Jump to content


- - -


Photo

Shahid Avini


18 replies to this topic

#1 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 15 December 2011 - 03:49 AM

ãØáÈí ˜å ÎæÇåíÏ ÎæÇäÏ äæÔÊå Çí ÇÓÊ ÇÒ «ÓíÏ ãÑÊÖí Âæíäí» Ó ÇÒ ÏíÏÇÑ åäÑãäÏÇä ÍæÒå åäÑí ÈÇ ÑåÈÑ ãÚÙã ÇäÞáÇÈ¡ ÍÖÑÊ ÂíÊ‌Çááå ÎÇãäå‌Çí¡ ÏÑ ÂÈÇä‌ãÇå 1368 äÇÑÔ íÇÝÊå æ ÏÑ ÔãÇÑå ÂÐÑãÇå 1368 ãÇåäÇãå‌ «ÓæÑå» Èå Ç ÑÓíÏå ÇÓÊ.


«ÏíÏíã ˜å ãí ÔäÇÓíãÔ ……..æ ÊÕæíÑÔ ÑÇ ÇÒ íÔ ÏÑ ÎÇØÑ ÏÇÔÊå Çíã. ÏíÏíã ˜å ãí ÔäÇÓíãÔ¡ äå Âä ÓÇä ˜å ÏíÑÇä ÑÇ…… æ äå ÍÊí Âä ÓÇä ˜å ÎæÏ ÑÇ. å ˜Óí ÇÒ ÎæÏ ÂÔäÇÊÑ ÏíÏå Çí åÑÒ ˜å äÞÔ ÛÑÈÊ ÏÑ åÑå ÎæíÔ ÈíäÏ æ ÎæÏ ÑÇ äÔäÇÓÏ¿


ÏíÏíã ˜å ãí ÔäÇÓíãÔ¡ ÈíÔ ÊÑ ÇÒ ÎæÏ … ÊÇ ÂäÌÇ ˜å ÎæÏ ÑÇ ÏÑ Çæ íÇÝÊíã¡ æäÇä äÞÔí ÓѐÑÏÇä ÏÑ ÂȐíäå ˜å ÕÇÍÈ ÎæíÔ ÑÇ ÈÇÒ íÇÈÏ æ íÇ æäÇä ÓÇíå Çí ˜å ÕÇÍÈ ÓÇíå ÑÇ …… æ ÇÒ Âä Ó ÈÇ ÂÝÊÇÈ ÎæÏ ÑÇ ÈÑ ÞÏãÇåÔ ãí ÓÊÑ Ïíã æ ÔÈ ˜å ãí ÑÓíÏ Èå Çæ ãí íæÓÊíã.
Âä ÕæÑÊ ÇÒáí ÑÇ å ˜Óí ÈÑ Çíä áæÍ ÞÏíã äÞÔ ˜ÑÏå ÈæÏ¿ ãí ÏíÏíã ˜å ÔãÇäÔ ÝÇäí ÇÓÊ¡ ÇãÇ äÇåÔ ÈÇÞí¡ ãí ÏíÏíã ˜å áÈÇäÔ ÝÇäí ÇÓÊ¡ ÇãÇ ˜áÇãÔ ÈÇÞí. ÔãÇäÔ ãäÒá ÚäÇíÊí ÇÒáí æ ÏåÇäÔ ãÚÈÑ ÝíÖí ÇÒáí æ ÏÓÊÇäÔ... å Ȑæíã¿ ˜ÇÔ æÔ äÇãÍÑãÇä äãí ÔäíÏ.
åäÏÔÊ "ÍÏæË " ÇÝÞí ÈæÏ ÊÇ "ØáÚÊ ÇÒáí " Çæ ÑÇ ÇÙåÇÑ ˜äÏ æ "ÒãÇä ÝÇäí "¡ Âíäå Çí ˜å Âä "ÕæÑÊ ÓÑãÏí ÑÇ ÏíÏíã ˜å ãí ÔäÇÓíãÔ¡ æ Çæ åãÇä ÇÓÊ¡ ˜å ÇÒ Çíä íÔ ØáÚÊÔ ÑÇ ÏÑ ÂÈ æ Îǘ æ ÈÇÏ æ ÂÊÔ ÏíÏå Çíã¡ ÏÑ ÎæÑÔíÏ ÂäÇå ãí ÊÇÈÏ¡ ÏÑ ÇÈÑ ÂäÇå ˜å ãí ÈÇÑÏ¡ ÏÑ ÂÈ ÈÇÑÇä ÂäÇå ˜å ÏÑ ÌÓÊ æ Ìæí æÏÇá åÇ æ ÏÑå åÇ ÈÑãí ÂíÏ¡ ÏÑ ÔÝÞÊ ÕÈÍ ¡ ÏÑ ÕÑÇÍÊ ÙåÑ¡ ÏÑÍÌÈ ÔÈ¡ ÏÑ ÑÞøÊ ãå æ ÏÑ ÍÒä ÛÑæÈ äÎáÓÊÇä¡ ÏÑ Ô˜ÇÝÊä ÏÇäå åÇ æ ÏÑ Ô˜ÝÊä Ûäå åÇ ... ÏÑ ÚÔÞ ÑæÇäå æ ÏÑ ÓæÎÊä ÔãÚ.


