali Ali hay

Ali munafiq key mout bhee hai, Ali malango key zindagi hay

baroz-e-mehshar kahen gay hans kay, her eik momin say yeh farishtay

Ali ka momin, Ali ka nokar, to jaffri hai, to jaa... free haii....

Edited by MOHIB E AHLAYBAIT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Harart iShq Ke Jab Us K Aanso Main Nahi Rehti ....

Phir Koe Tayyab Shey Us K PehLo Me Nhi Rehti ....

Wo He Zaba'n KhoLayga Bugz'e MURTAZA Main .....

Jis Ke WaLdah, WaLid Ky Qabo Main Nahi Rehti...

Hadith hokm risaalat key tarjuma theri...

Sabbab Ali say mohabbat ka meri maa theri...

Ali wali kay adoo upni maa say pooch zara..

Kaha kaha say woh guzri, kaha kaha theri..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salamun Alikum,

ROZE AQDE SYEDA E Kounain Hazrat Fatima Zahra (sa) w Mola Ali(as) MUbarak

Hae sehne Mustafa (saww) aur eeman ki baraat,

Dulha Khuda k fazl se Haider sa khush sifat,

Ehle Khuda ki Eid faroghe chaman ki baat,

Ye khutbae nikah hae Bazme Tajaleyaat,

Khutbe pe muhar Marziye Rabe Jalil ki

Bus mouj men hae aaj shareyat Khalil ki

Share this post


Link to post
Share on other sites

kaun kehta hai kay paani ko taraste thay Hussain(as), unke honton ko tarasta raha pyasa paani

garj i bedard nay piyaasa hi zibaa kiya unko, zalimon ki magar aankhon main na aaya paani

mashk liye Hazrat i Abbas(as) ki dekhe to koi , neher kadam main thi aur magar moun sa na maanga pani

haaye haaye LABAIK YA HUSSAIN LABAIK YA HUSSAIN

sehra main terta hai safeena Hussain(as) ka,

din bhi Hussain(as) ka hai maheena bhi Hussain(as) ka,

ai dushman-i-Hussain(as) tu kya Hajj karega,

Makkah bhi Hussain(as) ka hai aur Madeena bhi Hussain(as) ka

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

(salam)

ÂÈÇÏ ÏãÇ Ïã ÂÏã ˜ی ÔÀ Ñ ãیŸ Úáی ‘ Êä Êä ãیŸ Úáی

áÝÙæŸ ãیŸ Úáی ¡äÈÖæŸ ãیŸ Úáی ¡ÓÇäÓæŸ ãیŸ Úáی ¡Ïªš˜ä ãیŸ Úáی

ÇÔ˜æŸ ãیŸ Úáی ¡ÂÀæŸ ãیŸ Úáی ¡á˜æŸ ãیŸ Úáی ¡Ç˜ªیä ãیŸ Úáی

...

