Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

Bani Hashim110

Unregistered
 • Content Count

  236
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Bani Hashim110

 1. (salam) , ÈÇÑß Çááå ÇÈæ áÄáÄ This is all I could say. ;) Wasalam
 2. (salam) , I want to remind the shia (specifically those who love Fatima a.s. ) that in a few days it will be Far7at Al Zahra. A very important event for the shia (once again for those who really really love Fatima a.s). Allahuma Il3an Ilthalim Wasalam
 3. (salam) , ÇÓãå ÇáÔÑíÝ æäÓóÈå ÇáÒÇßí åæ ÇáÅãÇã ÇáÍÓä ÇáÚÓßÑíø Èä ÇáÅãÇã Úáíø ÇáåÇÏí Èä ÇáÅãÇã ãÍãøÏ ÇáÌæÇÏ Èä ÇáÅãÇã Úáíø ÇáÑÖÇ Èä ÇáÅãÇã ãæÓì ÇáßÇÙã Èä ÇáÅãÇã ÌÚÝÑ ÇáÕÇÏÞ Èä ÇáÅãÇã ãÍãøÏ ÇáÈÇÞÑ Èä ÇáÅãÇã Úáíø ÇáÓÌøÇÏ Òíä ÇáÚÇÈÏíä Èä ÇáÅãÇã ÇáÍÓíä ÓíøÏ ÇáÔåÏÇÁ Èä ÇáÅãÇã ÃãíÑ ÇáãÄãäíä Úáíø Èä ÃÈí ØÇáÈ Úáíåã ÃÝÖá ÇáÕáÇÉ æÇáÓøáÇã.. ÝÊßæä ÌÏøÊå ÇáÚõáíÇ ÝÇØãÉ ÇáÒåÑÇÁ ÓíøÏÉ äÓÇÁ ÇáÚÇáãíä ÚáíåÇ ÇáÓøáÇã¡ æÌÏøå ÇáÃÚáì ÇáãÕØÝì ãÍãøÏÇð ÓíøÏ ÇáÃäÈíÇÁ æÇáãÑÓáíä ÕáæÇÊ Çááå Úáíå æÚáì Âáå ÇáØÇåÑíä. ßäíÊå ßõäøí ÓáÇã Çááå Úáíå ÈæáÏå ÇáæÍóÏ¡ ÇáÅãÇã ÇáãåÏíø ÇáãäÊÙóÑ ÚÌøá Çááå ÊÚÇáì ÝÑÌå ÇáÔÑíÝ¡ ÝÞíá: ÃÈæ ãÍãøÏ¡ áÇ ÛíÑ. ÃáÞÇÈå åí ßËíÑÉ Ü ßÎÕÇÆÕå Ü: 1. ÇáÚÓßÑíø: ßãÇ Ýí ÇááæÍ ÇáÐí ÃåÏÇå Çááå ÊÚÇáì Åáì ÑÓæáå ÇáÃßÑã Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã. æÐßÑ ÇÈä ÎáøößÇä Ãäøå åæ ææÇáÏå Úáíø ÇáåÇÏí ÚáíåãÇ ÇáÓøáÇã ÚõÑöÝÇ ÈåÐÇ ÇááÞÈ äÓÈÉð Åáì ÇáÚÓßÑ¡ æåí ÇáãÍáøÉ ÇáãÚÑæÝÉ Ýí ( ÓõÑø ãóä ÑÃì ) ÅÐ ÃÔÎÕåãÇ ÇáãÊæßøá ÅáíåÇ¡ ÝÃÞÇã ÇáÅãÇã ÇáåÇÏí Úáíå ÇáÓøáÇã ÝíåÇ ÚÔÑíä ÓäÉ æÊÓÚÉ ÃÔåÑ¡ ÝäõÓÈ åæ ææáÏå ÇáÍÓä Úáíå ÇáÓøáÇã ÅáíåÇ. 2. ÇáÑÝíÞ: ßãÇ Ýí ÕÍíÝÉ ÇááæÍ ÇáãÞÏøÓ ÇáÐí ßÇä ãÍÝæÙÇð ÚäÏ ÝÇØãÉ ÇáÒåÑÇÁ ÚáíåÇ ÇáÓøáÇã¡ æÞÏ äóÞóá Ðáß ÌÇÈÑ Èä ÚÈÏÇááå ÇáÃäÕÇÑíø Ðáß ÈÚÏ Ãä ÞÑÃå. 3. ÇáÒßíø: åßÐÇ æÑÏ Úáì áÓÇä ÇáäÈíø ÇáÃÚÙã Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã Ííä ÚÏøÏ ÃæÕíÇÁå: Ëãø ÇáÒßíø ÇáÍÓä Èä Úáíø¡ Ëãø.. » Ü ÑæÇå ÇáÕÏæÞ ÈÓäÏå. 4. ÇáÝÇÖá: ßãÇ Ýí æÕíÉ ÑÓæá Çááå Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÓáøã æÞÏ ÃãáÇåÇ Úáì ÃãíÑ ÇáãÄãäíä Úáíå ÇáÓøáÇã¡ æÝíåÇ: íÇ Úáíø¡ Åäøå Óíßæä ÈÚÏí ÇËäÇ ÚÔÑ ÅãÇãÇð... ÝÅÐÇ ÍÖÑÊß ÇáæÝÇÉ ÝÓáøöãúåÇ Åáì ÇÈäí ÇáÍÓä... ÝÅÐÇ ÍÖÑÊå ÇáæÝÇÉ ( Ãí ÇáÅãÇã ÇáåÇÏí Úáíå ÇáÓøáÇã ) ÝáúíõÓáøöãúåÇ Åáì ÇÈäå ÇáÍÓä ÇáÝÇÖá... 5. ÇáÃãíä: æåÐÇ ÇááÞÈ ÇáÔÑíÝ æÑÏ ÃíÖÇð Úáì áÓÇä ÇáäÈíø ÇáåÇÏí Úáíå æÚáì Âáå ÃÝÖá ÇáÕáÇÉ æÇáÓøáÇã¡ Ííä ÚÏøÏ ÃæÕíÇÁå áÌäÏá ÇáíåæÏíø æÞÏ ÓÃáå Úä ÃÓãÇÆåã áíÊãÓøß Èåã¡ ÝÞÇá áå: íÇ ÌäÏá¡ ÃæÕíÇÆí ãä ÈÚÏí ÈÚÏÏ äÞÈÇÁ Èäí ÅÓÑÇÆíá... Åáì Ãä ÞÇá: ÝÅÐÇ ÇäÞÖÊ ãÏøÉ Úáíø ( Ãí ÇáåÇÏí Úáíå ÇáÓøáÇã ) ÞÇã ÈÇáÃãÑ ÈÚÏå ÇáÍÓä ÇÈäå íõÏÚì ÈÇáÃãíä... æåäÇß ÃáÞÇÈ ßËíÑÉ ÃÎÑì¡ ãäåÇ: Çáãíãæä¡ æÇáäÞíø¡ æÇáØÇåÑ¡ æÇáäÇØÞ Úä Çááå¡ æÇáãÄãä ÈÇááå¡ æÇáãÑÔÏ Åáì Çááå¡ æÇáÃãíä Úáì ÓÑø Çááå¡ ææáíø Çááå¡ æÓÑÇÌ Ãåá ÇáÌäøÉ¡ æÇáÕÇÏÞ¡ æÇáÕÇãÊ¡ æÎÒÇäÉ ÇáæÕíøíä¡ æÇáÑÝíÞ.. æÇÔÊåÑ ÃíÖÇð ÈÃáÞÇÈ ÔÑíÝÉ ÃÎÑì¡ ßÇä ßáø æÇÍÏò ãäåÇ íãËøá ÕÝÉ ÈÇÑÒÉ ãä ÕÝÇÊå ÇáÍãíÏÉ. æãä ÃáÞÇÈå ÇáãÔåæÑÉ Ýí ÇáßÊÈ: ÇáåÇÏí¡ æÇáãåÊÏí¡ æÇáãÖíÁ¡ æÇáÔÇÝí¡ æÇáãóÑúÖíø¡ æÇáÎÇáÕ¡ æÇáÎÇÕø¡ æÇáÊÞíø¡ æÇáÔÝíÚ¡ æÇáæÝíø¡ æÇáÓÎíø¡ æÇáãÓÊæÏóÚ. æÞÇá ÇáØÈÑÓíø: ßÇä åæ æÃÈæå ( ÇáåÇÏí ) æÌÏøå ( ÇáÌæÇÏ ) Úáíåã ÇáÓøáÇã¡ íõÚÑóÝ ßáøñ ãäåã Ýí ÒãÇäå ÈÜ « ÇÈä ÇáÑÖÇ ». ÃãøÇ ÃáÞÇÈå Ýí ÇáßÊÈ ÇáÑÌÇáíÉ Ýåí: ÇáÝÞíå¡ ÇáÑÌá¡ ÇáÃÎíÑ¡ ÇáÚÇáöã. äÞÔ ÎÇÊóãå « ÓõÈÍÇäó ãóä áå ãóÞÇáíÏõ ÇáÓãÇæÇÊö æÇáÃÑÖ ». ãäÕÈå ÇáÃåáíø åæ ÇáÅãÇã ÇáÍÇÏí ÚÔÑ ãöä ÃÆãøÉ ÇáÍÞø æÇáåÏì¡ ÈÃÍÇÏíË ÕÑíÍÉ ãä ÇáäÈíø ÇáãÕØÝì Õáøì Çááå Úáíå æÂáå äÕøÊ Úáì ÇÓãå æÃáÞÇÈå Ýí ÚÏøÉ ÑæÇíÇÊ ÚÇãøÉ æÎÇÕøÉ. ÚÇÔ ãÚ ÃÈíå ÞÑÇÈÉ ËáÇË æÚÔÑíä ÓäÉ¡ Ëãø ßÇäÊ ÅãÇãÊå Úáíå ÇáÓøáÇã ãä ÓäÉ 254 åÌÑíøÉ Åáì ÓäÉ 260 åÌÑíøÉ¡ ÍíË áã ÊóØõá ÅáÇø ÎãÓ Óäíä æÃÔåÑÇð.. Ãæ ãÇ íÞÑÈ ãä ÓÊø ÓäæÇÊ. æáÇÏÊå ÊÚÏÏ ÊÇÑíÎåÇ¡ ÅáÇø Ãäø ÃÔåÑåÇ: íæã ÇáÌãÚÉ ÇáËÇãä ãä ÑÈíÚ ÇáÂÎöÑ ÓäÉ 232 ãä ÇáåÌÑÉ ÇáäÈæíøÉ ÇáãÈÇÑßÉ¡ Ýí ÇáãÏíäÉ ÇáØíøÈÉ ÇáãäæøÑÉ. ÃæÕÇÝå ÞÇá ÇáÞØÈ ÇáÑÇæäÏíø: ßÇäÊ ÃÎáÇÞå ßÃÎáÇÞ ÑÓæá Çááå Õáøì Çááå Úáíå æÂáå¡ æßÇä ÑÌáÇð ÃÓãÑ ÍÓóä ÇáÞÇãÉ¡ Ìãíá ÇáæÌå ÌíøÏ ÇáÈÏä ÍóÏóË ÇáÓäø¡ áå ÌáÇáÉ æåíÈÉ æåíÆÉ ÍÓäÉ¡ íÚÙøãå ÇáÚÇãÉ æÇáÎÇÕøÉ ÇÖØÑÇÑÇð¡ íÚÙøãæäå áÝÖáå¡ æíÞÏøãæäå áÚÝÇÝå æÕíÇäÊå¡ æÒåÏå æÚÈÇÏÊå¡ æÕáÇÍå æÅÕáÇÍå¡ æßÇä ÌáíáÇð äÈíáÇð ÝÇÖáÇð ßÑíãÇð... Ããøå ÞÇá ãÍãøÏ Èä ØáÍÉ ÇáÔÇÝÚíø: Ãõãøå íõÞÇá áåÇ: « ÓæÓä »¡ æíõÞÇá áåÇ: « ÍõÏóíË »¡ æíÞÇá: « ÍõÏíËÉ »¡ æíõÞÇá: « Óóáíá » ÑÖí Çááå ÚäåÇ.. ãä ÇáÚÇÑÝÇÊ ÇáÕÇáÍÇÊ. æÝí ÈÍÇÑ ÇáÃäæÇÑ ááÔíÎ ÇáãÌáÓíø¡ ÃäøåÇ ÊõÏÚì ÈÜ « ÇáÌÏøÉ »¡ æßÝì Ýí ÝÖáåÇ ÃäåÇ ßÇäÊ ãÝÒÚ ÇáÔíÚÉ ÈÚÏ ÔåÇÏÉ ÇÈäåÇ ÇáÅãÇã ÇáÍÓä ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã. Ñæì ÇáÕÏæÞ Ýí ( ßãÇá ÇáÏíä æÊãÇã ÇáäÚãÉ ) Úä ÃÍãÏ Èä ÅÈÑÇåíã ÞÇá: ÏÎáÊõ Úáì ÍßíãÉ ÈäÊ ãÍãøÏ ( ÇáÌæÇÏ Úáíå ÇáÓøáÇã ) ÓäÉ 262 ÝßáøãÊåÇ ãä æÑÇÁ ÇáÍÌÇÈ¡ ÝÞáÊ áåÇ: Ãíä ÇáæáÏ ¿ Ãí ÇáÍÌøÉ Èä ÇáÍÓä ÚáíåãÇ ÇáÓøáÇã¡ ÞÇáÊ: ãÓÊæÑ¡ ÝÞáÊ: Åáì ãóä ÊÝÒÚ ÇáÔíÚÉ ¿ ÝÞÇáÊ: Åáì ÇáÌóÏøÉ Ãõãø ÃÈí ãÍãøÏ Úáíå ÇáÓøáÇã¡ ÝÞáÊ áåÇ: ÃÞÊÏí Èãóä æÕíøÊå Åáì ÇãÑÃÉ ¿! ÞÇáÊ: ÇÞÊÏÇÁð ÈÇáÍÓíä Èä Úáíø Èä ÃÈí ØÇáÈ ÚáíåãÇ ÇáÓøáÇã¡ Åäø ÇáÍÓíä Èä Úáíø ÚáíåãÇ ÇáÓøáÇã ÃæÕì Åáì ÃÎÊå ÒíäÈ ÈäÊ Úáíø ÚáíåãÇ ÇáÓøáÇã Ýí ÇáÙÇåÑ¡ æßÇä ãÇ íÎÑÌ Úä Úáíø Èä ÇáÍÓíä ÚáíåãÇ ÇáÓøáÇã ãä Úáãò íõäÓóÈ Åáì ÒíäÈ ÈäÊ Úáíøº ÓÊÑÇð Úáì Úáíø Èä ÇáÍÓíä ÚáíåãÇ ÇáÓøáÇã. ÅÎæÊå æÃÎæÇÊå 1 Ü ÇáÍÓíä¡ 2 Ü ãÍãøÏ¡ 3 Ü ÌÚÝÑ¡ 4 Ü ÚÇáíÉ. ÒæÌÊå ÇáãÑÃÉ ÇáÌáíáÉ ÇáØÇåÑÉ « äÑÌÓ »¡ Ãæ ãáíßÉ ÈäÊ íÔæÚÇ Èä ÞíÕÑ ( ãáß ÇáÑæã )¡ ÃõãøåÇ ãä æõáÏ ÇáÍæÇÑíøíä æÊõäÓÈ Åáì ÔãÚæä æÕíø ÚíÓì Úáíå ÇáÓøáÇã. æáãáíßÉ ÞÕøÉ ØæíáÉ Ýí ÔÃä ÊÒæøÌåÇ ãä ÇáÅãÇã ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã¡ ÃæÑÏåÇ ÇáÔíÎ ÇáÕÏæÞ Ýí ( ßãÇá ÇáÏíä æÊãÇã ÇáäÚãÉ )¡ ßãÇ ÑæÇåÇ ÇáØÈÑíø ÇáÅãÇãíø Ýí ( ÏáÇÆá ÇáÅãÇãÉ )¡ æÇáØæÓíø Ýí ( ÇáÛóíÈÉ ). æÝÖáÇð Úä ÍõÙæÉ åÐå ÇáãÑÃÉ ÇáÔÑíÝÉ ÈÇáÇÞÊÑÇä ãÚ ÅãÇã ãÚÕæã¡ ÝÞÏ ÍóÙöíóÊ ÃíÖÇð ÈÃä ßÇäÊ ÃõãøÇð áÎÇÊã ÇáæÕíøíä ÇáÅãÇã ÇáãåÏíø ÇáãäÊÙÑ ÕáæÇÊ Çááå Úáíå. æÞÏ ÚÇäÊ ãÇ ÚÇäÊ ãä ÇáãÕÇÆÈ ÇáÊí ÃäÒáåÇ ÍßøÇã Èäí ÇáÚÈøÇÓ ÈÇáÈíÊ ÇáÚáæíø. æáóÏå áã íßä ááÅãÇã ÇáÍÓä ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã ãä ÇáÃæáÇÏ ÅáÇø æáÏå ÇáãÓãøì ÈÇÓã ÑÓæá Çááå Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÇáãßäøì ÈßäíÊå¡ æåæ ÇáÍÌøÉ Èä ÇáÍÓä ÇáãäÊÙÑ ÚÌøá Çááå ÊÚÇáì ÝÑÌå¡ æÌÚáäÇ ãä ÔíÚÊå æãõæÇáíå æãä ÇáãäÊÙÑíä áå. ÃÕÍÇÈå æÑæÇÊå ÚÏøåã ÇáÈÚÖ ÃßËÑ ãä ãÆÊíä¡ äÐßÑ ãäåã: ÅÈÑÇåíã Èä ÅÏÑíÓ¡ ÅÈÑÇåíã Èä ãåÒíÇÑ¡ ÃÍãÏ Èä ÅÓÍÇÞ ÇáÃÔÚÑíø¡ ÃÍãÏ Èä ÚÈÏÇááå ÇáÓøóÈíÚí¡ ÃÍãÏ Èä ãÍãøÏ ÇáÈáÇÐÑíø¡ ÅÓÍÇÞ Èä ÅÓãÇÚíá ÇáäíÓÇÈæÑíø¡ ÌÚÝÑ Èä Óåíá ÇáÕøíÞá¡ ÇáÍÓä Èä ÎÇáÏ ÇáÈóÑÞíø¡ ÇáÍÓä Èä ÑÇÔÏ¡ ÏÇæÏ Èä ÇáÞÇÓã ÇáÌÚÝÑíø (ÃÈæ åÇÔã)¡ ÇáÑíøÇä Èä ÇáÕøóáúÊ¡ ÓáíãÇä Èä ÍóÝÕ ÇáãóÑúæÒíø¡ ÇáÓíøÏ ÚÈÏÇáÚÙíã ÇáÍÓóäíø¡ ÇáÝÖá Èä ÔÇÐÇä¡ ãÍãøÏ ÇáÔÇßÑíø¡ äÕíÑ ÇáÎÇÏã¡ ÃÈæ ÇáÈÎÊÑíø¡ ÃÈæ ÇáÃÏíÇä ÇáÈÕÑíø.. æÛíÑåã ßËíÑ. ÔÇÚÑå ÇÈä ÇáÑæãíø. ÈæøÇÈøå ÚËãÇä Èä ÓÚíÏ ÇáÚóãúÑíø¡ æÇÈäå ãÍãøÏ Èä ÚËãÇä ÇáÚóãúÑíø. ÂËÇÑå ÛãÑ ÇáäÈíøõ æÂáå ÕáæÇÊ Çááå Úáíå æÚáíåã åÐÇ ÇáæÌæÏ ÈÈÑßÇÊåã æÝÖÇÆáåã æÂËÇÑåã ÇáßÑíãÉ¡ ÝßÇäÊ ßáø ÃÝÚÇáåã æÃÞæÇáåã Ü æåã ÇáãÚÕæãæä Ü ÓõÈáó åÏÇíÉ æÃÔÚøÉó äæÑ æÃÓÈÇÈ ÊÞæì æÏáÇÆá ÅíãÇä æÚáÇãÇÊ ÎíÑ. æßÇä ãä ÝÖáåã ÇáæÇÝÑ Úáì ÇáäÇÓ Ãä ÈíøäæÇ áåã ÔíÆÇð ãä ãÚÇáã ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æãÝÇåíãå¡ æßÔÝæÇ áåã Úä ÈÚÖ ãÚÇäíå æÊÃæíáÇÊå æãÞÇÕÏå. æÞÏ ÇÔÊåÑ ááÅãÇã ãÍãøÏ ÇáÈÇÞÑ Úáíå ÇáÓøáÇã ÊÝÓíÑ¡ ßãÇ ÇÔÊåÑ ááÅãÇã ÇáÍÓä ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã ÊÝÓíÑ ÃíÖÇð¡ Èíøä Ýíå ÝÞÑÇÊ ßáø ÂíÉ¡ æÑÈøãÇ ÇäÓÇÈó ÍÏíËå Åáì ÈÍË ÑæÇÆíø. æÅÐÇ ßÇä ÇáÈÚÖ ÞÏ ÊæÞøÝ Ýí äÓÈÉ åÐÇ ÇáÊÝÓíÑ Åáì ÇáÅãÇã ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã áÃÓÈÇÈò íÑÇåÇ.. ÝÅäø ÇáÃÚÇÙã ãä ÇáÚáãÇÁ ßÇáÕÏæÞ æÇáØÈÑÓíø æÇáÑÇæäÏíø æÇÈä ÔåÑÂÔæÈ æÇáßÑßíø æÇáÔåíÏ ÇáËÇäí æÇáÔíÎ ÇáãÌáÓíø ÇáÃæøá ( ãÍãøÏ ÊÞíø ) æÇáãÌáÓíø ÇáËÇäí ( ãÍãøÏ ÈÇÞÑ ) æÇáÍÑø ÇáÚÇãáíø æÇáÝíÖ ÇáßÇÔÇäíø æÇáÓíøÏ åÇÔã ÇáÈÍÑÇäí æÇáÔíÎ ÇáÍæíÒíø ÇáÚÑæÓíø æÇáÔíÎ ÇáÃäÕÇÑíø.. æÛíÑåã¡ ÞÏ ÚÏøõæÇ åÐÇ ÇáÊÝÓíÑ ãä ÇáßÊÈ ÇáãÚÊãÏÉ Èíä ÇáÔíÚÉ ÇáÅãÇãíøÉ. æááÔíÎ ãÍãøÏ ÌæÇÏ ÇáØÈÓíø ÝÕá Ýí ßÊÇÈå ( ÍíÇÉ ÇáÅãÇã ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã ) ÎÕøÕå áÊæËíÞ åÐÇ ÇáÊÝÓíÑ ÇáÌáíá. ÇáÍßøÇã ÇáãÚÇÕÑæä ÚÇÕÑ ÇáÅãÇã ÇáÍÓä ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã ÓÊøÉ ÍßøÇã ãä Èäí ÇáÚÈÇÓ¡ åã: 1 Ü ÇáãÊæßøá ( 232 Ü 247 åÌÑíøÉ ). 