Jump to content

Recommended Posts

benimki hk21pk galiba at yahoo.com filan, oyle, ersin, bu sen mi sen yoksa, yeni kimlik ile, seninki nedir, msn yani, bir kac gun once kullanmasima ogrendim! gorusmek uzere!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kardes, kac tane imzan var, kafami yeyicegim, neyse, bir azeri baba'da varmis, koroush dinen, dun azeri turkcesi forum acmis, adam iyimis gibi, fazla sakallilara benzimiyor, imzasinda Mossadaq'in resimi var, ben msn kullanmasini ogrendim, benim id hk21pk@yahoo.com'dir, istiyorsan bir mesaj at sonra dan, ben seni contactlara eklerim, yakin'da Arbaeenda londra'da belki'de bir seyler yapariz, o Ayat shirazi'nin yerinda, gormeye gel, sadece torenleri, bir sey yapmak zorunda degilsin, sana pm atarim, yada msn daha iyi olur, buradaki herifler bizi izliyorlar, ben biri'nin postunu gordum, bizim yazdiklarimizi tercumeye vermis bir uyeye, gorusmek uzeri, haydar haydar :Hijabi:

P.s, Hos geldin Anadolu Tiger! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

(salam) canlar

Anadolu'lu kaplan ( :unsure: ) Mevlevi dede'sidir :D

Hasan MSN Messenger hotmail'indir, yahoo'la alakasi yok :blink:

Kurosh'u ben taniyorum, iyi bir kardes.

Burda "Hezbullahi" rumuzla Admin' var ya, o da Azeri!! :!!!: Ben onu Mollahci sandim, ama Kemalist cikti :Hijabi:

:squeez:

Share this post


Link to post
Share on other sites
ben turkece bilirirm kardes, turk degilim, ama turkcim gayet iyi dir istedigin zaman yazisabiliriz!

Selam turk kardeslerim,

Benide turkten sayin. Hemen hemen butun turkce bilenleri biliyorum, ama GUJ kardesi bilmiyordum. Nerelisin GUJ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
(salam) canlar

Anadolu'lu kaplan ( :unsure: ) Mevlevi dede'sidir :D

Hasan MSN Messenger hotmail'indir, yahoo'la alakasi yok :blink:

Kurosh'u ben taniyorum, iyi bir kardes.

Burda "Hezbullahi" rumuzla Admin' var ya, o da Azeri!! :!!!: Ben onu Mollahci sandim, ama Kemalist cikti :Hijabi:

:squeez:

hepinize selam söylüyorum!!

nasılsınız millet? :P neler yapıyorsunuz? bu topiki görmeden önce yeni (azeri dilinde azeriler ve türkler üçün) adlı bir konu açtım ;) ...ne kadar türk var bu sitede bilmedim!

qizilbaş kardeş

nerden hezbollah'ın bu konuyu okumadığını biliyorsun??? :D şimdi gelip kapatacak bu konuyu!! ama hergün hezbollah kardeşimizin düşüncesi değişmiş gibi bir gün gerçekten hezbollahmış başka bir gün kemalistmiş...Allah bilir!

anatoliantiger

sana yeni bir PM gönderdim! ben de iranlı bir türküm(yani azeri!) ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

(salam)

üstadýmdan bir makale

Sual: Âhirzamanda Hazret-i Mehdi geleceðine ve fesada girmiþ âlemi ýslah edeceðine dair müteaddid rivayat-ý sahiha var. Halbuki þu zaman, cemaat zamanýdýr; þahýs zamaný deðil! Þahýs ne kadar dâhî ve hattâ yüz dâhî derecesinde olsa, bir cemaatýn mümessili olmazsa, bir cemaatin þahs-ý manevîsini temsil etmezse; muhalif bir cemaatýn þahs-ý manevîsine karþý maðlubdur. Þu zamanda -kuvvet-i velayeti ne kadar yüksek olursa olsun- böyle bir cemaat-ý beþeriyenin ifsadat-ý azîmesi içinde nasýl ýslah eder? Eðer Mehdi'nin bütün iþleri hârika olsa, þu dünyadaki hikmet-i Ýlâhiyeye ve kavanin-i âdetullaha muhalif düþer. Bu Mehdi mes'elesinin sýrrýný anlamak istiyoruz?

