Jump to content
Sign in to follow this  
talib e ilm

نرمشِ قہرمانانہ

Recommended Posts

چشم بندی رسانه وچشم پوشی مردم 

 

ما عادت کرده ایم که در برابر مسائل گوناگون ومشکلات سکوت اختیار کنیم دولت و رسانه ها بر این مسائل چشم بندي  می کنند  و مردم ازاین مسائل چشم پوشی می کنند، رسانه هاي پاكستاني مسائل و مشکلات بزرگ را پس پرده می اندازند و  چیزهای کوچک را ما نندکوه در برابر مردم جلوه مي دهند.  ما دیدیم که چگونه مسئله خانم  ملاله  را  یک مسئله بین المللی درست کردند و دیگر مسائل اساسی رافراموش کردند. رسانه ها، دولت، سیاست بازان وسیاستدانان مسئله حرمت رسول الله 9رافراموش کردند  و بجای این به ملاله هرروز یک مدال نو می دهند ومسئله اش را زنده نگه داشتند.  هرهفته به اویک مدال می دهند وبعد در رسانه می آورند وتصاویرش راپخش می کنند و بعد در خبر هامی آید. رسانه ونظام شیطانی یک امر کاملا بیهوده را به یک موضوع جهانی تبديل کرده ومسئله بزرگ دنیا که همان گستاخی در شان رسول الله 9 و بی حرمتی به ایشان بوده را فراموش کرده است و هیچ کس به آن موضوع توجه ندارد زیرا رسانه هیچ اشاره به این موضوع ندارد و هیچ  سیاست مدار نام او را نمی برد به همین خاطرعوام  هم  ازاین مسئله چشم پوشی کرده است . 

  

 گفتگو ی رئیس  جمهور ایران  و آمریکه 

درچند روزاخیر موضوعی که اتفاق افتاده ومی شود آن را به عنوان عبرت تاریخ  مطرح کرد عبارت است از گفتگوی تلفنی بین ریاست جمهور ایران و آمریکه که پس از آن مردم شاهد چیزهای جدیدی شدند و شروع به حدث و  گمانهای شدندکه چه اتفاقی افتاده . اصل ماجرا این بود که آقای روحانی  (درمجلس علومي سازمان ملل) مانند هر سال که هر رئیس جمهور یا حکمران در آن  دعوت می شود دعوت شد که  برخی  از این سران گاهی می روند وگاهی  شرکت نمی کند. رئیس جمهور سابق آقای  احمدی نژاد به این اجلاس می رفتند و رؤسای جمهور قبل هم همین کار را می کردند. در دولت آقای روحانی این اولین (جلسه سازمان ملل)بود که ایشان برای سخنرانی به آنجا رفتند واز جهت  مسائل گوناگونی که  در خاورمیانه وجود دارد وتحریم های شدیدی که درایران جاری است این  سفر را همه بسیار پر اهمیت می دیدند، خصوصا بعد از انتخاب رئیس جمهور ایران  که  مردم  ايران آگاهی از طرزفکر رئیس جمهور و کا بینهای منتخب او و مشخص شدن اهداف شان به این  سمت توجه زیادی نشان دادند. چه مردم  کشور  ایران  وچه سایر ملل به این سفر بسیار ی توجه  داشتند  و گویا در تمام اجلاس سازمان همه به این موضوع مهم بسیاری توجه داشتند  ونگاه شان به  این سمت  بود که چه اتفاقی خواهد افتاد،  البته همه توقع داشتند که رئیس جمهور ایران وآمریکا باهم ملاقات خواهند کرد وحتی تا مرحله ملاقات هم رسید ند  اما به دلیل حالات سیاسی موجود از ملاقات صرف نظرکردند وگفتگوی تلفنی را ترجیح دادند. آنها در پشت تلفن گفتگوی مفصل کردند که این ماجرایک موضوع جدیدی  را در دنیا شکل داد. در رسانه،  محا فل خصوصی، گروه های سیاسی  ومذ  هبی ودینی   هرکدام  از زاویه خاص به این موضوع نگاه کردند که هر کدام نظر خاص خودشان را داشتندکه چه اتفاقی افتاد. 

  

نعمت نظام ولایت در عصر حاضر 

به لطف وکرم خداوند پس  گذشت قرن ها در اين عصر نظام ولایت برپا شد و چه بسیار خون شهداء در این راه ریخته شد و تعداد زیادی از جوانان در اين راه از اعضاء جسمانی خودشان محروم و مجروح شدند واکنون زندگی بسیاری سخت را بسرمی برند یک نفر بازوانش را از دست داد، یک شخص پایش را و دیگري قطع  نخاع شد وهزاران افراد هستند که برای دفاع از یک نظام قربانیهای زيادي دادند، هزاران خانواده عزادار  شدند، بچه ها یتیم شدند  زنان بی سرپرست  و اين غير از آن ایثاروقربانی ها است که رهبران ما برای انقلاب و این نظام عرضه کردند، شخصیتهای مشهوری شهید شدند، زندان رفتند، و شکنجه دیدند و تمام اینها اموریست که انقلاب رابرپا کرد  و این نظام ولایت بوجود آمد. 

نظامی که میراث آئمه هدی است وحسرت آنها  این بود که بجای حکومت طاغوت نظام ولایت بر پا شود ود ل امام آسوده گردد  وآن روزي كه در آن نظام الهی برپا شود براي امام7روز عید باشد.  از همان آغاز این نظام تحت فشار های درونی وبرونی بود. افرادی با طرز فکر های مختلف وجود داشتند، برخی شاه پرست    برخی  کمونیست، برخی  قوم پرست  وحتی از لحاظ مذهبی افرادی  بودند   که تفکر مذهبی  نداشتند  وصاحب افکار متحجرانه بودند که حتیٰ اين  شامل علماء نیز می شد.  برخی خواص نیز بودند که مقدار شان کم  نبود وشخصیت بزرگی بودند  که عمل انقلابی وانقلا ب اسلامی  را قبول نداشتند  و تا امروز هم انقلاب  را قبول نکردند برخی از این افراد فقط ساکت ماندند  اما برخی  دیگر در مخالفت خود بسیار فعال بودند.  