2 Ü ÇáãäÊÕÑ ( 247 Ü 248 åÌÑíøÉ ). 3 Ü ÇáãÓÊÚíä ( 248 Ü 252 åÌÑíøÉ ). 4 Ü ÇáãÚÊÒø ( 252 Ü 255 åÌÑíøÉ ). 5 Ü ÇáãåÊÏí ( 255 Ü 256 åÌÑíøÉ ). 6 Ü ÇáãÚÊãÏ ( 256 Ü 279 åÌÑíøÉ ). ßáøåã Ü ÚÏÇ ÇáãäÊÕÑ Ü ßÇäæÇ íÖíøÞæä Úáì ÇáÅãÇã ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓáÇã æíØæøÞæä ÏÇÑå ÈÇáÑÞÇÈÉ ÇáãÔÏøÏÉ ÊÇÑÉ æÈÇáÅÞÇãÉ ÇáÌÈÑíøÉ ÊÇÑÉ ÃõÎÑì¡ æíæÏÚæäå ÇáÓÌä ÊÇÑÉ ËÇáËÉ. æßÇä ÇáãÊæßøá Ü æåæ ÃÎÈËåã Ü ÃÔÏøåã Úáíå¡ æåæ ÇáÐí ßóÑóÈ ÞÈÑ ÇáÅãÇã ÇáÍÓíä Úáíå ÇáÓøáÇã æåÏãå ãÑøÇÊ ÚÏíÏÉ. ÇáæÞÇÆÚ ÇáãåãøÉ • æÝÇÉ ÃÎíå ÃÈí ÌÚÝÑ ãÍãøÏ Èä ÇáÅãÇã Úáíø ÇáåÇÏíø ÇáäÞíø Úáíå ÇáÓøáÇã ÇáãÚÑæÝ ÈÜ «ÇáÓíøÏ ãÍãøÏ ÓóÈõÚ ÇáÏøõÌóíỡ æÇáãÏÝæä Ýí ãäØÞÉ ( ÈóáóÏ ) ÈÇáÚÑÇÞ. æßÇä åÐÇ ÇáÑÌá ÝÇÖáÇð ÚÇÈÏÇð¡ ÃÔÇÑ Åáíå æÇáÏå ÇáÅãÇã ÇáåÇÏí Úáíå ÇáÓøáÇã æÚÑøÝ ÈãÞÇãå. æÞÏ ÊÃáøã ÃÎæå ÇáÅãÇã ÇáÍÓä ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã áæÝÇÊå¡ æÈÇä Úáíå ÇáÍÒä ÇáÔÏíÏ. • ÇáÝÇÌÚÉ ÇáÊí ÍáøÊ ÈÔåÇÏÉ ÇáÅãÇã Úáíø ÇáåÇÏí ÓáÇã Çááå Úáíå¡ ÅÐ ÏõÓø Åáíå ÇáÓãø Úáì íÏ ÇáãÚÊÒø ÇáÚÈøÇÓíø ÝÞÖì ÔåíÏÇð ãÙáæãÇð¡ ÝÊæáì ÇÈäå ÇáÅãÇã ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇÊã ÊÌåíÒå æÇáÕáÇÉ Úáíå æÊÔííÚå æÏÝäå¡ æÞÏ Êãßøä ÇáÍÒä ÇáÔÏíÏ ãä ÞáÈå¡ æÊÍãøá ÈÚÏå ÃÚÈÇÁ ÇáÅãÇãÉ. • åÌÑÊå Åáì ( ÓõÑø ãóä ÑÃì ) ÈÇáÅÌÈÇÑ.. ÞÇá ÇáãÓÚæÏí: æÔóÎóÕ ÈÔõÎæÕ æÇáÏå [ÇáåÇÏí Úáíå ÇáÓøáÇã] Åáì ÇáÚÑÇÞ ÈÇÓÊÏÚÇÁ ÇáãÊæßøá ÓäÉ 236 åÌÑíøÉ æáå ÃÑÈÚ Óäíä æÔåæÑ. ÝÈÞí ãÚ ÃÈíå ÇáÅãÇã ÇáåÇÏí Úáíå ÇáÓøáÇã Ýí ( ÓÑø ãä ÑÃì ) Åáì ÔåÇÏÊå ÓäÉ 254 Ýí ÚåÏ ÇáãÚÊÒø¡ ÝÇÓÊÞáø ÈÇáÅãÇãÉ æáå ÇËäÇä æÚÔÑæä ÚÇãÇð¡ æÚÇÔ ÈÚÏ ÃÈíå äÍæÇð ãä ÓÊø ÓäæÇÊ: ÓäÉ Ãæ ÃÞá Ýí Íßã ÇáãÚÊÒø ÍÊøì ËÇÑ Úáíå ÇáÃÊÑÇß ÝÎáÚæå Ëãø ÞÊáæå¡ æÓäÉ Ãæ ÃÞá Ýí Íßã ÇáãåÊÏí ÇáÐí ËÇÑ Úáíå ÇáÃÊÑÇß ÃíÖÇð ÝÞÊáæå¡ æÃÑÈÚ ÓäæÇÊ æÃÔåÑÇð Ýí Íßã ÇáãÚÊãÏ ÇáÚÈøÇÓíø. • ÚÇÔ ÇáÅãÇã ÇáÍÓä ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã ÝÊÑÉ ÚÕíÈÉ ãä ÝÊÑÇÊ ÇáÍßã ÇáÚÈøÇÓíø¡ ÍíË ÃõáÞí ÇáÞÈÖ Úáì ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáÚáæíøíä æÒõÌøõæÇ Ýí ÇáÓÌæä ÇáÑåíÈÉ¡ ÝäÇá ÈÚÖóåã ÇáÞÊá¡ æÈÚÖåã ÇáÍÈÓ ÇáØæíá¡ æÈÚÖåã ÇáÊÚÐíÈ ÇáÔÏíÏ¡ æÔõÑøÏæÇ Ýí ÇáÃÑÖ.. æßÇäÊ ÈÚÏ åÐÇ ËæÑÇÊ æÇäÊÝÇÖÇÊ Ýí ÃãÇßä ÚÏíÏÉ¡ ãäåÇ: Ã Ü ÇäÊÝÇÖÉ ÇáÍÓíä Èä ãÍãøÏ Èä ÍãÒÉ¡ ÇáÐí ÎÑÌ ÈÇáßæÝÉ. È Ü ÇäÊÝÇÖÉ Úáíø Èä ÒíÏ Èä ÇáÍÓíä¡ ÇáÐí ÎÑÌ ÈÇáßæÝÉ ÃíÖÇð. Ì Ü ËæÑÉ ÃÍãÏ Èä ãÍãøÏ Èä ÚÈÏÇááå¡ ÇáÐí ÞÊáå ÃÍãÏ Èä Øæáæä Úáì ÈÇÈ ÃÓæÇä¡ æÍõãá ÑÃÓå Åáì ÇáãÚÊãÏ. Ï Ü ÇäÊÝÇÖÉ ÚíÓì Èä ÌÚÝÑ. åÜ Ü ËæÑÉ ÕÇÍÈ ÇáÒäÌ ÇáÐí äÓÈ äÝÓå Åáì ÇáÚáæíøíä¡ ÅáÇø Ãäø ÇáÅãÇã ÇáÚÓßÑí Úáíå ÇáÓøáÇã äÝÇå ÈÞæáå: ÕÇÍÈ ÇáÒäÌ áíÓ ãäøÇ Ãåá ÇáÈíÊ. • Úóáöã ÇáÅãÇã ÇáÍÓä ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã Ãäø ÚãÑå ÇáÔÑíÝ áÇ íØæá Ýí ÚåÏ ÇáÍßã ÇáÚÈøÇÓíø ÇáÌÇÆÑ¡ ÝÞÇã ÈÃãÑóíä ãåãøíä: Ã Ü ËÈøÊ äÙÇã ÇáÃãæÇá æÇáæßáÇÁ¡ ÍÝÙÇð Úáì ÃãæÇá ÇáãÓáãíä ãä ÇáÖíÇÚ æÇáÊáÝ¡ æÑÚÇíÉð áÔÄæäåã æÍÞæÞåã. È Ü ËÈøÊ ãæÖæÚ ÇáÛíÈÉ æÇáÓÝÇÑÉ¡ ÝÛÇÈ ãÏøÉ Úä ÇáäÇÓ æÚíøä ãóä íäæÈ Úäå¡ áíÊåíøà ÇáäÇÓ áÛíÈÉ ÇÈäå ÇáÅãÇã ÇáãåÏíø ÕáæÇÊ Çááå Úáíå¡ æáíÊÚÑøÝæÇ Úáì ÇáÑÌæÚ Åáì ÓÝÑÇÁ ÇáÍÌøÉ Úáíå ÇáÓøáÇã¡ íÊøÕáæä ÈÇáÅãÇã ãä ÎáÇáåã¡ æíÑÝÚæä Åáíå ÇÓÆáÊåã æÍæÇÆÌåã Úä ØÑíÞåã. • äåÖ ÇáÅãÇã ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã Ýí ÞÖíøÉ ÇáÅãÇã ãöä ÈÚÏå ÈÃãÑóíä ÎØíÑóíä: ÇáÃæøá: ÇáÍÝÇÙ Úáì æáÏå ÇáÅãÇã ÇáãåÏíø Úáíå ÇáÓøáÇã ãöä ÃíÏí ÇáÓáØÉ ÇáÚÈøÇÓíøÉ ÇáÊí ÌóåöÏóÊ Ýí ÇáÈÍË Úäå æÞÊáå.. ÝÃÎÝì ÃÎÈÇÑóå¡ æÛØøì Úáì ÃãÑ æáÇÏÊå. ÇáËÇäí: ÊËÈíÊ ÅãÇãÉ æáÏå ÇáãåÏíø ÓáÇã Çááå Úáíå ãöä ÈÚÏå¡ ÅÐ åæ ÇáæÕíø ÇáÍÞø¡ æÇáãÑÌÚ ÇáÐí íÄæá ÃãÑ ÇáäÇÓ Åáíå.. ÝÃÔÇÑ Åáíå Ýí ÕöÛÑ Óäøå ÞÇÆáÇð áÎæÇÕø ÃÕÍÇÈå: åÐÇ ÅãÇãõßã ãöä ÈÚÏí. ÝÌãÚ ÓáÇã Çááå Úáíå Èíä ÃãÑíä: ÇáßÊãÇä¡ æÇáÅÚáÇä. ÇáÃæøá ááÍÝÇÙ Úáíå¡ æÇáËÇäí áÊËÈíÊ ÅãÇãÊå ææÕÇíÊå. • ÊÚÑøÖ áÇáÅãÇã ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã ááÓÌä ãÑøÇÊ ÚÏíÏÉ¡ ÍíË ÓÌäå ÇáãÚÊãÏ Èä ÇáãÊæßøá¡ æáãÇ ÙåÑÊ ßÑÇãÇÊ ÇáÅãÇã Úáíå ÇáÓøáÇã ÃØáÞ ÓÑÇÍå¡ Ëãø ÚÇÏ æÃãÑ ÈÞÊáå. æãöä ÞÈáå ÍõÈÓ ãÑøÇÊ Ýí Íßã ÇáãÓÊÚíä æÇáãÚÊÒø æÇáãåÊÏí. ÔåÇÏÊå ÞÇá ÇáÔíÎ ÇáØÈÑÓíø: ( ÞõÈÖ Úáíå ÇáÓøáÇã ÈÓõÑø ãóä ÑÃì áËãÇäò Îóáóæä ãä ÔåÑ ÑÈíÚ ÇáÃæøá ÓäÉó ÓÊøíä æãÆÊíä¡ æáå íæãÆÐ ËãÇäò æÚÔÑæä ÓäÉ... æÞÏ ÐåÈ ßËíÑ ãä ÃÕÍÇÈäÇ Åáì Ãäøå Úáíå ÇáÓøáÇã ãÖì ãÓãæãÇð¡ æßÐÇ ÃÈæå æÌÏøå¡ æÌãíÚ ÇáÃÆãøÉ Úáíåã ÇáÓøáÇã ÎÑÌæÇ ãä ÇáÏäíÇ ÈÇáÔåÇÏÉ¡ æÇÓÊÏáøæÇ Ýí Ðáß ÈãÇ Ñõæí Úä ÇáÕÇÏÞ Úáíå ÇáÓøáÇã ãä Þæáå: æÇááåö ãÇ ãäøÇ ÅáÇø ãÞÊæá ÔåíÏ... ÊõæÝøí Úáíå ÇáÓøáÇã íæã ÇáÌãÚÉ¡ æÎáøÝ æáÏå ÇáÍÌøÉ ÇáãäÊÙÑ áÏæáÉ ÇáÍÞø¡ æßÇä ÞÏ ÃÎÝì ãæáÏåº áÔÏÉ ØáÈ ÓáØÇä ÇáæÞÊ áå æÇÌÊåÇÏå Ýí ÇáÈÍË Úä ÃãÑå¡ Ýáã íóÑóå ÅáÇø ÇáÎæÇÕø ãä ÔíÚÊå ). æÞÏ ÃßøÏ ÔåÇÏÊóå Úáíå ÇáÓøáÇã ÌãáÉ ãä ÇáãÕÇÏÑ ÇáãåãøÉ¡ ãäåÇ: ÏáÇÆá ÇáÅãÇãÉ¡ ááØÈÑíø ÇáÅãÇãíø. æÇáãÕÈÇÍ¡ ááßÝÚãíø. æãäÇÞÈ Âá ÃÈí ØÇáÈ¡ áÇÈä ÔåÑÂÔæÈ. æÇáÃäæÇÑ ÇáäÚãÇäíøÉ¡ ááÓíøÏ äÚãÉ Çááå ÇáÌÒÇÆÑí. æÇáÅÞÈÇá¡ ááÓíøÏ ÇÈä ØÇææÓ. æÇáÕÑÇØ ÇáÓæíø¡ ááÔíÎÇäíø. æÇáÝÕæá ÇáãåãøÉ¡ áÇÈä ÇáÕÈøÇÛ ÇáãÇáßíø. æÅÚáÇã ÇáæÑì¡ ááÔíÎ ÇáØÈÑÓíø.. íÞæá ÇÈä ÇáÕÈøÇÛ ÇáãÇáßíø: æáãÇ ÑõÝÚ ÎÈÑ æÝÇÊå¡ ÇÑÊõÌøÊ ÓÑø ãä ÑÃì æÞÇãÊ ÖÌøÉ æÇÍÏÉ: ãÇÊ ÇÈä ÇáÑÖÇ! æÚõØøáÊ ÇáÃÓæÇÞ¡ æÛõáøÞÊ ÃÈæÇÈ ÇáÏßÇßíä.. ÝßÇäÊ ÓõÑø ãä ÑÃì ÔÈíåÇð ÈÇáÞíÇãÉ. æÃÑÇÏ ÌÚÝÑ Èä ÇáÅãÇã ÇáåÇÏí Úáíå ÇáÓøáÇã Ãä íÕáøíó Úáì ÃÎíå ÇáÍÓä ÇáÚÓßÑíø Úáíå ÇáÓøáÇã¡ ÝáãøÇ åãø ÈÇáÊßÈíÑ ÎÑÌ ÕÈíø ÈæÌåå ÓõãÑÉ¡ ÝÌóÐóÈ ÑÏÇÁó ÌÚÝÑ æÞÇá: íÇ Úãø¡ ÃäÇ ÃÍÞø ÈÇáÕáÇÉ Úáì ÃÈí Úáíå ÇáÓøáÇã. ÝÊÃÎøÑ ÌÚÝÑ æÞÏ ÇÑÈÏø æÌåå æÇÕÝÑø¡ ÝÊÞÏøã ÇáÕÈíø ÝÕáøì Úáíå Úáíå ÇáÓøáÇã. ÞÇá ÇáÔíÎ Çáßáíäíø: æÏõÝä Ýí ÏÇÑå¡ Ýí ÇáÈíÊ ÇáÐí ÏõÝä Ýíå ÃÈæå ( ÇáåÇÏí ) ÚáíåãÇ ÇáÓøáÇã ÈÓõÑø ãóä ÑÃì. Wasalam
 4. (salam) , ÈÚÏ ÑÍíá ÇáãÕØÝì áã ÊóÜÒóáú ÈÚÜÏå ÚáíÜáÜÉó ÌÓÜãò áÞáíÜá ÇáÓÜáÜæì æØæá ÇáÈÜáÇÁö æåúíó íõÛÔÜì ãöä ÇáÓøõÞÜÇã ÚáíÜåÇ ßáøó ÍíÜäò ãöÜä ßËÜÑÉ ÇáÅÛãÜÇÁö áã ÊÝÜÇÑÞ ÝÑÇÔÜåÇ ãöä äÍÜæáò ÞÏ ÈÑÇåÜÇ ÖóÚÝÜÇð æØæá ÚäÜÇÁö æåúÜíó ÊÈßÜí áíáÇð äåÜÇÑÇð ÃÈÇåÜÇ ÈÏãÜæÚ ÇáÐßÜÑì ÈÛíÜÑ ÇäÊÜåÇÁö ÞÜÇÊÜáó Çááåõ ÞÜÜæãó ÓÜæÁ ÈõÛÜÇÉð ãäÚæåÜÇ ÚÜä ÇáÃÓÜì æÇáÈßÜÇÁö ÃÎÜÑÌÜæåÇ ãöÜä ÈÜíÊÜåÇ ÍÜíä ÖÌøæÇ áÚÜáÜíøò ãöä ßËÑÉ ÇáÅÓÊíÇÁö ÝÜÇÓÊÙáøÊ ÙÜáøó ÇáÃÑÇßÜÉö áßÜäú ÞØÜÚÜæåÜÇ ÈÞÓÜÜæÉò æÚÜÜÏÇÁö ÝÜÃÞÜÜÇã ÇáÜæÕÜÜíøõ ÈÜíÜÊÜÇð æÓÜãÜøÇå « ÈíÜÊó ÇáÃÍÜÜÒÇä » æÇáÃÑÒÇÁö ÝåÜúí ÊÜÃæì ÅáÜíÜå ßáøó äÜåÜÇÑò Ëãø ÊÃÊÜí áÈíÊÜåÇ ÝÜí ÇáÜãÜÓÜÇÁö áÜã ÊÜÒá ÏÃÈõÜåÇ ÇáäíÇÍÜÉõ ÍÊÜøì ÃÓÜáÜãóÊúÜåÇ ÅáÜì ÞÓÜíø ÇáÝóäÜÇÁö ÍíÜä ÃæÕÜÊ ÈßÜáø ãÜÇ ØáÈóÊÜúå ÓÇÚÜÉó ÇáãÜæÊ ÓíÜÏó ÇáÃæÕÜíÇÁö ÝÈßÇåÜÇ ÇáÜæÕÜíøõ ÔóÌúÜæÇð áÃãÜÑò ßÊÜãóÊúÜå ÚäÜå æÚÜä ßáø ÑÇÆÜí æÃÊÜì ááÈÜÞíÜÚ ÈÇáäÜÚÜÔ áíÜáÇð ÈÚöÜÏÇÏò ãÜä ÕÜÍÜÈåö ÇáÃæÝíÜÇÁö æÃåÜÇá ÇáËÜøóÑì ÚáíÜåÇ.. æÚÝøÜì ÞÈÜÑóåÜÇ ÝÜí ÛíÇåÜÈ ÇáÙøóáúãÜÇÁö ÞÜÏ ÈßÇåÜÇ ÍÊøÜì ÊÝÌøÜÑ æóÌúÜÏÇð æÍäÜíÜäÇð ÚáÜì äÔÜíÌ ÇáÜÈßÜÇÁö æÑËÇåÜÇ ÈÇáÜÏãÜÚ ãöÜä ãÞáÜÊóíÜåö ãÓÊåÜáÇøð.. æÇáÜÏãÜÚõ ÎíÜÑõ ÑËÇÁö Ííä æÇÑì Ýí ÊÑÈÉ ÇáÃÑÖ ÔãÓÇð Úä ÚõáÇåÜÇ ÊäÍØø ÔãÜÓõ ÇáÓãÜÇÁö æåúÜæ íÏÚÜæ æÞÈÜÑõ ÃÍãÜÏ íÈÜÏæ äõÕúÈó ÚíäóÜíåö ÚäÏ æÞÊ ÇáÜÏÚÜÇÁö æÇÖÚÜÇð ßÝøóÜå ÚáÜì ÇáÞÜáÈ ãöãøÇ ÞÜÏ ÚÜÑÇå ãÜä ãÍäÜÉò æÇÈÊÜáÇÁò ÞÜÇÆÜáÇð ááÜäÈÜíø ÈÚÜÏ ÇßÜÊÆÜÇÈò æÎØÜÇÈò áÜå ÈÜÃÔÜÌÜì äÜÏÇÁö æÚáíÜß ÇáÜÓÜáÇã ÚäøÜí æÚäÜåÇ íÇ ÑÓÜæáó ÇáåÜÏì æÕäæó ÇáÅÎÜÇÁö åÜÐå ÇáÜÈÖÚÜÉõ ÇáÜÒßíøÜÉõ ÈÜÇÊÊ ãäß ÝÜí ÎíÜÑ ÈÞÜÚÜÉò æÝöÜäÜÇÁö æáÜÜåÇ ÇÎÊÜÇÑ ÑÈøõÜåÇ Èß ÞõÜÑÈÜÇð ÓÜÑÚÉ ÇáÇáÊÍÜÇÞ ÈÚÜÏ ÇáÊäÜÇÆÜí Þáø íÜÇ ÓíøÜÏó ÇáÜäÈÜíøÜíä ÕÈÜÑí ÍóÜÒóäÜÇð ÚáÜì ÓÜáíÜáÉ ÇáÃäÜÈíÇÁö æÃäÜÇ ÑõÏøÊö ÇáÜÜæÏíÜÚÜÉõ ãÜäøÜí ÈÇÎÊÜáÇÓ ÇáÜÕÏøíÞÜÉ ÇáÜÒåÜÑÇÁö æÈÚÜíÜä ÇáÅáÜå íõÛÕóÜÈ ÌóÜåÑÇð ÍÞøõÜåÇ ÈÚÜÏ ÏÝäÜåÜÇ ÈÜÇáÜÎóÝÜÇÁö ÅÍÝöåÇ ÇáÜÓÜÄÇáó æÇÎÊÈÜÑúåÇ ÊöÈÇÚÇð ÚÜä ÌãÜíÚ ÇáÃÍÜæÇá ÚäÏ ÇááÞÜÇÁö ßã ÛáíÜáò ÝÜí ÕÜÏÑåÇ ãÓÊËÜíÑñ áÜã ÊõÜØÜÞú ÈËøóÜå áÚõÜÙãö ÇáÜÈÜáÇÁö åÜÐå ÇáÜäÝÜËÉ ÇáÜÍÜÒíäÉ ÔßÜæì áß ÍÊøÜì ÃáÜÞÜÇß íÜæãó ÇáÜÈÞÜÇÁö Wasalam
