Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

Director

Advanced Member
 • Content Count

  692
 • Joined

 • Last visited

About Director

 • Rank
  Level 2 Member

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.duas.org
 • Yahoo
  ask me

Profile Information

 • Location
  kulo ardin K A R B A L A

Previous Fields

 • Gender
  Male

Recent Profile Visitors

2,175 profile views
 1. (bismillah) Al Quran Surah Yusuf (as) æóÑóÇæóÏóÊúåõ ÇáøóÊöí åõæó Ýöí ÈóíúÊöåóÇ Úóä äøóÝúÓöåö æóÛóáøóÞóÊö ÇáÃóÈúæóÇÈó æóÞóÇáóÊú åóíúÊó áóßó ÞóÇáó ãóÚóÇÐó Çááøåö Åöäøóåõ ÑóÈøöí ÃóÍúÓóäó ãóËúæóÇíó Åöäøóåõ áÇó íõÝúáöÍõ ÇáÙøóÇáöãõæäó {23 [12:23] And she in whose house he was sought to make himself yield (to her), and she made fast the doors and said: Come forward. He said: I seek Allah's refuge, surely my Lord made good my abode: Surely the unjust do not prosper. æóáóÞóÏú åóãøóÊú Èöåö æóåóãøó ÈöåóÇ áóæúáÇ Ãóä ÑøóÃóì ÈõÑúåóÇäó ÑóÈøöåö ßóÐóáößó áöäóÕúÑöÝó Úóäúåõ ÇáÓøõæÁó æóÇáúÝóÍúÔóÇÁ Åöäøóåõ ãöäú
 2. æåÇÈیÇä ÇÝÑÇØí ÏÑ ÌÏíÏÊÑیä ÇÞÏÇã ÊÝÑÞåÇݘäÇäå ÎæÏ ÝÊæÇیی ÑÇ ÕÇÏÑ ˜ÑÏäÏ ˜å ÈÑ ÇÓÇÓ Âä ÝÑæÔ ãÓ˜ä Èå åÑ Ô˜á Èå ÔیÚیÇä ÏÑ ÚÑÈÓÊÇä ÍÑÇã ÇÓÊ! Èå ÒÇÑÔ ÎÈÑÒÇÑí ÇÈäÇ ÊÚÏÇÏی ÇÒ ÓÇیÊåÇی æåÇÈی¡ ÝÊæÇیی ÑÇ ÇÒ Óæی «ÚÈÏÇááå ÇáÓÚÏ ÇáãØíÑی» ãäÊÔÑ ÓÇÎÊåÇäÏ ˜å ÏÑ Âä ÝÑæÔ ãÓ˜ä æ Òãیä Èå ÔیÚیÇä ÚÑÈÓÊÇäی ÍÑÇã ÇÚáÇã ÔÏå ÇÓÊ. Çیä ÚÇáã æåÇÈی Ü ˜å Èå ÓÇÒãÇä ÇáÞÇÚÏÉ äíÒ æÇÈÓÊí ÏÇÑÏ Ü ÏÑ ÝÊæÇی ÎæÏ ÈÇ ÊØیÏ ÈÑ ÍÑãÊ ÝÑæÔ ãᘠæ Òãیä Èå ÔیÚیÇä¡ Ïáیá ÕÏæÑ Çیä ÝÊæÇ ÑÇ "ÌáæیÑی ÇÒ ÊÇÓیÓ ÏæáÊ ÔیÚی ÏÑ ÚÑÈÓÊÇä" æ ÏÑ äåÇیÊ "ÇیÓÊÇÏی ÏÑ ãÞÇÈá ÇÒÈیä ÈÑÏä Ïیä ÇÓáÇã" ÇÚáÇã ˜ÑÏ! Çیä ÝÊæÇ ˜å ÈÇ ÚäæÇä "ÇÓÎی Èå ãÓáãÇäÇä æ ÎÕæÕÇ ÊÇÌÑÇä" ãäÊ
 3. Shortly after the Islamic Revolution in 1979, Imam Khomeini (ra) declared the last Friday of Holy month of Ramadan as the Global Day of Qods. This announcement, a turning point in the history of the Islamic Revolution, had tremendous impact on the world of Islam, inviting massive numbers of Muslims to participate in an all-out struggle against the Zionist regime. The goal behind the Imam‘s call was to mobilize Muslims world over in all political, social, cultural and economic strata and to wage full-fledged war against world arrogance, particularly the United States and Zionists. The Imam
 4. if someone thinks that Ahlulbait A.S are just for distributing wealth, health, husband and kids than i want to tell you that yes they do it sometimes to show their power of miracle (nearness to Allah) but they were actually sent to guide us and to lead us to the siratal mustaqeem not for solving our daily life problems by their miracles
 5. According to Ahl ul-Bayt News Agency "ABNA", the Saudi intelligence agency summoned Ayatollah al-Namer to the governor house of al-Qatif and after arrested him and took him to a unknown place and still there is no information about his fate. Sheikh Nemer is very popular among Saudi Shia Muslims and he is struggling for adjudication of the violated Shia rights in Saudi Arabia; so that once he had been arrested with a number of Saudi Shia Clerics in 2006. as well as he has periodical been summoned and interrogated by the intelligence agencies of Saudi kingdom. This is to point out that torturin
 6. http://www.tebyan.net/Events_History/Islam.../7/1/69355.html
