Jump to content
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!) ×
Guests can now reply in ALL forum topics (No registration required!)
In the Name of God بسم الله
 • entries
  23
 • comments
  7
 • views
  2,131

Entries in this blog

shadow_of_light

لالالالایی گل داوودی

عموی خوبت میاد به زودی

لالالالایی گل آلاله

طفل شش ماهَم چقدر بیحاله

لالالایی گل ارکیده

دستای عمو چرا بریده؟!

لالالالایی گل اطلسی

دلم گرفته از این بی کسی

لالالالایی گل نیلوفر

گل زیبایم چرا شد پرپر؟!

لالالالایی گل پیچکم

چشماشو بسته طفل کوچکم

لالالالایی گل نسرینم

بدون تو من خیلی غمگینم

لالا کن لالا ای گل صحرا

چطور سر کنم بی تو امشب را؟!

لالا کن لالا, عزیزم حالا

با اون دو بالِت, میری اون بالا

برو فرشته! جات تو بهشته

برو نازنین! این دنیا زشته

لالا کن لالا, فرزند خورشید

زیبا خورشیدی که خوش درخشید

shadow_of_light

"Indeed Allah taught me and He taught me well"*

*"ان الله ادبنی فاحسن تادیبی"


During these thousands of years, God tested me frequently until I got permission to return to Him.

Now, I am going to fly; but how can I do it without my wings?

Everytime I committed a sin, I lost one of my feathers. I must find the feathers and rebuild my wings.

I found a feather at the foot of the Rocky Mount and another feather in a rivulet, floating in the water. One feather was close to the Mirror of Truth and many feathers were around the Square House.

I am going to fly towards paradise... Towards paradise?!... No!...Somewhere higher...much higher than paradise.

Somewhere that even Gabriel cannot go...I need to make my wings stronger than Gabriel's.

I am going to fly to Qab-e Qawsain...To Qab-e Qawsain and maybe closer**

 

Footnotes:

* a narration from the prophet (s)

** surah Najm: 8. Then he came near, and hovered around. 9. He was within two bows’ length, or closer.

 

------------------------------

کاروانی از ملائک تا به عرش

ردشان کرده فلک را نقش نقش


میزبان بی نظیری شد بهشت

از برای مردمان خوش سرشت

 

تا بیاید بهر دیدار خدا

کرد روح خویش را از تن جدا

قیدها و بندها را باز کرد

تا به اوج آسمان پرواز کرد

چهره اش روشن تر از مهتاب شد

آفتاب از خجالت آب شد

 

اینک از منازل تاریک و ظلمانی نفس عبور کرده و از خود به سوی خدا مهاجرت میکنم...
*********
ان الله ادبنی فاحسن تأدیبی؛ خداوند مرا تربیت نمود و چه نیکو تربیت نمود!


در این چند هزار سال پروردگار مرا به اموری فراوان امتحان فرمود تا اینکه سرانجام توانستم جواز عروج به سوی او را اخذ کنم. آیا رخداد خوشی که بهار خبرش را به من داده بود، همین نبود؟


اینک عزم پرواز دارم ولی پرنده که بدون بال نمیتواند پرواز کند حتی اگر در قفس برایش گشوده باشد.
 باید چاره ای اندیشید. برای بازگشت به موطنم باید به سوی آسمان پرواز کنم. باید بالهایم را پیدا
کنم.  
هر بار که گناهی میکردم پری از بالهایم جدا میشد. باید پرها را پیدا کنم تا بتوانم بالهایم را بسازم.

پری را در پای کوه سنگی یافتم و پری را در جویباری، روان بر روی آب. پری را در کنار آینه حقیقت و پرهای بسیاری را پیرامون خانه چهارگوش


میخواهم به سوی بهشت پرواز کنم... به سوی بهشت؟! نه! نه! به جایی بالاتر، خیلی بالاتر، جایی که حتی جبرئیل هم نمیتواند به آنجا راه یابد. باید بالهایم را قدرتمندتر از بالهای جبرئیل بسازم...