ÏíÏíã ˜å ãí ÔäÇÓíãÔ æ Âä "ÚåÏ " ÊÇÒå ÔÏ. ÔãÚ ãíãÑÏ æ ÑæÇäå ãí ÓæÒÏ ÊÇ Âä ÚåÏ ÌÇæÏÇäå ÔæÏ¡ ÚåÏí ˜å ÂÊÔ Çæ ÈÇ ÈÇá åÇí ãÇ ÈÓÊå ÇÓÊ. ÏíÏíã ˜å ãí ÔäÇÓíãÔ æ ÏæÓÊÔ ÏÇÑíã¡ Âä åãå ˜å ÂÝÊÇȐÑÏÇä ÂÝÊÇÈ ÑÇ¡ Âä åãå ˜å ÏÑíÇ ãÇå ÑÇ... æ Çæ äíÒ ãÇ ÑÇ ÏæÓÊ ãíÏÇÑÏ¡ Âä åãå ˜å ãÚäÇ áÝÙ ÑÇ.


ÏíÏíã ˜å ãí ÔäÇÓíãÔ¡ ÇÒ Âä ÌÇÐÈå Çí ˜å ÈÇáåÇ ÑÇ ÈÓæí Çæ ãí ÔæÏ¡ ÇÒ Âä ÞÈÇí ÇÔ˜ ˜å ÈÑ ÇäÏÇãÔ ÏæÎÊå ÈæÏ¡ ÇÒ Âä˜å ãí ÓæÎÊ æ ÈÇ ÇÔ˜ ÇÒ ÔãÇä ÎæíÔ ÝÑæ ãíÑíÎÊ æ ÝÇäí ãí ÔÏ ÏÑ äæÑí ÓÑãÏí¡ åãÇä äæÑí ˜å ãÈÏ ÇÒáí ÇÏã æ ÚÇáã ÇÓÊ æ ãÞÕÏ ÇÈÏí Âä. ÂÈ ãíÐÑÏ¡ ÇãÇ Çíä äÞÔ ÓÑãÏí ÝÑÇÊÑ ÇÒ ÐÔÊä ÈÑ äÔÓÊå ÇÓÊ. ÔãÇäÔ ÈÓÊå ÔÏ¡ ÇãÇ äÇåÔ ÈÇÞí ãÇäÏ¡ ÏåÇäÔ ÈÓÊå ÔÏ¡ ÇãÇ ˜áÇãÔ ÈÇÞí ãÇäÏ.