Elcevap: Cenâb-ý Hak kemal-i rahmetinden, þeriat-ý Ýslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ý ümmet zamanýnda bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zîþan veya bir kutb-u azam veya bir mürþid-i ekmel veyahud bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zâtlarý göndermiþ; fesadý izale edip, milleti ýslah etmiþ; Din-i Ahmedîyi (A.S.M.) muhafaza etmiþ. Mâdem âdeti öyle cereyan ediyor, âhirzamanýn en büyük fesadý zamanýnda; elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdi, hem mürþid, hem kutb-u azam olarak bir zât-ý nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktýr. Cenâb-ý Hak bir dakika zarfýnda beyn-es sema vel-arz âlemini bulutlarla doldurup boþalttýðý gibi, bir saniyede denizin fýrtýnalarýný teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin nümunesini ve yazda bir saatte kýþ fýrtýnasýný îcad eden Kadîr-i Zülcelâl; Mehdi ile de âlem-i Ýslâmýn zulümatýný daðýtabilir. Ve va'detmiþtir, va'dini elbette yapacaktýr. Kudret-i Ýlâhiye noktasýnda bakýlsa, gayet kolaydýr. Eðer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasýnda düþünülse, yine o kadar makul ve vukua lâyýktýr ki; eðer Muhbir-i Sadýk'tan rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak lâzým gelir ve olacaktýr diye ehl-i tefekkür hükmeder. Þöyle ki: Felillahilhamd

للّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

duâsý -umum ümmet, umum namazýnda, günde beþ defa tekrar ettikleri bu duâ- bilmüþahede kabul olmuþtur ki; Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Âl-i Ýbrahim Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almýþ ki; umum mübarek silsilelerin baþýnda, umum aktar ve a'sarýn mecma'larýnda o nuranî zâtlar kumandanlýk ediyorlar. Ve öyle bir kesrettedirlerki; o kumandanlarýn mecmu'u, muazzam bir ordu teþkil ediyorlar. Eðer maddî þekle girse ve bir tesanüd ile bir fýrka vaziyetini alsalar, Ýslâmiyet dinini milliyet-i mukaddese hükmünde rabýta-i ittifak ve intibah yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karþý dayanamaz! Ýþte o pek kesretli o muktedir ordu, Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dýr ve Hazret-i Mehdi'nin en has ordusudur.

Evet bugün tarih-i âlemde hiçbir nesil, þecere ile ve senedlerle ve an'ane ile birbirine muttasýl ve en yüksek þeref ve âlî haseb ve asil neseb ile mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i Beyt'ten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün ehl-i hakikatýn fýrkalarý baþýnda onlar ve ehl-i kemalin namdar reisleri yine onlardýr. Þimdi de, kemmiyeten milyonlarý geçen bir nesl-i mübarektir. Mütenebbih ve kalbleri îmanlý ve muhabbet-i Nebevî ile dolu ve cihandeðer þeref-i intisabýyla serfirazdýrlar. Böyle bir cemaat-ý azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek ve uyandýracak hâdisat-ý azîme vücuda geliyor. Elbette o kuvvet-i azîmedeki bir hamiyet-i âliye feveran edecek ve Hazret-i Mehdi baþýna geçip, tarîk-ý hak ve hakikata sevkedecek. Böyle olmak ve böyle olmasýný; bu kýþtan sonra baharýn gelmesi gibi, âdetullahtan ve rahmet-i Ýlâhiyeden bekleriz ve beklemekte haklýyýz.