میخواهم به سوی قاب قوسین پرواز کنم... به سوی قاب قوسین و شاید هم نزدیکتر*

 

* ثم دنی فتدلی. فکان قاب قوسین أو أدنی

shadow_of_light

در عالم حشر, تابنده رخش

هر که نکرد گوش, بر اهریمن زشت

کاخی است بهر او, فاخر, باشکوه

پرده اش از حریر, وز طلایش خشت

باغ آن پر گل, فصلش همیشه بهار

در کنارش هیچ است, ماه اردیبهشت
...

Part 2:

This was Satan's last trick which didnt work.

He said disappointedly: do you remember that once I gave you some helpful advice?

I replied: yes.

He said: so you owe me a lot! Now, ask God to forgive me!

Gabriel appeared and told Satan: If you wish God to forgive you, prostrate before Human.

Satan said: I will never do it. When Human was not my enemy, I didnt agree to prostrate before it. How can I do it now while it is my enemy?!

Gabriel said: Once, when you lived in heaven, you heard that, in the near future, one of the worshippers would be punished and cast out of heaven.

At that point, you prayed for everyone but yourself. You were so proud that you didnt think that you yourself could be the worshipper who would be cast out of heaven.

Satan began crying.

And I remembered him laughing while I was crying in the court.

Satan became weaker and weaker until he died among the ruins of his palace.

Then his corpse, as those of his followers, caught fire and burnt to ashes. And the earth swallowed the ruins of his palace.

Satan died; on that day when I decided to never sin; on that moment when he became completely disappointed in me.

shadow_of_light

He said: migration is not moving from one place to another one but it is moving from yourself to God and God is at infinity so your journey will last for ever.

چشمهایت دیگر نمیبینند؟ باشد, اشکالی ندارد

چشمهایت خسته اند, خوابیده اند, فقط خوابیده اند

گریه را ول کن, غم مخور, آرام باش

پیداست در چشمهایت هفت رنگ رنگین کمان, جایگاهت آسمان

خورشید نور دیده ات, ماه هم تاج سرت

پایداری و صبوری, در پی نوری, ولی

در درونت روشن است نوری, آری تو همان روشندلی

دیدی اشکالی ندارد؟

....
....

I said: I am a traveller. Who are you?

She said: I am a seeker. I am looking for someone who can wake up my eyes by God's will.

I asked: Cannot your eyes see?

She replied: No. They are asleep!

I asked: Why?!

She replied: I lost someone whom I loved and then I cried so much that my sight went.


I asked: How we can find the person whom you are seeking?

She replied: Hoopoe has just told me that it had seen this person hereabout.

I said: Hoopoe?! I know it! How kind and loyal it was!

She asked: How do you know it?!

...

She asked: where was your rendezvous?

I replied: under ziziyphus tree.

She asked:...

...

...

She asked: are not you the same person who cleansed God's house from idols?

...

She asked: Are not you the same person who didnt agree to reside in Satan's paradise?

...

...

She offered her cane and said:

This is an extraordinary cane.

Its power is not from magic but

it is a special blessing given to it by God.

Use it whenever you feel you are in danger.

I asked: how?

She said: just throw it on the ground.

I asked: do you know Satan?

She said: yes, he is your enemy.

I said: I am going to kill him.


She said: so you must never sin.

Only in this way, can you kill him.

...

shadow_of_light

when he comes


وعده را با صیحه ای آغاز کرد

فصل نو را بی تعلل باز کرد

انقلابی شد که کل کهکشان

همصدا با جبرئیل آواز کرد

بامگاهان آن همای سرفراز

سوی کعبه پرزنان پرواز کرد

تکیه زد آن مرد بر بیت خدا

دوستان را مطلع از راز کرد

از قضا خورشید عالمتاب نیز

با شعاعش روی او را ناز کرد

آسمان عاشق شد و با گریه اش

شادی خود را به ما ابراز کرد

سایه ای بیتاب در شبهای تار

شعر خود را اینچنین ایجاز کرد

shadow_of_light

....