محاذهای درونی وبیرونی بر علیه انقلاب 

اولین شخصیتی که بر علیه انقلاب بصورت یک حزب وگروه اقدام به فعالیت کرد یک  آیت الله بود، آیت الله العظمیٰ مرجع تقلید سید کاظم شریعت  مداری که شخصیت بزرگی بود اين اولین شخصیتی بود که علیه انقلاب  بپاخاست و با مخالفان بیرونی و اندرونی انقلاب سازش کرد و منصو به نحس درست کرد که خداوند او را در کار خود ناکام کرد که دراین طرح ریزی قرار بود خانه امام خمینی  و رئیس  جمهور  ومدرسه فضیه و هرجای که نيروهاي انقلابی مستقر بودند آنجا  را  بمباران و نابود کنند   ولي این نقشه  در وقت مناسب   فاش شد  وتمامی عناصر آن  به مرگ محکوم شدند  بجز آیت الله  شريعت مداری  که امام ;ایشان را بخشید ولی پس از آن همیشه در خانه ماندند اورابطه آنها  را با مردم قطع کردند  ودر همين چند سال پیش فوت کردند  این اولین حرکتی بود که در قالب بزرگی شروع به حرکت شد  سپس جنگ خارجی  شروع شد  عرب ها با  همکاری مغرب صدام را پشتیبانی   کردند   و یک جنگ بسیار  خون خوار شروع شد که در آن هزاران افراد بدرجه شهادت رسیدند و سرزمین را ویران کردند. 

وپس از آن پی در پی  فشارها اضافه شد ودنیا انقلاب اسلامی را قبول نکرد. انقلاب مانند خاری در چشمان آنان   آنها را اذیت می کرد وتا این زمان نیز اذیت می شوند   وتاامروز روزی رابه شب نرساندند  مگر اینکه نقشه ای شیطانی  بر علیه انقلاب نکشیده باشند. 

سرخروشدن انقلاب از تمام بحرانها 

دست   کم  ۳۰ بحران در مقابل  انقلاب ايجاد كردند که هر کدام  به تنهایی برای نابودي یک نظام کافی بود  ولی این انقلاب تحت اراده  خداوند از تمام آن بحرانها سرخرو بیرون آٓمد و تا اکنون الحمد لله پابر جاست.بحرانها به همین نحو جاری ست چرا که هنوز شیطان وجود دارد ودشمن موجود است وتا وقتی که دشمن موجود باشد  دشمني نیز جریان دارد 

  

  

دشمنی عمیق طاغوت بر علیه امامت : 

یک پیروکار مکتب امامت انقلاب رابرپاکرد  امروز یکی از شاگردان  وی  رهبری امت رابه عهد ه گرفته و امروز تمام دنیا علیه اور  بپا خاستند، عرب و عجم وغرب و شرق متحد شدند و تمام توانایی های خود را برای سرنگونی این نظام مصرف می کنند.  وقتی که  امام معصوم خود حضور  داشتند میزان عناد و کیفیت دشمنی آنان به وضوح روشن بوده و آلان مشکل نسیت بفهمیم كه در مقابل حکومت امام جواد 7 طاغوتیان چه نقشه های ریختند واز چه عناصری استفاده کردند واین ظلم رابپا داشتند. وقتی  با شاگرد یک مکتب این چنین رفتار مي کنند  پس با امام وپیشواي آن مکتب چه خواهند کرد وچه کارهای راکردند، از هیچ چیزی صرف  نکردند، وقتی نوبت به قتل رسید ومی دیدند که جز قتل چاره ای دیگر ی وجود ندارد بی پرواه او رابه قتل می رساندند، اگرمي خواستند اسیرش کنند یا به زندان  باندازند، تشنه و گرسنه نگهدارند   از هیچ گستاخی دریغ نمی کردند وعهد امامت با تمام آن تلخیها گذشت  ومبار زه کرد. 

 موانع موجود بر سر راه  انقلاب واستقامت در مقابل  آن 

سی وپنج سال از انقلاب اسلامی می گذرد  وفشارها بر علیه آن روز به روز   افزایش می یابد البته برای مقابله با  این فشارها روز به روز قوت انقلابیون هم بیشتر شده وامروز این قوت به مقام بلند ی دست یافته.  در آوایل انقلاب فشارها تا سطح خاص بود وتوان تحمل این فشار ها نیز درحد خاصی بود، اما امروز فشارها نیز افزایش  یافته و شکل جهانی بخود گرفته و به موازات آن قوت و طاقت  تحمل  فشارها نیز افزایش  یافته. و نیروی آٓنان اضافه شده این دو امر همیشه باهم جلو رفته. واما ما باید قدم به قدم  با آنها  پیش رویم وآنها را بفهمیم تا بدانیم داستان ولایت آسان نیست و نظام ولایت از چه راههای گذرکرده تا قائم شود وپس از قيام چه مشکلاتی برسر راه آنان آمد و آنها چه گونه استقامت کردند، اهل ولایت چه گونه باید  باشند و صاحب چه صفاتی باید  باشند وتاچه درجه ای صبر داشته باشند؟ دانستن این امور برای آن اشخاص ضروریست که می خواهند نظام ولایت را بپا دارند.

آزمایش هرگونه حربه بر علیه انقلاب 

علیه انقلاب هر گونه حربه واسلحه استفاده شد.  جنگ ، سازش،  سرکشی، قتل  و غارت ، ترور  و هر حربه ای که استعمال کردند  ناکام ماندند. انقلاب  مخملی شروع کردند، شورش بپاکردند و هر کاری که از دست  شان بر آمد کردند  و در آخر به عنوان آخرین حربه تحریم اقتصادی را وسیله قرار دادند  آن هم از دو پهلو  هم از داخل هم از خارج. 