Òãíä ãåÈØ ÇÓÊ¡ äå ÎÇäå æÕá. ÏÑ Çíä ÌÇ äæÑ ÇÒ äÇÑ ãí ÒÇíÏ æ ÈÞÇ ÏÑ ÝäÇ ÇÓÊ æ ÞÑÇÑ ÏÑ Èí ÞÑÇÑí. Òãíä ãÚÈÑ ÇÓÊ æ äå ãÞÑ... æ ãÇ ãí ÏÇäÓÊíã. ÑæÇäå Çí ÏæÑÇä ϐÑÏíÓí ÇÔ ÑÇÈå ÇíÇä ÈÑÏ æ ÈÇá ÔæÏ æ íáå ÇÔ æä áÝÖí Êåí ÇÒ ãÚäÇ¡ ÇÒ ÔÇÎå ÏÑÎÊ ÝÑæ ÇÝÊÇÏ. ÑÔÊå æÍí ÓÓÊ æ ãÇ ãÇäÏíã æ ÚÞáãÇä. ÚÕÑ ÈíäÇÊ Èå ÇíÇä ÑÓíÏ æ Çä ÇÎÑíä ÔÈ¡ ÏíÑ Èå ÕÈÍ äíäÌÇãíÏ. ÏÑ ÊÇÑí˜í ÔÈ¡ ÒíÑ Òíјí äæÍå ÛÑÈÊ ÑÇ ÒãÒãå ãí˜ÑÏ. ÎÇäå¡ Ôã ÈÑ Òãíä æ ÂÓãÇä ÈÓÊ æ ÏÑ ÙáãÊ ÔÊ á˜ åÇ íÔ äåÇä ÔÏ. ÑÏå åÇ ÑÇ ÂæíÎÊíã ÊÇ ÔãÇäãÇä Èå áÇÔå ÓÑÏ æ Èí ÑæÍ Òãíä äíÝÊÏ æ ÏÑÎæÏ ãÇäÏíã æ íÊíãÇäå ÑíÓÊíã.


ÏíÑí äÇííÏ ˜å ãÇå ÈÑ ÂãÏ æ ÏÑ Âíäå ÎæÏ ÑÇ äÑíÓÊ æ ÔÈ Ñ˜ åÇ ÈÇá Èå ÔíÔå ˜æÝÊäÏ ÊÇ ÑÇåí Èå ÏÔÊ ÔäÇæÑ ÏÑ ãÇåÊÇÈ ÈíÇÈäÏ.
ÚÒíÒ ãÇ¡ Çí æÕí ÇãÇã ÚÔÞ! ÂäÇä ˜å ãÚäÇí "æáÇíÊ " ÑÇ äãí ÏÇääÏ ÏÑ ˜ÇÑ ãÇ ÓÎÊ ÏÑãÇäÏå ÇäÏ¡ ÇãÇ ÔãÇ ÎæÈ ãí ÏÇäíÏ ˜å ÓÑ Ôãå Çíä ÊÓáíã æ ÇØÇÚÊ æ ãÍÈÊ ÏÑ ˜ÌÇÓÊ. ÎæÏÊÇä ÎæÈ ãí ÏÇäíÏ ˜å ÞÏÑ ÔãÇ ÑÇ ÏæÓÊ ãí ÏÇÑíã æ ÞÏÑ ÏáãÇä ãí ÎæÇÓÊ Âä ÑæÒ ˜å Èå ÏíÏÇÑ ÔãÇ ÂãÏíã ¡ ÓÑ ÏÑ ÈÛá ÔãÇ äåÇä ˜äíã æ ȐÑííã .
ãÇ ØáÚÊ Âä ÚäÇíÊ ÇÒáí ÑÇ ÏÑ äÇå ÔãÇ ÈÇÒ íÇÝÊíã . áÈÎäÏ ÔãÇ ÔÝÞÊ ÕÈÍ ÑÇ ÏÇÔÊ æ ÔÈ ÇäÒæÇí ãÇ ÑÇ Ô˜ÓÊ. ÓÑ ãÇ æ ÞÏãÊÇä¡ ˜å æÕí ÇãÇã ÚÔÞ åÓÊíÏ æ äÇíÈ ÇãÇã ÒãÇä (Ú).


Edited by Gomnam, 15 December 2011 - 04:15 AM.

