Jump to content
Sign in to follow this  
Montazer Al-Zaidi

Grand Son of Imam Khomeni Speech against Zionists

Rate this topic

Recommended Posts

/åãÇíÔ Ïåå åÇÑãºÖÑæÑÊ ÊÚÇãá æ ÊÍæá/

ÓíÏÍÓä Îãíäí:

Ü ÓíÇåäãÇíí åãå íÒ ÑÇäÇÈæÏ ãíßäÏ

Ü ÊÇßíÏÇãÇã(Ñå)Èå ÏÑäÙÑ ÑÝÊä ÚäÕÑ ÒãÇäæã˜Çä ÏÑÇÌÊåÇÏ ÝÑÇãæÔ äÔæÏ

ÓÑæíÓ: ÓíÇÓí

1387/10/27

01-16-2009

12:57:41

8710-15436: ßÏ ÎÈÑ

ÎÈÑÒÇÑí ÏÇäÔÌæíÇä ÇíÑÇä - ÊåÑÇä

ÓÑæíÓ: ÓíÇÓí

íÇÏÇÑ ÇãÇã ÑÇÍá ÈÇ ÇÔÇÑå Èå ÌäÇíÇÊ ÑŽíã ÕåíæäíÓÊí ÏÑ ÛÒå ÝÊ: æÞÇíÚ ÛÒå äÔÇäÑ Çíä ÖÑæÑÊ ÇÓÊ ßå äÙÇã ÈíäÇáãáá ãÍÊÇÌ ÊÍæá ÇÓÊ.

Èå ÒÇÑÔ ÎÈÑÒÇÑí ÏÇäÔÌæíÇä ÇíÑÇä (ÇíÓäÇ) ÍÌÊÇáÇÓáÇã æÇáãÓáãíä ÓíÏÍÓä Îãíäí ÏÑ ÇÝÊÊÇÍíå äÔÓÊ Ïåå åÇÑ㺠ÖÑæÑÊ ÊÚÇãá æ ÊÍæá ßå ÇÒ Óæí ÌãÚíÊ ÊæÍíÏ æ ÊÚÇæä ÈÑÒÇÑ ÔÏ¡ ÇÝÒæÏ: äÙã ÈíÈäíÇä ÙáããÏÇÑí ßå ÏÑ ÏäíÇ ÍÇßã ÇÓÊ äãíÊæÇäÏ¡ äÊæÇäÓÊå æ äÎæÇåÏ ÊæÇäÓÊ æÔåÇí ÇÒ ÚÏÇáÊ íÇãÈÑÇä ÚÙíãÇáÔÃä ÑÇ ÈÑÞÑÇÑ ßäÏ.

æí ÈÇ ÑÇãíÏÇÔÊ íÇÏ ÔåÏÇí ÛÒå¡ ãáÊ ÝáÓØíä ÑÇ ÇÑå Êä ÇãÊ ÇÓáÇãí ÎæÇäÏ æ ÊÇßíÏ ßÑÏ: ÇÎÈÇÑ Çíä ÑæÒåÇ ÑÇ äãíÔæÏ ÏíÏ æ ÔäíÏ æ Îæä Ñíå äßÑÏ æ ÈÑ Çíä ÏäíÇí ÙáããÏÇÑ ÊÇÓÝ äÎæÑÏ. ÑæÒÇÑ ÈÓíÇÑ ÊáÎí ÇÓÊ. ÍÇßãÇä ÌåÇä ÇãÑæÒ¡ ÈåæíŽå ÍßÇã ÈÒÏá ÌåÇä ÚÑÈ ßå ÌÒ ÈÑÇí ÎæÏÔÇä Çã ÈÑäãíÏÇÑäÏ¡ äå Èæíí ÇÒ ÔÑÇÝÊ ÈÑÏåÇäÏ æ äå ÇÒ ÇäÓÇäíÊ.