:)

Edited by AnatolianTiger

Share this post


Link to post
Share on other sites

(bismillah)

Na'ti Ali

O açıklayıcı imam, o tanrı velisi safa ehlinin vücut güneşidir.

Yerde, gökte, makânda, zamanda Hakla duran o imamın zati,

iç ve dış temizliğiyle Vasıflamak vaciptir. Çünkü küfürden,

ikiyüzlülükten kurtulmuştur, temizdir...

Onun konağı birlik âlemidir. Dünyevi ve beşeri sıfatlardan dışa-

rıdır. o, insanın hakikati ve canı gibiydi. Her şey fanidir, fakat

can yaşar, ölmez. Onun hareketi kendinden diri olan ezeli

varlıktandır. Beka çevresinde döner dolaşır, yaratıkları yarata-

nın zati gibi o bakidir. Hakkın yüksek sıfatlarını Ali'nin vasfıdır.

Hakkın sıfatları zaten ayrı değildir. O, Tanrının yapışmış ol-

muştur. Hani duyduğun lâhûtun o gizli hazinesi yokmu; işte

odur.

Çünkü o, haktan hakla görünmüştür. O hazinenin nakdi,

tükenmez ilimdi. İşte o ilimden maksût, yüce Ali'dir. Hakkın

hikmetini ondan başka kimse bilemez. Zira o hakimdir, her-

şeyin bilginidir.

İbtidasız evvel o idi, sonsuz ahirde odur. Peygamberlere

yardım eden o idi, velilerin gören gözü de hakikatten odur.

Yüzünün nurlu pırıltısı, kendi ziyasından bir güneş yarattı. O,

hak iledir; hak ondan görünür. Hakka ki, o hak ile ebedidir.

Âdem'in toprağı onun nurundan idi. O sebeple meleklerin tacı

oldu; Allah'ın isimlerini ondan belirledi. O temiz ve yüce

imamın ilmi sayesinde, Âdem herşeyi anladı. O nur tek olan

yaradanın nuru olduğu içindir ki, melekût onun huzurunda secde

ettiler. Evet, muhakkak ki, Âdem, o imamın nuru ile bütün ilahi

isimleri bildi...

Şit, kendinde Ali'nin nurunu gördü ve yüksek alemi öğrendi.

Nuh, kendinde yüksek menzile ulaştırıncaya kadar, istediğini hep

ondan buldu. Gene ondandır ki kurtuluşa eren Nuh, dehir de

gayret tufanını buldu da beladan kurtulmuş oldu. Halil Peygamber,

dostlukla onu andı da, ateş ona al lale oldu Nemrud'un ateşi, o

Allah'ın dostuna hep gül, nesrin, lale oldu. Gene o idi ki, keyfiyle

kendi koyununu İsmail'e kurban etti. Yûsuf, kuyuda onu andı da

o saltanat mülkünü süsleyen tahtı buldu. Yakup onun önünde

bir çok inledi de Yûsuf'un kokusunu alıp gözleri açıldı. İmran'ın

oğlu Mûsa, onun nurunu gördü de uzun geceler hayran kaldı.

Kırk gece kendinden geçti; kavuşma ve görüşme zevkine daldı.

Sonra dediki: Yarabbi! Bana bu lütuftan bir âlâmet ver

Hak ona iste sana Yed-i Beyza (Nurlu el)'i verdim;dedi.

Gene Ali'nin vergisidir ki, Meryem'e arkadas oldu da Isa

vücuda geldi...

O seriatte ilim sehrinin kapisidir. Hakikatte ise iki cihanin

beyidir. Iki cihanin sultani Muhammet, hakka yakinlik gece-

sinde, Allah'a kavusmanin harem yerinde onun sirrini gördü.

Ali'nin nutkunu, Ali'den dinledi. Ali ile birlesilen o yerde

Ali'den baskasi bulunmaz.