آل سعود غلام وفادار استعمار 

امروز حکمرانان عرب پیشاپیش  علیه انقلاب در حال حرکت اند و از بین حکمرانان عرب آل سعود بعنوان آخرین کسی است که مسئولیتی بر علیه  انقلاب به او واگذار شده است. به آل سعود حکومت   دادند، مرکز مسلمانان یعنی  مکه ومدینه را به آنان وا گذار کردند و بر مقدس ترین سرزمین مسلط کردند، انگلیس بعد از جنگ عظیم این سلسله ای منحوس را  به وجود آورد و به وسیله آن می خواست کارهای بزرگی  را انجام دهد و داد و از آنان بسیار استفاده کر د  اتفاقا آل سعود نیز سلسله بسیار وفادار نسبت  به انگلیس است ودر هیچ مسئله ای کم نگذاشتند  بلکه بیشتراز آن چه به عهده ای آنان گذاشته شده بود انجام دادند و برای استعمار  و استکبار بهترین عامل شدند و آنهاهم هرگز از سرمايه گذاري براي آنها پشیمان نشده اند چراکه آل سعود حق رابطور  کامل ادا کردند. اگر انگلیس  دستور داد که خون ده نفر ریخته شود آل سعود خون ده هزار نفر را ریخت واگر دستور دادند که یک سر زمین را ویران کنید آنها هزار سرزمین را ویران کردند  واگر دستور دادند یک روستا را به آتش بکشید آنها تمام عالم اسلام  را به آتش کشید ند. آنها گفتند در یک شهر تفرقه بیفکنید واینها در تمام دنیا تفرقه انداختند  این کار ها را آل سعود با وفاداری و تعهد کامل انجام داد،  همان طور که حضرت علی  در باره ای یارا ن معاویه فرمود که چه قدر  وفادار هستند نسبت به باطل،و چه قدر در کار خود ماهر هستند  و فرما نبردار و پیروکار رهبر باطل خود،  هیچ دستوری را به زمین نمی اندازند. 

امروز هم این سلسله با عزائم خطرناك تر وجود دارد وتمام دنیا را به آتش کشیده است و امروز پرچم مخالفت  با انقلاب به دست آل سعود داده شده. آنان از لحاظ عقیدتی  از مدتی بسیار قبل شروع به جنگ کردندو از لحاظ سیاسی نیز حمله را شروع کردند و از لحاظ اجتماعی نیز در حد جهانی نقشه های   دشمنی ریختند و  به عنوان آلتی  در دستان دشمنان  دین قرار گرفتند و آنان را کامیا ب کردند  و در هیچ امری  كوتاهي نكردند وحق را بطور کامل ادا کردند. گاهی آدم به این وفاداری رشک می كند که با این که می توانند  بهانه جوی کنند  و یاانگلیس را فریب دهند همان گونه که در همه جا این فريب ها وجود دارد مانند خود انگلیسیها که مردم به آنها فریب دادند مانند آمر یکا که مردم پاکستان به آنها فریب دادند آمریکایی ها هرگز از پاکستانی ها راضی نیستند زیرا آنها از آمریکایی ها باج می گیرند و از آنها وسایل می گیرند و به آنها فریب هم می دهند وآخر کار آمریکایی ها می گویند که آنها آن گونه که ما خواستیم کار را انجام ندادند ولی  از  عرب ها مخصوصا آل سعود تاکنون چنین شکایت نکرده اند بلکه شکوه  آنها این است که مامی گویم کم انجام دهید آنها زیاد انجام می دهند و زیاده روی می کنند. 

دستور العمل فشار شدید بر انقلاب 

از مد ت ها  بخصوصا پنج سال اخیر که درحال گذراست این حربه استفاده شد که بر انقلاب فشار ها را افزایش دهند تا حدي که قابل تحمل نباشد. اينجا سوال پیش می آید که منظور آنها كيست؟ تنها رهبر نتواند تحمل کند یا سپاه یا دولت  یا عوام ؟ این فشار همه جانبه است، فشاری  که هم رهبر   را هم   دولت  را  وهم سپاه و عوام را  در بر گیرد  البته روي مردم بیشتر فشار بود. تحریم اقتصادی عوام را بیش تر از همه تحت مضیقه قرار می دهد که البته  اثرات خود را نیز نشان داده. 

اتفاق نظر برادامه یافتن تحریمات بر ایرا ن 

اوباما پس گفتگوی تلفنی با آقای روحانی  به  ملاقات نخست وزیر اسرائیل نیتن یاهو رفت  وقتی  این دو شیطان باهم نشستنند و در رسانه گفتگوی آشکار کردند که البته  گفتگوی بسیار نا متعارف وغیر  معمولی  کردند. این گونه گفتگو  را هیچ سیاست مداری در رسانه انجام نمي دهد و جمله مشترک  هر دو این بود که تا کنون هر چه حاصل شده اثر و نتیجه این تحریمات بوده و به خاطر  موفقیت این تحریمات جشن بپاکردند  و  هر دو خوشحال شدند وشراب نوشیدند به این مناسبت که تحریمات موفق بوده وایران بعنوان کشوری که  هر گزحاضر به  تسلیم نبود به تسلیم شدن نزدیک می شود و سپس عهد بستند که این تحریمات را ادامه دهند  وبرشدت آن بیافزایند.  این گفتگوی بود که آنها در سانه  انجام دادند که عموما چنین گفتگوی همیشه  بطور مخفی انجام می شود. 

توطئه  شدید خناس در برابر مشکلات 

آقای روحانی به  آنجا رفت. ایشان در انتخابا ت نیز کلیدی نشان داد بعنوان  این که  این کلید  حل مسائل است یعنی  اوضاع اقتصادی خراب شده است و در حال خراب شدن  است، وظاهرا تحریمات به گونه اي است  که حتیٰ   نخ وسوزن وارد وخارج نمی شود و مطلقا  تجارت از ایران تمام می شود.  در آمد بزرگ  ایران  از طریق نفت است که کسی  آن را نمی خرد ومیزان در آمد به این گونه روبه کا هش می رود، این تحریمات درون  کشور موجب گرانی  شد ومقدار لوازم کم شد  و مردم  نیز د چار  نگرانی  شدند  و این اوضاع نا بسامان به کمک  عوامل  درونی وخارجی  بزرگ و بزرگتر شد.  درون کشورگروهای  بودند که کا رشان بزرگ  جلوه  دادن  مشکلات  اقتصادی بود یعنی مشکل اقتصادی را  بعنوان یک مشکل اعصاب دروني تبدیل کردند که این نیز یک حربه شيطاني بود شیطان و هنرشان اين بود که مسئله  کوچک را جلوی مردم بزرگ جلوه  نموده وبه  یک مشکل روانی تبد یل کند و روز وشب متذکر این  شوند که  چه اتفاقی افتاده و بارها  این را  تکرار  می کنند  بطوری که انسان گر فتار این مسئله  شود که این حرکت  هم می تواند بصورت انفرادی باشد  ودر یک  فضای بسته انجام  شود ویا  به صورت جهانی شروع به عمل کند. در ایران  نیز گروه های بودند که چنین وظیفه را به عهده  داشتند که  برای حاصل کردن اقتدار یا دیگرمفادات از این تحریمات سوء استفاده كنند و بواسطه ای این تحریمات می توانند به نفع خود عمل کنند  لهذا آمدند گفتند که گرانی را تمام خواهیم کرد تحریمات و فشار ها را از بین خواهیم برد تا مرد م در رفاه وشادي زندگی کنند. 