ÏÑیÇ ãیŸ Úáی ¡ ãæÌæŸ ãیŸ Úáی ¡ÈÇÏá ãیŸ Úáی ‘ÓÇæä ãیŸ Úáی

ÓÑãÓÊ æä Ñã ̪ã ãیŸ Úáی ‘ÈÌáی ãیŸ Úáی ¡ÎÑãä ãیŸ Úáی

̪ÑäæŸ ˜ی ̪˜Êی Âä˜ªæŸ ãیŸ ¡ÊÇÑæŸ Óÿ ȪÑÿ Âää ãیŸ Úáی

ÔÀÑæŸ ˜ی À˜Êی ÔæÑÔ ãیŸ ¡ Ç Ïªš˜Êÿ Èä ãیŸ Úáی

ÇÍÓÇÓ ˜ی ÀÑیÇáی ãیŸ Úáی ¡ÇیãÇŸ ˜ÿ ÀÑÿ áÔä ãیŸ Úáی

ÇÊÇá ˜ی ÊÀÀ ãیŸ ÊÎÊ äÔیŸ ¡ÇÝáǘ È˜Ý Èªæä ãیŸ Úáی

یٰÓیä ˜ی äæä æÇÀی Ïÿ ¡ØÀٰ ˜ÿ ÓÌá ÏÑÔä ãیŸ Úáی

æÇááیá ˜ی ÞÏÑ ˜Ç ÕÏÑ Óã̪ ‘æÇáÚÕÑ ˜ÿ ˜á ˜äÏä ãیŸ Úáی

˜æËÑ ˜ÿ ÍÓä ˜Ç ÓÑÔãÀ ‘ØæÈیٰ ˜ÿ Ìá Ìæ Èä ãیŸ Úáی

ÞÑØÇÓ æ Þáã ˜Ç Ñ˜ªæÇáÇ‘ ÊÞÏیÑ ˜ÿ ÀÑ ÈäϪä ãیŸ Úáی

áæÍö ãÍÝæÙ ãیŸ æÌÀ ÇááÀ ‘ÊæÍیÏ äãÇ ÏÑä ãیŸ Úáی

ÇÝáǘ ÊᘠãÓäÏ ÂÑÇ‘ Èÿ ãÓ˜ä ˜ÿ ãÓ˜ä ãیŸ Úáی

˜ÚÈÿ ãیŸ Úáی ‘ÞÈáÿ ãیŸ Úáی ‘ãæáÏ ãیŸ Úáی ‘ãÏÝä ãیŸ Úáی

ãÚÕæã æÇÀی ÚیÓیٰ ˜ی ‘ãæÓیٰ ˜ÿ ÓÎäæÑ Ýä ãیŸ Úáی

یæÓÝ ¡یÚÞæÈ ˜Ç ÏÑÏäÑ¡ ÇیæÈ ˜ÿ ÔȪ Ôیæä ãیŸ Úáی

ÇÓÑÇÑö ÔÈ ÇÓÑیٰ ˜ی ÞÓã ÂیÇÊ ˜ÿ ÇÌáÿ ä ãیŸ Úáی

äæÑæÒ ˜ی Öæ ãیŸ ÌáæäãÇ ÇæÑ æϪæیŸ ÑÇÊ ˜ÿ ä ãیŸ Úáی

ÝæáÇÏ ÕÝÊ ˜Ç ÂیÇ Àÿ ‘ÇÓáÇã ˜ی ÀÑ Çá̪ä ãیŸ Úáی

ÎیÈÑ ãیŸ Úáی ‘ÎäÏÞ ãیŸ Úáی ÇæÑ ÈÏÑ æ ÇÍÏ ˜ÿ Ñä ãیŸ Úáی

ãÚÑÇÌ ˜ی ÑÇÊ ˜ی ÈÇÊ ˜Ñæ ‘ÀÑ ÈÇÊ ˜ی Çá̪ä ãیŸ Úáی

ÞÇÈö ÞæÓیä ˜ی äÑã ÍÓیŸ ÑیÔã Óÿ Èäی áãä ãیŸ Úáی

ÀÑãæáÇÆی ˜Ç Çä ÏÇÊÇ ‘ÀÑ Îǘ äÔیŸ ˜ÿ ãä ãیŸ Úáی

æÑóÈ ãیŸ Úáی ‘ªøã ãیŸ Úáی ‘ÇÊÑ ãیŸ Úáی Ϙóªä ãیŸ Úáی

ÞÑÂä ÇŠªÇ ˜Ñ ˜ÀÊÇ ÀæŸ ‘ÈÓã ÇááÀ ˜ÿ ÏÇãä ãیŸ Úáی

ÍیÏÑ Óÿ ÚÏÇæÊ ãÊ Ñ˜ªäÇ ‘ÀÑ Çã À Šªæ˜Ñ ˜ªÇ ÿ

ªÊÇ ÿ ‘ªÈÑÇ ÿ ‘ÈÑÏæÔö ÀæÇ Ìóá ÌÇ ÿ

Share this post


Link to post
Share on other sites

یÇ Úáی ÚáیÀ ÇáÓáÇã ÊÑÿ ÓæÇ ãیÑÇ ˜æÆی یÑ äÀیŸ

ÇæÑ ÂیäÀ Ïá ãیŸ ˜æÆی ÊÕæیÑ äÀیŸ

ÍیÏÑی äÚÑæŸ Óÿ ˜Š ÌÇÊÇ Àÿ ÏÔãä ˜Ç ÌÑ

ãä˜ÑæŸ ˜ÿ áیÿ ÇÓ ÌیÓÇ ˜æÆی ÊیÑ äÀیŸ

ÈÛÖ ÍیÏÑ ÚáیÀ ÇáÓáÇã Ȫی ÔÝÇÚÊ ˜ی ØáÈ Ïá ãیŸ Àÿ

