Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

Search the Community

Showing results for tags 'erfan'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Religion Forums
  • General Islamic Discussion
  • Shia/Sunni Dialogue
  • Christianity/Judaism Dialogue
  • Atheism/Other Religions
  • Minor Islamic Sects
  • Jurisprudence/Laws
 • Other Forums
  • Politics/Current Events
  • Social/Family/Personal
  • Science/Health/Economics
  • Education/Careers
  • Travel/Local Community
  • Off-Topic
  • Poetry and Art
 • Language Specific
  • Arabic / العَرَبِية
  • Farsi / فارسی
  • Urdu / اُردُو‎
  • Other languages [French / français, Spanish / español, Chinese / 汉语, Hindi / हिन्दी, etc.. ]
 • Site Support
  • Site Support/Feedback
  • Site FAQs
 • Gender Specific Forums
  • Brothers Forum
  • Sisters Forum
 • The Hadith Club's Topics
 • Food Club's Topics
 • Sports Club's Topics
 • Reverts to Islam's Topics
 • Travel Club's Topics
 • Mental Health/Psych Club's Topics
 • Arts, Crafts, DIY Club's Topics
 • The Premier League Club's Topics
 • Quit Smoking's Topics
 • Quit Smoking's Ramadan 2020 : Quit smoking!
 • Horses and Horse Riding's Topics
 • Sunni and Shia Collaboratian Club's Topics
 • THE CLUB OF CLUB's Topics
 • Islamic Sciences's Theology

Blogs

 • ShiaChat.com Blog
 • Insiyah Abidi
 • Misam Ali
 • Contemporania
 • Volcano Republic
 • Reflections
 • Al Moqawemat
 • Just Another Muslim Blogger
 • Amir Al-Mu'minin
 • Imamology
 • The Adventures of Wavey Bear
 • Religion
 • Think Positive
 • Reflections
 • A Whole Heart of Hollow
 • Blogging at ShiaChat
 • Shian e Ali's Blog
 • From the cradle to the grave - knowledge blog
 • repenters Beast mode 90kg - 100kg journey
 • My journey into a "White hat" Hacking career
 • The Sun Will Rise From The West
 • Muslim Coloring Book
 • Qom
 • ANSAR-AL-MAHDI (AFS)
 • My Feelings and Emotions About Myself
 • Unity, the New iPhone and Other Suppressed Issues
 • Mohamed Shivji
 • The People's Democratic Republic of Khafanestan
 • Crossing the Rubicon
 • My Conversion Story; from Roman Catholic - to Agnostic - to Islam Shia
 • Inspire
 • With Divine Assistance You Can Confront a Pharoah, Even Empty Handed
 • Banu Musa
 • Erik Cartman Podcast
 • My Quora Digest
 • Transcriber's Blog
 • Who/What is the Dajjal (Anti-Christ)?
 • ZIKR-E-MEHBOOB
 • A Marginalia to Mu'jam
 • Random Thoughts of ShiaMan14
 • Notepad
 • Pensées
 • Reflections
 • Historia
 • Test
 • Memorable Day, 28May2017
 • Zavon Diaries
 • Alone with God | وحيدا مع الله
 • Procrastination Contemplations
 • From Earth to Heaven
 • The secret of self is hid
 • A Passing of Time
 • Pearls of Wisdom
 • The Muslim Theist
 • Stories for Sakina
 • Fatima
 • Toons
 • Saqi
 • The Messenger of Allah ﷺ
 • The Truth
 • Light Beams
 • A fellow traveller
 • Combat With The Self
 • Imam Mahdi ATFS
 • Self-Love, Islam & The Law Of Attraction
 • Basra unrest Iranian Conuslate Set Fire
 • spoken words/poetry/ deep thinking
 • Guide of marriage notes: Constantly updating
 • Zaidia the middle path.
 • The life of a Shia Muslim in the west.
 • Poems for the Ahlul Bayt
 • Ahlul Bayt Mission
 • Twelver Corpus
 • Manajat of the Sinners
 • Khudi
 • Chasing Islam
 • Bayaan e Muntazir
 • Deen In Practice
 • The Seas of Lights
 • Salafi/Athari - What does it mean?
 • The Luminous Clearing - Part 2
 • Shaan e Zahra
 • Philosophy Club's Philosophy Club Journal
 • Quranic Studies's Quranic Studies Best Articles
 • Spoken Word's Blog