نرمش قهرمانانه در ديپلماسي سفارت  برای این کار  لازم بود که  با آمریکا که منشا اصلی این فشار ها است  بنشیند و او را راضی کنند و رضایت فقط در صورتی انجام می شود که شرایط او قبول شود و تسلیم   گفته شود. رهبر معطم چند روز پیش در سخنرانی خود این اصطلاح را استفاده  کردند که عنوان کتاب نیز است. در دوران ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب کتابی در مورد صلح  امام حسن  علیه السلام ترجمه کردند و عنوان آنرا گذاشتند  نرمش  قهر مانانه    ۔   قهرمان  به یک تاکتیک شجاعانه و دلیرانه گفته می شود مانند کشتی که یک پهلوان از قصد بعنوان تاکتیک جلوی پهلوان دیگر خم می شود تا او نزدیک می بيايد و آن پهلوان  او را بگیرد و به زمین بیاندازد. به این کار نرمش گفته می شود. به این گونه تاکتیک خم شدن موقت این معنا را می رساند  که شما تسیلم شدید  ولی در واقع تسلیم نیستید . امور سفارتی که ایرانیان شروع به انجام آن کردند رهبر معظم به آن همین عنوان را دادند که در سیاست نرمش قهر مانانه می توان  نشان داد و در آن هیچ مشکل نسیت یعنی تسلیم نباید شد بلکه نرمش قهر مانانه باشد که  اگر نیاز به خم شدن باشد این خم شدن  قهرمان گونه باشد نه ذلت آمیز یعنی با عنوان تاکتیک دلیرانه وشجاعانه استفاده شود. 

  

  

فضله خور پاکستانی میدیا کی لاعلمی 

این بعنوان یک را هنمایی بود که پس از آن در رسانه جهانی دراین باره بسیار صحبت شد ولی رسانه پاکستان در حال وهوای دیگری  است مثلا به تجاوز به بچه های نابالغ موضوع قرار دادند ۔وبیشتر به  این موضوع در اجتماع می پردازند رسانه ای پاکستان همراه بارسانه جهان نیست ودر شیطنت دیگری هستند این ها بعضی  اوقات قصد دیگری دارند واگر چیزی می گیرند آن هم بعنوان فضله وچیزهای بسیار بیهوده از رسانه های خارجی می گیرند  وخود اینها هیچ تجزیه وتحلیلی ندارند ولی رسانه جهانی به این موضوع بسیار  پرداخته  وتجزیه وتحلیل  گونا گونی می کنند که رهبر معظم اعلان کردند که در سیاست  نرمش قهرمانانه انجام شود۔ 

حمايت رهبر از ديپلماسي مناسب 

درسخنرانی گذشته رهبر معظم فرمودند که دولت سیاستی را که شروع کرده   آن   را تائید می کنیم ولی بر خی اقدامات مورد تائید ما نیست یعنی این گفتگوی تلفی که انجام شد را تائید نمی کنیم  وکار غلطی انجام دادند ولی برای  نظم بخشیدن به او ضاع کشور سیاست سازش کارانه ای که اختیار کردند درست بود وما آن را تائید می کنیم.  

کتابی که رهبر معظم درباره صلح امام حسن 7ترجمه کردند نامش را نرمش قهرمانانه   گذاشتند و امروز نیز همان اتفاقات در حال روی دادن است واينجا هم همان اصطلاح را استفاده کردند. 

تحمل رهبریت در مقابل فشارهای شدید 

درست زمانیکه انقلاب به پا خاست به همراهش فشار ها نیز شروع شد چه فشار سیاسی، چه جنگی، چه اقتصادی، چه نا امنی، همه گونه فشارشروع شد اما همراه بااین کسانی بودند که این فشارها وسختی ها را تحمل می کردند  ومرکز تحمل این  فشارها رهبر معظّم پس از امام راحل (رحمة الله )هستند رهبر معظم نقش بسیار والاومثبتی دراین میدان نشان دادند که باعث  شد  این فشار به عوام منتقل نشود وخود  هرگونه  فشار را تحمل کردند و انقلاب را به خط اصول و نظام ولایت  جاری ساختتند درا وضاع کنونی نظر رهبر معظم بسیار واضح وآشکاراست، بلکه بر خی  ر سان های جهانی ماند bbc  یا cnn می گویند که درباره آمریکا امام خمینی  هم به اندازه رهبر معظم الفاظ شدیدی نداشت زیرا امام گفتند ( آمریکا آدم شود ما با او مشکلی نداریم ا ما رهبر معظم گفتد این آدم شدنی  نسیت  حتی در سخنرانی  گذشته خود اشاره کردند که آمریکا عهد شکن است و قابل اعتماد نسیت ومانسبت به او بدگمان هستیم و مطمئن هستند که این آدم شدنی نیست ۔ 

جنگ داخل جنگ 

ما جرای اصلی این است که دراینجا جنگ داخل جنگ اتفاق می افتد. یک فشار این است که آمریکه  به همراه یاران عرب وغربی خویش فضای تحریم را ایجاد کرد وهمچنان به شدت درآن می افزایند و اگرگفته می شود که فشاری غیر قابل تحمل است هیچ گونه مبالغه ای نیست اما از طرف دیگر نیز صلاحیت وتوانایی تحمل این فشار ها هم موجود است که به مقدار نا قابل باور این قدرت وتوانایی وجود دارد ۔ واینگونه نیست که فشار ها به حد آخر رسیده  وکسی نمی تواند آن را تحمل کند۔ 

دشمنا ن درونی وبیرونی انقلاب 

درون کشور یک گروهی وجود دارد که افراد با تقوا درآن وجود داردند و کار اصلی آنان این است که صبر وحوصله مردم را از بین ببرند یعنی از بیرون فشار ها را زیاد می کنند  واز درون صبر عوام رانابود  می کنند مثلا فر ض کنید که اگر  منطقه ای محاصره شود  مانند شیعه که در پاکستان  محاصره  است و ازطرف دشمن بیرون تحت فشار است حال طبقه ای از درون   پیدا شوند و تحمل  و صبر آن ها را متزلزل کند و به آن ها بگویند که شما دیگر نجات نمی یابید و می میرید، در این  صورت این قوم قبل از حمله دشمن  می  ترسد و می  لرزر د و در همین حال هم خواهد مرد. 

