Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

Search the Community

Showing results for tags 'erfan'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Religion Forums
  • General Islamic Discussion
  • Shia/Sunni Dialogue
  • Christianity/Judaism Dialogue
  • Atheism/Other Religions
  • Minor Islamic Sects
  • Jurisprudence/Laws
 • Other Forums
  • Politics/Current Events
  • Social/Family/Personal
  • Science/Health/Economics
  • Education/Careers
  • Travel/Local Community
  • Off-Topic
  • Poetry and Art
 • Language Specific
  • Arabic / العَرَبِية
  • Farsi / فارسی
  • Urdu / اُردُو‎
  • Other languages [French / français, Spanish / español, Chinese / 汉语, Hindi / हिन्दी, etc.. ]
 • Site Support
  • Site Support/Feedback
  • Site FAQs
 • The Hadith Club's Topics
 • Food Club's Topics
 • Sports Club's Topics
 • Reverts to Islam's Topics
 • Travel Club's Topics
 • Mental Health/Psych Club's Topics
 • Arts, Crafts, DIY Club's Topics
 • The Premier League Club's Topics
 • Quit Smoking's Topics

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Facebook


Website URL


Yahoo


Skype


Location


Religion


Mood


Favorite Subjects

Found 3 results

 1. Salam, I am aware that many Muslims do not consider Sufism a part of true Islam, but isn't Shia Islam very closely related to erfan philosophy which is the same that Sufis follow and highly appreciate? From where is the disagreement between Sufis and Shia Muslims originated? Why is it that Sufis are not considered "true" Muslims? Another question, as far as I have understood, not any practicing Sufi is a dervish. Is there anyone here who considers oneself a dervish and could explain what makes one a dervish? Could you be a dervish by yourself or do you need to be recognized by others as one?
 2. Salamun A'laykum One of the scholars who is deeply into Erfan told me the following in a conversation. It didn't make sense to me at all after I thought about it and I produced a few questions which could potentially dismantle the arguments brought by the scholar. Even though he is somewhat famous in the English speaking population, I will refrain from mentioning his name to be safe from any fitnah. Here it is: (note: I am paraphrasing what he said; it could be the case that I misunderstood something or forgot to add a few things to clarify his