æí ÍÇÖÑÇä ÏÑ Çíä äÔÓÊ ÑÇ ÈÒÑÇä ÏíÑæÒ æ ÇãÑæÒ æ ÝÑÏÇí äÙÇã æ ÇÒ íÇÑÇä æ ãÏíÑÇä ÇäÞáÇÈ ÇÓáÇãí ÏÑ Óå Ïåå ÐÔÊå ßå ÂãíÒå ÊÌÑÈå æ ÏÇäÔ åÓÊäÏ ÏÇäÓÊ æ ÝÊ: ÔÇíÏ ÓÎä ÝÊä ãä ÏÑ ÌãÚ äíä ÈÒÑÇäí ÇÒ äÇå ÈÑÒÇÑßääÏÇä ÌáÓå¡ ÊãÑíäí ÈÇÔÏ ÈÑÇí Çíäßå ÏÑ Ïåå åÇÑã¡ ÈÒÑÊÑåÇ Èå ÍÑÝ ßæßÊÑåÇ åã æÔ ßääÏ æ ÊÌÑÈå ÏíÑí ÈÇÔÏ ßå äæÚ ÏíÑí åã ÈÊæÇäíã ÕÍÈÊ ßäíã¡ ÈíÇäÏíÔíã æ æÔ Ïåíã.

æí ÈÇ ÑÇãíÏÇÔÊ íÇÏ æ äÇã ÔåÏÇí ÇäÞáÇÈ ÇÓáÇãí¡ ÏÝÇÚ ãÞÏÓ æ ÇãÇã ÔåíÏÇä¡ ÈÑÑÓí ãÇåíÊ æ íÓÊí ÊÍæá ÑÇ ãÞÏãå ÖÑæÑí ØÑÍ ãÓÇáå ÏÇäÓÊ æ ÝÊ: ÇÑ äÏÇäíã Èå ÏäÈÇá å íÒí åÓÊíã ÖÑæÑÊ Âä ÛíÑ ÞÇÈá ÈÇæÑ æ ÊÕæÑ ÎæÇåÏ ÈæÏ. ÈÇíÏ ÞÈá ÇÒ ÖÑæÑÊ ÊÍæá¡ ÌÇíÇå Ïæ ãÝåæã æÇßÇæí ÔæϺ Çæá ÈÑÑÓí æÖÚ ãæÌæÏ æ ÏíÑí ÔäÇÎÊ æÖÚ ãØáæÈ.

íÇÏÇÑ ÇãÇã ÑÇÍá ÈÇ ÈíÇä Çíäßå " ÍÑßÊ ÇÒ æÖÚ ãæÌæÏ Èå æÖÚ ãØáæÈ Èå Ïæ ÕæÑÊ ÇäÞáÇÈí ÈÇ ÔíÈ ÊäÏ æ íÇ ÇÕáÇÍí ÈÇ ÔíÈ ßäÏ ÕæÑÊ ãííÑÏ" ÎÇØÑäÔÇä ßÑÏ: Çíä ÍÑßÊ Èå åÑ ÓÑÚÊí ÕæÑÊ íÑÏ ãåã äíÓÊ¡ ãåã Âä ÇÓÊ ßå Çíä Ïæ ãæÞÚíÊ Èå ÏÑÓÊí ÔäÇÎÊå ÔæϺ åãÇäØæÑ ßå Ôã ÈÓÊä Èå æÇÞÚíÊåÇ æ äÏíÏä ÚíæÈ ÈÓíÇÑ ÛáØ ÇÓÊ. äÇå ÈíÇäÕÇÝÇäå æ ÓíÇåäãÇíí åãå íÒ ÑÇ Èå äÇÈæÏí ãíßÔÇäÏ.

æí åãäíä ÈÇ ÈíÇä Çíäßå " æÖÚ ãæÌæÏ ßÔæÑãÇä ÏÑ ßáíå ÓØæÍ ÝÑåäí¡ ÓíÇÓí¡ ÇÌÊãÇÚí æ ÇÞÊÕÇÏí ÇÒ ÑæÒÇÑ ÐÔÊå ÈåÊÑ ÇÓÊ" ÎÇØÑäÔÇä ßÑÏ: æÖÚ ãæÌæÏ æä ãáãæÓ ÇÓÊ ßãÊÑ Èå Âä ÑÏÇÎÊå ãíÔæÏ æ ÈÓíÇÑí ÇÒ ãÇ ÏÑß ÏÑÓÊí ÇÒ æÖÚ ãæÌæÏ äÏÇÑíã.