درون ایران هم گروهی وجود دارد که صبروحوصله مردم را  متزلزل می کند که این تحریم ها شما را نابود خواهد کرد و همه چیز از بین خواهد رفت و عوام از گرسنگی خواهند مرد و فقر گسترش می یابد  وفلان اتفاق خواهد افتاد وهمه چیز رابزرگ کرده و به عوام تحویل می دهند در حالیکه اصلا چین  نیست  وواقعیت اصلا به این صورت نیست  ونظام قدرت  تحمل تمام اینها رادار د. 

دولت  احمد ی نژاد و برخی اشتبا هات 

این اتفاقات بیشتر در پنج سال گذشته  اتفاق افتاد وشدت پیدا کرد۔ پنج سال گذشته دولت احمدی نژاد بود و وی شخص مورد تایید رهبر معظم  بوده، مخصوصا  در مورد سیاست خارجی. گرچه در اواخر دوران  خود برخی   اقداماتی داشت که باعث نارا ضی  رهبر شد  ولی عموما سیاستهای که ارائه داد همه مورد قبول رهبر بود، مثلا مذاکرات اتمی که دیپلمات آن صد در صد مورد تایید رهبر بود چراکه هدف اصلی آمریکه  و غرب هم همین انرژ ی اتمی بوده ومی خواستند  آن را متوقف کنند وبه همین خاطر تمام فشار ها و تحریم ها را  انجام  دادند. 

توطئه شدید درایران 

درون ایران این نظر را تحمیل کرد ند که کشور دچار  بحران شده وهم اکنون شکار مشکلات بسیاری است و ضروریات زندگی درحال نا پدید شدن هست، و ارزش مالی کا هش یا فته وبازار خالی شده مثلا مواد خورا کی منازل در حال تمام شدن است. این تنها یک توطئه وطرح ریزی بیش نیست   واصلا حقیقت  ندارد وهمه چیز فراوان است اکنون در این  زمان  هم همه  چیز یا فت می شود ودر این  شکی  نیست  که گرانی است اما گرانی به گونه ای است  که قابل تحمل است. 

وتوانایی وصلاحیت تحمل این فشارها هم درایران موجود است واگر امروزهم دولت   مصمم شود که مازير هیچ زورگوئي نمی رویم دشمن ایران  را تا صد سال هم مجبور به تسلیم نمی تواند بکند و  این  یک واقعیت  وحقیقت  محض است که در درون کشور  موجود است و کسانیکه از خارج هستند نیز به این امر واقفند  دشمن نیز این را می داند ولی وقتی   فضا این گو نه طرح ریزی می شود که  فشار باشد وگرانی و این را به یک مشکل روانی برای عوام  تبدیل کند و جنگ  روانی شروع کنند  ما ننند اینکه  به عوام تلقین  شود که دیگر قابل تحمل  نیست ودیگر فشار شده وازحد گذشته وباعث  فقرشده وهمه  دارند   از گرسنگی جان   می  دهند  در صورتیکه هرگز اينطور نيست ولي تبليغات وتوطئه بر مردم اثر مي گذارد. 

اثر توطئه درجنگ روانی : 

در زماني كه شيعيان به اعتصاب نشسته بودند،در دوران اعتصاب به جمعيتي كه در آن نشسته بودند از بيرون پيامكي آمد كه پليس روي آنان گاز اشك آور انداختند و با چوب وچماق بر آنان حمله كرده و مرئم در حال اعتصاب نگران شدند. وشروع كردن به پخش كردن اين خبر كه پليس گاز اشك آور دارد مي اندازد وقتي از آنها پرسيده مي شد كه چرا نگران هستيد اين مسائل را بيان مي كردند و از كساني كه در آنجا حضور داشتند وقتي پرسيدند كه آيا اين اتفاقات در آنجا رخ داده؟ آنها پاسخ دادند خبر چنين جدي نيست اما با اين وجود همه نگران بودند. توطئه و تبليغات اينقدر اثر مي گذارد در مردم حتي وقتي با چشمانشان مي بينند كه هيچ گاز اشك آور حمله اي نيست اما به خاطر يك پيامك داردندخود را نابود مي كنند و جنگ رواني شروع كردند. 

اقدام ايراني بر عليه توطئه: 

از لحاظ عملي اين حالت در ايران نيز جريان دارد. همه چيز فراوان است،نفت فراوان است،بنزين نيز فراوان است. بازار ها پر است و كار خانه در حال توليد هستند و به چندي احتياج ندارند واگر صد سال نيز تحريم جريان يابد تا ايران جاري و قائم خواهد بود. ولي با يك پيامك بازار خالي شده، وبراي خوردن ديگر چيزي وجود ندارد، نگران شدند.پس روشن شد كه چنين توطئه و تبليغات چقدر با سرعت بر مردم اثر مي گذارد. 

بيشتر از مشكلات،احساس مشكل كردن: 

بيشتر از مشكل اصلي،احساس مشكل را در ميان مردم بزرگ كردند. در حاليكه مشكل اصلي به اندازه احساس آن بزرگ نبوده. و هر گاه احساس مشكل زياد باشد خود مشكل هم بزرگ مي شود و اگر احساس مشكل كم باشد مشكلات نيز كم مي شود.مانند كسي بيماري سختي دارد ولي به خود احساس بيماري راه نمي دهد ولذا بسيار فعّال است اما كسي كه بيماري كمي و جزئي دارد ولي احساس بيماريش را بزرگ مي كند يا اينكه بيماري ناچيزي دارد ولي به خاطر آن بي حال مي شود و بر تخت بيماري مي افتد وسرانجام مي ميرد. 