....

غمگین, گل یاس

اشکت چو الماس

قلب رئوفت

سرشار از احساس

 

بانوی خسته

دلت شکسته

زیر خاک سرد

بخواب آهسته

 

مسافر شب

برو تا بهشت

نیست جای تو

این دنیای زشت

 

عزم سفر کرد

رفت تا افلاک

خداحافظ ای

دنیای ناپاک

 

اگرچه هستی

آرام و خاموش

هرگز نگردد

یادت فراموش

shadow_of_light

promise4

St. 12 part 4


By the high sky where there are glorious huge palaces;

By the promised day when the creatures will meet the Creator;

By night traveller, that shiny star whose glaring light cleaves the dark.

By all of these that there is a protector, assigned by God, for every soul.


قسم به آسمان بلندی که دارای کاخهای عظیم و با شکوه است.
قسم به روز موعود، به روز دیدار که وعده گاه خلایق است.
قسم به مسافر شب، به آن ستاره درخشانی که نور خیره کننده اش تاریکیها را میشکافد

قسم به همه اینان که هر شخصی را از طرف خداوند مراقب و نگهبانی است


Finally, the promised day came.

Hoopoe again came and sat behind the window. This time, it held a leaf of ziziphus in its beak.


After some hours, I noticed it and opened the window. Hoopoe entered and sat on the table. I patted it and said: What a beautiful bird!

Then I went to bring food and water for it.

But hoopoe didnt eat or drink anything.

I touched the statue and it started singing. I thought hoopoe would like the song but it didnt.


Instead, it put the leaf on the table and looked at me expecting me to remember something.

I said: Maybe you need some leaves! There are many trees is my garden. You can use their leaves as much as you wish

Hoopoe's eyes filled with tears for it realized that I didnt remember it and ziziphus tree.

For a few moments, it remained silent. Then it flew toward the window and left the house.

I stood by the window and watched hoopoe flying in the sky.

Hoopoe flew high and high.

I said: I wish I could fly like it.

Suddenly I remembered that once I had 2 wings which I lost after my fall on the earth; I remembered the seventh heaven, the angels, God, banishment from paradise and my rendezvous.

There was not much time... I left that mansion quickly.


But when I reached there, it was late.

The sun had already set. I had lost the best opportunity in my life.

I sat under ziziphus tree and cried. Hoopoe came. I patted it and said:

You, kind bird, you tried your best. Alas! I remembered too late!

Gabriel appeared and said:....

....

...

.....


Whether you are close to the sun or far from it, its light and warmth dont change. But the closer you are to the sun, the more you benefit from its warmth...

God is source of mercy and compassion; How much you benefit from his mercy depends on how close you are to him.

The path which Satan and his friends follow, leads to the darkness. The more they proceed, the darker the path will get. And finally they reach total darkness. They will go astray so much that even if they want to return, it will be very difficult for them.

You are free to choose your path. A path leads to light, to magnificence and grandeur. And a path leads to disgrace, aberrance and regret. You can choose: ascending to A'laa Eleein or descending to Asfal al-Saffelin!*


Gabriel was about to leave. But before he did, he turned his face to me and said: Angels told me that they missed Human a lot. They are still awaiting you. What about you, Human? Do you still remember them?!

...

....

...


The stars were shining in the dark sky. And it meant that there was still hope. Because the stars are torches of the angels who had been waiting in the heavens for many centuries to welcome those who travelling to paradise.

 

* A'laa Eleein: the uppermost place in the heavens اعلی علیین

Asfal al-Safelin: the lowermost place in the hell اسفل السافلین

 

 

shadow_of_light

seeking the sun

هر کجای این جهان آشوب و جنگ

آه مظلومان زند بر قلب چنگ

آن که بنیان ستم باشد از او

مرگ بر او, ننگ بر او, نفرین بر او

....

....