 5. (salam) , Al- Nabi (as) ÇáÔæÞ Åáì ÒíÇÑÉ ÑÓæá Çááå Õáøì Çááå Úáíå æÂáå ÚáÇãÉ ãä ÚáÇãÇÊ ÇáÍÈ æÇáÏíä. æÇáÏíä Ýí ÃÕæáå ÇáÃÕíáÉ åæ ÇáÍÈ ááå æáÃäÈíÇÁ Çááå æÃæáíÇÆå ÇáãÞÑøÈíä.. ÈãÇ íÓÊáÒãå åÐÇ ÇáÍÈ ãä ÇáãÔÇíÚÉ æÇáãÊÇÈÚÉ æÇáÇÞÊÏÇÁ. æÇáÔÚæÑ ÈÇáÚÇØÝÉ ÇáÑæÍíÉ ÇáãÊÏÝøÞÉ ááæÞæÝ æÞæÝ ÃÏÈ Ýí ãÍÖÑ ÇáäÈíø Õáøì Çááå Úáíå æÂáå Ü ÊÞÏíãÇð ááÊÍÇíÇ æÇáÓáÇã æÇáÈæÍ ÈáæÇÚÌ ÇáÞáÈ Ü åæ ÍÇáÉ ÅäÓÇäíÉ äÈíáÉ ãõÚÇÝÇÉ.. Ðáß Ãä ÑÓæá Çááå Õáøì Çááå Úáíå æÂáå åæ ÍÞíÞÉ ÇáÚÈæÏíÉ ÇáßÇãáÉ ááå¡ æåæ ÇáãËá ÇáÃÚáì¡ æÇáæÓíáÉ ÇáÚÙãì ÇáÊí ÃãÑäÇ Çááå ÓÈÍÇäå ÈÇÊøÎÇÐåÇ Åáíå. æÑÓæá Çááå ÇáÐí ÇÕØÝÇå Çááå ãä Èíä ÇáÎáÇÆÞ æÝÖáøå ÍÊøì Úáì ÃäÈíÇÆå æßÈÇÑ ãáÇÆßÊå.. åæ äÝÓå ÑÓæá Çááå Ýí ÍíÇÊå æÈÚÏ æÝÇÊå. æÅÐÇ ßÇä ÌÓÏå ÇáãÞÏÓ ÞÏ ÛõíøöÈ ÚäøÇ.. ÝÇäø ÑæÍå ÇáÚÙíãÉ ÑæÍñ ÈÇÞíÉ ÈãÇ ÝíåÇ ãä ÇáÊÃáøå æÇáÞÏÇÓÉ æÇáÍÖæÑ æÇáÍíÇÉ ÇáÊí áÇ ÊÚÑÝ ÇáãæÊ.. áÃäåÇ ÑæÍ ãä Çááå ÇáÐí åæ ÝæÞ ÇáÂÒÇá æÇáÂÈÇÏ¡ æãÑÊÈØÉ ÈÇááå ÇáÍí ÇáÞíøæã ÇáÐí áÇ ÊÃÎÐå ÓöäÉñ æáÇ äæã. Åäø ÇáÇÑÊÈÇØ ÇáÑæÍí ÈÇáäÈíø Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÇÓÊÔÚÇÑ ãÍÖÑå ÇáÃäæÑ.. íÛÐøí ÇáÅäÓÇä ÈãÚÇäí ÇáÊæÍíÏ æÇáÚÈæÏíÉ ááå¡ æíãáÃå ÈÝíÖò ÅäÓÇäí ßÑíã æÈÈÑßÇÊ áÇ ÊÚÑÝ ÇáÍÏæÏ. ãä åäÇ Ü ÃíåÇ ÇáÇÕÏÞÇÁ Ü ÊÈÏæ ÖÂáÉ ãä áÇ íÚÊÞÏ ÈÇáÒíÇÑÉ¡ æáÇ íãÇÑÓåÇ. æãä åäÇ ÃíÖÇð ÊÈÏæ ÊÝÇåÉ ãóä íõÚÇÏí ÇáÃÔæÇÞ ÇáÑæÍíÉ ÇáãÍáøÞÉ Åáì ÇáÑæÖÉ ÇáäÈæíÉ ÇáÔÑíÝÉ.. ÝÅÐÇ åÐÇ ÇáãõÚÑöÖ Úä ÇáÒíÇÑÉ ÇáãõÚÇÑöÖ áåÇ « ãíøÊ » ÇáÈÇØä.. ßÃäøå ÎõÔõÈ ãõÓäøóÏÉ¡ ßãÇ íÞæá ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã. ÇáÅäÓÇä ÇáãÞØæÚ Úä ÇáÇÑÊÈÇØ ÇáÑæÍí ÈÇáäÈíø Õáøì Çááå Úáíå æÂáå æÚä ÇáÒíÇÑÉ Ü æÅä ÇÏøÚì ÇáÅÓáÇã Ü ÅäøãÇ åæ « ÔíÁ » äÙÑí ßÃáÝÇÙ ÌæÝÇÁ ãÚáøÞÉ Ýí ÇáåæÇÁ¡ ÎÇáíÉ ãä ÇáãÚäì æÝÇÑÛÉ ãä ÇáãÖãæä. « ÔíÁ » áíÓÊ áå ÌÐæÑ Ýí ÇáæÇÞÚ ÇáÅäÓÇäí¡ æáÇ ÇáæÇÞÚ ÇáÇÌÊãÇÚí¡ æáÇ ÇáæÇÞÚ ÇáÊÇÑíÎí. Åäå ÅäÓÇä ÈáÇ ÍÖÇÑÉ.. ÈáÇ áæä æáÇ ØÚã æáÇÑÇÆÍÉ.. ÅäÓÇä ÈáÇ åæíøÉ.. ÈáÇ ÅäÓÇäíÉ.. ÈáÇ ãÚÇäò ãÞÏÓÉ ÊäÈÖ Ýí ÞáÈå æÊÚØøÑ ÍíÇÊå. Wasalam
 6. (salam) , ÃÏÚíÉ ÇáÅãÇã ÇáÑÖÇ Úáíå ÇáÓáÇã ÏÚÇÄå Ýí ÇáãäÇÌÉ Çáåí æóÞóÝúÊõ Èóíúäó íóÏóíúßó¡ æ ãóÏóÏúÊõ íÏí Çáíúßó¡ ãóÚó Úöáúãí ÈöÊóÝúÑíØí Ýí ÚöÈÇÏóÊößó¡ æ ÇöåúãÇáí áößóËíÑò ãöäú ØÇÚóÊößó¡ æáæú Çóäøí ÓóáóßúÊõ ÓóÈíáó ÇáúÍóíÇÁö áóÎöÝúÊõ ãöäú ãóÞÇãö ÇáØøóáóÈö æóÇáÏøõÚÇÁö¡ æóáßöäøí íÇ ÑÈø áãøÇ ÓóãöÚúÊõßó ÊõäÇÏí ÇáúãõÓúÑöÝíäó Çöáì ÈÇÈößó¡ æóÊóÚöÏõåõãú ÈöÍõÓúäö ÇöÞÇáóÊößó æóËóæÇöÈßó¡ ÌöÆúÊõ ãõãúÊËáÇð ááäøöÏÇÁö¡ æóáÇÆöÐÇð ÈöÚóæÇØöÝö ÇóÑúÍóãö ÇáÑøõÍóãÇÁ. æóÞóÏú ÊóæóÌøóåúÊõ Çöáóíúßó ÈöäóÈöíøößó Õóáøóì Çááåõ Úóáóíúå æÇáöåö¡ ÇáøóÐí ÝóÖøóáúÊóåõ Úóáì Çóåúáö ÇáØøÇÚóÉö¡ æóãóäóÍúÊóåõ ÈöÇáÅÌÇÈóÉö æóÇáÔøóÝÇÚóÉö¡ æóÈöæóÕöíøöåö ÇáúãõÎúÊÇÑö ÇáúãõÓóãøì ÚöäúÏóßó ÈöÞóÓíãö ÇáúÌóäøóÉö æó ÇáäøÇÑö¡ æóÈöÝÇØãóÉó ÓóíøöÏóÉö ÇáäøöÓÇÁö¡ æóÈöÇóÈúäÇÆöåóÇ ÇáÃóæúáöíÇÁö ÇáÃóæúÕöíÇÁö¡ æóÈößõáøö ãóáóßò ÎÇÕøóÉò íóÊóæóÌøóåõæäó Èöåöãú Çöáóíúßó¡ æóíóÌúÚóáõæäóåõãõ ÇáúæóÓíáóÉó Ýí ÇáÔøóÝÇÚóÉö áóÏóíúßó¡ æóåÄõáÇÁö ÎÇÕøóÊõßó. ÝóÕóáøö Úóáóíúåöãú æÂãöäøí ãöäú ÇóÎúØÇÑö áöÞÇÆößó¡ æóÇÌúÚóáúäí ãöäú ÎÇÕøóÊößó æÇóÍöÈøÇÆößó¡ ÝóÞóÏú ÞóÏøóãúÊõ ÇóãÇãó ãóÓúÇóáóÊößó æóäóÌúæÇßó ãÇ íóßõæäõ ÓóÈóÈÇð Çöáì áöÞÇÆößó æ ÑõÄíÇßó¡ æó Çöäú ÑóÏóÏúÊó ãóÚó Ðáößó ÓõÄÇáí¡ æó ÎÇÈóÊú Çöáóíúßó ÂãÇáí¡ ÝóãÇáößñ ÑóÃì ãöäú ãóãúáõæßöåö ÐõäõæÈÇð ÝóØóÑóÏóåõ Úóäú ÈÇÈöåö¡ æóÓóíøöÏñ ÑóÃì ãöäú ÚóÈúÏöåö ÚõíõæÈÇð ÝóÇóÚúÑóÖó Úóäú ÌóæÇÈöåö. íÇ ÔöÞúæóÊÇåõ Çöäú ÖÇÞóÊú Úóäøí ÓóÚóÉõ ÑóÍúãóÊößó¡ Çöäú ØóÑóÏúÊóäí Úóäú ÈÇÈößó Úóáì ÈÇÈö ãóäú ÇóÞöÝõ ÈóÚúÏó ÈÇÈößó. æóÇöäú ÝóÊóÍúÊó áöÏõÚÇÆí ÇóÈúæÇÈó ÇáúÞóÈõæáö¡ æó ÇóÓúÚóÝúÊóäí ÈöÈõáõæÛö ÇáÓøÄÇáö¡ ÝóãÇáößñ ÈóÏóÁó ÈóÇáÅÍúÓÇäö æó ÇóÍóÈøó ÇöÊúãÇãóåõ¡ æ ãóæúáì ÇóÞÇáó ÚóËúÑóÉó ÚóÈúÏöåö æó ÑóÍöãó ãóÞÇãóåõ. æó åõäÇßó áÇ ÇóÏúÑí Çóìøó äöÚóãößó ÇóÔúßõÑõ¿ ÇóÍíäó ÊóØóæøóáúÊó Úóáóìøó ÈöÇáÑøöÖÇ¡ æó ÊóÝóÖøóáúÊó ÈöÇáÚóÝúæö ÚóãøÇ ãóÖì¡ Çóãú Ííäó ÒöÏúÊó Úóáóì ÇáÚóÝúæö æó ÇáÛõÝúÑÇäö ÈöÇÓúÊíäÇÝö ÇáúßóÑóãö æó ÇáÅÍúÓÇäö. ÝóãóÓúÃáóÊí áóßó íÇ ÑóÈøö Ýí åÐóÇ ÇáãóÞÇãö ÇáãóæúÕæÝö¡ ãóÞÇãö ÇáÚóÈúÏö ÇáÈÇÆöÓö ÇáãóáúåæÝö¡ Çóäú ÊóÛúÝöÑó áí ãÇ ÓóáóÝó ãöäú ÐõäõæÈí¡ æó ÊóÚúÕöãóäí ÝíãÇ ÈóÞöìó ãöäú ÚõãúÑí¡ æóÇóäú ÊóÑúÍóãó æÇáöÏóíøó ÇáÛóÑíÈóíúäö Ýí ÈõØõæäö ÇáÌóäÇÏöáö¡ ÇáÈóÚíÏóíúäö ãöäó ÇáÃåúáö æó ÇáãóäÇÒöáö. Õöáú æóÍúÏóÊóåõãÇ ÈöÇóäúæÇÑö ÇöÍúÓÇäößó¡ æó ÂäöÓú æóÍúÔóÊóåõãÇ ÈÂËÂÑö ÛõÝúÑÇäößó¡ æóÌóÏøöÏú áöãõÍúÓöäöåöãÇ Ýí ßõáøö æóÞúÊò ãóÓóÑøóÉð æó äöÚúãóÉð¡ æó áöãõÓíÆöåãÇ ãóÛúÝöÑóÉð æó ÑóÍúãóÉð¡ ÍóÊøì íóÃãóäÇ ÈöÚÇØöÝóÊößó ãöäú ÇóÎúØÇÑö ÇáÞöíÇãóÉö¡ æó ÊõÓúßöäóåõãÇ ÈöÑóÍúãóÊößó Ýí ÏÇÑö ÇáãõÞÇãóÉö¡ æóÚóÑøöÝú Èóíúäí æó ÈóíúäóåõãÇ Ýí Ðáößó ÇáäøóÚíãö ÇáÑøÇÆöÞ ÍÊøì ÊóÔúãõáó ÈöäÇ ãóÓóÑøóÉó ÇáÓøÇÈöÞ æ ÇááÇøÍöÞ Èöåö. ÓóíøöÏí æ Çöäú ÚóÑóÝúÊó ãöäú Úóãóáí ÔóíúÆóÇð¡ íóÑúÝóÚõ ãöäú ãóÞÇãöåöãÇ æö íÒíÏõ Ýí ÇößúÑÇãöåöãÇ¡ ÝóÇÌúÚóáúåõ ãÇ íõæÌöÈõåõ ÍóÞøóåõãÇ áóåõãÇ¡ æ ÇóÔúÑößúäí Ýöì ÇáÑøóÍúãóÉö ãóÚóåõãÇ¡ æ ÇÑúÍóãúåõãÇ ßãÇ ÑóÈøóíÇäí ÕóÛíÑÇð. ÏÚÇÄå áæáÏå ÇáãåÏí Úáíå ÇáÓáÇã Ñæì íæäÓ Èä ÚÈÏÇáÑÍãÇä Úä ãæáÇäÇ ÇÈí ÇáÍÓä Úáí Èä ãæÓì ÇáÑÖÇ ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã¡ Çäøå ßÇä íÃãÑ ÈÇáÏÚÇÁ ááÍÌøÉ ÕÇÍÈ ÇáÒøãÇä Úáíå ÇáÓáÇã¡ ÝßÇä ãä ÏÚÇÆå áå ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã: Çóááøåãøó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æÂáö ãõÍóãøóÏò ÇöÏúÝóÚú Úóäú æóáöíøößó¡ æóÎóáíöÝóÊößó æóÍõÌøóÊößó Úóáì ÎóáúÞößó¡ æ áöÓÇäößó ÇáãõÚóÈøöÑö Úóäúßó ÈöÇöÐúäößó¡ ÇáäøÇØöÞ ÈöÍößúãóÊößó¡ æ Úóíúäößó ÇáäøÇÙöÑóÉö Ýí ÈóÑöíøóÊößó¡ æÔÇåöÏÇð¡ Úóáì ÚöÈÇÏößó¡ ÇáÌóÍúÌÇÍö ÇáãõÌÇåöÏö ÇáãõÌúÊóåöÏö¡ ÚóÈúÏößó ÇáÚÇÆöÐö Èößó. Çóááøåõãøó æó ÇóÚöÐúåõ ãöäú ÔóÑøö ãÇ ÎóáóÞúÊó æó ÐóÑóÃÊó æó ÈóÑóÃúÊó æó ÃäúÔÃÊó æó ÕóæøóÑúÊó¡ æó ÇÍúÝóÙúåõ ãöäú Èóíúäö íóÏóíúåö æó ãöäú ÎóáúÝöåö¡ æó Úóäú íóãíäöåö æó Úóäú ÔöãÇáöåö¡ æó ãöäú ÝóæÞöåö æóãöäú ÊóÍúÊöåö¡ ÈöÍöÝúÙößó ÇáøóÐí áÇ íóÖíÚõ ãóäú ÍóÝöÙúÊóåõ Èöåö. æó ÇÍúÝóÙú Ýíåö ÑóÓõæáóßó æó æóÕìøó ÑóÓõæáößó æó ÂÈÇÁåõ¡ ÇóÆöãøóÊóßó æó ÏóÚÇÆöãó Ïíäößó¡ ÕóáóæÇÊõßó Úóáóíúåöãú ÇóÌúãóÚíäó¡ æóÇÌúÚóáúåõ Ýí æóÏíÚóÊößó ÇáøóÊí áÇ ÊóÖíÚõ¡ æó Ýí ÌóæÇÑößó ÇáøóÐí áÇ íõÎúÝóÑõ¡ æó Ýí ãóäúÚößó æó ÚöÒøößó ÇáøóÐí áÇ íõÞúåóÑõ. Çóááøåõãøó æó Âãöäúåõ ÈöÃãÇäößó ÇáæóËíÞ ÇáøóÐí áÇ íõÎúÐóáõ ãóäú ÂãóäúÊóåõ Èöåö¡ æóÇÌúÚóáúåõ Ýí ßóäóÝößó ÇáøóÐí áÇ íõÖÇãõ ãóäú ßÇäó Ýíåö¡ æóÇäúÕõÑúåõ ÈöäóÕúÑößó ÇáÚóÒíÒö¡ æó ÇóíøöÏå ÈöÌõäúÏößó ÇáÛÇáöÈö¡ æó Þóæøöå ÈöÞõæøóÊößó¡ æóÇÑúÏöÝúåõ ÈöãóáÇÆößóÊößó. Çóááøåõãøó æÇáö ãóäú æÇáÇåõ¡ æóÚÇÏö ãóäú ÚÇÏÇåõ¡ æó ÇóáúÈöÓúåõ ÏöÑúÚóßó ÇáÍóÕíäóÉó¡ æó ÍõÝøóåõ ÈöãóáÇÆößóÊößó ÍóÝøÇð¡ Çóááøåõãøó æó ÈóáøöÛúåõ ÇóÝúÖóáó ãÇ ÈóáøóÛúÊó ÇáÞÇÆöãíäó ÈöÞöÓúØößó ãöäú ÇóÊúÈÇÚö ÇáäøóÈöíøíäó. Çóááøåõãøó ÇÔúÚóÈú Èöåö ÇáÕøóÏúÚó¡ æó ÇÑúÊõÞú Èöåö ÇáÝóÊúÞó¡ æó ÇóãöÊú Èöåö ÇáÌóæúÑó¡ æó ÇóÙúåöÑú Èöåö ÇáÚóÏúáó¡ æó Òóíøöäú ÈöØõæáö ÈóÞÇÆöåö ÇáÃÑúÖó¡ æó ÇóíøöÏúåõ ÈöÇáäøóÕúÑö¡ æó ÇäúÕõÑúåõ ÈöÇáÑõÚúÈö¡ æó ÇÝúÊóÍú áóåõ ÝóÊúÍÇð íóÓíÑÇð¡ æóÇÌúÚóáú áóåõ ãöäú áóÏõäúßó Úóáì ÚóÏõæøößó æó ÚõÏæøöåö ÓõáúØÇäÇð äóÕíÑÇð. Çóááøåõãøó ÇÌúÚóáúåõ ÇáÞÇÆöãó ÇáãõäúÊóÙóÑó¡ æó ÇáÅãÇãó ÇáøóÐí Èöåö ÊóäúÊóÕÑõ¡ æóÇóíøöÏúåõ ÈöäóÕúÑò ÚóÒíÒò æó ÝóÊúÍò ÞóÑíÈò¡ æó æóÑøöËúåõ ãóÔÇÑöÞó ÇáÃÑúÖö æó ãóÛÇÑöÈóåÇ¡ ÇááÇøÊí ÈÇÑóßúÊó ÝíåÇ¡ æó ÇóÍúìö Èöåö ÓõäøóÉó äóÈöíøößó ÕóáóæÇÊõßó Úóáóíúåö æó Âáöåö¡ ÍÊøì áÇ íóÓúÊóÎúÝöìó ÈöÔóíÁò ãöäó ÇáÍóÞøö ãóÎÇÝóÉó ÇóÍóÏò ãöäó ÇáÎóáúÞ ¡ æó Þóæøö äÇÕöÑóåõ¡ æóÇÎúÐõáú ÎÇÐöáóåõ¡ æó ÏóãúÏöãú Úóáì ãóäú äóÕóÈó áóåõ¡ æó ÏóãøöÑú Úóáì ãóäú ÛóÔøóåõ. Çóááøåõãøó æóÇÞúÊõáú Èöåö ÌóÈÇÈöÑÉó ÇáßõÝúÑö¡ æó ÚõãóÏóåõ æó ÏóÚÇÆöãóåõ¡ æó ÇáÞõæøÇãó Èöåö¡ æóÇÞúÕöãú Èöåö ÑõÄæõÓó ÇáÖøóáÇáóÉö¡ æóÔÇÑöÚóÉó ÇáÈöÏúÚóÉö¡ æó ãõãíÊóÉó ÇáÓøõäøóÉö¡ æó ãõÞóæøöíóÉó ÇáÈÇØöáö¡ æó ÇóÐúáöáú Èöåö ÇáÌóÈøÇÑöíäó¡ æó ÇóÈöÑú Èöåö ÇáßÇÝöÑíäó æó ÇáãõäÇÝöÞíäó æó ÌóãíÚó ÇáãõáúÍöÏíäó¡ ÍóíúËõ ßÇäõæÇ æó Çóíúäó ßÇäõæÇ¡ ãöäú ãóÔÇÑöÞö ÇáÃÑúÖö æó ãóÛÇÑöÈöåÇ¡ æó ÈóÑøöåÇ æó ÈóÍúÑöåÇ¡ æó ÓóåúáöåÇ æó ÌóÈóáöåÇ¡ ÍÊøì áÇ ÊóÏóÚó ãöäúåõãú ÏóíøÇÑÇð¡ æó áÇ ÊóÈÞí áóåõãú ÂËÇÑÇð. Çóááøåõãøó æó ØóåøöÑú ãöäúåõãú ÈöáÇÏóßó¡ æóÇÔúÝö ãöäúåõãú ÚöÈÇÏóßó¡ æó ÇóÚöÒøó Èöåö ÇáãõÄúãöäíäó¡ æó ÇóÍúìö Èöåö Óõäóäó ÇáãõÑúÓóáíäó¡ æó ÏÇÑöÓó Íõßúãö ÇáäøóÈöíøíäó¡ æóÌóÏøöÏú Èöåö ãÇ ãõÍöìó ãöäú Ïíäößó¡ æó ÈõÏøöáó ãöäú Íõßúãößó¡ ÍÊøì ÊõÚíÏó Ïíäõßó Èöåö æó Úóáì íóÏóíúåö ÛóÖøÇð ÌóÏíÏÇð ÕóÍíÍÇð ãóÍúÖÇð¡ áÇÚöæóÌó Ýíåö æó áÇ ÈöÏúÚóÉó ãóÚóåõ¡ ÍÊøì ÊõäíÑó ÈöÚóÏúáöåö Ùõáóãó ÇáÌóæúÑö¡ æó ÊõØúÝöìÁó Èöåö äíÑÇäó ÇáßõÝúÑö¡ æó ÊõØóåøöÑó Èöåö ãóÚÇÞöÏó ÇáÍóÞøö æó ãóÌúåõæáó ÇáÚóÏúáö¡ æó ÊõæÖöÍó Èöåö ãõÔúßöáÇÊö ÇáÍõßúãö. Çóááøåõãøó æó Çöäøóåõ ÚóÈúÏõßó ÇáøóÐí ÇÆúÊóãóäúÊóåõ Úóáì ÛóíúÈößó¡ æóÚóÕóãúÊóåõ ãöäó ÇáÐøäõæÈö¡ æó ÈóÑøóÃÊóåõ ãöäó ÇáÚõíõæÈö¡ æó ØóåøóÑúÊóåõ ãöäó ÇáÑøöÌúÓö¡ æó ÕóÑóÝúÊóåõ Úóäö ÇáÏøóäóÓö¡ æó ÓóáøóãúÊóåõ ãöäó ÇáÑøóíúÈö. Çóááøåõãøó ÝóÇöäøÇ äóÔúåóÏõ áóåõ íóæúãó ÇáÞíÇãóÉö¡ æó íóæúãó Íõáõæáö ÇáØøÇãøóÉö¡ Çóäøóåõ áóãú íõÐúäöÈú ÐóäúÈÇð¡ æó áóãú íóÃúÊö ÍóæúÈÇð¡ æó áóãú íóÑúÊóßöÈú áóßó ãóÚúÕöíóÉð¡ æó áóãú íõÖóíøöÚú áóßó ØÇÚóÉð¡ æó áóãú íóåúÊößó áóßó ÍõÑúãóÉð¡ æó áóãú íõÈóÏøöáú áóßó ÝóÑíÖóÉð¡ æó áóãú íõÛóíøöÑú áóßó ÔóÑíÚóÉð¡ æó Çóäøóåõ ÇáÅãÇãõ ÇáåÇÏöí ÇáãóåúÏöíõ¡ ÇáØøÇåöÑõ ÇáÊøóÞöíø¡ ÇáúæóÝöíõ ÇáÑøóÖöíõ ÇáÒøóßíõ. Çóááøåõãøó ÝóÕóáøö Úóáóíúåö æó Úóáì ÂÈÇÆöåö¡ æó ÇóÚúØöåö Ýí äóÝúÓöåö æó æóáóÏöåö¡ æó Çóåúáöåö æó ÐõÑøöíøóÊöåö¡ æó ÇõãøóÊöåö æó ÌóãíÚö ÑóÚöíøóÊöåö¡ ãÇ ÊõÞöÑø Èöåö Úóíúäóåõ¡ æóÊóÓõÑø Èöåö äóÝúÓóåõ¡ æó ÊóÌúãóÚõ áóåõ ãõáúßó ÇáãõãóáøóßÇÊö ßõáøöåÇ¡ ÞóÑíÈöåÇ æóÈóÚíÏöåÇ¡ æóÚóÒíÒöåÇ æóÐóáíáöåÇ¡ ÍÊøì íóÌúÑí Íõßúãõåõ Úóáì ßõáøö Íõßúãò¡ æóíóÛúáöÈó ÈöÍÞøöåö Úóáì ßõáøö ÈÇØöáò. Çóááøåõãøó æóÇÓúáõßú ÈöäÇ Úóáì íóÏóíúåö ãöäúåÇÌó ÇáåõÏì¡ æóÇáãóÍóÌøóÉó ÇáÚõÙúãì¡ æó ÇáØøóÑíÞóÉó ÇáæõÓúØì¡ ÇáøóÊí íóÑúÌöÚõ ÇöáóíúåÇ ÇáÛÇáí¡ æóíóáúÍóÞõ ÈöåóÇ ÇáÊøÇáí. Çóááøåõãøó æó ÞóæøöäÇ Úóáì ØÇÚóÊöåö¡ æó ËóÈøöÊúäÇ Úóáì ãõÔÇíóÚóÊöåö¡ æóÇãúäõäú ÚóáóíúäÇ ÈöãõÊÇÈóÚóÊöåö¡ æóÇÌúÚóáúäÇ Ýí ÍöÒúÈöåö¡ ÇáÞóæøÇãíäó ÈöÇóãúÑöåö¡ ÇáÕøÇÈöÑíäó ãóÚóåõ¡ ÇáØøÇáöÈíäó ÑöÖÇßó ÈöãõäÇÕóÍóÊöåö¡ ÍÊøì ÊóÍúÔõÑóäÇ íóæúãó ÇáÞöíÇãóÉö Ýí ÇóäúÕÇÑöåö æó ÇóÚúæÇäöåö¡ æó ãõÞóæøöíóÉö ÓõáúØÇäöåö. Çóááøåõãøó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æÂáö ãõÍóãøóÏò¡ æóÇÌúÚóáú Ðáößó ßõáøóåõ ãöäøÇ áóßó¡ ÎÇáöÕÇð ãöäú ßõáøö Ôóßøò æó ÔõÈúåóÉò¡ æó ÑöíÇÁò æóÓõãúÚóÉò¡ ÍÊøì áÇ äóÚúÊóãöÏó Èöåö ÛóíúÑóßó¡ æóáÇ äóØúáõÈó Èöåö ÇöáÇø æóÌúåóßó¡ æóÍÊøì ÊõÍöáøóäÇ ãóÍöáøóåõ¡ æó ÊóÌúÚóáóäÇ Ýöì ÇáÌóäøóÉö ãóÚóåõ¡ æó áÇ ÊóÈúÊóáöäÇ Ýí ÇóãúÑöåö ÈöÇáÓøóÃãóÉö æó ÇáßóÓóáö¡ æó ÇáÝóÊúÑóÉö æó ÇáÝóÔóáö¡ æóÇÌúÚóáóäÇ ãöãøóäú ÊóäúÊóÕöÑõ Èöåö áöÏíäößó¡ æó ÊõÚöÒø Èöåö äóÕúÑó æóáöíøößó¡ æó áÇÊóÓúÊóÈúÏöáú ÈöäÇ ÛóíúÑóäÇ¡ ÝóÇöäøó ÇÓúÊöÈúÏÇáóßó ÈöäÇ ÛóíúÑóäÇ Úóáóíúßó íóÓíÑñ æóåõæó ÚóáóíúäÇ ßóÈíÑñ¡ Çöäøóßó Úóáì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏíÑñ. Çóááøåõãøó æóÕóáøö Úóáì æõáÇÉö ÚóåúÏöåö¡ æó ÈóáøöÛúåõãú ÂãÇáóåõãú¡ æó ÒöÏú Ýí ÂÌÇáöåöãú¡ æóÇäúÕõÑúåõãú¡ æó Êóãøöãú áóåõ ãÇ ÃÓúäóÏúÊó Çöáóíúåöãú ãöäú ÇóãúÑö Ïíäößó¡ æó ÇÌúÚóáúäÇ áóåõãú ÇóÚúæÇäÇð¡ æóÚóáì Ïíäößó ÇóäúÕÇÑÇð¡ æóÕóáøö Úóáì ÂÈÇÆöåö ÇáØøÇåöÑíäó ÇáÃÆöãøóÉö ÇáÑøÇÔöÏíäó. Çóááøåõãøó ÝóÇöäøóåõãú ãóÚÇÏöäõ ßóáöãÇÊößó¡ æóÎõÒøÇäõ Úöáúãößó¡ æó æõáÇÉõ ÇóãúÑößó¡ æó ÎÇáöÕóÊõßó ãöäú ÚöÈÇÏößó¡ æóÎöíóÑóÊõßó ãöäú ÎóáúÞößó¡ æó ÇóæúáöíÇÄõßó æóÓóáÇÆöáõ ÇóæúáöíÇÆößó¡ æó ÕóÝúæóÊõßó¡ æó ÇóæúáÇõÏ ÇóÕúÝöíÇÆößó¡ ÕóáóæÇÊõßó æó ÑóÍúãóÊõßó æó ÈóÑóßÇÊõßó Úóáóíúåöãú ÇóÌúãóÚíäó. Çóááøåõãøó æó ÔõÑóßÇÄõåõ Ýí ÇóãúÑöåö¡ æó ãõÚÇæöäõæåõ Úóáì ØÇÚóÊößó¡ ÇáøóÐíäó ÌóÚóáúÊóåõãú ÍöÕúäóåõ æó ÓöáÇÍóåõ¡ æóãóÝúÒóÚóåõ æó ÇõäúÓóåõ¡ ÇáøóÐíäó ÓóáóæúÇ Úóäö ÇáÃåúáö æó ÇáÃæúáÇÏö¡ æó ÊóÌÇÝõæÇ ÇáæóØóäó¡ æó ÚóØøóáæÇ ÇáæóËíÑó ãöäó ÇáãöåÇÏö. ÞóÏú ÑóÝóÖõæÇ ÊöÌÇÑÇÊöåöãú¡ æó ÇóÖóÑøæÇ ÈöãóÚÇíöÔöåãú¡ æó ÝõÞöÏæÇ Ýí ÇóäúÏöíóÊöåöãú¡ ÈöÛóíúÑö ÛóíúÈóÉò Úóäú ãöÕúÑöåöã¡ æó ÍÇáóÝõæÇ ÇáÈóÚíÏ ãöãøóäú ÚÇÖóÏóåõãú Úóáì ÇóãúÑöåöãú¡ æó ÎÇáóÝõæÇ ÇáÞóÑíÈó ãöãøóäú ÕóÏøó Úóäú æöÌúåóÊöåöãú¡ æóÇÆúÊóáóÝõæÇ ÈóÚúÏó ÇáÊøóÏÇÈõÑö æó ÇáÊøóÞÇØõÚö Ýí ÏóåúÑöåöãú¡ æó ÞóØóÚõæÇ ÇáÃÓÈÇÈó ÇáãõÊøóÕöáóÉó ÈöÚÇÌöáö ÍõØÇãò ãöäó ÇáÏøäúíÇ. ÝóÇÌúÚóáúåõãõ Çááøåõãøó Ýí ÍöÑúÒößó¡ æó Ýí Ùöáøö ßóäóÝößó¡ æó ÑõÏøó Úóäúåõãú ÈóÃÓó ãóäú ÞóÕóÏó Çöáóíúåöãú ÈöÇáÚóÏÇæóÉö ãöäú ÎóáúÞößó¡ æó ÇóÌúÒöáú áóåõãú ãöäú ÏóÚúæóÊößó ãöäú ßöÝÇíóÊößó æó ãóÚõæäóÊößó áóåõãú¡ æó ÊóÃííÏößó æó äóÕúÑößó ÇöíøÇåõãú ãÇ ÊõÚíäõåõãú Èöåö Úóáì ØÇÚóÊößó. æó ÇóÒúåöÞú ÈöÍóÞøöåöãú ÈÇØöáó ãóäú ÇóÑÇÏó ÇöØúÝÇÁó äõæÑößó¡ æóÕóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáöåö æóÇãúáà Èöåöãú ßõáøó ÇõÝõÞò ãöäó ÇáÇÝÂÞö¡ æó ÞõØúÑò ãöäó ÇáÃÞúØÇÑö¡ ÞöÓúØÇð æó ÚóÏúáÇð¡ æó ãóÑúÍóãóÉð æó ÝóÖúáÇð. æóÇÔúßõÑú áóåõãú Úóáì ÍóÓóÈö ßóÑóãößó æó ÌõæÏößó¡ æó ãÇ ãóäóäúÊó Èöåö Úóáì ÇáÚÇáóãíäó ÈöÇáÞöÓúØö ãöäú ÚöÈÇÏößó¡ æóÇÐúÎóÑú áóåõãú ãöäú ËóæÇÈößó ãÇ ÊóÑúÝóÚõ áóåõãú Èöåö ÇáÏøóÑóÌÇÊö¡ Çöäøóßó ÊóÝúÚóáõ ãÇ ÊóÔÇÁõ¡ æóÊóÍúßõãõ ãÇ ÊõÑíÏõ¡ Âãíäó ÑóÈøó ÇáÚÇáóãíäó. ÏÚÇÄå Ýí ÇáÞäæÊ ÑóÈøö ÇÛúÝöÑú æÇÑúÍóãú¡ æó ÊóÌÇæóÒú ÚóãøÇ ÊóÚúáóãõ¡ Çöäøóßó ÇóäúÊó ÇáÃÚóÒø ÇáÃÌóáø ÇáÃßúÑóãõ. ÏÚÇÄå Ýí ÇáÊÓáíã Úáì ÑÓæá Çááå Õáøì Çááå Úáíå æ Âáå ÈÚÏ ÇáÝÑÇÆÖ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáóíúßó íÇ ÑóÓõæáó Çááåö æó ÑóÍúãóÉõÇááåö æó ÈóÑóßÇÊõåõ¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáóíúßó íÇ ãõÍóãøóÏó Èúäó ÚóÈúÏöÇááåö¡ ÇóáÓøóáÇã Úóáóíúßó íÇ ÎöíóÑóÉó Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáóíúßó íÇ ÍóÈíÈó Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáóíúßó íÇ ÕóÝúæóÉó Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáóíúßó íÇ Çóãíäó Çááåö. ÇóÔúåóÏõ Çóäøóßó ÑóÓõæáõ Çááåö æó ÇóÔúåóÏõ Çóäøóßó ãõÍóãøóÏõ Èúäó ÚóÈúÏöÇááåö æó ÇóÔúåóÏõ Çóäøóßó ÞóÏú äóÕóÍúÊó áÇõãøóÊößó¡ æó ÌÇåóÏúÊó Ýí ÓóÈíáö ÑóÈøößó¡ æóÚóÈóÏúÊóåõ ÍÊøì ÇóÊÇßó ÇáíóÞíäó¡ ÝóÌóÒÇßó Çááåõ íÇ ÑóÓõæáó Çááåö ÇóÝúÖóáó ãÇ ÌóÒì äóÈöíøÇð Úóäú ÇõãøÊöåö. Çóááøåõãøó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáö ãõÍóãøóÏò¡ ÇóÝúÖóáó ãÇ ÕóáøóíúÊó Úóáì ÇöÈúÑÇåíãó æó Âáö ÇöÈúÑÇåíãó¡ Çöäøóßó ÍóãíÏñ ãóÌíÏñ. ÏÚÇÄå Ýí ÇáÊÚÞíÈ ÈÚÏ ÇáÝÑÇÆÖ Úä ÇáÑÖÇ Úáíå ÇáÓáÇã : Þá Ýí ØáÈ ÇáÑÒÞ ÚÞíÈ ßáø ÝÑíÖÉ : íÇ ãóäú íóãúáößõ ÍóæÇÆöÌó ÇáÓøÇÆöáíäó¡ íÇ ãóäú áößõáøö ãóÓúÃáóÉò ãöäúßó ÓóãúÚñ ÍÇÖöÑñ æó ÌóæÇÈñ ÚóÊíÏñ¡ æó áößõáøö ÕÇãöÊò ãöäúßó Úöáúãñ ÈÇØöäñ ãõÍíØñ. ÇóÓúÃáõßó ÈöãóæÇÚíÏößó ÇáÕøÇÏöÞóÉö¡ æó ÇóíÇÏíßó ÇáÝÇÖöáóÉö¡ æó ÑóÍúãóÊößó ÇáæÇÓöÚóÉö¡ æó ÓõáúØÇäößó ÇáÞÇåöÑö¡ æó ãõáúßößó ÇáÏøÇÆöãö¡ æó ßóáöãÇÊößó ÇáÊøÇãøÇÊö. íÇ ãóäú áÇ ÊóäúÝóÚóåõ ØÇÚóÉõ ÇáãõØíÚíäó¡ æó áÇ ÊóÖõÑøåõ ãóÚúÕöíóÉõ ÇáÚÇÕíäó¡ Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáö ãõÍóãøóÏò æóÇÑúÒõÞúäí¡ æó ÇóÚúØöäí ÝíãÇ ÊóÑúÒõÞõäí ÇáÚÇÝöíóÉó ãöäú ÝóÖúáößó¡ ÈöÑóÍúãóÊößó íÇ ÇóÑúÍóãó ÇáÑøÇÍöãíäó. ÏÚÇÄå Ýí ÓÌÏÉ ÇáÔßÑ áóßó ÇáÍóãúÏõ Çöäú ÇóØóÚúÊõßó¡ æó áÇ ÍõÌøÉó áí Çöäú ÚóÕóíúÊõßó¡ æó áÇ ÕõäúÚó áí æó áÇ áöÛóíúÑí Ýí ÇöÍúÓÇäößó¡ æó áÇ ÚõÐúÑó áí Çöäú ÇóÓÃÊõ¡ ãÇ ÇóÕÇÈóäí ãöäú ÍóÓóäóÉò Ýóãöäúßó¡ íÇ ßóÑíãõ ÇöÛúÝöÑú áöãóäú Ýí ãóÔÇÑöÞö ÇáÃÑÖö æó ãóÛÇÑöÈöåÇ¡ ãöäó ÇáãõÄãöäíäó æó ÇáãõÄãöäÇÊö. ÏÚÇÄå Ýí ÊÝÑíÌ ÇáÛãæã æ Çáåãæã Çóááøåõãøó ÇóäúÊó Ýí ßõáøö ßóÑúÈò¡ æó ÇóäúÊó ÑóÌÇÆí Ýí ßõáøö ÔöÏøóÉò¡ æó ÇóäúÊó áí Ýí ßõáøö ÇóãúÑò äóÒóáó Èí ËöÞóÉð æó ÚõÏøóÉð¡ ßóãú ãöäú ßóÑúÈò íóÖúÚõÝõ Úóäúåõ ÇáÝõÄÇÏõ¡ æó ÊóÞöáø Ýíåö ÇáÍíáóÉõ¡ æó ÊóÚúíí Ýíåö ÇáÃãõæÑõ¡ æó íóÎúÐõáõ Ýíåö ÇáÈóÚíÏõ æó ÇáÞóÑíÈõ æó ÇáÕøöÏøíÞõ¡ æó íóÔúãõÊõ Ýíåö ÇáÚóÏõæø¡ ÇóäúÒóáúÊõåõ Èößó æó ÔóßóæúÊõåõ Çöáóíúßó¡ ÑÇÛöÈÇð Çöáíúßó Ýíåö Úóãøóäú ÓöæÇßó¡ ÝóÝóÑøóÌúÊóåõ æó ßóÔóÝúÊóåõ æó ßóÝóíúÊóäíåö . ÝóÇóäúÊó æóáíõ ßõáøö äöÚúãóÉò¡ æó ÕÇÍöÈõ ßõáøö ÍÇÌóÉò¡ æó ãõäúÊóåì ßõáøö ÑóÛúÈóÉò¡ Ýóáóßó ÇáÍóãúÏõ ßóËíÑÇð æó áóßó Çáãóäø ÝÇÖöáÇð¡ ÈöäöÚúãóÊößó ÊóÊöãõ ÇáÕÇáöÍÇÊõ. íÇ ãóÚúÑõæÝÇð ÈöÇáãóÚúÑõæÝö ãóÚúÑõæÝñ¡ æó íÇ ãóäú åõæó ÈöÇáãóÚúÑõæÝö ãóæúÕõæÝñ¡ Çóäöáúäí ãöäú ãóÚúÑõæÝößó ãóÚúÑõæÝÇð ÊõÛúäíäí Èöåö Úóäú ãóÚúÑõæÝö ãóäú ÓöæÇßó¡ ÈöÑóÍúãóÊößó íÇ ÇóÑúÍóãó ÇáÑøÇÍöãíäó. ÏÚÇÄå áÏÝÚ ÇáÈáÇÁ áÇÍóæúáó æóáÇ ÞõæøóÉó ÇöáÇø ÈöÇááåö ÇáÚóáíøö ÇáÚóÙíãö. ÏÚÇÄå áÞÖÇÁ ÇáÍæÇÆÌ íÇ ÕÇÍöÈí Ýí ÔöÏøóÊí¡ æó íÇ æóáöíøí Ýí äöÚúãóÊí¡ æó íÇ Çöáåí æó Çöáåó ÇöÈúÑÇåíãó æó ÇöÓúÍÇÞó æó íóÚúÞõæÈó¡ íÇ ÑóÈøó ßåíÚÕ æó íÓ æó ÇáÞõÑÇäö ÇáÍóßíãö. ÇóÓúÃáõßó íÇ ÇóÍúÓóäó ãóäú ÓõÆöáó¡ æó íÇ ÎóíúÑó ãõÑúÊóÌì¡ ÇóÓúÃáõßó Çóäú ÊõÕóáøöìó Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáö ãõÍóãøóÏò. ÏÚÇÄå Ýí ÇáÚæÐÉ áÑÏø ÇáÖÇáøÉ Ñæí Çäøå Úáíå ÇáÓáÇã ÞÇá: ÇÐÇ ÐåÈ áß ÖÇáøÉ Çæ ãÊÇÚ¡ ÝÞá: « æóÚöäúÏóåõ ãóÝÇÊöÍõ ÇáÛóíúÈö » - Çáì Þæáå ÊÚÇáì:- « Ýí ßöÊÇÈò ãõÈíäò ». Ëã ÊÞæá: Çááøåõãøó Çöäøóßó ÊóåúÏí ãöäó ÇáÖøÇáøóÉö¡ æóÊõäúÌí ãöäú ÇáÚöãì¡ æó ÊóÑõÏø ÇáÖøÇáøóÉó¡ Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáöåö æóÇÛúÝöÑú áí æó ÑõÏøó ÖÇáøóÊí. ÏÚÇÄå