Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
ShiaChat.com
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

abumehdi

Basic Members
 • Content Count

  5
 • Joined

 • Last visited

Profile Information

 • Religion
  Islam, Shia

Previous Fields

 • Gender
  Male
 1. Salam Alaikum I want to Introduce a Largest Shia News web site. They work hard to get news especially they have Hidden Stories and Shia News gathered from allover the world at shiitenews.org. Please Log in www.shiitenews.org & www.shiitenews.com Please leave your comments if any
 2. Salam, My Name is Sohail Raza and I am from Karachi, Pakistan. You can transfer the money to the account of the authorized person. Shaheed Foundation support the families of the Martyrs, like Ration, education, medical etc. If you want I can provide the number of the Official of the Shaheed Foundation on your email. Regards
 3. English & Urdu News www.shiitenews.com www.urdu.shiitenews.com
 4. Salam Sister, This is your very old post and I dont know that someone already have helped you or not. Anyway if you are still in need of these Dua's in Urdu, please contact. Abumehdi
 5. ¡ ˜ÇáÚÏã ÓÇÀ ÕÍÇÈÀ : ÔíÚÀ ãÍÑã ãíŸ Óš˜æŸ Ñ äÀ ä˜áíŸ áϪíÇäæí ˜í ÀÑÒÀ ÓÑÇÆí æÀÇÈí ÇäÊÀÇÀ ÓäÏ ÑæÀ ÓÇÀ ÕÍÇÈÀ ˜æ ͘æãÊ Ç˜ÓÊÇä äÿ ˜æÆŠÀ ˜ÿ ÔíÚæŸ ˜ÿ ÞÊá ˜Ç ÐãÀ ÏÇÑ ŠªÀÑÇíÇ Àÿ۔Çä äÏÐÔÊÀ ÓÇáæŸãíŸ ˜æÆŠÀ ãíŸ Óíä˜šæŸ ÔíÚæŸ ˜æ ÞÊá ˜íÇ íÇ۔ 9ÓÇá ÞÈá ͘æãÊ äÿ ÓÇÀ ÕÍÇÈÀ ˜æ ÛíÑ ÞÇäæäí ÞÑÇÑ Ïí˜Ñ ÇÈäÏí áÇ Ïí ʪí áí˜ä ÇÓ Ïíæ ÈäÏæÀÇÈí Šæáÿ äÿ ÇÀáÓäÊ ˜Ç äÇã ÇÓÊÚãÇá ˜ÑäÇ ÔÑæÚ ˜ÑÏíÇÌÓ ˜í ÈäÇ Ñ ÇÀáÓäÊ ÊäÙíãæŸ ÓÿÊÕÇÏã ˜í ÎÈÑíŸ Àã ÂÆÿ Ïä ÓäÊÿ ÇäŠÑ æíæ ˜Ç ÌæÇÈ Êã ÍíÏÑí Àæ ÓíäÀ ÇŽÏÑ ˜æ ªÇš Ïæ¡ ÇÓ ÎíÈÑ ÌÏíÏ ˜Ç ÏÑ Èªí ǘªÇš Ïæ ãáÚæä ÇÍãÏ áϪíÇäæí ˜í Èÿ ÓÑ æ Ç ÈÇÊíŸ ÇÓ ÈÇÊ ˜í ÛãÇÒí ˜ÑÊí ÀíŸ ˜ÿ ÓÇÒÔæŸ
×
×
 • Create New...