Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

zahra mahmoodzadeh

Basic Members
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

2 Followers

Profile Information

 • Religion
  shia

Previous Fields

 • Gender
  Female

Recent Profile Visitors

757 profile views
 1. I agree with you,but there is contrast in your words!If i misunderstand, let me know.you mean because some countries go to war with each other and some innocent people who are healthy and dont have any pain,are killed, so euthanasia should be permitted??
 2. I think in such situation doctor can cut his/her life support like brain dead patients,because his/her brain loses its all functions and his/her heart,liver and kidnies will be disabled and the important note is the patient doesnt feel any pain.
 3. Being in this situation is reallly hard. Islam tries to improve the patients morale to increase his power of tolerance, so if a patient has religious beliefs, he feels pain less,because he knows that his unfinished pain is his divine exam and by that pain his pain will be excuse by Allah or by tolerance of this pain, Allah will give him rewards and.... There are many hadeeths as admission of my words: Prophet muhammed(pbuh): The sins of a patient sheds like sheding leaves of atree (mizanulhikma.p490) The reward of not sleeping for one night because of the pain is more than a year worship(Alkafi.p:114) O!Ali the groan of a patient is like praise(tasbeeh) , his shout is tahleel(la ilaha illa Allah),his sleeping is worship and his movement side by side (becauseof the pain) is jahad
 4. Euthanasia means that if a patient is suffering great from a disease,and there is no hope left on him/her with today technology,he/she can have euthanasia. Euthanasia is legal in some countries,but it is haram in islam. There are four kinds of euthanasia: 1)active voluntarily 2)active involuntarily 3)passive voluntarily4)passive involuntarily that all four kinds are haram in islam,because islamic position is that life belongs to Allah.it is he who gives and takes away life, and no one can give or take it.
 5. Salam, Why do you insist that buy loose clothes dear? A tailor can sew beautiful loose clothes for you. In my country, if we cant find suitable clothes,the tailor sew it for us.
 6. I remember that my brother in law(the husband of my sister)narrated when he had been at uni,one of his classmates had fallen in love with him and she had proposed to him by his father!!!but he had rejected him so polietly, then her father had fallen in love with him because of his character
 7. Salam, Miss amy,your story really touched me and i cried when i heared your words .I hope that you could be as hazrat Zeynab(sa) to imam Mahdi(aj)(as you said)
 8. Salam On the base of johani hadeeth,23th night of Ramadan is Laylat al-Qadr. Abdullah ibnionays who was a stockman said to Prophet muhammad(saaw):"I can’t stay awake all three nights because of my hard job.would you tell me which night is Laylat al-Qadr"? Prophet muhammad(saaw)said quietly:"It is enough that you stay awake on 23th night
 9. There are five decrees in islam: Wajib (recommended),Mustahabb (recommended ,but not essential),Mubah (neither encouraged nor discouraged),Harram (forbidden) and Makrouh(prohibited ,but not compulsory) Liberalism says everything is "Mubah" that means: THERE IS NOT ANY RELIGION
 10. باسلام و عرض ادب لازم است عرض کنم که حتی اگر این جمله را منتسب به آیت ا...بهجت ندانیم راجع به تاثیر نماز اول وقت برکارهای دیگر هیچ شکی نیست .شاهد مثال آن هم توصیه معروف آیت ا...نخودکی به جوانی که به ایشان مراجعه کرده بود است که ایشان فرموده بودند نماز اول وقت شاه کلیدی است برای ازدواج سالم وکار پربرکت و عاقبت به خیری .منبع:نشریه افق حوزه ،یکشنبه نه تیر1392،به نقل از شیعه نیوز راجع به اطمینان از نقل که فرمودید،عرض کردم که این سخن حالت حدیث متواترراپیداکرده انقدرمنتشر شده که کمتر کسی به منبع آن فکر میکند(البته سوءتفاهم نشود حساسیت شما کاملا منطقی است).راجع به تقوای واسطه هاهم نمیتوانم نظری بدهم چون تشخیص اینکه یک انسان با تقوا است یا خیر بسیار مشکل است. در آخرهم به خاطر بی تقوایی ام که باعث شده این جمله را بدون منبع معتبردر پستم بگذارم از شما عذر خواهی میکنم
 11. با عرض سلام وسپاس از از حسن توجه شما به این مساله هدف من از نوشتن این سخن نشان دادن اهمیت نماز اول وقت بودوباتوجه به اینکه این جمله ومثال لیموشیرین را در بسیاری از سایت ها و کانال ها دیده بودم اصلا فکرنمیکردم که منتسب به آیت الله بهجت نباشد اما موقعیت و شرایط الان با گذشته خیلی متفاوت است .امروز سخنان بزرگواران در فضای مجازی منتشر میشود.ممکن است مدیر فلان سایت یا وبلاگ که سخنان یک استاد اخلاق را منتشر میکند شاگرد درجه شش آن بزرگوار باشد وآن سخن را با چند واسطه از استاد شنیده باشد ودر فضای مجازی منتشر کند وبا توجه به جذابیت و عقلانی بودن سخن سایت های دیگر هم از آن استفاده کنند ودر این میان هیچ کتابی نباشد که بتوان به آن مراجعه کرد و با توجه به توضیحاتیکه در پست قبلی دادم تشابه لیموشیرین درنگاه آیت مداری با نماز اول وقت کاملا عقلانی است اما من کاملا نمیتوانم بگویم که این مثال منتسب به آیت الله بهجت نیست یا هست
 12. If you have the motivation for getting shaheed, you percept it at each moment of your life and around then you will get to be glad and you will feel that you are heart of the world . you will have the feeling of a candle that melts to guide others ,so you enjoy your melting.If you dont live like a shaheed now , you wont get to be shahid with your death......
×
×
 • Create New...