 • Muslim Queen, baradar_jackson, Al-Englisi and 1 other like this

#2 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 16 December 2011 - 12:19 PM

ÈÑÇÏÑ åÑÒ ÇÌÇÒå äÏå ÇÓáÍå ãä ÈÑ Òãیä ÈیÝÊÏ
åãå ی ÂیäÏå ÏäیÇ¡ ÇãÑæÒ Èå ãÇ æ Âäå ˜å ãی ˜äیã æÇÈÓÊå ÇÓÊ.
ÎÏÇæäÏ ÈÑ ãÇ ÌæÇäÇä ãäÊ äåÇÏå æ æÙیÝå ÊÍæá ˜Ñå Òãیä ÑÇ Èå Óæی ÂیäÏå ÑæÔä ÞÓØ æ ÚÏá ÈÑ ÚåÏå ی ãÇ äåÇÏå ÇÓÊ
æ ÈÑÇÏÑ¡ ÈÇÒ åã ÓÝÇÑÔ ãی˜äã¡ ãÈÇÏÇ ÇÓáÍå ی ãä ÈÑ Òãیä ÈیÝÊÏ

ÔåیÏ ÓیÏ ãÑÊÖی Âæیäی


Edited by Gomnam, 16 December 2011 - 12:20 PM.

 • baradar_jackson and Golden-crowned like this

#3 baradar_jackson

baradar_jackson

  Member

 • Advanced Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6,511 posts
 • Religion:220 volts

Posted 16 December 2011 - 10:24 PM

شهادت جوهر آدمي را آشكار مي سازد
تاريخ : 1390/01/27
نويسنده : دكتر رضا داوري اردكاني
من كه هنوز مانده ام. از شنيدن خبر يكه خوردم و احساس كردم كه در عالم تنهايي خود تنهاتر شده ام. اما آويني و مرگ بيگانه نبودند. مرگ چون قهر و عظمت دارد، آدم هاي كوچك و ضعيف را مرعوب مي كند. اما آن كه بزرگ است با مرگ انس مي گيرد. شهادت جوهر آدمي را آشكار مي سازد

دكتر رضا داوري اردكاني

من و شهيد عزيز آويني يكديگر را نمي ديديم، يا بسيار كم مي ديديم، اما با هم بسيار دوست بوديم. دوستاني كه يكديگر را نمي بينند ظاهراً دوستان عجيبي هستند. ولي دوستي ما عجيب نبود؛ دوستي حقيقي و يكرنگي و هم جهتي بود. نمي دانم اگر از او وجه اين دوستي را مي پرسيدند، چه جواب مي داد، اما پس از آن كه آويني به فوز شهادت رسيد، من داغ آتشي در دل خود احساس كردم و دانستم كه دوستي ما چيزي بيش از دوستي هاي رسمي بوده است. ما كه يكديگر را نمي ديديم از كجا دوست شده بوديم؟ من از جنس او نبودم كه بگويم:

ذره ذره كاندر اين ارض و سماست
جنس خود را همچو كاه و كهرباست

ولي شايد مايل به آن جنس بودم و او نيز در من استعداد مي ديد. اگر اين حرف هم مدح خود است، نبايد هيچ بگويم. زيرا هرچه از خوبي او بگويم از خود گفته ام كه:

مدح خورشيد جهان مدح خود است
كه دو چشمم روشن و نامردمداست

ولي او خوب بود. همه اين را مي گفتند. او كسي بود كه هرچه به او نزديك تر مي شدي بزرگي اش بيش تر ظاهر مي شد. زيرا اهل تظاهر و روي و ريا و خودنمايي نبود. او براي مزد كار نمي كرد و طالب تحسين و آفرين نبود. با اين كه تواضع بسيار داشت، با نظر سرد و بي اعتنا به رنگ هاي تعلق مي نگريست و به اين جهت آرام و باوقار بود. و عجبا كه دشمنان دانا و دوستان نادان با او با توطئه سكوت مقابله كردند.

نگاه آويني گاهي نيز به نگاه پرسشگر اهل هنر و فلسفه مبدل مي شد. او نظم و ترتيب عجيبي داشت و هيچ وقت خلف وعده نمي كرد. فقط يك بار و براي آخرين بار به وعده وفا نكرد. روز چهارشنبه 18 فروردين كه از هم جدا شديم، گفت پنج شنبه به فكه مي روم و سه شنبه يا چهارشنبه هفته آينده مي توانيم يكديگر را ببينيم. نوشته اي هم از كيفش درآورد و به من داد و گفت: اين نوشته ناتمام است. آن را بخوان. گفتم: بهتر نيست آن را تمام كني؟ گفت: نه. نوشته را به من داد و خداحافظي كرد و رفت. و اين يادگار او اكنون پيش من است. سه روز بعد خبر شهادتش را آوردند. خبر، خبر او، و او نيز لايق آن خبر بود.