Ýí ÂÎÑ ÔåÑ ÔÚÈÇä Ñæí Úä ÚÈÏÇáÓáÇã Èä ÕÇáÍ ÇáåÑæí Çäå ÞÇá: ÏÎáÊ Úáì ÇÈí ÇáÍÓä Úáí Èä ãæÓì ÇáÑÖÇ ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã Ýí ÂÎÑ ÌãÚÉ ãä ÔåÑ ÔÚÈÇä¡ ÝÞÇá áí: íÇ ÇÈÇÇáÕáÊ Çäø ÔÚÈÇä ÞÏ ãÖì ÇßËÑå æ åÐÇ ÂÎÑ ÌãÚÉ Ýíå¡ ÝÊÏÇÑß ÝíãÇ ÈÞì ÊÞÕíÑß ÝíãÇ ãÖì ãäå - Çáì Çä ÞÇá - : æ ÇßËÑ ãä Çä ÊÞæá ÝíãÇ ÈÞì ãä åÐÇ ÇáÔåÑ: Çááøåõãøó Çöäú áóãú Êóßõäú ÛóÝóÑúÊó áóäÇ ÝíãÇ ãóÖì ãöäú ÔóÚúÈÇäó¡ ÝóÇÛúÝöÑú áóäÇ ÝíãÇ ÈóÞöìó ãöäúåõ. ÏÚÇÄå ÇÐÇ ØáÚ åáÇá ÔåÑ ÑãÖÇä Úäå Úáíå ÇáÓáÇã Ýí ÍÏíË: ãÚÇÔÑ ÔíÚÊí ÇÐÇ ØáÚ ÔåÑ ÑãÖÇä¡ ÝáÇ ÊÔíÑæÇ Çáíå ÈÇáÃÕÇÈÚ¡ æ áßä ÇÓÊÞÈáæÇ ÇáÞÈáÉ¡ æ ÇÑÝÚæÇ ÇíÏíßã Çáì ÇáÓãÇÁ¡ æ ÎÇØÈæÇ ÇáåáÇá¡ æ ÞæáæÇ: ÑóÈõäÇ æó ÑóÈõßó Çááåõ ÑóÈõ ÇáÚÇáóãíäó¡ Çóááøåõãøó ÇÌúÚóáúåõ ÚóáóíúäÇ åöáÇáÇð ãõÈÇÑóßÇð¡ æó æóÝøöÞúäÇ áöÕöíÇã ÔóåúÑö ÑóãóÖÇäó¡ æó ÓóáøöãúäÇ Ýíåö¡ æó ÊóÓóáøóãúäÇ ãöäúåõ Ýí íõÓÑò æó ÚÇÝöíóÉò¡ æó ÇÓúÊóÚúãöáúäÇ Ýíåö ÈöØÇÚóÊößó¡ Çöäøóß Úóáì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏíÑñ. ÏÚÇÄå ÇÐÇ ÇÝØÑ Çóááøåõãøó áóßó ÕõãúäÇ ÈöÊóæúÝíÞößó¡ æó Úóáì ÑöúÒÞößó ÇóÝúØóÑúäÇ ÈöÇóãúÑößó¡ ÝóÊóÞóÈøóáúåõ ãöäøÇ æó ÇÛúÝöÑú áóäÇ¡ Çöäøóßó ÇóäúÊó ÇáÛóÝõæÑõ ÇáÑøóÍíãõ. ÏÚÇÄå ÞÈá ÕáÇÉ ÇáÚíÏ Çááåõ ÇóßúÈóÑõ¡ Çóááåõ ÇóßúÈóÑõ¡ Çóááåõ ÇóßúÈóÑõ¡ Úóáì ãÇ åóÏÇäÇ¡ Çóááåõ ÇóßúÈóÑõ¡ Úóáì ãÇ ÑóÒóÞóäÇ ãöäú ÈóåíãóÉö ÇáÃäúÚÇãö¡ æó ÇáÍóãúÏõ ááöåö Úóáì ãÇ ÇóÈúáÇäÇ. ÏÚÇÄå Ýí ÚíÏ ÇáÝØÑ Ñæí Çä ÇáãÃãæä Ýí íæã ÚíÏ ÃãÑ ÇáÑÖÇ Úáíå ÇáÓáÇã Úáì ÈÇÈ ãÑæ ÈÇáÎÑæÌ æ ÇáÎØÈÉ æ ÇáÕøáÇÉ ÈÇáäøÇÓ¡ ÝÎÑÌ æ Úáì ÈÏäå ÞãíÕ ÇÈíÖ¡ æ Úáì ÑÃÓå ÞØÚÉ ßÑÈÇÓ ÈíÖÇÁ¡ æ åæ íãÔí Èíä ÇáÕÝæÝ æ íÞæá: Çóááøåõãøó Õóáøö Úóáíøó æó Úóáì ÇóÈóæóìú ÂÏóãó æó äæõÍò¡ Çóááøåõãøó Õóáøö Úóáíøó æó Úóáì ÇóÈóæóìú ÇöÈúÑÇåíãó æó ÇöÓúãÇÚíáó ¡ Çóááøåõãøó Õóáøö Úóáóíøó æó Úóáì ÇóÈóæóìú ãõÍóãøóÏò æó Úóáíøò. ÏÚÇÄå Ýí íæã ÚÑÝÉ Çááøåõãøó ßóãÇ ÓóÊóÑúÊó Úóáóíøó ãÇ áóãú ÇóÚúáóãú ÝóÇÛúÝöÑú áí ãÇ ÊóÚúáóãõ¡ æó ßóãÇ æóÓöÚóäí Úöáúãõßó ÝóáúíóÓóÚúäí ÚóÝúæõßó¡ æó ßóãÇ ÈóÏóÃÊóäí ÈöÇáÅÍúÓÇäö ÝóÇóÊöãøó äöÚúãóÊóßó ÈöÇáÛõÝúÑÇäö¡ æó ßóãÇ ÇóßúÑóãúÊóäí ÈöãóÚúÑöÝóÊößó ÝóÇÔúÝöÚúåÇ ÈöãóÛúÝöÑóÊößó¡ æó ßóãÇ ÚóÑøóÝúÊóäí æóÍúÏÇäöíøóÊóßó ÝóÇóßúÑöãúäí ÈöØÇÚóÊößó¡ æó ßóãÇ ÚóÕóãúÊóäí ãÇ áóãú Çóßõäú ÇóÚúÊóÕöãõ ãöäúåõ ÇöáÇø ÈöÚöÕúãóÊößó¡ ÝóÇÛúÝöÑú áí ãÇ áóæú ÔöÆúÊó ÚóÕóãúÊóäí ãöäúåõ¡ íÇ ÌóæÇÏõ íÇ ßóÑíãõ¡ íÇ ÐóÇÇáÌóáÇáö æó ÇáÅßúÑÇãö. ÏÚÇÄå ÇÐÇ ÎÑÌ ãä ãäÒáå ÈöÓúãö Çááåö¡ ÂãóäúÊõ ÈöÇááåö¡ ÊóæóßøóáúÊõ Úóáóì Çááåö¡ áÇÍóæúáó æó áÇ ÞõæøóÉó ÇöáÇø ÈöÇááåö. ÏÚÇÄå áØáÈ ÇáåÏÇíÉ æ ÇáÊËÈíÊ Úáíå Çóááøåõãøó ÇóÚúØöäí ÇáåõÏóì¡ æó ËóÈøöÊúäí Úóáóíúåö ÂãöäÇð¡ Çóãúäó ãóäú áÇÎóæúÝó Úóáóíúåö æó áÇÍõÒúäó æó áÇÌóÒóÚó¡ Çöäøóßó Çóåúáõ ÇáÊøóÞúæóì æó Çóåúáõ ÇáãóÛúÝöÑóÉö. ÏÚÇÄå áãøÇ åÏøÏå ÇáãÃãæä áÞÈæá ÇáÎáÇÝÉ Çóááøåõãøó Çöäøóßó ÞóÏú äóåóíúÊóäí Úóäú ÇáÅáúÞÇÁö ÈöíóÏí Çöáì ÇáÊøóåúáõßóÉö¡ æó ÞóÏú ÇóÔúÑóÝúÊõ ãöäú ÞöÈóáö ÚóÈúÏöÇááåö ÇáãÃãõæäö Úóáóì ÇáÞóÊúáö¡ ãóÊì áÇ ÇóÞúÈóáõ æöáÇíóÉó ÚóåúÏöåö¡ æó ÞóÏú ÇóßúÑóåúÊõ æó ÇÖúØóÑóÑúÊõ ßóãÇ ÇÖúØóÑøó íõæÓõÝõ æó ÏÇäöíÇáõ¡ ÇöÐú ÞóÈöáó ßõáø æÇÍöÏò ãöäúåõãÇ ÇáæöáÇíóÉó ãöäú ØÇÛöíóÉö ÒóãÇäöåö. Çááøåõãøó áÇ ÚóåúÏó ÇöáÇø ÚóåúÏõßó æó áÇ æöáÇíóÉó ÇöáÇø ãöäú ÞöÈóáößó¡ ÝóæóÝøöÞúäí áÅÞÇãóÉö Ïíäößó æó ÇöÍúíÇÁö ÓõäøóÉö äóÈöíøöß¡ ÝóÇöäøóßó ÇóäúÊó Çáãóæúáì æó ÇáäøóÕíÑõ¡ æó äöÚúãó Çáãóæúáì ÇóäúÊó æó äöÚúãó ÇáäøóÕíÑõ. ÏÚÇÄå áãøÇ æáøì ÇáÚåÏ Úä íÇÓÑ ÞÇá: áãøÇ æáøì ÇáÑÖÇ Úáíå ÇáÓáÇã ÇáÚåÏ ÓãÚÊå æ ÞÏ ÑÝÚ íÏíå Çáì ÇáÓãÇÁ æ ÞÇá: Çóááøåõãøó Çöäøóßó ÊóÚúáóãõ Çóäøí ãõßúÑóåñ ãõÖúØóÑøñ¡ ÝóáÇ ÊõÄÇÎöÐúäí¡ ßóãÇ áóãú ÊõÄÇÎöÐú ÚóÈúÏóßó æó äóÈöíøóßó íõæÓõÝó Ííäó æóÞóÚó Çöáì æöáÇíóÉö ãöÕúÑó. ÏÚÇÄå ÞÈá ÔåÇÏÊå Úä íÇÓÑ ÇáÎÇÏã ÞÇá: ßÇä ÇáÑÖÇ Úáíå ÇáÓáÇã ÇÐÇ ÑÌÚ íæã ÇáÌãÚÉ ãä ÇáÌÇãÚ¡ æ ÞÏ ÇÕÇÈå ÇáÚÑÞ æ ÇáÛÈÇÑ¡ ÑÝÚ íÏíå æ ÞÇá: Çóááøåõãøó Çöäú ßÇäó ÝóÑóÌí ãöãøÇ ÇóäóÇ Ýíöå ÈöÇáãóæúÊö¡ ÝóÚóÌøöáú áöíó ÇáÓøóÇÚóÉó. æ áã íÒá ãÛãæãÇð ãßÑæÈÇð Çáì Çä ÞÈÖ Úáíå ÇáÓáÇã. ÏÚÇÄå Ýí ÇáÊÓáíã Úáì ÑÓæá Çááå Õáøì Çááå Úáíå æ Âáå Çóááøåõãøó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáöåö Ýí ÇáÃæøóáíäó¡ æó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáöåö Ýöí ÇáÇÎöÑíäó¡ æó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáöåö Ýöí ÇáãóáÃö ÇáÃÚúáóì¡ æó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáöåö Ýí ÇáäøóÈöííøöäó æó ÇáãõÑúÓóáíäó¡ Çóááøåõãøó ÇóÚúØö ãõÍóãøóÏÇð Õóáøóì Çááåõ Úóáóíúåö æó Âáöåö ÇáæóÓíáóÉó æó ÇáÔøóÑóÝó æó ÇáÝóÖíáóÉó æó ÇáÏøóÑóÌóÉó ÇáßóÈíÑóÉó. Çóááøåõãøó Çöäøí ÂãóäúÊõ ÈöãõÍóãøóÏò Õóáøóì Çááåõ Úóáóíúåö æó Âáöåö æó Óóáøóãó ¡ æó áóãú ÇóÑóåõ ÝóáÇ ÊóÍúÑöãúäí íóæúãó ÇáÞöíÇãóÉö ÑõÄúíóÊóåõ¡ æó ÇÑúÒõÞúäí ÕõÍúÈóÊóåõ¡ æó ÊóæóÝøóäí Úóáì ãöáøóÊöåö¡ æó ÇÓÞöäí ãöäú ÍóæúÖöåö¡ ãóÔúÑóÈÇð ÑóæöíøÇð áÇ ÇóÙúãóÃõ ÈóÚúÏóåõ ÇóÈóÏÇð Çöäøóßó Úóáì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏíÑñ. Çóááøåõãøó ßóãÇ ÂãóäúÊõ ÈöãõÍóãøóÏò ÕóáóæÇÊõßó Úóáóíúåö æó Âáöåö æó áóãú ÇóÑóåõ ÝóÚóÑøöÝúäí Ýöí ÇáÌóäÇäö æóÌúåóåõ¡ Çóááøåõãøó ÈóáøöÛú ÑõæÍó ãõÍóãøóÏò Úóäøí ÊóÍöíøóÉð ßóËíÑóÉð æó ÓóáÇãÇð. ÏÚÇÄå Ýí ÇáÊÓáíã Úáì ÑÓæá Çááå Õáøóì Çááå Úáíå æ Âáå ÚäÏ ÞÈÑå ÇóáÓøóáÇãõ Úóáì ÑóÓõæáö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáóíúßó íÇ ÍóÈíÈó Çááåö ¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáóíúßó íÇ ÕóÝúæóÉó Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáóíúßó íÇ Çóãíäó Çááåö. ÇóÔúåóÏõ Çóäøóßó ÞóÏú äóÕóÍúÊó áÇõãøóÊößó¡ æó ÌÇåóÏúÊó Ýí ÓóÈíáö Çááåö æó ÚóÈóÏúÊóåõ ãõÎúáöÕÇð ÍÊøì ÇóÊÇßó ÇáíóÞíäõ¡ ÝóÌóÒÇßó Çááåõ ÇóÝúÖóáó ãÇ ÌóÒì äóÈöíøÇð Úóäú ÇõãøóÊöåö¡ Çááøåõãøó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏò æó Âáö ãõÍóãøóÏò ÇóÝúÖóáó ãÇ ÕóáøóíúÊó Úóáì ÇöÈúÑÇåíãó æó Âáö ÇöÈúÑÇåíãó¡ Çöäøóßó ÍóãíÏñ ãóÌíÏñ. ÏÚÇÄå Ýí ÒíÇÑÉ ÇÎÊå ÝÇØãÉ ÈäÊ ãæÓì Èä ÌÚÝÑ ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã Úä ÓÚÏ Úä ÇáÑÖÇ Úáíå ÇáÓáÇã ÞÇá: íÇ ÓÚÏ ÚäÏßã áäÇ ÞÈÑ¿ ÞáÊ: ÌÚáÊ ÝÏÇß ÞÈÑ ÝÇØãÉ ÈäÊ ãæÓì Úáíå ÇáÓáÇã¡ ÞÇá: äÚã ãä ÒÇÑåÇ ÚÇÑÝÇð ÈÍÞøåÇ Ýáå ÇáÌäøÉ¡ ÝÇÐÇ ÇÊíÊ ÇáÞÈÑ ÝÞã ÚäÏ ÑÃÓåÇ ãÓÊÞÈá ÇáÞÈáÉ æ ßÈøÑ ÇÑÈÚÇð æ ËáÇËíä ÊßÈíÑÉ¡ æ ÓÈøÍ ËáÇËÇð æ ËáÇËíä ÊÓÈíÍÉ¡ æ ÇÍãÏ Çááå ËáÇËÇð æ ËáÇËíä ÊÍãíÏÉ¡ Ëã ÞÇá: ÇóáÓøóáÇãõ Úóáì ÂÏóãó ÕöÝúæóÉö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáì äõæÍò äóÈöìøö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáì ÇöÈúÑÇåíãó Îóáíáö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáì ãõæÓì ßóáíãö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáì ÚíÓì ÑõæÍö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ÑóÓõæáó Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ÎóíúÑó ÎóáúÞ Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ÕóÝöìøó Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ãõÍóãøóÏó Èúäó ÚóÈúÏöÇááåö ÎÇÊóãó ÇáäøóÈöíøíäó. ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ÇóãíÑó ÇáãõÄãöäíäó Úóáöíøó Èúäó ÇóÈí ØÇáöÈò æóÕöìøó ÑóÓõæáö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö íÇ ÝÇØöãóÉõ ÓóíøöÏóÉö äöÓÇÁö ÇáÚÇáóãíäó¡ ÇóáÓøóáÇãõ ÚóáíúßõãÇ íÇ ÓöÈúØóìú äóÈöìøö ÇáÑøóÍúãóÉö¡ æó ÓóíøöÏóìú ÔóÈÇÈö Çóåúáö ÇáÌóäøóÉö. ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ Úóáöíøó Èúäó ÇáÍõÓóíúäö ÓóíøöÏó ÇáÚÇÈöÏíäó¡ æó ÞõÑøóÉó Úóíúäö ÇáäøÇÙöÑíäó¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ãõÍóãøóÏó Èúäó Úóáöìøò ÈÇÞöÑöÇáÚöáúãö ÈóÚúÏó ÇáäøóÈöìøö. ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ÌóÚúÝóÑó Èúäó ãõÍóãøóÏò ÇáÕøÇÏöÞøó ÇáÈÇÑøó ÇáÃãíäó¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ãõæÓóì Èúäö ÌóÚúÝóÑò ÇáØøÇåöÑó ÇáØõåúÑó¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ Úóáöìøó Èúäó ãõæÓóì ÇáÑøöÖÇ ÇáãõÑÊóÖì¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ãõÍóãøóÏó Èúäó Úóáöíøò ÇáÊøóÞöíøó¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ Úóáöíøó Èúäó ãõÍóãøóÏò ÇáäøóÞöíøó ÇáäøÇÕöÍó ÇáÃãíäó. ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßó íÇ ÍóÓóäó Èúäó Úóáöíøò¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáóì ÇáæóÕöìøö ãöäú ÈóÚúÏöåö¡ Çóááøåõãøó Õóáøö Úóáì äõæÑößó æó ÓöÑÇÌößó¡ æó æóáöìøö æóáöíøößó¡ æó æóÕóìøö æóÕóíøößó¡ æóÍõÌøóÊößó Úóáóì ÎóáúÞößó. ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö íÇ ÈöäúÊó ÑóÓõæáö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö íÇ ÈöäúÊó ÝÇØöãóÉó æó ÎóÏíÌóÉó¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö íÇ ÈöäúÊó ÇóãíÑÇáãõÄãöäíäó¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö íÇ ÈöäúÊó ÇáÍóÓóäö æó ÇáÍõÓóíúäö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö íÇ ÈöäúÊó æóáöíøö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö íÇ ÇõÎúÊó æóáöíøö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö íÇ ÚóãøóÉó æóáöíøö Çááåö¡ ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö íÇ ÈöäúÊó ãõæÓóì Èúäö ÌóÚúÝóÑò æó ÑóÍúãóÉõ Çááåö æó ÈóÑóßÇÊõåõ. ÇóáÓøóáÇãõ Úóáíúßö ÚóÑøóÝó Çááåõ ÈóíúäóäÇ æó Èóíúäóßõãú Ýöí ÇáÌóäøóÉö¡ æóÍóÔóÑúäÇ Ýí ÒõãúÑóÊößõãú¡ æó ÇóæúÑóÏóäÇ ÍóæúÖó äóÈöíøößõãú¡ æó ÓóÞÇäÇ ÈößóÃÓö ÌóÏøößõãú ãöäú íóÏö Úóáöíøö Èúäö ÇóÈí ØÇáöÈò ÕóáóæÇÊõ Çááåö Úóáóíúßõãú. ÇóÓúÃáõ Çááåó Çóäú íõÑöíóäÇ Ýíßõãõ ÇáÓõÑæÑó æó ÇáÝóÑóÌó ¡ æó Çóäú íóÌúãóÚóäÇ æó ÇöíøÇßõãú Ýí ÒõãúÑóÉö ÌóÏøößõãú ãõÍóãøóÏò Õóáøóì Çááåõ Úóáóíúåö æó Âáöåö¡ æó Çóäú áÇ íóÓúáõÈóäÇ ãóÚúÑöÝóÊóßõãú ¡ Çöäøóåõ æóáíøñ ÞóÏíÑñ. ÇóÊóÞóÑøóÈõ Çöáóì Çááåö ÈöÍõÈøößõãú¡ æó ÇáÈóÑÇÆóÉö ãöäú ÇóÚúÏÇÆößõãú¡ æó ÇáÊøóÓúáíãö Çöáóì Çááåö¡ ÑÇÖíÇð Èöåö¡ ÛóíúÑó ãõäúßöÑò æó áÇ ãõÓúÊóßúÈöÑò æó Úóáì íóÞíäö ãÇ ÇóÊì Èöåö ãõÍóãøóÏñ¡ æó Èöåö ÑÇÖò¡ äóØúáõÈõ ÈöÐáößó æóÌúåóßó íÇ ÓóíøöÏí¡ Çááøåõãøó æó ÑöÖÇßó æó ÇáÏøÇÑó ÇáÂÎöÑóÉó¡ íÇ ÝÇØöãóÉõ ÇöÔúÝóÚí áí Ýöí ÇáÌóäøóÉö¡ ÝóÇöäøó áóßö ÚöäúÏó Çááåö ÔóÃäÇð ãöäó ÇáÔøóÃäö. Çááøåõãøó Çöäøí ÇóÓúÃáõßó Çóäú ÊóÎúÊöãó áí ÈöÇáÓøóÚÇÏóÉö¡ ÝóáÇ ÊóÓúáõÈú ãöäøí ãÇ ÇóäóÇ Ýíå¡ æó áÇÍóæúáó æó áÇ ÞõæøóÉó ÇöáÇø ÈöÇááåö ÇáÚóáöìøö ÇáÚóÙíãö. Çááøåõãøó ÇÓÊóÌöÈú áóäÇ¡ æó ÊóÞóÈøóáúåõ ÈößóÑóãößó æóÚöÒøóÊößó¡ æó ÈöÑóÍúãóÊößó æóÚÇÝöíóÊößó¡ æó Õóáøóì Çááåõ Úóáóì ãõÍóãøóÏò æó Âáöåö ÇóÌúãóÚíäó æó Óóáøóãó ÊóÓúáíãÇð¡ íÇ ÇóÑúÍóãó ÇáÑøÇÍöãíäó wasalam
 7. (salam) In the Name of God, the Beneficent, the Merciful The Greatness of Imam Hussein (a.s.) The status of Imam Hussein (a.s.) is unparalleled, except by that of his father, mother, brother, and the Imams of his offspring (peace be upon all of them). Should a historian make a good research, collecting the stories and traditions concerning Imam Hussein (a.s.), he would certainly end up with the Imam (a.s.) as the top example among the Muslims. He would write a voluminous, great work covering this Imam. The Glorious Qur'an, the supreme divine document, which falsehood can never reach from before or behind it, expresses in many verses the lofty position Imam Hussein (a.s.) achieved in the sight of Allah (swt). Following are some of these verses: 1. Verse of Purification (Tathir): "Allah only wishes to keep away uncleanness from you (Household of the Prophet) and purify you thoroughly." Holy Qur'an (33:33) Traditions say, regarding the reason this verse was revealed, that the Holy Prophet (s.a.w.) called for a shawl. With it he covered Ali, Fatimah, Hassan, and Hussein (a.s.). "O my Lord," he said, "these are the members of my family. Remove uncleanness from them and purely purify them." and so this noble verse was revealed on this occasion. It is a testimony by Allah, the Blessed and Exalted, on the purity of the Prophetic house (Ahlul Bait [a.s.]) and their great stature. 2. Verse of Malediction (Mubahala): "If anyone disputes with you about it (your prophet hood) after the knowledge has come to you, say, 'Come, let us bring our sons and your sons and our women and your women and ourselves and yourselves and pray to Allah to curse the lying party." Holy Qur'an (3:61) The Qur'anic exegesis's and scholars say that his noble verse was revealed when the Christians of the city of Najran agreed with the Messenger of Allah (s.a.w.) to pray to Allah to destroy the party which struck falsehood. As agreed, and on time, the Holy Prophet (s.a.w.) went out to the place chosen for the contest. He carried Imam Hussein (a.s.) and took Imam Hassan (a.s.) by the hand. Fatimah followed behind while Imam Ali walked in their wake. "Say 'Amen' at the end of my prayer," the Holy Prophet (s.a.w.) told them. But, upon seeing those brilliant faces filled with piety and grandeur, the Christians stopped short of entering the contest. They recognized the Prophet's authority, and paid the tribute. The noble verse called Hassan and Hussein "our sons," mentioned the Prophet Muhammad (s.a.w.), and referred to Ali as "ourselves" and Fatimah as "our women." She symbolizes the whole of womankind in this verse. Had there been other people who had higher status than these people, the Holy Prophet (s.a.w.) certainly would have brought them along with him. 3. Verse of Affection (Muwada): "...say: 'I do not ask you for any payment for my preaching to you, except the love of my relatives..." Holy Qur'an (42:23) The Qur'anic exegesis's state that this verse was revealed concerning Ali, Fatimah, Hassan and Hussein (a.s.). Jabir bin Abdullah is reported to have said: "A bedouin came to the Holy Prophet (s.a.w.) and said, 'O Muhammad! introduce me to Islam.' "'You should bear witness,' replied the Messenger of Allah (s.a.w.) 'that there is no god but Allah, Who is the only God, Who has no partner whatsoever, and that Muhammad is His Servant and Messenger.' "'Do you ask for recompense in return?' asked the bedouin. "'No,' said the Prophet (s.a.w.), 'except that you should love the relatives.' "'Mine or yours?' inquired the man. "'Mine,' said the Holy Prophet (s.a.w.). "'Hold out your hand,' said the bedouin. 'I give you my pledge of allegiance. My Allah curse whoever doesn't love you or your kindred.' "'Amen,' said the Messenger of Allah (s.a.w.)." It is reported in the Musnad (Book of traditions) of Ahmad bin Hanbal, the two Sahihs (Authentic books of traditions), and the exegesis of al-Tha'alibi and al-Tabarsi, that Ibn Abbas, may Allah (swt) be pleased with him, was quoted as saying, "When the verse (say: I do not ask you for any payment for my preaching to you except the love for my relatives) was revealed, Muslims asked the Prophet (s.a.w.), 'O Messenger of Allah! Who are your kinsfolk whom we should love?! 'Ali, Fatimah and their two sons,' answered the Prophet (s.a.w.)." Next to the verses of the Glorious Qur'an, we quote certain statements, from the Messenger of Allah (s.a.w.) as additional evidence expressing the lofty position occupied by Imam Hussein (a.s.) in the world of Islam and the Muslim ummah. 1. In the Sahih of al-Tirmidhi, Ya'la bin Murrah is quoted to have said, "The Messenger of Allah (s.a.w.) said, 'Hussein is from me and i am from Hussein. Allah loves whoever loves Hussein. Hussein is a disciple of the disciples." 2. Salman al-Farsi is reported to have said, "I heard the Prophet of Allah (s.a.w.) saying, 'Hassan and Hussein are my two sons. Whoever loves them then he loves me. And whoever dislikes them then he dislikes me. And whoever dislikes me then Allah dislikes him. And whomever Allah dislikes, He will throw him into hell face downward.'" 