مشكلات مصنوعي و راحلهاي مصنوعي: 

احساس مشكل در داخل ايران بسيار بزرگ تلقين شد و در اين حالت انتخابات هم صورت گرفت كه در انتخابات هم اين احساس افزايش يافت و پس از شدت دادن به اين؟؟؟؟؟ كليد نجات  از بحران را نشان دادند. سؤال پيش مي آيد كه اگر كليد پيش شماست پس قفل اين مشكل را چه كسي زده است؟ و اين آن كار اصلي است كه يران اتفاق افتاده و حقيقتي است كه كسي بازگوي آن نيست و كسي بايد باشد تا به مردم بگويد و نشان دهد كه مشكل اصلي از چيست و كجاست و دانش مردم از همه چيز بيشتر ضرورت دارد. وآن نكته اين است كه مشكلات به شكل مصنوعي بزرگ و بزرگتر شدند و تمام قدرت هاي غربي، اروپايي وآمريكا و عرب و حتي اركاني از داخل خود ايران كه اقتدار پرست ومفاد پرست بودند و جزو كساني بودند كه كينه انقلاب و رهبر در دل داشتند همه دست به دست هم دادند تا مشكل را بزرگ كنند و كردند وسؤال اينجاست كه به گفته آنان كليد نجات دست آنان است اما اين مشكل را چه كسي درست كرد؟ 

فضا سازي بر عليه رهبر معظم انقلاب: 

آنها به مردم فهماندند كه ما مي خواهيم مشكل شما را حل كنيم اينها مي خواهند مشكل عوام را حل كنند ولي مانعي وجود دارد كه نمي گذارد مشكل حل شود و اين فكر به آنها تلقين شد كه مشكلات موجود درون كشور معاذ الله به علت جايگاه مقام معظم رهبري است زيرا رهبر هيچ گونه انعطاف پذيري ندارد و نظريات سخت گيرانه دارد و حاضر به مذاكره نيست و نه تسليم مي شود و نه حاضر به صحبت كردن است. تمام سياست خارجي ايران مورد تاييد رهبر است و هر گونه اعتراض به احمدي نژاد يا به دولت در مورد سياست خارجي در حقيقت اعتراض به رهبريت است زيرا تمامي اي موارد مورد تاييد رهبر بوده و نتيجه سياست او است حتي در گفتگو هاي انتخاباتي هم هيچ كس آمريكا را متهم نكرد و گفتند هر چه اشتباه است به خاطر دولت و رئيس جمهور است. مجموعاً7 نامزد انتخابات بودند كه حداد عادل عقب كشيد که از میان آنها شش نامزد یک طرف بودند و عقیده شان این بود که تمام مشکلات موجود نه تکثیر امریکه است نه روپا نه دولت مندانه عرب بلکه مقصر اصلی کابینه دولت هستند که مذاکره کردند را بلد نسیتند و نمی تواند حرف بزدند بلکه یکی از آنان گفت ولایتی نیز این حرف را تائید کرد ۔ حرف آنها این بود که مشکل در پارس در حال حل شدن بود که دیپلومات فرستاده ناگهان جهت مذاکره را عوص کرد چرا که در یک تماس تلفنی از تهران به او گفته شد که این حرف را نباید قبول کنی۔ در نتیجه مشکلی که درحال حلل شدند بود بی نتیجه ماند اینها این حرف را در تلویزیون واضح گفتند -با این حرفها آنها این فضا را ایجاد کردند که هر مشکلی که در بین مردم وجود دارد و باعث افزایش تحریمها شده همه بخاطر رهبر معظم است ۔ این تفکر را این گوره دادند۔ و با گروهای بیرونی هم دست شده و گفتند، فشارها را افزایش دهید۔ و ما میدان را درون کشور هموار می کنیم و سپس یک نجات دهنده را معرفی خواهیم کرد۔ برای بیرون آرودن از این حالت شخص می آید و می گوید که کلید نجات دست ماست۔ اما از او سوال می شود که اگر کلید نجات دست شماست این قفل و گره را چه کسی انداخته و مشکلات به خاطر چیست؟ 

بصیرت رهبر معظم برابر مشکلات دو راهی 

در اینجا آنها را رهبر را برسر یک دو راهی عجیب قرار دادند که این دو راهی برای رهبر بسیار دشوار بود۔ یکی اینکه همانطور بر نظر خود قائم بمانند که هیچ مذاکره ای انجام نمی شود زیرا امریکه آدم شدنی نیست و ما این جنگ را ادامه خواهیم داد۔ ولی نتجه آن این است که مردم می بینند وقتی مشکل درحال حل شدن است سخت گیری های رهبر نمی گزارد در اینجا رهبر تصمیم بسیار با بصیرت عالی شان گرفتند و با عمل کرده خود ثابت کردند که انقلاب را در تمام بحرانها حفظ کرده و به تنهایی در مقابل دنیا از انقلاب حفاظت کرده و ثابت کرد خداوند به او بصیرت بسیار بالایی عطا کرده و همچنین دلیری و شجات و بصیرت و حکمیت به او عنایت کرده۔ و امروز رهبر گفتند که باشد اگر شما کلید آوردید پس بیاید مشکل را حل کنید و ما مانع نمی شویم آنها فکر می کردند که ما کلید را می آوریم ولی از کار ما ممانعت خواهد شد زیرا نظریات ایشان سخت گیرانه است و ما می گویم که می خواهم مذاکره انجام دهیم اما او خواهد گفت که نه مذاکره نباید کرد! و از طرف دیگر امریکه نیز خواهد گفت که ما با مذاکرات در صدد حل مشکلات هستیم ولی رهبر خودشان مذاکره نمی کنند و عوام این تفکر را بکنند که مسؤول مشکلات ما همان یک شخصیت است و اوست که نمی گذارد مشکلات ما حل شود و اصلاً هیچ نرمی از خودشان نشان نمی دهند ملکی مفادات۔۔۔۔ 