 7. Israeli daily Haaretz reported in its website Thursday that the commander of the Israeli Air Force from 1996 to 2000 discussed in a lecture the various future was scenarios. How many missiles will be fired from Iran, Syria and Lebanon against Israel in the next war? This question, as well as the war scenarios, was the subject of an enlightening lecture early in the week by the Israeli Major General (res.) Eitan Ben Eliahu. His lecture surveyed the changes in Israel's national security doctrine amid the changing nature of wars, technology and the threats posed by “the country's enemies
 8. Once upon a time, there lived a very rich man, whose only passion was to gather all the riches of the world. He did not give a thought to the welfare of the poor. Charity was unknown to him. He had a poor fisherman for his neighbor. He despised him for being poor. One night, he was awakened by an alarming dream. Someone was telling him that all the riches would be snatched away from him and would be given to the poor fisherman. The rich man lay awake thinking all through the night. He thought that dreams were after all dreams and they should not be taken seriously. It so happened that the nex
 9. (wasalam) They are in my prayers .
 10. Those misguided sisters say that it is a way to unite muslim community , but i say, it is very far a way from it. Actually its nothing but their blind love.
 11. Fâtemeh used to cry a lot because of her longing for her father... She cried night and day. She was restless and full of sorrow. Finally, some unthoughtful persons came to see Ali, and began to complain about Fâteme"s incessant crying. They told him that either Fâtemeh should mourn her father by nightfall, and remain silent by morning, or mourn by morning, and remain silent by nightfall. They said that they couldn"t bear her mourning any longer, and that Ali should find a way to keep her quiet. On hearing this, Fâtemeh got used to take the little hands of her two sons, and go at the end of the
 12. Al Manar 10/05/2008 The former head of Israel's intelligence Aaron Zeevi Farkash said that he had warned Washington against relying on its allies in Lebanon. "We advised the CIA not to rely on Walid Jumblatt or Saad Hariri because we tested them in 2006 and they proved helpless in the face of Hezbollah." In an interview with Filkka-Israel site on the internet, Zeevi stressed "Israel has given Lebanese Forces (of Samir Geagea) men the best training and they will appear in any future confrontation. Lebanese Forces fighters will hold on much longer in Hezbollah's faces, but eventually they will b
 13. In continuation of the reconstruction project of twin shrines of Imam Hadi and Imam Askari (a.s) a temporary wooden Zareeh was installed on the Holy Tombs a week ago
 14. He is being alleged to have accepted Shia School of thought and facing grave conspiracy of his opponents. ABNA, has reported, quoting Iran Economist magazine, that the political circles of Federal Islamic Republic of Comoro have accused that the country’s president Ahmad Abdullah Sambi has converted into Shia Belief and he is preaching Shia religion in the Sunni state of Comoro. Quoting a Shia website the Egyptian Newspaper “al-Ahram” has figured him a most important African Shia personality, who has cognized and realized the factuality of Shia Religion under the guidance of Shia scholar “
×
×
 • Create New...