@ShiaChatForum

Congratulations to the #ShiaChat Member of the Week!

Hassu93

https://t.co/iK5efNb47A

— ShiaChat.com (@ShiaChatForum) March 30, 2019