Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'ãÑÚÔí'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Main Forums
  • Guest Forum
  • Theology and General Religion
  • Personalities in Islam
  • Prophets and Ahlul-Bayt
  • Jurisprudence/Laws
  • Politics/Current Events
  • Social/Family/Personal Issues
  • Science/Tech/Economics
  • Education/Careers
  • Medicine/Health/Fitness
  • Off-Topic
  • Poetry and Art
  • Polls
  • Shia/Sunni Dialogue
  • Christianity/Judaism Dialogue
  • Atheism/Philosophy/Others
  • Research into Other Sects
  • Arabic / العَرَبِية
  • Farsi / فارسی
  • Urdu / اُردُو‎
  • Other languages [French / français, Spanish / español, Chinese / 汉语, Hindi / हिन्दी, etc.. ]
  • North/Central/South America
  • Europe
  • Asia, Middle East, Africa
  • Australia and Others
  • Site Tech Support/Feedback
  • Site FAQs
 • Seasonal Forums (Archive)
  • Muharram 1440/2018
  • Ramadhan 1439/2018
  • Ask our Special Guests!
  • ShiaChat.com reports from Karbala (2004)
  • Ali Naqi Memorial (Sept. 3, 1985 - March 26, 2006)
  • ShiaChat.com Yearbook, 2006-2007
 • The Hadith Club's Topics
 • Food Club's Topics
 • Sports Club's Topics
 • Reverts to Islam's Topics
 • Travel Club's Topics
 • Mental Health/Psych Club's Topics
 • Arts, Crafts, DIY Club's Topics
 • The Premier League Club's Topics