من كه هنوز مانده ام. از شنيدن خبر يكه خوردم و احساس كردم كه در عالم تنهايي خود تنهاتر شده ام. اما آويني و مرگ بيگانه نبودند. مرگ چون قهر و عظمت دارد، آدم هاي كوچك و ضعيف را مرعوب مي كند. اما آن كه بزرگ است با مرگ انس مي گيرد. در ذيلي كه آويني بر رساله «عبور از خط» ارنست يونگر نوشت، در مورد مرگ چنين گفت: «طلسم اين ديو، يعني ديو قدرت، نخست با غلبه بر ترس از مرگ مي شكند و سپس با عشق، و اين دو آدمي را از خودبنيادي و لوازم آن كه عجب و كبر است، مي رهاند.»

او قبل از آن كه شاعر ما بسرايد:

هلا به دام آرزو نه مردي و نه زيستي
به كام زندگي مپو، كجاست خنگ نيستي

سخن او را با گوش جان شنيده بود و بر خنگ نيستي سوار بود. ما ديگر سيماي نجيب و نوراني آويني را نمي بينيم. او ديگر براي ما مقاله و رساله نمي نويسد و با صداي گرم خود، روايت فتح به گوش ما نمي گويد.

ما از دوستي بازمانده ايم كه وجودش مايه اطمينان خاطرمان بود. او با درك مستقيم و با شجاعت خود به قلب خطر مي رفت و دشواري كارها را مي آزمود و درك مي كرد و انحراف ها و انواع و اقسام آن را تشخيص مي داد و مي شكافت. اگر سرمقاله هاي سوره را به دقت بخوانيد، در مي يابيد كه اولاً او با چه صراحت و صداقتي مسائل را عنوان مي كرد و ثانياً مي دانست كه چه مدعياني اهل راه و راه رفتن نيستند، بلكه ره زناني هستند كه به قافله پيوسته اند و گروه ديگري كه عددشان بيش تر است و دوستان نادانند، گرچه قصد منحرف كردن ديگران را ندارند، اما چون راه را سخت مي بينند و طاقت مواجهه با سختي و دشواري ندارند و حتي تصور خطر آنان را پريشان مي كند، به اين سو و آن سو مي روند و براي اين كه در آرامش غفلت بمانند كج روي ها را توجيه مي كنند و كژراهه را طريق مستقيم مي خوانند. آويني تازه از مقابله با گروه اول قدري فراغت يافته بود و قصد داشت به گروه دوم بفهماند كه:

اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست
رهروي بايد جهان سوزي، نه خامي بي غمي

ولي زودتر از آن چه مي پنداشتيم او را به سوي دوست خواندند. و چون او از سال ها پيش بار سفر بسته و مهيا شده بود، بي خبر رفت و ديگر باز نيامد و باز نمي آيد. ما بايد از پي او برويم.

يكي از خوش بختي هاي من اين بوده است كه دوستاني هرچند اندك، مثل آويني داشته ام و دارم و با او در غربت و مظلوميت زيسته ام. آخر آويني خيلي غريب بود و اگر امروز بعد از شهادتش مفخر مدينه هنر و مجاهده شده است از آن جاست كه مرگ و به خصوص شهادت، جوهر آدمي را آشكار مي سازد.

