Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله

BintalHuda

Advanced Members
 • Content Count

  319
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by BintalHuda

 1. (bismillah) (salam) Happy 19th Birthday to our one and only ~*~Bint~El-Shia~*~ May it be a wonderful year ahead, Kel 3am wintay fe alf kheir, w 3u2bel el far7a el kbeeeeera ya 3omry [[youm elie neftek minnich]] MUCH much love - faithful8876 & BintalHuda
 2. (bismillah) looooool.. el masayeb laman tijey.. tijey ethel we7da fog el thaneya!!! I love the sense of humour the kid has.. "nothing happened daddy, only a stick broke" :!!!: --> are you sure that wasn't you sister Bintalshia? ps. thanx for sharing wasalam BintalHuda
 3. (bismillah) (salam) Jazaky Allah khayr sister Al-hawraa... mashkoora ukhty 3ala hathal kalam al 6ayb al lathey yakhroju menal 8alb elal 8alb. Regardless of anything that might be said as opposed to your true intention sister.. we all support you and May Allah s.w.t bless you. sam7eena :angel:
 4. ^^^ lol.. bro yousif cheers hahaha :shaytan:
 5. ^^^ lol o.k so I take that as a yes... and I'm assuming you liked it aswell. :D
 6. since this is an iraqi thread... just wondering if anyone heard "tufraj ya iraq" for majed al mohandes. :Hijabi: I think its really really nice :wub:
 7. (salam) Oh o.k... I see where you're coming from.. It's different in Iraq.. I know for a fact in baghdad shias and sunnis would stand together and help each other out in muharaam.. even non-muslims. At one point this lady (masee7eya) didn't have any children.. so nethrat lel imam el 3abas 3alayh al salam that if she were to get a son because she participated in cooking for 3ashoora she would name him "8amar" tayamoonan be 8amar baney hashim al 3abas (as) :wub:
 8. ^^^ thats very interesting.. I didn't know that really existed. I wonder if there is such thing in other countries... I'm aware that there usually slight differences between dialects from one city to another.. but from one sect to another that i haven't heard before. :huh:
 9. ^^^ thats suprising to hear.. I didn't know that sunnis and shiaas have their own dialects in bahrain. :Hijabi:
 10. loool thanx for sharing bro... just wondering is that in the bahraini accent?
 11. (bismillah) (salam) very humurous... might turn into a real fact since the past and present in the drawings are a reality sometimes... :!!!: Thanx for sharing.. Allah the future... can't wait :shaytan:
 12. (bismillah) (salam) Loool really nice... thank you dear sister for sharing. :!!!:
 13. (bismillah) (salam) Since this is an iraqi thread I thought of including some "iraqi dramatic shi3er" ÏÎäÊ ãä ÇáÊÊä Ïäåá æÓæãÑ æÞáÈí ãä åæÇßã ÒäÌÑ æÓæãÑ ÇÍÈßã ãä ÚåÏ ÈÇÈá æÓæãÑ æáß ÍÊì ÍãæÑÇÈí ÇäßÓÑ ÞáÈÉ ÚáíÉ ßËÑ ÈÍÓäß æÈÌãÇáß æÕÝäå æÍÈß íÑÇÏáå ßÚÏÉ æÌáÓå æÕÝäå ÇÊãäì ãä Çááå ÇÊßæä ÈãÏÑÓÊäÇ æÕÝäÇ ÇÐÇ ÊÇÎÐ ÕÝÑ ÇäØíß ãíÉ As for the 7alal al mashakel superstition... my mom's friend told us not to let our "males in the family" to have some. Apparently