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Facebook


Website URL


Yahoo


Skype


Location


Religion


Mood


Favorite Subjects

Found 3 results

 1. Salam, I am aware that many Muslims do not consider Sufism a part of true Islam, but isn't Shia Islam very closely related to erfan philosophy which is the same that Sufis follow and highly appreciate? From where is the disagreement between Sufis and Shia Muslims originated? Why is it that Sufis are not considered "true" Muslims? Another question, as far as I have understood, not any practicing Sufi is a dervish. Is there anyone here who considers oneself a dervish and could explain what makes one a dervish? Could you be a dervish by yourself or do you need to be recognized by oth
 2. Salamun A'laykum One of the scholars who is deeply into Erfan told me the following in a conversation. It didn't make sense to me at all after I thought about it and I produced a few questions which could potentially dismantle the arguments brought by the scholar. Even though he is somewhat famous in the English speaking population, I will refrain from mentioning his name to be safe from any fitnah. Here it is: (note: I am paraphrasing what he said; it could be the case that I misunderstood something or forgot to add a few things to clarify his arguments): {Allah's attributes are not limited t
 3. ÇÒ äÙÑ ãä ãÕíÈÊ ÕæÝíÇä ÈÑÇí ÇÓáÇã¡ ÇÒ ÈÒÑÊÑíä ãÕÇíÈ ÇÓÊ ÒíÑÇ ÇјÇä ÇÓáÇã ÑÇ ãäåÏã ÓÇÎÊ æ ÈäíÇä ÂäÑÇ ÊóÑó˜ ÏÇÏ. Ó ÇÒ ÌÓÊÌæí ÚãíÞ æÑÏÔ ÏÑ ãíÏÇä åÇí ˜áãÇÊ ÂäÇä æ ÇØáÇÚ ÇÒ ãØÇáÈ ãÎÝí ÂäÇä æ íÇÝÊä ÑÇÒåÇí æÔíÏå ÂäÇä ÏÑ í ÏíÏÇÑ ÈÇ ÓÑÇä ÝÑÞå åÇí ÊÕæÝ¡ ÈÑ ãä ÑæÔä ÔÏ ˜å Çíä ÏÑÏ¡ ÇÒ ÑÇåÈÇä äÕÇÑÇ Èå Ïíä ÇÓáÇã ÓÑÇíÊ ˜ÑÏå æ Ñæåí ÇÒ Çåá ÓäÊ ãÇääÏ: ÍÓä ÈÕÑí æ ÔÈáí æ ãÚÑæÝ æ ØÇææÓ æ ÒåÑí æ ÌäíÏ æ ÏíÑÇä Âä ÑÇ ÑÝÊäÏ¡ ÓÓ ÇÒ ÂäÇä Èå ÔíÚå ÓÑÇíÊ ˜ÑÏ ÊÇ Çíä˜å ˜ÇÑÔÇä ÈÇáÇ ÑÝÊ æ Ñã åÇíÔÇä ÈÑÇÝÑÇÔÊå ÔÏ¡ Èå æäå Çí ˜å ÇÒ ÇÓÇÓ Ïíä Óäí ÑÇ Ñæí Óä ÈÇÞí äÐÇÔÊäÏ. ÂäÇä äÕæÕ ˜ÊÇÈ æ ÓäÊ ÑÇ ÊÇæíá ˜ÑÏäÏ æ ÈÇ Ç͘Çã ÝØÑí ÚÞáí ãÎÇáÝÊ ä
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...