شیعه یعنی لا فتی الا علی

پیروی از حق و بیعت با ولی

از نوای نخل و شیونهای چاه

سرخ رنگ میگردد فلک هر بامگاه

ترک کن این قوم بی فرهنگ را

این سرای ننگ پر نیرنگ را

یاد کن محراب خونین رنگ را

بوسه ی سرخ سروش مرگ را

پیکر بی سر, گلوی پاره را

شام تلخ مردم آواره را

اشک لیلا, ناله ی شبگیر را

دست و پای در غل و زنجیر را

....

....

شیعه یعنی انتظار و صبر و درد

خالقان عشق, مردان نبرد

کربلا, عاشوریان بی قرار

شیعه یعنی شور رفتن سوی یار

ای تو هارون رهنمای راه راست

سامری آمد بگو موسی کجاست

سامری بدعت به دین انداختست

گر نباشی کار مردم ساختست

تا به ظهر آمدن در التهاب

در تب و تاب ظهور آفتاب

چون به فردا آید آن شاه وزین

جهل را راند از روی زمین


میکشد آن که ضعیفان را بکشت

ابلیس را, آنکه بر حق کرد پشت


آنکه بشکست حرمت ناموس را

واپسین فرزند دقیانوس را


پرده برمیدارد از رازی گران

فاش میگردد حقیقت بر جهان

شهسوارا! مردمان مستت شوند

همچو مومی نرم در دستت شوند

...

ای خیال شوم ابلیس لعین

نایب الشیطان بر روی زمین

ای به رنگ خون, انگشتان تو

استخوان مردمان بر خوان تو

کرده پر از خون, هوس, جام تو را

شوم میبینم فرجام تو را

از چه لذت میبری؟ از سرکشی؟

از خیانت, ظلم, نامردی, حق کشی؟

بر ضعیفان و یتیمان تاختن؟

پرچم حق را به زیر انداختن؟

رایت ظلم و ستم افراشتن؟

کیسه ها از مال خلق انباشتن؟

کاخ خود را روی کوخی ساختن؟

یا که از روی هوس, دل باختن؟

...

ای خداوند جهان بیکران

ای فراتر از مکان و از زمان


ای خداوند رحیم و رحمدوست

ای که افسار جهان در دست اوست


بارالها طاقت دنیا کم است

روزگارش مملو از درد و غم است


پرده افکن از رخ خورشید شرق

تا بیاندازد به دلها نور و برق

زود گردان ای خدا دیدار را

برشکن فرهنگ استکبار را

 

 

shadow_of_light

promise3

St.12.   Part3

عصایی و سنگی و فلاخنی و بتی شکسته و سبدی خالی که روان است بر روی آب

خودش نیست تا بتوان او را دید

ولی ردپایش که هست تا بتوان به دنبالش رفت.

....

I had forgotten God, but He never did. During the time when I was in that mansion, God sent hoopoe there everyday to remind me of my rendezvouz. Hoopoe came, sat at the window and waited for me to pay attention to it. But I was so busy that I didnt see it. It pecked the window, but the song of the statue prevented me from hearing it.

Whenever hoope returned hopelessly, God scolded it for not trying more.

Hoopoe itself, to whom God taught my language as a reward, later narrated it to me.

 

Finally,...

 

shadow_of_light

promise1

St. 12/ part 1

پناه میبرم به پروردگاری که شکافنده آسمانهاست

پناه میبرم به او از شر وسوسه گرانی که در تاریکیها به گمراه کردن خلایق میپردازند

از شر تاریکیهای نفسانی ام که نور ایمانم را خاموش میکند

 و از شر حسودانی که ایمان داشتن مرا برنمیتابند


I seek refuge in the Lord who is the creator of the daylight.

I seek refuge in Him from the evil of the tempters who deceive the creatures in the dark of the night.

From the evil which is inside myself, which tries to turn out the light of my faith.

And from Satan and his followers and anyone else who is jealous of believers' devotedness.

 

No one annoyed me as much as Satan did. He never ignored me and always laid his traps along my path.