ناکام ماندن منصوبه دشمنانان ایران 

رهبر گفت باشد بیاید مشکلات را حل کنید- از طرف من اجازه دارید، از طریقه  ای دیپلماتها مشکل را حل کنید اما به همراه آنان گفتند که امریکه قابل اعتماد نیست و امریکه عهد شکن است، دین ندارد و صداقت نمی شناسد ۔ یعنی حالان روشن می شود  که آنهایی که مردم را فریب می دادند و می گفتند که مشکلات بخاطر امریکه نیست بلکه بخاطر رهبر است، بیایند و حرفه های یشان را بزنند و سپس به این مشکل در طی یک هفته این منصوبه رسوا شد –رئیس جمهور ایران با اوباما گفتگوی تلفنی کرد و بیسار خوشحال شدند و فکر کردند که دیگر همه مشکلات حل شده و نظر هر دو این بود که گروه درست کنند و مذاکره و صحبت کنند- و فردای آن روز اوباما با رئیس جمهور اسرائیل  نشتی دارد و همان روز او اعلان کرد که طرح حمله نظامی بر ایران هنوز بر روی میز ما موجود است و حذف نشده و ما در هر وقتی می توانیم حمله کنیم، و حالات همین وزیر خارجه ایران که نام سفارت کاری خود را تبسم گذشته هم اکنون تبسمی تظاهر آمیز دارد بدون دلیل لبخند می زند و می گوید من بیسار نا امید شدم از عمل کر اوباما و واقعاً قابل اعتماد نیست۔ 

توطئه علیه رهبری 

این توطئه در واقع علیه رهبری بوده، هم در داخل و هم در خارج۔ رهبر معظم هم فرمودند که باشد شما بفرمایید ۔ بقول ما شما هم کلید تان را امتحان کنید، شما هم می فهمید که چه خبر است و همین طور هم شد۔ اما رهبری این را هم فرمودند که من تا وقتی می بینم که شما از خط قرمز عبور نکنید، امّاگر از آن عبور کردید دیگر رهبری اختیار خودش را نشان خواهد داد۔ 

          اینها قبلا هم همین کارها را کردند، فتنه ها درست کردند و غوغا بپا کردند ، به آنها تذکر دادند. امّا وقتی اینها به خط قرمز نزدیک شدند رهبری به امت یه اشاره ای کردند ، امت وسط میدان آمد و کارها را یکسره کرد۔ رهبری این قدرت را دارد۔ 

این شرائط داخل ایران بود اما الآن برعکس شده ، آمریکا هم لهجه اش عوض شده، الآن می گوید که ما حمله می کنیم۔ 

فریب آمریکا با دشمنان داخلی 

گروه داخل ایران فکر می کرد که ما با همکاری آمریکا تحریمها را اعمال می کنیم، توطئه می کنیم، احساس مشکلات را از خودِ مشکلات بیشتر می کنیم ۔ وقتی احساس مشکلات از خودِ مشکلات بیشتر شد مردم دچار فشار می شوند و ما دوباره با آمریکا سر یک میز می نشینیم که بله ایران مالِ ما و آمریکا مال شما۔ 

          اینها فریب خوردند، همان اتفاق افتاد که با ابوموسی اشعری افتاده بود۔ هر دو مذاکرات کردند، ابوموسی اشعری نمایندهٔ لشکر کوفه شد و عمروالعاص نمایندهٔ لشکر شام۔ او یک آدم زرنگی بود و ابوموسی آدم ساده۔ اینها گفتند که ما مسئله را از ریشه حلش می کنیم۔ چطور؟ از ریشه اینطوری حل کنیم که هم علی را برکنار کنیم و هم معاویه را و نفر سوم را به قدرت می آوریم۔او خوشش آمد۔ گفتند که اینطوری امت مشکلش حل می شود۔ عمرو عاص پیش ایشان آمد و گفت که شما بزرگوار و باتقوا هستید اول شما بفرمایید۔ او به منبر رفت، انگشترش را از انگشت درآورد و گفت که همین طوری که من این انگشتر را از انگشت خودم بیرون آورد علی را هم از خلافت بیرون می کنم۔ این را گفت و پایین آمد۔ عمروعاص که از قبل انگشترش را درآورده بود، به منبر رفت و گفت که شما حرف نمائندهٔعلي را گوش کردید۔ درهمین حال انگشتر را به انگشت کرد کرد و گفت که همان طوری که این انگشتر را به انگشت می کنم معاویه  را به خلافت منصوب می کنم۔ 

ابوموسی از پایین صدا زد که بابا ما یک قرار دیگری گذاشتیم۔ او گفت که آری قرار گذاشته بودیم اما اینجا یک قرار دیگری هست۔ 

تحریمهای بیشتری از جانب آمریکا 

با اینها هم همین اتفاق افتاد۔ اینها گفتند که شما تحریمها را بیشتر کنید، وقتی اینها تحت فشار قرار گرفتند ما بین خودمان تقسیم می کنیم اما اوباما گفت عجب ما که نمی دانستیم که تحریمها اینقدر موثر واقع مي شود، ما الآن پی بردیم که تحریمها این قدر موثر هستند، اگر اینطوری هست پس ما امتحانش می کنیم، چرا این را برداریم؟ ما تحریمها را برداریم تا شما در ایران حکومت کنید۔ 

ما چرا علیه دولت شما از سلاح خودمان هم استفاده نکنیم۔ آنها تصمیم گرفتند که تحریمها را بیشتر کنند چون ما قبلا نمی دانستیم که تحریمها دارند اینقدر  تاثير مي گذارند، بخاطر تحریمها دادشان بلند شد، حالا پی بردیم که تحریمها دارند اثرشان را نشان می دهند، لذا ما هیچ تحریمی را برنمی داریم بلکه شرائط را بيشتر می کنیم، قبلا شرائط کم بود، حالا اضافه می کنیم۔ قبلا اینها می گفتند که شما غنی سازی نکنید حالا شرط گذاشتند که شما همه نیروگاه هسته ای را تعطیل کنید۔ 

همان طوری که در سوریه با دخالت روسیه فشارآوردند و پیمان بستند که همه سلاح های شيميايي را نابود کنند۔ اینها از این کار به این نتیجه رسیدند که همین طور ما با زیاد کردن تحریمها می توانیم انرژی هسته ای ایران را هم نابود کنیم۔ اینها را گرسنه نگهدارید چون بخاطر گرسنگی اینها تسلیم می شوند۔ این برنامه آنها بود۔ 