arguments): {Allah's attributes are not limited to this world, meaning that His attributes are universal and everlasting. However, in order to have a title of something, one must prove to deserve it. Otherwise, that person does not truly deserve the title, or is not literally elligible to hold that title. For example, if someone is considered a teacher, they must literally be teaching. As long as that person teaches, he/she remains a teacher. But, if they do not teach, they are no longer teacher (literally). That means that even if you consider someome to be your teacher, they are not (by essence) teachers because it is impossible for them to be teaching 24 hours 7 days a week. Hence, there is no such a thing as a true teacher since no one can teach 24/7. When dealing with Allah's attributes, it is imposible that His titles or attributes be sometimes true to him; meaning that He truly deserves to have the attributes. He is ALWAYS merciful; he is ALWAYS the judge; he is ALWAYS the wise... Likewise, he is ALWAYS a creator. Otherwise, those attributes are not true to Him. Having said this, it is logical to say that because His attributes are ALWAYS in Him, and that He is ALWAYS the creator, he needs to ALWAYS have a creation. If he doesn't, he is no longer a true creator. To make it simple, Allah always needs to have a creation since he is a true creator. With that said, we can conclude that God's creation is everlasting (since he always has a creation). [I was confused about the following... It may not make any sense since I can't remember exactly his point] If you take a step forward, you can say that His creation is the manifestation of His attributes. Why? Because the creation of Allah (swt) is mumkinal wujud, not wajibul wujud. If a creation is everlasting, how can that be munkinul wujud? Therefore, we must believe in wahdatul wujud.} Here are the 5 questions I had. If you support partial or all of the arguments above which leads to the conclusion that the creation of Allah is everlasting, please answer my questions. If not, please state why you don't support it. 1. Do Allah's attributes HAVE to be 'universal' or everlasting? This premise needs proof (backed up with reliable ahadith). If it cannot, then the rest of the premises and conclusions are invalid. Assuming this premise IS true, we can move on to the next question... Otherwise there is no need to waste time on this matter. 