the story that is read on the 7alal al mashakil becomes somewhat realistic if a guy was to eat part of the sweets or what not. And her brothers did infact eat part of it.. and they were imprisoned and went through something similar. Allahu a3lam it could just be coincedance.. since many ppl in iraq were improsined afterall... and it could be true. So dear brothers... stay on the safe side. If you're craving sweets go to the corner store and buy some dont eat the 7alal al mashakil your mother made. :P
 14. nesayt aham shey.... na3la 3ala saddam oo 6aya7 Allah 7atha oo ely jaba oo ely khala oo ely weya ... etc.
 15. (bismillah) (salam) iraqi thread going on.. waney akher man ya3lam. :Hijabi: I'm gonna give this post a little twist to my ordinary ... ra7 atheef golat oo amthal 3era8eya sema3etha bel 3eraq wet3alametha men jama3tna el 3era8een.. lets see... akeed el kul dayesma3 eb amanet baghdad.. its the latest nukta bel 3era8 makoo a7ad may3ayeb 3alayha oo 3al balawey el soda ely datsaweeha.. ashoo matnathof oo like the rest bas sha6ra etboog efloos. 3ala fikra ma6ool kulna 3era8een akeed kul wa7ed yejey men 3asheera... just wondering shinoo 3asheerat kul wa7ed. aney no9/no9... bas el no9 ely kulish "close" to it is Sa3edy.. 7elwa law ye6la3ley relatives :lol: khaley inshoof... umm... awaleey yaba da2eman chinet asma3ha laman ne3bor il share3.. aw laman mushkila et9eer da2man nesma3 hay shloown derga3aa soda.. a7la shey laman re7et lel mat7af el baghdadi.. chan akoo tamatheel oo ka2enama we7da dat9aye7 3ala ebenha ley2anoo etzawaj oo 3afha... fatgoola "lak eflaaaan re7et oo 3efetneey... men na3la 3alaly jabak... lek eflaaan etzawajet oo nesaytneey" lol ba3ad shinoo akoo golat sima3etha bel a3ras ... 6ab3an el a3ras ely shifitha no9ha chan dag oo ru8o9 bel share3. yenezloon 3ala kul traffic light 7amra oo yamel musawer and they do their thing. example malat asheya2 that they say are... oum el 3aroos eklaychaya teda3bal jawal churbaya... or ... 7ebha "welak" 7ebha oo latkhaf men oumha... and there were soo many other stuff like.. e7na banat el najafi kuletna 3ez oo sharafy... oo e7na banaty karbala kulatna cake oo nestala... oo e7na banat el koofa en7eb el walad man3oofa .... lol :!!!: ee oo chan akoo asheya2 ely ahal baghdad ye3ayboon 3ala ahal madrey ya mu7afatha or city ... apparently thats a very funny/commen thing to do and I picked up a few things here and there... I remember they would use a different accent and say: ibn 3amkaam menkaam beekaam emghadeekam wem3asheekaam wemwaseel jeeran beekaam oo bel ne3el emwakleena oo bel ne3el emwakleena.... and all of a sudden it turns to a hosa. oo khetamooha mesk .. 3alashan akhtem el 7aky hatha kula.. [inside joke] wely ye3rofha sha6er or just lived in iraq/baghdad and/or has been there and still remembers this.... its a hosa by the way oo mara7 akteb el takmila.. aboo 38al ba6na 8aboth deenar *^%%#^ they would say this "hosa" to a person who is cheap I guess. finally .. atmana el 3era8 terja3 methlel awal.. oo Allah yejma3na kulna ehnaka weya ahlna wel nas el 6ayba.. 3ala arth baladna el 7abeeba .... aroo7lich fedwa ya baghdad. :wub: wasalam