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Facebook


Website URL


Yahoo


Skype


Location


Religion


Mood


Favorite Subjects

Found 1 result

 1. ÇÒ äÙÑ ãä ãÕíÈÊ ÕæÝíÇä ÈÑÇí ÇÓáÇã¡ ÇÒ ÈÒÑÊÑíä ãÕÇíÈ ÇÓÊ ÒíÑÇ ÇјÇä ÇÓáÇã ÑÇ ãäåÏã ÓÇÎÊ æ ÈäíÇä ÂäÑÇ ÊóÑó˜ ÏÇÏ. Ó ÇÒ ÌÓÊÌæí ÚãíÞ æÑÏÔ ÏÑ ãíÏÇä åÇí ˜áãÇÊ ÂäÇä æ ÇØáÇÚ ÇÒ ãØÇáÈ ãÎÝí ÂäÇä æ íÇÝÊä ÑÇÒåÇí æÔíÏå ÂäÇä ÏÑ í ÏíÏÇÑ ÈÇ ÓÑÇä ÝÑÞå åÇí ÊÕæÝ¡ ÈÑ ãä ÑæÔä ÔÏ ˜å Çíä ÏÑÏ¡ ÇÒ ÑÇåÈÇä äÕÇÑÇ Èå Ïíä ÇÓáÇã ÓÑÇíÊ ˜ÑÏå æ Ñæåí ÇÒ Çåá ÓäÊ ãÇääÏ: ÍÓä ÈÕÑí æ ÔÈáí æ ãÚÑæÝ æ ØÇææÓ æ ÒåÑí æ ÌäíÏ æ ÏíÑÇä Âä ÑÇ ÑÝÊäÏ¡ ÓÓ ÇÒ ÂäÇä Èå ÔíÚå ÓÑÇíÊ ˜ÑÏ ÊÇ Çíä˜å ˜ÇÑÔÇä ÈÇáÇ ÑÝÊ æ Ñã åÇíÔÇä ÈÑÇÝÑÇÔÊå ÔÏ¡ Èå æäå Çí ˜å ÇÒ ÇÓÇÓ Ïíä Óäí ÑÇ Ñæí Óä ÈÇÞí äÐÇÔÊäÏ. ÂäÇä äÕæÕ ˜ÊÇÈ æ ÓäÊ ÑÇ ÊÇæíá ˜ÑÏäÏ æ ÈÇ Ç͘Çã ÝØÑí ÚÞáí ãÎÇáÝÊ äãæÏäÏ æ Èå æÍÏÊ æÌæÏ æ ÍÊí ãæÌæÏ ãáÊÒã ÔÏäÏ æ ÏÑ ÚÈÇÏÊ æÌåå ÑÝÊäÏ æ ÈÑ ÇæÑÇÏ Â˜äÏå ÇÒ˜ÝÑ æ ÇÈÇØíá ˜å ÑÄÓÇí ÂäåÇ ãíÓÇÎÊäÏ¡ ãÏÇæãÊ ˜ÑÏäÏ æ Èå íÒí ÇíÈäÏ ÑÏíÏäÏ ˜å Âä ÑÇ Ð˜Ñ ÎÝí ÞáÈí ãí äÇãíÏäÏ æ ÇÒ ÓãÊ ÑÇÓÊ ÞáÈ ÔÑæÚ ãíÔÏ æ Èå ÓãÊ ÎÇÊãå ãí íÇÝÊ. Çåí Âä ÑÇ ÓÝÑ ÇÒ ÍÞ Èå ÎáÞ ãí äÇãíÏäÏ æ Çåí äÒæá ÇÒ ÞæÓ ÕÚæÏí Èå ÞæÓ äÒæáí¡ æ ÈÇá˜ÚÓ ˜å ÇÒ Âä Èå ÚäæÇä ÓÝÑ ÇÒ ÎáÞ Èå ÍÞ æ ÚÑæÌ ÇÒ ÞæÓ äÒæáí Èå ÞæÓ ÕÚæÏí ÊÚÈíÑ ˜ÑÏå ÇäÏ¡ ÎÏÇ Èå ÏÇÏ Çíä ØÇãÇÊ ÈÑÓÏ¡ Ó ÊÑåÇÊ ÎæÏ ÑÇ Èå ÝÞå ÓÑÇíÊ ÏÇÏäÏ¡ åãäíä ÏÑ ãÈÍË äíÊ æ ÛíÑ Âä æ ÏíÏã ÈÚÖí ÇÒ ãÑÔÏÇä ÂäÇä ÑÇ ˜å ÇÔÚÇÑ ãÛÑÈí ÚÇÑÝ ÑÇ ÇÒ Ñæí ÏíæÇäÔ ãí ÎæÇäÏ æ Ñíå ãí ˜ÑÏ æ Èå Âä ÇÚÊäÇ ãí ˜ÑÏ åãæä ÇÚÊäÇíí ˜å Èå ÂíÇÊ ÞÑÂä ˜Ñíã ãí ÔæÏ¡ ÌÇí ÊÇÓÝ ÇÓÊ ÈÑÇí Þæãí¡ ˜ÓÇäí ˜å ÞÑÂä ÔÑíÝ ÑÇ Êј ˜ääÏ æ ÏÚÇåÇí ÕÍíÝå ˜Çãáå ÓÌÇÏíå ÑÇ ˜å ÒÈæÑ Âá ãÍãÏ ÕáæÇÊ Çááå Úáíåã ÇÌãÚíä æ ÓÎäÇä ãæÇáí æ ÓÑæÑÇä ÇãÇãÇä Úáíåã ÇáÓáÇã ÑÇ æ ãÔÛæá ÔæäÏ ÈÇãËÇá ˜ÊÇÈ ãÛÑÈí æ … æ ÏíÏã í˜í ÇÒ ÂäÇä ÑÇ ˜å ÏÚæí ÝÖá ÏÇÔÊ æ ÇÒ ÈÑÎí ÓÎäÇä ˜å Èå ÇÆãå åÏí (Úáíåã ÇáÓáÇã) äÓÈÊ ÏÇÏå ÔÏå¡ ÈÑÇí ÊÑæíÌ ãÓᘠÎæÏ ÇÓÊÝÇÏå ãí ˜äÏ ãÇääÏ: «áäÇãÚ Çááå ÍÇáÇÊ ÝíåÇ åæ äÍä æ äÍä