Sometimes, he used the same trick in different situations and sometimes, he tried a new trick.

He was very diligent and never got disappointed.

One day, I was sitting under the shade of a ziziphus tree and watching a hoopoe that was walking on the ground.

Gabriel appeared and told me that You were going to allow me to return to You.

He told me that I had to wait for 40 days and then, on the 40th day, before sunset, I had to return there, under the ziziphus tree. If I avoided committing any sin during those days, I could return to You.

Just forty days...and then, I would be with You for ever!

Gabriel went and Satan came.

He said:..

 

Footnotes:

*hoopoe: هدهد

*ziziphus: سدر

 

shadow_of_light

preface

.....

....

دنیا ابراهیم را میخواهد و شهامت او در مقابل نمرود و نمرودیان را. شجاعتش در شکستن تابوی جهل و خرافه را. ابراهیم را و اعتمادش به خداوند یکتا را.

...

....

دنیا دلش برای موسی تنگ شده است. دنیا چشمان پاک موسی را میخواهد. آن دیدگان سرشار از حجب و حیا در حضور دختران شعیب را.

...

دنیا دلش برای اشکها و استغاثه های یونس تنگ شده است. دنیا یونس را میخواهد و آوای غمناک و توبه خالصانه اش در ظلمات را.

...

.دنیا داوود دادگر را میخواهد تا به دست او بر پیشانی ظالم سنگ بیاندازد; دنیا انسانی بسان داوود میخواهد

...

دنیا دلش برای محمد و مناجاتهای طنین افکنده اش در غار حرا تنگ شده است; برای سراینده ی مزامیر, برای موسایی با ید نورانی و عیسایی با قلب پاک, برای عروجی از حضیض خاک تا اوج افلاک

دنیا نه قابیل را میخواهد و نه فرعون و نمرود را. نه قوم عاد و نه قوم ثمود را. نه گنج قارون و نه بهشت شداد را.

دنیا دلش برای انسان تنگ شده است; برای انسان و انسانیت از دست رفته آدمها.

shadow_of_light

st. 8.1

Part 8.1


What happened in the court.

 

Judge: God the Almighty

Prosecutor: Gabriel

First defendant: Satan-may God curse him

Charges: arrogance- jealousy-challenging and insulting God the Almighty-deluding and deceiving Human

Second defendant: Human- may God forgive it

Charges: greed- disobeying God the Almighty

Satan seemed very relaxed but I was terrified! I had never exprienced being tried in court. The angels, some of whom were standing and some sitting on the seats, waited for the trial to begin.

Gabriel said loudly: silence, please!

Everyone became silent.

Gabriel asked Satan: Why did you disobey God when he ordered you to prostrate before Human?

Satan replied: Because his order was wrong and unjust!

Angels shouted, complained and called him "heretic" and "relapse".

.....

.....

.....

Gabriel asked: And why did you decieve Human?

Satan smirked and replied: Ask itself why it was deceived! I dont understand why God loves this silly creature so much!

Satan said it and then laughed loudly.

Oh, my God! He called me "silly"! How did he dare?! No one had ever humiliated me! I couldn't believe! How impudent he was!

.....

shadow_of_light

Dedication

For you, who left your sandals behind in the Mount Sinai in order to fly in the kingdom of heaven.

برای تو که صندلهایت را در طور سینا جای گذاشتی تا در ملکوت الهی پرواز کنی.