 16. :!!!: :!!!: :!!!: hahahahaha hilarious.... rabe3 esboo3 weyal 3ama rada7a.... loool my favourite.... lel ga3. lol just playing... thats really funny thanx for sharing sis faithful.
 17. (bismillah) (salam) ßíÝ ÍÏË åÐÇ ¿¿ ÞÕÉ ØÑíÝÉ ÍÏËÊ ÃËäÇÁ ÝÊÑÉ ÇáÇãÊÍÇäÇÊ áÃÍÏ ãÚáãí ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ æÇÓãå ÈÔíÑ ÝÈÚÏ ÅäÊåÇÁ ãÇÏÉ ÇáÈáÇÛÉ ÞÇã ÇáÃÓÊÇÐ ÈÔíÑ ÈÊÕÍíÍ ÃæÑÇÞ ÇáÇÌÇÈÉ æ ßÚÇÏÊå ãÇ Ãä íãÓß ÇáæÑÞÉ ÍÊì íÈÏà ÈÊÕÍíÍ ÅÌÇÈÉ ÇáÓÄÇá ÇáÃæá æãä Ëã ÇáÓÄÇá ÇáËÇäí æåßÐÇ .. æÝí ÈÚÖ ÇáÃÍíÇä íáÍÙ Ãä ÈÚÖ ÇáØáÇÈ íÊÑß ÓÄÇáÇð Ãæ ÓÄÇáíä ÈÏæä ÅÌÇÈÉ æåæ ÃãÑ ãÚÊÇÏ ÅáÇ Ãä ãÇ ÃËÇÑ ÅÓÊÛÑÇÈå æÏåÔÊå æÑÞÉ ÅÌÇÈÉ ÃÍÏ ÇáØáÇÈ ÊÑßåÇ ÎÇáíÉ...!¿ áã íÌÈ ÝíåÇ Úáì Ãí ÓÄÇá ææÖÚ ÈÏá ÇáÅÌÇÈÉ ÇáÞÕíÏÉ ÇáÊÇáíÉ ÇáÊí äÙãåÇ ÎáÇá ÝÊÑÉ ÇáÇãÊÍÇä ÃÈÜÔÜíÜÑ Þá áí ãÇÇáÚãá .. æÇáíÃÓ ÞÏ ÛáÈ ÇáÃãá ÞÜíÜá ÇãÜÊÜÍÜÇä ÈáÇÛÜÜÉ .. ÝÍÓÈÊå ÍÇä ÇáÃÌá æÝÒÚÊ ãä ÕæÊ ÇáãÑÇÞÈ .. Åä ÊäÍäÍ Ãæ ÓÚá æ ÃÎÐ íÌæá Èíä ÕÝæÝäÇ .. æ íÕæá ÕæáÇÊ ÇáÈØá ÃÈÔíÑ ãÜåÜáÇð íÜÇ ÃÎÜí .. ãÇ ßá ãÓÃáÉ ÊÍá ÝÜãÜä ÇáÜÈÜÜáÇÛÉ äÜÇÝÜÚ .. æãä ÇáÈáÇÛÉ ãÇ ÞÊá ÞÜÏ ßÜäÜÊ ÃÈÜáÜÏ ØÇáÈ .. æ ÃäÇ æ ÑÈí áã ÃÒá ÝÜÅÐÇ ÃÊÜÊÜß ÅÌÇÈÊí .. ÝíåÇ ÇáÓÄÇá ÈÏæä Íá ÏÚåÇ æÕÍÍ ÛíÑåÇ .. æÇáÕÝÑ ÖÚå Úáì ÚÌá ÝãÇ ßÇä ãä ÇáÃÓÊÇÐ ÈÔíÑ Óæì ÅÚØÇÆå ÏÑÌÉ ÇáäÌÇÍ Ýí ãÇÏÉ ÇáÈáÇÛÉ áÃä ÇáåÏÝ ÇáÐí íÓÚì áÊÍÞíÞå ãä ÎáÇá ÊÏÑíÓå áãÇÏÉ ÇáÈáÇÛÉ ãÊæÝÑ Ýí åÐÇ ÇáØÇáÈ ÇáÐí ÅÓÊØÇÚ äÙã åÐå ÇáÞÕíÏÉ ÇáØÑíÝÉ æÇáÈÏíÚÉ ÓáÇãí ááÌãíÚ
 18. loooooooooooooooooooool... sorry I couldn't resist to laugh at this question... it's hilarious. I always thought of cutting my brothers beard/mustache/or hair while he's sleeping as a means of "revenge" lol but I would never literally do it. Umm.. if I was a guy I would cut her hair long enough to make "my" own beard. j.k
 19. One should always consider the fact that you're going to get the opposite of what you ask for. looool everyone POSTED IN CAPS even though brother/sister Rahat asked us not to. VERY STRANGE.. I DONT SEEM TO UNDERSTAND WHY PEOPLE DO THAT. LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL annoying.. yes indeed... i admit wasalam, BINTALHUDA :P
 20. lool wa ma adraka ma london... :!!!: Edgware road is very popular.. apparently it's really fun to go to aswell. Have fun and a safe trip. Wasalam, BintalHuda
 21. (bismillah) (salam) Jazaky Allah khayr dear sister for posting these useful a7adeeth. Most of them are very simple indeed but tend to have great affect (ie. 7asanat and tam7oo al sayee2at) ... barak Allah beech ukhty Wasalam, BintalHuda
 22. (bismillah) (salam) These stories were pretty humurous and entertaining. Thank you for sharing... Jazakom Allah Khayr Wasalam, BintalHuda
 23. BintalHuda

  Iraq

  (bismillah) (salam) Thank you so much for sharing.. jazaky Allah (s.w.t) khayr... it really touched me :cry: May Allah (s.w.t) have mercy on the people of Iraq and Palestine... thanx again
 24. (bismillah) (salam) Salt and vinegar... yumm :P
×
×
 • Create New...