Allah yolunda gidenler isteyicidirler; Ali istenilendir. Söyle-

yenler söylerler, susarlar. O susmaz söyler. Ebedi ilim,

onun gögsünde parlayip görüldü. Vahyolunanlarin sirlarini,

o hakikat olarak bildi ve bildirdi. Ümmetine haykirdi:

-- Allah yolunda Ali, sizin kilavuzunnuzdur.

Allah'a içi dogru olanlar yüzlerini ona çevirmislerdir. Zira o

sahtir, dogru yolu gösterendir, efendidir...

O bütün peygamberlerin sirrinda idi. Cenabi Mustafa:

-- Benimle açikça berabber bulundu dedi.

Dinde evvel, ahir o idi. Allah ile içli disli idi...

Iste bunlari söyledim ki, bu yüksek mananin nüktesini ög-

rensin de yüksek velayete ersin. Sence apaçik bilinsinki,

hakkiyle yüce olan odur.

Ey efendi! Benimle bosuna kavga etme bu böyledir. Hakikat

budur ki, hepimiz zerreyiz, günes odur. Biz hepimiz damla-

yiz, deniz odur. (3)

Cihan var oldukça Ali var olur

Cihan var olurken de Ali vardi.

Cihanin temeli suret buluncaya kadar var olan Ali idi. Yer

resmedilinceye, zaman husule gelinceye kadar var olan Ali

'idi. Veli, vasiy olan Sah Ali, cömertligin, keremin, bagisin

Sultani Ali idi.

Ali'den ötürü melekler Ademe secde ettiler. Adem bir kible gibi

idi, secde olunan Ali idi., Adem de, Sit de, Eyyub da, Idris de,

Yusuf da, Yunus da, Hud da, Musa da, Isa da, Ilyas da, Salih

peygamber de, Davud da Ali idi.

Nefsin tamamindan ötürü cihan sofrasi üzerinde elini bulastir-

mayan kahraman aslan Ali idi. Kur'an'in yer yer, ayetlerinde

Tanri'nin ismetini vasf ile övdügü Kur'an sirlarinin kasifi Ali idi.

Kapisinin topragi kadir ve kiymette Arsin semasindan daha

ileri geçen, o durmadan hakka secde eden arif Ali idi. Islamin

yolunda is düzelmedikçe , durup dinlenmeyen o serefli, vekar-

li Sah Ali idi. Hayber kalesinin kapisini bir hamlede koparip

açan o kalalar fatihi Ali idi.

Afaka her bakisimda gördümki, yakin yüzünden her varlikta var

olan Ali idi. Bu küfür olmaz, küfrolan bu söz degildir. Cihan var

oldukça Ali var olur, cihan var olurken de Ali vardi.

Tebriz'in Sems-ül Hakki cihanin gizli ve açik sirlarindan her ne

gösterdinse hepside Ali idi.

Mevlana Rumi

Share this post


Link to post
Share on other sites

bismillah

selam kardesler,

Ben Iran, Meshetten katiliyorum, burda sizleri okumak beni mutlu etti...

Dede Gorgud kardes metin için Allah razi olsun, muhetesem... :rolleyes:

selam ve sevgiyle

Share this post


Link to post
Share on other sites

selam arkadaslar,

turkce yazdigima gore bende turkum :)

ben belcikadan katiliyorum, ailemin sayesinde turkcem cok iyi tabiki buradaki kullandigim yabanci dil de,

fakat ben bu forumda turkce konusmak istemiyorum cunku ingilizcemi duzeltmek icin ugrasiyorum :(

selametle.... :)

Edited by Hilal

Share this post


Link to post
Share on other sites

:o omg! i was actually thinking if there are ne turks on shiachat!!....i think turkish ppl are the sweetest ppl ever :wub: ...im a turk wannabe :blush: lol :P

ben turkce oleriendem....... :blush: is that rite?

i kno how to read turkish (not good at spelling tho! :squeez: ) and i understand very lil..but i kno my numbers 1-20!! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×