 

shadow_of_light

به یاد روح آفرین زندگی بخش
که هر جز جهان دارد از او نقش
به یاد عهد و پیمان الستی
به بیعت با ره یکتاپرستی
به یاد جان در تربت دمیده
که تار و پود انسان را تنیده

به یاد سجده اهل السماوات

به یاد سوره یاسین و صافات

به یاد لحظه های آشنایی

به یاد راه نیک روشنایی

به یاد توبه های ناب آدم

به هابیل اولین مظلوم عالم

به کشتی نشسته بر دل کوه

به یاد نوح و کشتیبانی نوح

به ابراهیم و آتش چون شود سرد

به کاری که نبی بت شکن کرد

 

به یاد هاجر جوینده ی آب

ز مروه تا صفا نالان و بیتاب

به آن لحظه که اسماعیل خندید

چو زمزم در کنارش میخروشید

سجده خورشید و ستاره و ماه

به یاد یوسف افتاده در چاه

به یاد دیدگان خفته از غم

به یعقوبی که در سوگ است و ماتم

شدند آن خفتگان آن روز بیدار

که شد زنده دلش از شوق دیدار

 

به یاد مریم و طفلی که در مهد

سخن گفت از کرامات خداوند

به یاد کوه ثور و غار حرا

به یاد جبرئیل و وحی و ندا

به یاد جمله من کنت مولاه

به اسرار نهفته در دل چاه

به یاد دختر از جور خسته

به اشک لاله ی پهلو شکسته

به یاد چشمه های خشک و تشنه

به خون حنجر زخمی ز دشنه

به مشک پاره و اشک دو دیده

تن بیجان و دستان بریده

به ایام و به شبهای اسارت

به گنج هفتم نسل طهارت

به میراث نهان از چشم خاکی

به یاد آرمانشهر آتی

به یاد صوت عرش و حق الیقین

به شور و شوق پیروان یمین

به یاد لحظه های یادگاری

به یاد خاطرات ماندگاری

 

shadow_of_light

st. 2

By the fig*

And by the olive

And by Mount Sinai

You have certainly created me in the best of stature.

 

                           *********


Angels told you: "Don't create Human.It will cause corruption in the world".

But I had not still been born so how could they prejudge me?!

Despite the complaints, you were determined and therefore, I was born.

"Peace be upon me on the day I was born, on the day I die, and on the day I shall be raised alive!"

 

 

You put me in a very great cradle. It was extremely white and bright and Holy Spirit rocked it with his fingertip. I was filled with delight and embraced by light.

Angels all came to see me. They were amazed that I was born without parents!

But you kept silent and then I talked in the cradle. Suddenly, they uttered a loud exclamation of surprise.

And you, pleased with you work, said:

"So blessed is Allah, the best of creators".

How beautiful lovely those days were! Alas, how quickly they went by!

I had told you about my sad memories in exile; about the day when you banished me from your heavens and I was separated from you.

I had told you about my battles against my ownself. Everytime I fought myself, the pillars of Satan's palace started shaking. And I could hear its sound and Satan's wrathful shout.

Ah, what a time it was! I have many things to tell you. For narrating my memories, I need a long time, as long as the history of mankind!

Footnotes:

* Fig tree is very strong and resistant. It can grow in nutritionally poor soils and needs little water.

It has a high tolerance of bad situations. It can tolerate droughts, and grow in dry sunny areas and still remain productive.

When it recieves enough water, it cools the environment in hot places, creating a fresh and pleasant habitat for many animals that take shelter in its shade in the times of intense heat.

shadow_of_light

st. 1/2

In the court, I had no lawyer nor was there any witness who would testify to my innocence for angels never give any false testimony.

I said: "O God I will pay ransom, just forgive me!"

You agreed but the ransom was nothing other than proving my love and loyalty to you.

I had to remain loyal to you even in the most difficult situations. I had to love you not only in the moments of happiness and comfort but also when I was in trouble and when I was desperately upset. And this couldn't be realized in paradise.

You told me that for achieving something precious, I had to strive for it and try my best. For only in this way, would I know its real worth and try not to lose it.


You told me that if you had not accommodated me in paradise, I would have given some excuse for my disobedience and would have told that I would not commit sin if I were not in difficult conditions.

But now I didn't have any excuse.

The final decision of the court was this:

I had to be banished to a very distant place called "the earth".

I wept and begged forgiveness but you rejected me and cast me out of your heaven.

My wings were broken; one wing was broken by greed and the other by arrogance. You left me alone and terrified on the earth. Did you ask yourself how I could survive?! I was your favourite! How could you treat me like that?!