åæ» íÚäí ÈÑÇí ãÇ ÈÇ ÎÏÇ ÍÇáÇÊí ÇÓÊ ˜å ÏÑ Âä ÍÇáÇÊ Çæ ãÇ åÓÊíã æ ãÇ Çæ ãí ÈÇÔÏ. æ Çíä ÈíäæÇ ÏÑ Úáã æ ÊÊÈÚ æ ÊÍÞíÞ æ ÖÈØ äãíÏÇäÓÊ ˜å ˜ÊÇÈ ãÕÈÇÍ ÇáÔÑíÚå æ ãÇääÏ Âä ˜å äíä ÓÎäÇä ãä˜Ñí ÏÑ Âä åÇ ÌãÚ ÔÏå¡ ÓÇÎÊå ÇíÇÏí ÕæÝíÇä ÇÚÕÇÑ ÐÔÊå ÇÓÊ ˜å ÈÑÇí ãÇ Èå ÇÑË ãÇäÏå ÇÓÊ. ÔíæÚ ÊÕæÝ æ ÓÇÎÊä ÎÇäÞÇååÇ ÏÑ ÞÑä åÇÑã ÈæÏ. ÈÚÖí ÇÒ ãÑÔÏíä Âä ÞÑä¡ æÞÊí ÊÝää ãʘáãíä ÑÇ ÏÑ ÚÞÇíÏ ÏíÏäÏ¡ ÇÒ ÝáÓÝå ÝíËÇÛæÑË æ íÑæÇä Çæ ÏÑ ÇáåíÇÊ¡ ÞæÇÚÏí ÑÇ ÇÞÊÈÇÓ äãæÏäÏ æ ÇÒ áÇåæÊíÇÊ Çåá ˜ÊÇÈ æ ÈÊ ÑÓÊÇä¡ Ìãáå åÇíí ÑÇ ÑÝÊäÏ æ Âä ÌãáÇÊ ÑÇ Èå áÈÇÓ ÇÓáÇã ÏÑÂæÑÏäÏ æ Èå Úáã ÎÇÕí ÊÈÏíá äãæÏäÏ ˜å Âä Úáã ÑÇ Úáã ÊÕæÝ íÇ ÍÞíÞÊ íÇ ÈÇØä íÇ ÝÞÑ íÇ ÝäÇ íÇ ˜ÔÝ æ ÔåæÏ äÇãíÏäÏ. æ ÏÑ Çíä Òãíäå ˜ÊÇÈåÇ æ ÑÓÇáå åÇ äæÔÊäÏ æ Çíä æÖÚ åãäÇä ÇÏÇãå ÏÇÔÊ ÊÇ Âä˜å ÞÑä äÌã æ ÞÑäåÇí ÈÚÏí ÝÑÇÑÓíÏ æ ÈÑÎí ÇÒ ÒíјÇä Çåá ÊÕæÝ ãíÏÇä æÓíÚí ÑÇ ÂãÇÏå íÇÝÊäÏ ÊÇ Èå ÇÓã æáÇíÊ æ ÛæËíå æ ÞØÈíå æ ÏÚæí ÊÕÑÝ ÏÑ ãá˜æÊ ÈÇ Þæå ÞÏÓíå¡ å ÑÓÏ Èå äÇÓæÊ¡ ÏÑ ãíÇä ÌÇåáÇä¡ ãÞÇã ÔÇãÎí åãæä ãÞÇã äÈæÊ æ ÍÊí ÇáæåíÊ Èå ÏÓÊ ÂæÑäÏ. ÂäÇä ÈÇ ãÞÇáÇÊí ãÈäí ÈÑ ÊÇæíáÇÊ ãÒÎÑÝ æ ˜ÔÝ ÎíÇáí æ ÑæíÇåÇ æ ÇæåÇã¡ ÝáÓÝå ÊÕæÝ ÑÇ ÊæÓÚå ÏÇÏäÏ æ ˜ÊÇÈåÇí íÇí ÈÓíÇÑí ãÇääÏ ˜ÊÇÈ ÊÚÑÝ æ ÏáÇáÊ æ äÕæÕ æ ÔÑæÍ Âä æ äÝÍÇÊ æ ÑÔÍÇÊ æ ã˜ÇÔÝÇÊ æ ÇäÓÇä ˜Çãá æ ÇáÚæÇÑÝ æ ÇáãÚÇÑÝ æ ÇáÊÇæíáÇÊ æ ÛíÑå ˜å Ñ ÇÒ Í˜ÇíÊåÇí ÏÑæÛ æ ÞÖÇíÇí ˜ÇãáÇ ÈíãÚäÇÓÊ¡ äæÔÊäÏ. æÞÊí ˜ÇáÇí ÂäÇä ÈÇÒÇÑ íÏÇ ˜ÑÏ æ äÇãÔÇä ãÔåæÑ ÔÏ æ ÈÇÒÇÑÔÇä Ñã ÑÏíÏ¡ Èå ÝÑÞå åÇ æ ÏÓÊå åÇí ãÎÊáÝ ÊÞÓíã ÔÏäÏ æ ÚæÇã æÓÝáÇä ÑÇ ÈÇ ÍÏíË ÌÚáí « ÇáØÑÞ Çáí Çááå ÈÚÏÏ ÇäÝÇÓ ÇáÎáÇíÞ » ÇÛÝÇá ˜ÑÏäÏ æ ÈÑÇí åÑ ÝÑÞå Çí ˜å ÇÒ ÏíÑÇä ãÊãÇíÒ ÑÏäÏ¡ ÚáÇãÊåÇíí ÑÇ ÞÑÇÑ ÏÇÏäÏ… ÎÏÇæäÏ ãÇ æ ÔãÇ ÑÇ ÇÒ ÝÑíÈ ˜ÇÑíåÇí ÈÇÝäÏÇä ÚÑÝÇä æ ÝáÓÝå æ ÊÕæÝ ÍÝÙ ˜äÏ æ ãÇ æ ÔãÇ ÑÇ ÇÒ ˜ÓÇäí ÞÑÇÑ ÏåÏ ˜å Èå ÂÓÊÇäå ÇåáÈíÊ íÇãÈÑ ÎÏÇ ÕáæÇÊ Çááå Úáíåã ÇÌãÚíä Ñæí ãíÂæÑäÏ æ ˜Óí ÑÇ ÌÒ ÂäÇä äãí ÔäÇÓäÏ. Âãíä Âãíä. ãäÈÚ: ÇÍÞÇÞ ÇáÍÞ Ì 1Õ 182ÊÇ185 ÚÇÑÝ æ ÕæÝí å ãíæíÏ Õ32æ33
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...