3. Al-Bara' bin Azib is quoted to have said, "I saw the Messenger of Allah (s.a.w.) carrying Hussein bin Ali (a.s.) on his shoulder. He was saying, 'O Lord! I do love him so love him.'" 4. Abdullah bin Mas'ood is reported to have said, "The Messenger of Allah (s.a.w.) said, concerning Hassan and Hussein, 'These are my two sons, whoever loves them then he loves me. And whoever dislikes them he dislikes me.'" 5. Ali bin Hussein (a.s.) said, on the authority of his father, on the authority of his grandfather (a.s.), "The Messenger of Allah (s.a.w.) took the arms of Hassan and Hussein and said, 'Whoever loves me and loves these two and their father, he will certainly be with me on the Day of Judgment.'" His Humbleness Once Imam Hussein (a.s.) passed by poor men eating crumbs of bread on a mat. He greeted them and they invited himto their meal. He sat among them and said: "If your food were not alms, I would have eaten with you. Come home with me," he asked them. There, he fed them, clothed them and provided them with money. One could really detect the depth of his humbleness through examination of this vivid testimony, particularly when we take into consideration that Imam Hussein (a.s.) was the political and ideological figure who was appointed as the legitimate leader of the Muslims by Allah, through His Messenger (s.a.w.). As for his social position, he was so matchless and unique, that Ibn Abbas, the revered companion of the Holy Prophet (s.a.w.), used to hold the stirrup of his horse when he would mount it. Ibn Abbas was older than Imam Hussein (a.s.), but he did this out of his respect for him. It is because of his glorious social status that the people would dismount from their horses and camels, on the way to Mecca to perform their pilgrimage, as long as he would travel on foot. Another example reflecting his humble nature is that of his acceptance of an invitation to having food with the poor. He encountered a number of poor men. Having had their food they hastened to ask him to share with them. He dismounted from his horse saying, "Surely, Allah doesn't like the haughty." He partook of their food and said: "I have accepted your invitation. Won't you accept mine?" "Certainly, we will," said they. He took them to his house and said to al-Rabab, his wife, "Bring us what you have been storing." He did care for the people. He would always help them, even though, for the most part, they wouldn't recognize his legitimate right. Shu'aib bin Abdul-Rahman is reported to have said: "On the way of al-Taf (Battle of Karbala', wherein he was martyred) a mark was seen on the back of Hussein bin Ali (a.s.). Imam Zain al-Abideen (a.s.) (his eldest son, and the son who survived the battle) was asked about it. 'It is the trace,' he replied, 'of the bag, which he puts on his back (carrying food) to the house of the widows, orphans and the poor." This fact attests to his remarkable humbleness, his care for the ummah, his awareness and deep feeling of his responsibility toward the people. His Forgiveness of the Wrongdoers This is another one of this key attributes. Once a young servant of his did something which deserved punishment. When Imam Hussein (a.s.) wanted to punish him, the servant said: "Who curb their anger." "Let him go", said the Imam. "And those who forgive their fellow-man,' added the servant. "And Allah loves the charitable, sir," said the servant. "I set you free, for the sake of Allah," said the Imam. "Henceforth I am going to give you the double of what Ihave been giving you." These are only brief instances of the ethical side of the character of Imam Hussein (a.s.). Aspects of His Thought We deem it suitable to mention to mention some of his activities in the field of Islamic thought. These texts testify to his great intellectual capacity, polished by the divine message and set on the right track by Allah, the Almighty. Nafi' bin al-Azraq, the head of the Azraqis who were among the Khawarij (those who mutinied against Imam Ali [a.s.] after the Battle of Siffeen), once asked to describe his Lord Whom he worshipped. "O Nafi'!," Imam Hussein (a.s.) started, "Whoever uses symbolism in religious matters will always remain in confusion, deviated as he stumbles off the right path, sticking to deviation wherever he goes, straying off the right course, and saying bad, and worthless things. O son of Azraq! I can describe my Lord with the very words He used to describe Himself: Never recognized by the five senses. Never compared to man. Very close but not to the point of being touched. Very far but not so far that He can't be detected. He is One and can't be partitioned. Known by His signs. Described by His attributes. There is no god but He, the Great, the Exalted." At that point Ibn al-Azraq wept and said: "What beautiful words are yours." waslam
 8. (salam), Imam Rida(as) Imam Reza (A.S.) said (to Reyyan Ibn Shabib): O' Son of Shabib! If you have to cry over something, then do so over Husain Ibn 'Ali (A.S.) for surely, he was slaughtered in the manner in which a ram is slaughtered. The friend of each person is his intellect , & his enemy is his ignorance Imam Reza (A.S.) said: My father, talked of his father, Imam Sadeq (A.S.), as saying that the Ghadir feast is much more famous in heaven than on Earth. Imam Reza (A.S.) said: "The Prophet (P.B.U.H.) said: "On the night of my ascension to Heaven, Gabriel took my hand and led me into Paradise, then he handed me dates from which I ate; those dates were formed into sperm. When I descended to Earth, I came unto Khadija who became pregnant with Fatima; thus, Fatima is a human huri, whom whenever I long for Paradise I smell." Do not get angry when you are informed of the truth A man told Imam: “By Allah I swear that no one on earth equals your ancestors in superiority and nobleness.’ Imam said:” Taqwa gave them nobleness and obedience to Allah gave them superiority.” Oyoon Akhbar al-Reza vol.1 p.174 Sulayma`n b. Ja'far has narrated: "We visited Imam Reza(A.S.) while he was performing the prayer for giving thanks (salat al-Shukr). He lengthened his prostration in prayer. Then he raised his head and we asked him about his long prostration. He told us that he prayed with the following supplication. He urged us to (supplicate) with it. Then he ordered us to write it, and we wrote it." The supplication is as follows: "O Allah, curse those who altered Your religion, changed Your favor, accused Your Messenger (may Allah bless him and his Household), opposed Your religion, turned away from Your way, were ungrateful for Your boons, returned Your words to You, disdained Your Messenger, killed the (grand) son of Your Prophet, distorted Your Book, denied Your signs, sat in the assembly which was not appropriate for them, and which the people carried on the shoulders of the Household of Mohammed! "O Allah, curse them with curses following each other, gather them and their followers blue-eyed in the Hell-fire! "O Allah, we seek nearness to You through cursing them and renouncing them in this world and the next! "O Allah, curse those who killed the Commander of the faithful and al-Husayn b. 'Ali and Fa`tima, daughter of Allah's Messenger, may Allah bless him and his Household. "O Allah, increase them in chastisement to chastisement, humiliation to humiliation, abasement to abasement, and disgrace to disgrace! "O Allah, drive them away to the Fire with violence and return them to Your painful chastisement with a return! "O Allah, gather them and their followers in the Hell-fire in group! O Allah, divide their gathering; scatter their affair; make their words disagree with each other; disperse their unity; curse their Ima`ms; kill their leaders, their masters, and their eldest ones; curse their heads; break their banners; spread terror among them; and leave not any dweller of them! "O Allah, curse Abu` Jahl and al-Walïd with curses following one another! O Allah curse them with a curse through which curse every angel brought nigh, every prophet sent out, and every believer whose heart You examine for faith! O Allah curse them with a curse from which the inhabitants of the Fire seek refuge, and which does not come into anyone's mind! O Allah, curse them in Your hidden secret and Your manifest openness, chastise them with a chastisement in the ordination, and let their partners be their followers and their lovers! Verily You hear supplication! Silence is one of the gates to wisdom. Wasalam :)