یÀ Êæ æÀ ÎæÇÈ Àÿ ÌÓ ˜ی ˜æÆی ÊÚÈیÑ äÀیŸ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ÍÇÕá ÑÀÿ ی Çä ˜æ ÞÑÇÈÊ ÇãÇã ˜ی

ÑÀÊی Àÿ ÌÓ ˜ÿ Ïá ãیŸ ãæÏÊ ÇãÇã ˜ی

Ð˜Ñ ÇãÇã ÀæÊÇ Àÿ ÌÓ ÇäÌãä ãیŸ Ȫی

ÀæÊی Àÿ ÇÓ ãیŸ áÇÒãی ÔÑ˜Ê ÇãÇã ˜ی

ÞÑÈÇä ÓÈØ ÇÍãÏ ãÑÓá À Àæ ÿ

Àÿ ÒäÏی ÀãÇÑی ÇãÇäÊ ÇãÇã ˜ی

ãËá ÍÈÇÈ ÂÈ ÊªÇ ÏæÑ یÒیÏیÊ

ÀæÊی äÀŸ Àÿ ÎÊã ͘æãÊ ÇãÇã ˜ی

Share this post


Link to post
Share on other sites

ÍÇÕá ÑÀÿ ی Çä ˜æ ÞÑÇÈÊ ÇãÇã ˜ی

ÑÀÊی Àÿ ÌÓ ˜ÿ Ïá ãیŸ ãæÏÊ ÇãÇã ˜ی

Ð˜Ñ ÇãÇã ÀæÊÇ Àÿ ÌÓ ÇäÌãä ãیŸ Ȫی

ÀæÊی Àÿ ÇÓ ãیŸ áÇÒãی ÔÑ˜Ê ÇãÇã ˜ی

ÞÑÈÇä ÓÈØ ÇÍãÏ ãÑÓá À Àæ ÿ

Àÿ ÒäÏی ÀãÇÑی ÇãÇäÊ ÇãÇã ˜ی

ãËá ÍÈÇÈ ÂÈ ÊªÇ ÏæÑ یÒیÏیÊ

ÀæÊی äÀŸ Àÿ ÎÊã ͘æãÊ ÇãÇã ˜ی

Bahot khoob .

wassalam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fatah-e-Jung-e-Uhad, khandaq o kHyber bolay

Fard hai eik, zamana issay lashkar bolay

Gar kar run mei Alam, Fatahe khyber bolay

Hai Ali naam mera, maa mujhey Haider bolay

Ayee mushkil abhi asaan kiyay detay hai

Tun pay acha nahi lagta ho jissay sir bolay

Hamil-e-wahee-e-illahi nay choosayee hai zuban

Ilm ka shehr issay, Ilm ka hai dar bolay

Ba khuda iss mei nusairi key nahi koiee khata

Madh-e-Hyder mei payambar hai sambhal kar bolay

Share this post


Link to post
Share on other sites

HUSSAIN kab ka, HUSSAIN ab ka,HUSSAIN jab jab nahin tha jab ka.

HUSSAIN ik wasta nasab ka,HUSSAIN hi faisla nasab ka.

HUSSAIN malik hai roz o shab ka,HUSSAIN Khaliq har ik adab ka.

HUSSAIN ka RAB,HUSSAIN RAB ka,HUSSAIN ke sab,HUSSAIN sab ka.

...HUSSAIN hi ka haseen langar,Zamana har waqt khaa raha hai.

Tumhara Idraak bekhabar hai,tumhey khabar kya? HUSSAIN kya hai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...