آويني در زمره كساني بود كه هرچه به ايشان نزديك تر مي شدي، آنان را از آن چه مي پنداشتي بهتر و بزرگ تر مي يافتي. كساني هم هستند كه ظاهر آراسته و موجه دارند و همه خوبي ها را به خود مي بندند و حتي از نام نيك نيكان بهره برداري مي كنند و اگر لازم شود در ستايش فضيلت داد سخن مي دهند، اما اگر پرده برافتد، بوي باطنشان شهري را متعفن مي كند. من كه گاهي، به خصوص در سال هاي اخير فتنه و آزمايش، در تنهايي خود احساس غربت مي كردم و مي شنيدم كه بعضي از دنياداران ظاهرساز و فرصت طلبان رياكار چه ها مي كردند و مي گفتند، به ياد دوستي دوستاني مثل آويني مي افتادم و خود را تسلي مي دادم. وقتي اشخاص از دنيا مي روند به پاي ميز داوري فراخوانده مي شوند، اما در اين جا هم محكمه مردم درباره ايشان حكم مي كند و اين داوري بي مناسبت با داوري آن جا نيست. در تشييع پيكر پاك آويني حكم ديگران را در مورد او ديديم و شنيديم. رحمت خدا بر او و آفرين بر پدر و مادري كه او را پروردند و سلام و تسليت بر خانواده اي كه در عزاي اين مظهر شرف نشسته اند و تحيت و تهنيت به ايشان كه ديدند كه خلقي در عزاي عزيزشان شريكند و مي توانند درد مصيبت را با ايشان تقسيم كنند.سوره، دوره پنجم، ارديبهشت و خرداد 1372، ص 10 و 11http://avinyfilm.ir/...tion&UID=388305
 • Muslim Queen, Gomnam and Golden-crowned like this

#4 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 19 December 2011 - 08:38 AM

ÂÑãÇä ÎæÇåی ÇäÓÇä ãÓÊáÒã ÕÈÑ ÈÑ ÑäÌ åÇÓÊ

Ó ÈÑÇÏÑ ÎæÈã¡ ÈÑÇی ÌÇäÈÇÒی ÏÑ ÑÇå ÂÑãÇä åÇ º یÇÏ ÈیÑ ˜å ÏÑ Çیä ÓیÇÑå ی ÑäÌ ÕÈæÑÊÑیä ÇäÓÇä åÇ ÈÇÔی


 • baradar_jackson and Golden-crowned like this

#5 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 23 December 2011 - 04:51 AM

اگر در این دنیاى وارونه، رسم مردانگى این است که سر بریده مردان را در تشت طلا نهند... بگذار این چنین باشد. این دنیا و این سرما!

.


یاران! شتاب کنید، قافله در راه است. مى گویند که گناهکاران را نمىپ ذیرند؟ آرى! گناهکاران را در این قافله راهى نیست... اما پشیمانان را مى پذیرند. اگر نبود باب توبه اى که خداوند با خون حسین میان زمین و آسمان گشوده است، حضرت آدم نیز بهشت زده و رها شده و سرگردان، در این برهوت گمگشتگى وا می ماند


Edited by Gomnam, 23 December 2011 - 04:53 AM.

 • baradar_jackson and Golden-crowned like this

#6 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 27 December 2011 - 09:39 AM

اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف های دلتنگ

و در پس این پنجره های کوچک که به کوچه های بن بست باز می شوند نمی توان جست

بهتر آنکه پرنده روح دل در قفس نبندد.

پس اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر

پرستویی که مقصد را کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد#7 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 28 December 2011 - 10:01 PM

ÇÑ ãí‌ÎæÇåí ßå ÍÒÈ Çááå ÑÇ ÈÔäÇÓí Çíääíä ÈÔäÇÓ: Çæ Çåá æáÇíÊ ÇÓÊ¡ ÚÇÔÞ ÇãÇã ÍÓíä (Ú) ÇÓÊ æ ÇÒ ãѐ äãí‌åÑÇÓÏ. ÓáÇã ÈÑ ÍÒÈ Çááå.

ÊÑÈÊ Çß ÎæÒÓÊÇä ÈÇÑ ÏíÑ ãíÒÈÇä ÞÏæã ãÈÇÑßí ÇÓÊ ßå ÑÇå ÊÇÑíÎ ÑÇ Èå Óæí äæÑ ãí‌ÔÇíäÏ: ÍÒÈ Çááåº ãÑÏÇäí ßå ÊäÏÈÇÏ ÚæÇÕÝ ÂäÇä ÑÇ äãí‌áÑÒÇäÏ¡ ÇÒ Ìä ÎÓÊå‌ äãí‌ÔæäÏ¡ ÊÑÓí Èå Ïá ÑÇå äãí‌ÏåäÏ¡ ÈÑ ÎÏÇ Êæßá ãí‌ßääÏ¡ æ ÚÇÞÈÊ äíÒ ÇÒ Âä ãÊÞíä ÇÓÊ.

