Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

Bani Hashim110

Unregistered
 • Content Count

  236
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Bani Hashim110

 1. Zahooor, shloonich 3ouni? Mishtaqeen..wan ma wan? how's school? Inshallah all is well...tell me how things are going with you...=)

 2. titch mishtaqatlich moooooot...7aal 7aal areed a7chee weyach....la 7is wala nafs...wanich intee? Inshallah kulshee tamam weych ew weyal ahal...haidoora "ehem" shloona? haa...hathaka ham mishtaqatla....yella 6ameneeny 3alach. Salam

 3. Asalamualakum, Yup, its going worse by the minute. So far only 6 injuries and 2000 houses evacuated. (It even got Oprah's mansion) Hopefully the wind dies down so the fire slows down. Apparently Arnold Schwartznager checked the fire out but he's not sending the relief aid or whatever it was... :wacko: ws
 4. Asalamualakum, Just about a week or so ago, the court said he had only 14 months left to serve in prison. I'm not sure if that upsets you or excites you. All in all, he dosen't have to be deported after coming out of jail alhamdulila. Our duaa has finally been answered....(Recite a salawat) :) Wassalam
 5. ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå ÈÚÏ ÇáÓÇÚÉ ÇáËÇáËÉ ãä áíáÉ ÇáÌãÚÉ 24 ÔæÇá 1429 ÔæåÏ ÃÔÎÇÕ ãÌåæáæä ÝæÞ ÓØÍ ãäÒá ÇáãÑÌÚ ÇáÔíÑÇÒí ãÍÇæáíä ÇáÏÎæá æÞÏ äÒá ÃÍÏåã¡ áßäåã ÇßÊÔÝæÇ ÝÝÑæÇ ãÓÑÚíä æßÇä ÇáÓíÏ ÇáãÑÌÚ ãÑíÖÇ Ýí ÇáÃíÇã ÇáãÇÖíÉ æáã íßä íÎÑÌ ááÏÑÓ æßÇäÊ ÇáÅØáÇÚÇÊ ÞÏ äÔÑÊ Ýí Ãæá íæã ãä ãÑÖå ÔÇÆÚÉ æÇÓÚÉ ÇáäØÇÞ ÈÃäå ÃÕíÈ ÈÇáÓßÊÉ áßí íÈÏæ ÇÛÊíÇáå ÇáãÎØØ áå ãÓÈÞÇ æÝÇÉð ØÈíÚíÉ æÞÏ ÓÄá ãßÊÈ ÓãÇÍÊå Ýí Þã Úä ÕÍÉ ÊÚÑÖå áãÍÇæáÉ ÇáÇÛÊíÇá¡ ÝÃßÏ Ðáß. æÊÌÏæä ÇáÌæÇÈ Ýí ÇáãáÝ ÇáãÑÝÞ æáÇ ÊÍÓÈä Çááå ÛÇÝáÇ ÚãÇ íÚãá ÇáÙÇáãæä. ÅÈÑÇåíã 42 ãÊÇÚ Þáíá¡ Ëã ãÃæÇåã Ìåäã æÈÆÓ ÇáãåÇÏ. Âá ÚãÑÇä197
 6. wala bit 7alal titch,anee ham moot mishtaqatlich...sayra kullish mashghoola bil derasa fa rikith rikith...intee shlonich?shakhbarich?Haidoora "ehem" ishloona? hehehe..khabireeny 3anich la2an lazim a3roof il 2amar shlona? =p...zen 3ouni...talk to u soon inshallah...

  ws

 7. HAPPY BIRTHdAY SiS!!!!=)

 8. Asalamualakum, Surely we'll keep you and your loved one in our duaa...and we ask the same of you. wassalam
 9. Thankyou Habibty, khosh warid intee

 10. Kul 3am wenta ab alif khair inshallah...yin3ad 3alak ib khair ew salama ib jah aal bayt muhamad (as)....Happy Birthday!

 11. Is this the Imran who makes them great art work? if yes, then eid mubarak =)

 12. The book i baught?Yeah i've read through it plenty of times...unless we're talking about a different book...

 13. EID MUBARAK>>>>waniiich basssiiii..mishtaqeeelich mooot.....shakhbarich? waan ma waan>?

 14. eidich imbarak duddaa...waaanich? missing you....mwaah =)

 15. umm, didn't know which account to send this too...eh Eid Mubarak =)

×
×
 • Create New...