Everywhere I went, there was nothing but deep darkness. I was wandering around aimlessly and crazily until I saw the mirror of truth.

I loved mirrors! I supposed I would see an angel in it! But when I looked into the mirror, I saw Satan!

"No! No! I don't want to be Satan!" I broke the mirror and it smashed to one thousand pieces and then I saw one thousand Satans.

Oh, God! What did I do?! I broke the mirror of truth! I was guilty, certainly guilty, and had to be punished.

I put my head on the altar and waited for you; waited to feel the sharp blade of your knife on the back of my neck. But this was not the great sacrifice you wanted from me.

For many years, I wept and implored you to forgive me. Finally, I took a big decision:
I had to wake up from my slumber of egoism. I had to kill the devil within myself. That day was the Day of Stonning Satan. Death be upon Satan!

What a hard fight the battle against own's ownself was! In this fight, the winner was me; the loser was also me.

I killed myself and returned to you, exhausted from a hard battle, unable to say anything, even unable to cry. My wounds, themselves, were the sign of my loyalty to you.

O Lord! Will you accept this great sacrifice?!

It has been thousands of years that I have been away from you and my wounds will not heal until the day when I can meet you

And now, I see a light on the horizon, in the distance.

I am going there, towards the sun, towards the truth, where the Sacred Land is. I am going there barefoot*.

O Lord! Help me, lest I should deviate, lest I should go astray.

From the earth to the heavens, I proceed; I will start my journey towards infinity.

Footnotes:

* Indeed, I am your Lord, so remove your sandals. Indeed, you are in the sacred valley of Tuwa (surah Taha/ v. 12)

shadow_of_light

st. 1/1

به نام روح آفرین زندگی بخش
که هر جز جهان دارد از او نقش
به یاد عهد و پیمان الستی
به بیعت با ره یکتاپرستی
به یاد جان در تربت دمیده
که تار و پود انسان را تنیده

"Read in the Name of Your Lord Who Created You"

And you decided to create me. One morning, in the eternity, you began. You mixed the soil with the water, added the spirit and thereby created Human.


You, without paying attention to the complaints, chose me as your favourite and ordered everyone to prostrate himself before me. And I, filled with joy and pride, watched the huge crowd of prostrators.

You accommodated me in your paradise and how beautiful it was!

You ordered everyone to be at my service and take care of me lest any scratch, though very small, should appear on my face; lest I should feel a slight tinge of sadness.

By the way, did I know what grief was?! I lived happily in your paradise and didn't know the meaning of trouble and hardship, grief and distress. I didnt know that I had a jealous enemy who couldnt tolerate me being joyful and happy.

He- your curse be upon him- was called Satan. He knew that I was an inexprienced naive person and could easily be deceived.

So he began...and finally deceived me and then, you got angry. In paradise, you had given me everything but I was driven by greed and disobeyed you.

On that day, I was summoned to the court. In the court, you reprimanded me. And I had no excuse. I was extremely frightened. I had never seen your wrath!

...

shadow_of_light

st.0

Left alone in the dark desert of ignorance,

With wings, one broken by greed the other by arrogance,

Do you wish for deliverance?

The gates of the heavens are always open to you,

You just need two rebuilt wings, strong enough and new.

O you lost in the complete dark,

You can be Noah the owner of the salvation Ark,

The mountains and the birds will sing praises with you*,

Just get up and build two wings for yourself, strong enough and new.

 

*surah34/v.10


ای رها شده در بیابان ظلمت و تنهایی

بالی شکسته ز شدت کبر

بالی شکسته ز فرط آزمندی

دروازه های آسمان همواره به رویت باز

برخیز و بالهایت را ز نو بساز

ای ماه بی پناه افتاده در اعماق چاه

ای کودک سپرده به امواج رود نیل

لحظه ای گمگشته در برهوت

لحظه ای گرفتار در دل حوت

خسته و بیتاب, نالان و پریشان در پی آب


کوه ها و پرندگان با تو هم آواز

برخیز و بالهایت را ز نو بساز

shadow_of_light

st. -1

In Bait-al Ma'mur, Azazil-later called Iblis-sitting on a white minbar and holding a tasbih in his hands, was preaching for a crowd of angels and other residents of empyrean. He was deeply happy and proud to see that he had such a special superior status and that the angels listened to him with great interest.