ÍÒÈ Çááå Çåá æáÇíÊ ÇÓÊ æ Çåá æáÇíÊ ÈæÏä ÏÔæÇÑ ÇÓʺ ÇíãÑÏí ãí‌ÎæÇåÏ æ æÝÇÏÇÑí.


 • Golden-crowned likes this

#8 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 05 January 2012 - 02:02 AM

مَشک رنج‌های انقلاب را به دندان کشیده‌ایم و دست و پا داده‌ایم، اما آن‌را رها نکرده‌ایم.


شهید سید مرتضی آوینی#9 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 31 March 2012 - 03:08 AM

خاك، مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آنكه در نماز پیشانی بر خاك مي‌گذاری همین است: تا با خاك انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری.


 • baradar_jackson likes this

#10 baradar_jackson

baradar_jackson

  Member

 • Advanced Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6,511 posts
 • Religion:220 volts

Posted 31 March 2012 - 03:31 AM

محمد هاشمی به سید محمد خاتمی اعتراض می‌کند که تو چرا دست از سر جنگ و شهادت برنمی‌داری؟

بعد از انقلاب، این اتفاق برای رسانه ملی و در مواضع اعلامی آن رخ داد. یعنی این اراده به وجود آمد که سهم اصلی به پابرهنگان و خانواده‌های شهدا و جنگ برسد. ولی بلافاصله بعد از اتمام جنگ، سیاست‌های آقای محمد هاشمی رفسنجانی به سویی رفت که سهم توسعه و سرمایه‌داری در رسانه بالا برود و به دنبال آن رسانه به شکل آشکاری جهت‌گیری‌هایش را به سمت سرمایه‌داری کج کرد. درگیری عمیق امثال سید مرتضی آوینی با رادیو و تلویزیون و گفتگوی تاریخی‌اش با محمد هاشمی نمونه‌ای از این مسئله است.

توضیح این که محمد هاشمی به سید محمد خاتمی در سال‌های اول دهه هفتاد اعتراض می‌کند که تو چرا دست از سر جنگ و شهادت و رزمنده‌ها برنمی‌داری؟ دورانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، دیگر آن دوران نیست؛ بلکه دوران توسعه است و آن‌جا شهید آوینی وارد می‌شود و می‌گوید که این درخواست رسمی رهبر معظم انقلاب از من است که روایت فتح را برای حفظ فرهنگ دفاع مقدس بازتولید کنم تا سهم اصلی رسانه را به ولی نعمتان بدهیم.

بلاخره در دهه هفتاد شاهدیم که ولی نعمتان انقلاب و پابرهنگان و خانواده‌های شهدا از متن به حاشیه رانده می‌شوند و دیگر هم موفق به بازگشت نمی‌گردند. الان هم سهمی که از رسانه دارند، مکفی و به حق نیست.


http://www.teribon.ir/archives/59860

Edited by baradar_jackson, 31 March 2012 - 03:34 AM.

 • Gomnam and Golden-crowned like this

#11 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 09 April 2012 - 12:48 AM

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق ، سید مرتضی آوینی ، نویسنده ، کارگردان ، معمار و عکاس ، به سال 1336 در تهران متولد شد. 42 سال بعد ، دفتر زندگی سید مرتضی در بیابان های موسوم به فکه ، در حالی بسته شد که جز همکاران ، همرزمان و گروهی از نخبه گان کشور ، کسی وی را نمی شناخت اما به حکم تقدیر الهی ، در مدت کوتاهی ، به برکت خون پاک این سید، نام و آوازه اش ، در تمامی ایران پیچید و تاثیرات معنوی اش چنان با تار و پود انقلاب اسلامی در هم تنیده شد که امروز لشکری از دشمنان و جاهلان و حاسدان ، هر چه می کنند به اصطلاح خوشان از او بگذرند ، راه به جایی نمی برند.
همزمان با نوزدهمین سالگرد شهادت این سید شهیدان اهل قلم ، با انتشار گزیده ای از تصاویر او ، دل هایمان را منور کرده و به روح پاکش صلوات می فرستیم.
تصاویر زیر ، مربوط به سفر شهید سید مرتضی آوینی و هیئت روایت فتح به پاکستان در سال 1368 می باشد. ما حصل این سفر ، تولید مستندی بود پیرامون شیعیان پاکستان که در کارنامه درخشان آن شهید فرزانه جاودانه شد.