 9. (salam) Once Imam Hasan (a.s.) was asked "What are the 10 strong things that are stronger than one another?" Imam Hasan (a.s.) replied: Among the strong things is Stone; Even stronger is the Iron which is used to break Stone; Even stronger is the Fire which melts Iron; Even stronger is the Water which extinguishes Fire; Even stronger are Clouds that carry Water with them; Even stronger is the Air which floats the Clouds with it; Even stronger is the Angel who moves the Air; Even stronger is the Angel who will give Death to the Angel who moves the Air; Even stronger is the Death which will come upon the Angel of Death; and Even stronger is the order of Allah (swt) which governs the Death. Once a maid of our 2nd Imam, Imam Hasan (a.s.) dropped a hot bowl of soup on Imam Hasan (a.s.). She was very scared because she thought the Imam Hasan (a.s.) would be angry and punish her. She immediately recited the Ayah: "...Those who control (their) anger..." Imam Hasan (a.s.) smiled and said he was not angry. Then she recited the next part of the Ayah: "...And are forgiving towards people..." Imam Hasan (a.s.) said he had forgiven her. She then finished the Ayah: "...Allah loves those who do good..." Imam Hasan (a.s.) told her she was free. Mubarad and Ibn Aisha narrated that a man from Syria saw Imam Hasan (a.s.) riding a horse and started insulting him. Imam Hasan (a.s.) did not reply to the man. When the Syrian stopped, Imam Hasan (a.s.) proceeded towards him and after cheerfully greeting him said: "Old man, I believe you are a stranger. Maybe you have confused me with another person. If you ask forgiveness, it is granted to you. If you ask for a means of transportation, we shall provide it for you. If you are hungry, we shall feed you. If you are in need of clothes, we shall cloth you. If you are deprived, we shall grant you. If you are being sought, we shall give you refuge. If you have any need, we shall fulfill it for you. And if you wish to proceed with your caravan be our guest until you leave, it would be more useful to you, for we hold a good position, great dignity and vast belongings." When the man heard the words of Imam Hasan (a.s.) he cried and said: "I testify that you are Allah's heir on His earth. Allah surely knows to whom He assigns His Message. You and your Father were the most resented of Allah's creatures to me, but now you are the most beloved of Allah's creatures to me." The man then directed his caravan and became their guest of the town until he departed while believing in their love. wasalam
 10. (salam) , A fool's mind is at the mercy of his tongue and a wise man's tongue is under the control of his mind - Imam Ali (as) Tongue is a beast, if it is let loose, it devours - Imam Ali (as) The wiser a man is, the less talkative he will be - Imam Ali (as) I appreciate an old man's cautious opinion more than the valor of a young man - Imam Ali (as) Anyone who loves the Ahlulbayt (as) must be ready to face a life of austerity."Even if a mountain loves me it will be crushed into bits. People are tested with my love, and to prove it they have to pass through loss and calamities." - Imam Ali (as) Wasalam
 11. Salamualkum, Imam Ali (A.S.) was still a divinely-appointed Imam during the time of the first three rulers, and what these rulers could take from him was the rulership (which is one of the rights of Imam) and not the position of Imamat. As for Imam Ali pledging Abu Bakr, Umar and Uthman, he was compelled to that since he had no choice and he was compelled to do so. We, however, never accuse the Imams of being cowards. What Imam Ali did was his duty which is similar to what Haroon the brother of Moses did as his duty. When a Nabi (Alayhis-Salaam) passes away, the property he leaves behind is not inherited to just anyone. This fact is written in Shi’i literature . Sayyidina Rasulullah, Sallallahu Alayhi wa Sallam, gave the orchard, called Fedek, to Sayyidah Fatima-tuz-Zahra (Alayhas-Salaam). For Rasulullah, Sallallahu Alayhi wa Sallam, would not have done something which would have been wrong. It is stated in a Hadith ash-Sharif, “What we leave behind is to become alms.” Imam Ali's reasons for not fighting at the time to restore Fadak are the same reasons as why he didn't fight to claim his rightful throne back."Rasulullah (s) said, 'Ali when people love this world, and shall usurp inheritance what shall you do? Ali replied I shall leave them alone, and shall seek out Allah (swt), his Prophet (s) and the next world. I shall bear patience in relation to worldly problems until I meet you'. Rasulullah (s) said 'You spoke correctly, O Allah! Give 'Ali patience". Abu Bakr loved this world and denied to Sayyida Fatima (as) her justified right. If Hadhrat 'Ali chose to get Fadak back, preferring the matter to be resolved on the Day of Judgement, he was acting in a way that had been endorsed as correct by Rasulullah (s). I know this is a bit long but I hope it helps. :D
 12. ÇöáÜåí ÚóÙõãó ÇáúÈóáÇÁõ¡ æóÈóÑöÍó ÇáúÎóÝÇÁõ¡ æóÇäúßóÔóÝó ÇáúÛöØÇÁõ¡ æóÇäúÞóØóÚó ÇáÑøóÌÇÁõ¡ æóÖÇÞóÊö ÇáÇúóÑúÖõ¡ æóãõäöÚóÊö ÇáÓøóãÇÁõ¡ æÇóäúÊó ÇáúãõÓúÊóÚÇäõ¡ æóÇöáóíúßó ÇáúãõÔúÊóßì¡ æóÚóáóíúßó ÇáúãõÚóæøóáõ Ýöí ÇáÔöøÏøóÉö æÇáÑøóÎÇÁö¡ ÇóááøÜåõãøó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏ æóÂáö ãõÍóãøóÏ¡ Çõæáöí ÇáÇúóãúÑö ÇáøóÐíäó ÝóÑóÖúÊó ÚóáóíúäÇ ØÇÚóÊóåõãú¡ æóÚóÑøóÝúÊóäÇ ÈöÐáößó ãóäúÒöáóÊóåõãú¡ ÝóÝóÑøöÌú ÚóäÇ ÈöÍóÞøöåöãú ÝóÑóÌÇð ÚÇÌöáÇð ÞóÑíÈÇð ßóáóãúÍö ÇáúÈóÕóÑö Çóæú åõæó ÇóÞúÑóÈõ¡ íÇ ãõÍóãøóÏõ íÇ Úóáöíøõ íÇ Úóáöíøõ íÇ ãõÍóãøóÏõ ÇößúÝöíÇäí ÝóÇöäøóßõãÇ ßÇÝöíÇäö¡ æóÇäúÕõÑÇäí ÝóÇöäøóßõãÇ äÇÕöÑÇäö¡ íÇ ãóæúáÇäÇ íÇ ÕÇÍöÈó ÇáÒøóãÇäö¡ ÇáúÛóæúËó ÇáúÛóæúËó ÇáúÛóæúËó¡ ÇóÏúÑößúäí ÇóÏúÑößúäí ÇóÏúÑößúäí¡ ÇáÓøÇÚóÉó ÇáÓøÇÚóÉó ÇáÓøÇÚóÉó¡ ÇáúÚóÌóáó ÇáúÚóÌóáó ÇáúÚóÌóá¡ íÇ ÇóÑúÍóãó ÇáÑøÇÍöãíäó¡ ÈöÍóÞøö ãõÍóãøóÏ æóÂáöåö ÇáØøÇåöÑíäó Asalamuakum all, Brothers and sisters please don't forget to read Duaa Farajj everyday. It's really short and easy to memorize. Please, if you can read it after every salat. (Jazakumallahkhayraljzaa) May Allah (s.w.t.) bless you all Inshahllah Allahuma Ajilliwaliiyka alfaraj, Illahi Ameen
 13. Salamualkum, There is the Big Bang Theory that muslims believe in, and Atheists hate because they know it assumes creation. You can find books of the Big Bang in the library. Atheists will tell you that the Big Bang and the Universe came out of nothing, but that is impposible beacuse the big bang didn't happen from nothing. it was a meeting point of two or more different dimensions. The universe couldn't be created on it's own there needed to be a stronger power for the job. Hope this helps
 14. Salamualkum, The Prophet (pbuh) Married Aisha and Hafsa for Political reasons. He did not marry them because he wanted to. He had nine wives and the one which was truley dear to him was Khadija Bint Khuwarid. For example he married Umm Salama because her husband died in war and she needed someone to support her. Most of his marriages were done under the command of Allah (S.w.t) Salamualkum
×
×
 • Create New...