حقائق پنهان و دقیق در اذن رهبر معظم 

رهبر معظم با تدبیر و بصیرت عظیمی پیش رفتند و گفتند که باشد شما مذاکرات کنید، اما نرمش شما باید ''نرمش قهرمانانه'' باشد، یعنی شما بادیپلموسی مذاکرات انجام دهید اما نه ذلیلانه و منفعلانه بلکه قهرمانانه۔ با این اذن، رهبر معظم چندین پیام دادند؛ اولا این که کارهای قهرمانانه انجام دهید، ذلیل و منفعل نشوید۔ دوم اینکه ما لجاجت نمی کنیم، اگر شما با مذاکرات می توانید مسئله را حل کنید، مذاکرات کنید اما شما دشمن را نمی شناسید، شما نادان هستید، شما آمریکا را نمی شناسید۔ و سوم اینکه رهبر معظم با واژه ''نرمش قهرمانانه'' شرائط خودشان را هم دارند بیان می کنند که من الآن در چه شرائطی هستم۔ می گویند که من الآن همان شرائط را دارم که آن موقع امام داشت۔ این واژه همه اینها را دربردارد۔ 

صلح امام حسن؛ نرمش قهرمانانه 

در احتجاج طبرسی روایتی هست که امام حسن فرمودند :من دیدم که یک طرف توطئه دوستان بود و طرف دیگر توطئهٔ دشمنان۔ معاویه می خواست که از من دولت بگیرد، او فقط دولت می خواست، غیر از این هیچ نمی خواست و برای این منظور حاضر بود هرکاری را انجام بدهد۔ 

درحالیکه دوستان می گفتند که ما در شرائط سخت هستیم۔ قبلا بخاطر امام علی سختی می کشیدیم۔ همان طوری که بنی اسرائیل به موسی می گفتند که ای موسی! ما قبل از آمدن شما شرائط سختی داشتیم اما بعد از آمدن شما بر مشکلات ما افزوده شد۔ قبلا تحت فشار فرعون بودیم، حالا شما ما را به جنگ و مبارزه گرفتار کردید۔ همین ها را هم کوفیان به امام علی: می گفتند که ای علی! ما از جنگ خسته شدیم۔ با رومیان جنگیدیم، بعداً با ایرانیان جنگیدیم، بعدا با فلان و فلان، حالا با شامیان داریم می جنگیم۔ ما دیگه خسته شدیم، بگذارید راحت بنشینیم۔ آنها برای مبارزه آماده نبودند۔ 

بعد از شهادت امیرالمومنین:  امام حسن : دوباره آنها را آماده کرد که قیام کنید، حق تان را بستانید و از حق خودتان دفاع کنید۔ 

اینها از امام حسن: هم ناراحت شدند لذا می خواستند مشکلات را حل کنند اما برای حل مشکلات، راهکارشان هدف قرار دادن اما حسن: بود۔ در احتجاج طبرسی همین تعبیر امام حسن است که دو توطئه پیش روی من بودند هم توطئه دشمن و هم توطئه دوست۔ 

توطئه دشمن این بود که به هر قیمتی، با قتل و کشتار، با حیله، و فریب، با دروغ  قدرت را به چنگ خود درآورد اما توطئه دوستان این بود که امام حسن را محاصره کنند، اسیر کنند و به شامیان تحویل دهند۔در مقابل این جایزه دریافت کنند، پول بگیرند۔ 

کسانی که توطئه درست می کردند بعدا قهرمان شدند۔ اینها برنامه شان این بود که امام حسن را واقعا اسیر کنند و به معاویه تحویل دهند، در عوض هم پول دریافت کنند۔ 

امام فرمودند که دو توطئه پیش روی من قرار داشت ۔ اما از میان اینها در توطئهٔ همراهان و دوستان ذلت بیشتری بود که من به دست اینها اسیر بشوم۔ اينها ظاهر است که فقط من را که اسیر نمی کنند، همه را اسیر خواهند کرد، خانواده را اسیر خواهند کرد، مردان و زنان همه را اسیر خواهند کرد و به شامیان تحویل خواهند داد۔ ''امام فروشی'' خواهند کرد و در عوض آن پول دریافت خواهند کرد۔ این ذلت بیشتری دارد۔ امام فرمود که من ''دیپلماسی'' را ترجیح دادم، با آنها نشستم و گفتم که باشد، شما قدرت می خواهید، بفرمایید این هم قدرت۔ 

محافظت از دین در مقابل قدرت 

امام قدرت را تحویل داد اما از خیلی چیزها محافظت کرد۔امام از تشیع محافظت کرد، از بنیان های دین محافظت کرد۔ در صورت جنگ همه چیز از بین می رفت و قدرت هم از بین می رفت۔ همان طوریکه امام علی در خیلی از مواقع قدرت را رها کرد اما از خیلی چیزها محافظت کرد۔ ازچیزهای باارزش تر از قدرت محافظت کرد۔ همان طور امام حسن هم قدرت را رها کرد اما از خیلی چیزها محافظت کرد۔ برنامه شان این بود که همه چیز از بین برود۔ وقتی یک رهبری با یک همچون شرائطی روبرو می شود، درمیانِ توطئه های دوستان و دشمنان که یکی از دیگری خطرناک تر باشد، آن موقع این اصطلاح را بکار می برند ''نرمش قهرمانانه''۔ 

انقلاب اسلامی باری دیگر سرافراز خواهد شد 

تاحالا خداوند متعال هر دو طرفِ طراحان برنامه را رسوا کرده است. چون آنها سریع موقفشان را عوض کردند، از حرفهای خودشان برگشتند و گفتند که نه! ما حالا حمله هم می کنیم، ما هیچ قصدی برای برداشتن تحریمها نداریم بلکه شرائط را زیاد می کنیم چون ما الآن پی بردیم که اين سلاح ما چقدر موثر می افتد۔ 

قبلا آنها همیشه می گفتند که ما نمی خواهیم رژیم را برداریم حالا تا اینجا رسیدند که ما این شرط هم می گذاریم که این رژیم فعلی ایران باید سقوط کند۔ این برنامه ی شیطانی است و درمقابل این برنامه ی الهی است۔ از آن طرف بحران قوی و شدید است و از این طرف نیروی مقابله با بحران هم قوی است۔ وقتی موقعش رسید انشاء الله آن نیرو هم دست به کار خواهد شد و این برنامه رسوا خواهد شد، این شیطنت تمام خواهد شد و انقلاب اسلامی بار دیگر از این بحران سرافراز و پیروز بیرون خواهد آمد۔ 

موضوعات مرتبط: بصیرت 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×