روحمان با یادش شاد


http://www.mashreghn...;اویر-


Edited by Gomnam, 09 April 2012 - 12:48 AM.

 • Golden-crowned likes this

#12 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 10 April 2012 - 03:49 AM

rewayat sheidaei:

ÑæÇیÊ ÔیÏÇیی 1

http://dl.yasintv.co...ayi-Forutan.mp4

ÑæÇیÊ ÔیÏÇیی2

http://dl.yasintv.co...ayi-Shabani.mp4
 • Golden-crowned likes this

#13 Al-Englisi

Al-Englisi

  Member

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 691 posts
 • Location:Bayn al-`adamayn
 • Religion:Holier Than thou
 • Interests:My hair & beard, food, deserts, travelling, sleeping, wildlife, scenery & reading Akhbari blogs.

Posted 29 April 2012 - 02:39 PM

Salams people,

Hope your all well inshallah.

Im looking for some books written by Shahid Avini, namely; to'seh va tamadun garb (or something along those lines). shoot, i forget the name of the other one. Is there a list of his works online? sorry i know all it takes is a google search but i hate searching in farsi lol.

thanks, eltemas e dua

Khuda neghedar,

ya Ali

p.s. btw i love your sig sis Gomnam. Farzand Rouhullah :)

#14 baradar_jackson

baradar_jackson

  Member

 • Advanced Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6,511 posts
 • Religion:220 volts

Posted 29 April 2012 - 02:50 PM

Salams people,

Hope your all well inshallah.

Im looking for some books written by Shahid Avini, namely; to'seh va tamadun garb (or something along those lines). shoot, i forget the name of the other one. Is there a list of his works online? sorry i know all it takes is a google search but i hate searching in farsi lol.

thanks, eltemas e dua

Khuda neghedar,

ya Ali

p.s. btw i love your sig sis Gomnam. Farzand Rouhullah :)


Tose'e va mabani ye tamaddon e gharb ??

I have that book, but it's with a friend. I would have escanned it for you bro. ..

Except I can't.

Sucks for you.

Edited by baradar_jackson, 29 April 2012 - 02:51 PM.


#15 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 29 April 2012 - 08:40 PM

برادر جکسون، ایشون نسخه انگلیسی اش رو میخوان؟
اگه فارسی بخوان هست
http://www.aviny.com...iny/index2.aspx
اما انگلیسی رو ندارم

Edited by Gomnam, 29 April 2012 - 09:14 PM.


#16 baradar_jackson

baradar_jackson

  Member

 • Advanced Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6,511 posts
 • Religion:220 volts

Posted 29 April 2012 - 08:45 PM

^ خواهر اصلا فکر نکنم این کتاب به انگلیسی ترجمه شده باشه، ولی در هر حال ایشون فارسی بلدن :)

#17 Al-Englisi

Al-Englisi

  Member

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 691 posts
 • Location:Bayn al-`adamayn
 • Religion:Holier Than thou
 • Interests:My hair & beard, food, deserts, travelling, sleeping, wildlife, scenery & reading Akhbari blogs.

Posted 01 May 2012 - 09:35 AM

سالام ، خيلي ممنون. مان دنبال خود نسخه فارسيش بودم. خدا خيرتون بده.

#18 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 01 May 2012 - 09:44 AM

سلام علیکم
خواهش میکنم
الحمدلله که استفاده کردید
درضمن بنده کاری نکردم

#19 Gomnam

Gomnam

  الهی و ربی من لی غیرک

 • Advanced Members
 • PipPip
 • 207 posts

Posted 02 May 2012 - 09:18 AM

شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت و زنهار این غفلتی که من و تو را در خود گرفته غفلت قیامت است.


 • baradar_jackson likes thisReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users