2. Why is it that in order for someone to have attributes or title, they must ALWAYS posses it? A teacher can be a teacher even if they don't always teach... and a kind person can be mean at times. This is a little confusing to me. 3. Allah is not bound by time. I think the scholar doesnt make any sense because he is assuming there is nothing if there is no creation. We cannot think outside of time and therefore our limited minds trick us to believe that there is such a thing as nothing... Can there be nothing if we think outside of time? 4. A friend of mine came up with this question during the discussion: If something is everlasting, can it be created? The answer is obviously No. Therefore does it make any sense to say that we are Allah's creation and believe that His creation is everlasting at a same time? The words 'everlasting creation' itself is an oxymoron. 5. I don't see how the last paragrph proves wahdatul wujud... Using that logic, one has to either accept wahdatul wujud or mumkinal wujud. I am not even sure what he was trying to say. Can you figure it out? Sorry for any writing mistakes. I am too lazy to proofread :wacko:
 3. ÇÒ äÙÑ ãä ãÕíÈÊ ÕæÝíÇä ÈÑÇí ÇÓáÇã¡ ÇÒ ÈÒÑÊÑíä ãÕÇíÈ ÇÓÊ ÒíÑÇ ÇјÇä ÇÓáÇã ÑÇ ãäåÏã ÓÇÎÊ æ ÈäíÇä ÂäÑÇ ÊóÑó˜ ÏÇÏ. Ó ÇÒ ÌÓÊÌæí ÚãíÞ æÑÏÔ ÏÑ ãíÏÇä åÇí ˜áãÇÊ ÂäÇä æ ÇØáÇÚ ÇÒ ãØÇáÈ ãÎÝí ÂäÇä æ íÇÝÊä ÑÇÒåÇí æÔíÏå ÂäÇä ÏÑ í ÏíÏÇÑ ÈÇ ÓÑÇä ÝÑÞå åÇí ÊÕæÝ¡ ÈÑ ãä ÑæÔä ÔÏ ˜å Çíä ÏÑÏ¡ ÇÒ ÑÇåÈÇä äÕÇÑÇ Èå Ïíä ÇÓáÇã ÓÑÇíÊ ˜ÑÏå æ Ñæåí ÇÒ Çåá ÓäÊ ãÇääÏ: ÍÓä ÈÕÑí æ ÔÈáí æ ãÚÑæÝ æ ØÇææÓ æ ÒåÑí æ ÌäíÏ æ ÏíÑÇä Âä ÑÇ ÑÝÊäÏ¡ ÓÓ ÇÒ ÂäÇä Èå ÔíÚå ÓÑÇíÊ ˜ÑÏ ÊÇ Çíä˜å ˜ÇÑÔÇä ÈÇáÇ ÑÝÊ æ Ñã åÇíÔÇä ÈÑÇÝÑÇÔÊå ÔÏ¡ Èå æäå Çí ˜å ÇÒ ÇÓÇÓ Ïíä Óäí ÑÇ Ñæí Óä ÈÇÞí äÐÇÔÊäÏ. ÂäÇä äÕæÕ ˜ÊÇÈ æ ÓäÊ ÑÇ ÊÇæíá ˜ÑÏäÏ æ ÈÇ Ç͘Çã ÝØÑí ÚÞáí ãÎÇáÝÊ äãæÏäÏ æ Èå æÍÏÊ æÌæÏ æ ÍÊí ãæÌæÏ ãáÊÒã ÔÏäÏ æ ÏÑ ÚÈÇÏÊ æÌåå ÑÝÊäÏ æ ÈÑ ÇæÑÇÏ Â˜äÏå ÇÒ˜ÝÑ æ ÇÈÇØíá ˜å ÑÄÓÇí ÂäåÇ ãíÓÇÎÊäÏ¡ ãÏÇæãÊ ˜ÑÏäÏ æ Èå íÒí ÇíÈäÏ ÑÏíÏäÏ ˜å Âä ÑÇ Ð˜Ñ ÎÝí ÞáÈí ãí äÇãíÏäÏ æ ÇÒ ÓãÊ ÑÇÓÊ ÞáÈ ÔÑæÚ ãíÔÏ æ Èå ÓãÊ ÎÇÊãå ãí íÇÝÊ. Çåí Âä ÑÇ ÓÝÑ ÇÒ ÍÞ Èå ÎáÞ ãí äÇãíÏäÏ æ Çåí äÒæá ÇÒ ÞæÓ ÕÚæÏí Èå ÞæÓ äÒæáí¡ æ ÈÇá˜ÚÓ ˜å ÇÒ Âä Èå ÚäæÇä ÓÝÑ ÇÒ ÎáÞ Èå ÍÞ æ ÚÑæÌ ÇÒ ÞæÓ äÒæáí Èå ÞæÓ ÕÚæÏí ÊÚÈíÑ ˜ÑÏå ÇäÏ¡ ÎÏÇ Èå ÏÇÏ Çíä ØÇãÇÊ ÈÑÓÏ¡ Ó ÊÑåÇÊ ÎæÏ ÑÇ Èå ÝÞå ÓÑÇíÊ ÏÇÏäÏ¡ åãäíä ÏÑ ãÈÍË äíÊ æ ÛíÑ Âä æ ÏíÏã ÈÚÖí ÇÒ ãÑÔÏÇä ÂäÇä ÑÇ ˜å ÇÔÚÇÑ ãÛÑÈí ÚÇÑÝ ÑÇ ÇÒ Ñæí ÏíæÇäÔ ãí ÎæÇäÏ æ Ñíå ãí ˜ÑÏ æ Èå Âä ÇÚÊäÇ ãí ˜ÑÏ åãæä ÇÚÊäÇíí ˜å Èå ÂíÇÊ ÞÑÂä ˜Ñíã ãí ÔæÏ¡ ÌÇí ÊÇÓÝ ÇÓÊ ÈÑÇí Þæãí¡ ˜ÓÇäí ˜å ÞÑÂä ÔÑíÝ ÑÇ Êј ˜ääÏ æ ÏÚÇåÇí ÕÍíÝå ˜Çãáå ÓÌÇÏíå ÑÇ ˜å ÒÈæÑ Âá ãÍãÏ ÕáæÇÊ Çááå Úáíåã ÇÌãÚíä æ ÓÎäÇä ãæÇáí æ ÓÑæÑÇä ÇãÇãÇä Úáíåã ÇáÓáÇã ÑÇ æ ãÔÛæá ÔæäÏ ÈÇãËÇá ˜ÊÇÈ ãÛÑÈí æ … æ ÏíÏã í˜í ÇÒ ÂäÇä ÑÇ ˜å ÏÚæí ÝÖá ÏÇÔÊ æ ÇÒ ÈÑÎí ÓÎäÇä ˜å Èå ÇÆãå åÏí (Úáíåã ÇáÓáÇã) äÓÈÊ ÏÇÏå ÔÏå¡ ÈÑÇí ÊÑæíÌ ãÓᘠÎæÏ ÇÓÊÝÇÏå ãí ˜äÏ ãÇääÏ: «áäÇãÚ Çááå ÍÇáÇÊ ÝíåÇ åæ äÍä æ äÍä åæ» íÚäí ÈÑÇí ãÇ ÈÇ ÎÏÇ ÍÇáÇÊí ÇÓÊ ˜å ÏÑ Âä ÍÇáÇÊ Çæ ãÇ åÓÊíã æ ãÇ Çæ ãí ÈÇÔÏ. æ Çíä ÈíäæÇ ÏÑ Úáã æ ÊÊÈÚ æ ÊÍÞíÞ æ ÖÈØ äãíÏÇäÓÊ ˜å ˜ÊÇÈ ãÕÈÇÍ ÇáÔÑíÚå æ ãÇääÏ Âä ˜å äíä ÓÎäÇä ãä˜Ñí ÏÑ Âä åÇ ÌãÚ ÔÏå¡ ÓÇÎÊå ÇíÇÏí ÕæÝíÇä ÇÚÕÇÑ ÐÔÊå ÇÓÊ ˜å ÈÑÇí ãÇ Èå ÇÑË ãÇäÏå ÇÓÊ. ÔíæÚ ÊÕæÝ æ ÓÇÎÊä ÎÇäÞÇååÇ ÏÑ ÞÑä åÇÑã ÈæÏ. ÈÚÖí ÇÒ ãÑÔÏíä Âä ÞÑä¡ æÞÊí ÊÝää ãʘáãíä ÑÇ ÏÑ ÚÞÇíÏ ÏíÏäÏ¡ ÇÒ ÝáÓÝå ÝíËÇÛæÑË æ íÑæÇä Çæ ÏÑ ÇáåíÇÊ¡ ÞæÇÚÏí ÑÇ ÇÞÊÈÇÓ äãæÏäÏ æ ÇÒ áÇåæÊíÇÊ Çåá ˜ÊÇÈ æ ÈÊ ÑÓÊÇä¡ Ìãáå åÇíí ÑÇ ÑÝÊäÏ æ Âä ÌãáÇÊ ÑÇ Èå áÈÇÓ ÇÓáÇã ÏÑÂæÑÏäÏ æ Èå Úáã ÎÇÕí ÊÈÏíá äãæÏäÏ ˜å Âä Úáã ÑÇ Úáã ÊÕæÝ íÇ ÍÞíÞÊ íÇ ÈÇØä íÇ ÝÞÑ íÇ ÝäÇ íÇ ˜ÔÝ æ ÔåæÏ äÇãíÏäÏ. æ ÏÑ Çíä Òãíäå ˜ÊÇÈåÇ æ ÑÓÇáå åÇ äæÔÊäÏ æ Çíä æÖÚ åãäÇä ÇÏÇãå ÏÇÔÊ ÊÇ Âä˜å ÞÑä äÌã æ ÞÑäåÇí ÈÚÏí ÝÑÇÑÓíÏ æ ÈÑÎí ÇÒ ÒíјÇä Çåá ÊÕæÝ ãíÏÇä æÓíÚí ÑÇ ÂãÇÏå íÇÝÊäÏ ÊÇ Èå ÇÓã æáÇíÊ æ ÛæËíå æ ÞØÈíå æ ÏÚæí ÊÕÑÝ ÏÑ ãá˜æÊ ÈÇ Þæå ÞÏÓíå¡ å ÑÓÏ Èå äÇÓæÊ¡ ÏÑ ãíÇä ÌÇåáÇä¡ ãÞÇã ÔÇãÎí åãæä ãÞÇã äÈæÊ æ ÍÊí ÇáæåíÊ Èå ÏÓÊ ÂæÑäÏ. ÂäÇä ÈÇ ãÞÇáÇÊí ãÈäí ÈÑ ÊÇæíáÇÊ ãÒÎÑÝ æ ˜ÔÝ ÎíÇáí æ ÑæíÇåÇ æ ÇæåÇã¡ ÝáÓÝå ÊÕæÝ ÑÇ ÊæÓÚå ÏÇÏäÏ æ ˜ÊÇÈåÇí íÇí ÈÓíÇÑí ãÇääÏ ˜ÊÇÈ ÊÚÑÝ æ ÏáÇáÊ æ äÕæÕ æ ÔÑæÍ Âä æ äÝÍÇÊ æ ÑÔÍÇÊ æ ã˜ÇÔÝÇÊ æ ÇäÓÇä ˜Çãá æ ÇáÚæÇÑÝ æ ÇáãÚÇÑÝ æ ÇáÊÇæíáÇÊ æ ÛíÑå ˜å Ñ ÇÒ Í˜ÇíÊåÇí ÏÑæÛ æ ÞÖÇíÇí ˜ÇãáÇ ÈíãÚäÇÓÊ¡ äæÔÊäÏ. æÞÊí ˜ÇáÇí ÂäÇä ÈÇÒÇÑ íÏÇ ˜ÑÏ æ äÇãÔÇä ãÔåæÑ ÔÏ æ ÈÇÒÇÑÔÇä Ñã ÑÏíÏ¡ Èå ÝÑÞå åÇ æ ÏÓÊå åÇí ãÎÊáÝ ÊÞÓíã ÔÏäÏ æ ÚæÇã æÓÝáÇä ÑÇ ÈÇ ÍÏíË ÌÚáí « ÇáØÑÞ Çáí Çááå ÈÚÏÏ ÇäÝÇÓ ÇáÎáÇíÞ » ÇÛÝÇá ˜ÑÏäÏ æ ÈÑÇí åÑ ÝÑÞå Çí ˜å ÇÒ ÏíÑÇä ãÊãÇíÒ ÑÏäÏ¡ ÚáÇãÊåÇíí ÑÇ ÞÑÇÑ ÏÇÏäÏ… ÎÏÇæäÏ ãÇ æ ÔãÇ ÑÇ ÇÒ ÝÑíÈ ˜ÇÑíåÇí ÈÇÝäÏÇä ÚÑÝÇä æ ÝáÓÝå æ ÊÕæÝ ÍÝÙ ˜äÏ æ ãÇ æ ÔãÇ ÑÇ ÇÒ ˜ÓÇäí ÞÑÇÑ ÏåÏ ˜å Èå ÂÓÊÇäå ÇåáÈíÊ íÇãÈÑ ÎÏÇ ÕáæÇÊ Çááå Úáíåã ÇÌãÚíä Ñæí ãíÂæÑäÏ æ ˜Óí ÑÇ ÌÒ ÂäÇä äãí ÔäÇÓäÏ. Âãíä Âãíä. ãäÈÚ: ÇÍÞÇÞ ÇáÍÞ Ì 1Õ 182ÊÇ185 ÚÇÑÝ æ ÕæÝí å ãíæíÏ Õ32æ33
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...