After he finished his sermon, angels started asking him theological questions and he answered with full confidence. One of the angels asked:

O God's beloved, we have worshipping God the Almighty for hundreds of years but we have not achieved a status as high as yours. Tell us, please, the secret behind your success in rising to this enormous  dignity and supereminence.

Azazil, pleased to hear such a joyful acknowledgement but unaware of that what he thought and what he uttered would put him in a difficult imminent test, smiled and replied: "My friends! Listen to me carefully: I don't deserve the status I have been granted but let me reveal the secret behind my sucess to you.

Of course, I am not going to boast but to offer help to those who desire to approach our Lord and make him pleased.

Pure intentions! Friends! Pure intentions! Your problem is that you dont worship God purely for himself but you do it for the purpose of achieving a higher status. Such insincere worship is worthless and is never of any benefit to you.
Another important point is to avoid being arrogant for it is a major obstacle to...".

Azazil was preaching when suddenly he found some of the angels talking and not listening to him.

He shouted :"What is up?! Why are you making so much noise?!"

One of the angels said :"Sorry, sir! Our minds have been occupied with the recent news!"

Azazil asked: "the recent news?!"

The angel replied: "Yes. The news about a new unique creature which God the Almighty is going to create. It is said that no other creature will be equl to it and that God has special plans for this beloved creature-to-be".


Azazil, surprised at what he had just heared, was lost in thought for a few moments and then said:

"What a good wonderful news! Indeed, every decision our Lord takes, is wise and praiseworthy. Now, it is better to go and prepare yourselves for celebrating the birth of this welcome creature".

As the angels were leaving, the purple beads of tasbih, one by one, slipped from his lap and the stairs and scattered on the ground; the tasbih that had been pressed and torn among the fingers of its angry owner who tried to show himself happy and satisfied.

 

 

Footnotes:

1. Bait-al Ma'mur( بیت المعمور) is a place in 4th or 7th heaven. It is a Ka'ba for angels.

2. Tasbih( تسبیح) is a prayer beads.

3. Minbar(منبر) is a pulpit.

4. Azazil: عزازیل

shadow_of_light

Living is...

"To be alive is a horizontal movement from the cradle to the grave but living is a vertical movement from the earth to th Heaven.

Life is the infinite continuance of present moments.

Our mission in life is not to live without problems but to live with motivations" (Dr. Mahmoud Hessabi).

shadow_of_light

             towards the Creator, the Lord

             to the celestial divine abode

         to the indefinite end of the world

                to the eternal Jannat-al Ma'va

               to the boundless Alam-e Kobra

              an endless journey, he starts

           for a superior world, he departs

                 from an earthly alam

                         An Adam

              (Read from down to up)

 

                                به سوی خالق یکتا

                         به سوی غایت دنیا

                 به سوی جنه المأوی

              به سوی عالم کبری

          به سوی عرش افلاکی

        شود راهی

     شود عازم

  از عالم خاکی

آدمی

shadow_of_light

st.

Allah is the Light of the heavens and the earth. The example of His light is like a niche within which is a lamp, the lamp is within glass, the glass as if it were a pearly [white] star lit from [the oil of] a blessed olive tree, neither of the east nor of the west, whose oil would almost glow even if untouched by fire. Light upon light. Allah guides to His light whom He wills. And Allah presents examples for the people, and Allah is Knowing of all things (surah Noor/ V. 35).

He was about to leave. But before he did, he turned his face to me and said: Angels told me that they missed Human a lot. They are still awaiting you. What about you, Human? Do you still remember them?!

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...