æí ÏÑ ÇÏÇãå Èå ÊÔÑíÍ ÔÑÇíØ æÖÚ ãØáæÈ ÑÏÇÎÊ æ ÔÑØ ØÑÍ Âä ÑÇ ÈÑÏÇÔÊä Óå Çã ÈÒÑ ÏÇäÓÊ æ ÝÊ: Çã äÎÓÊ¡ ÊÚÑíÝ æÖÚ ãØáæÈ ÇÒ ÏíÏÇå ÎæÏãÇä æ ÊÈííä ãÕÏÇÞ Âä ÇÓÊ. ÏÑ ÇÓÎ Èå Çíä ÓæÇá¡ åÑ Ñæåí ÓÚí ãíßäÏ ÌæÇÈ ÎæÏ ÑÇ Èå ÕæÑÊ ßáí ÈíÇä ßäÏ æ Èå æÇÓØå Âä ÈÎÔ æÓíÚí ÇÒ ÊæÏå ãÑÏã ÑÇ Èå ØÑÝ ÎæÏ ÈßÔÇäÏ.

ÓíÏÍÓä Îãíäí ÊÈííä ãæáÝååÇí æÖÚ ãØáæÈ ÑÇ Çã Ïæã ÊÍæá ÏÇäÓÊ æ ÇÙåÇÑ ßÑÏ: ÈÇíÏ ÇÌÒÇí æÖÚ ãØáæÈ ÈÇÒ˜Çæí æ ãÚÑÝí ÔæäÏ. ÇÑ Èå ÏäÈÇá ÚÏÇáÊ åÓÊíã ÈÇíÏ ãÞÕæÏ ÎæÏ ÑÇ ÇÒ Âä ÈíÇä æ ÊÈííä ˜äíã. ÇÓáÇã æ ÚÏÇáÊ íÒí ÇÓÊ ˜å åã ÇãÇã æ åã ÇÞÑÇä ÇãÇã ÏÑ ãæÑÏ Âä ÓÎä ãíÝÊäÏ.

æí ÈÇ ÈíÇä Çíä˜å " ÏÑ ÇäÞáÇÈ ÇÓáÇãí ÇíÑÇä Èå ÑåÈÑí ÇãÇã Îãíäí(Ñå) åÑ Ïæ æÌå ÈíÇä ˜áí ãÝÇåíã æ ÊÈííä ãæáÝååÇí Âä ÏÑ ˜æÊÇåÊÑíä ÒãÇä ãã˜ä ÇÑÇÆå ÔÏ" ÇÙåÇÑ ßÑÏ: Çíä ÇÒ ÇÝÊÎÇÑÇÊ ÇãÇã æ ÇäÞáÇÈ ÇÓáÇãí ÇÓÊ ˜å ÈÇ æÌæÏ ÈíÔÊÑíä ØÑÝÏÇÑ Èå æÇŽååÇí ˜áí Êä ÏÑ äÏÇÏ æ ÇãÇã ÞÈá ÇÒ ÇäÞáÇÈ ãÞÕæÏ ÎæÏ ÑÇ ÇÒ͘æãÊ ÇÓáÇãí ÏÑ ˜ÊÇÈ æáÇíÊ ÝÞíå ÊÈííä ˜ÑÏ æ ÈÚÏ ÇÒ ÇäÞáÇÈ äíÒ ãæáÝååÇí ͘æãÊ ÑÇ ÈáÇÝÇÕáå ÏÑ ÞÇäæä ÇÓÇÓí Èå ÑÇí ãÑÏã ÐÇÔÊ.

æí ÈÇ ÈíÇä Çíä˜å " ãæáÝååÇí æÖÚ ãØáæÈ ÈÇíÏ Ô˜ÇÝÊå ÔæÏ¡ ÍÊí ÇÑ ãæÌÈ ÇäÔÞÇÞ ÔæÏ" ÝÊ: ÇÑ Çíä ãæáÝå Èå ÕæÑÊ ÏÞíÞ æǘÇæí äÔæÏ¡ ÈÚÏÇ ãæÌÈ ÇÎÊáÇÝ¡ ÌÏÇíí æ ãÔ˜áÇÊ ÈíÔÊÑ ÎæÇåÏ ÔÏ.

íÇÏÇÑ ÇãÇã ÑÇÍá Çã Óæã ÑÇ íÏÇ ˜ÑÏä ÑÇå ÑÓíÏä ÇÒ æÖÚ ãæÌæÏ Èå æÖÚ ãØáæÈ ÏÇäÓÊ æ ÎÇØÑäÔÇä ßÑÏ: ÑÇå ÈíÑæä ÑÝÊä ÇÒ ÇäÓÏÇÏåÇí ãæÌæÏ¡ ÑÇå ÈÞÇ æ ãÇäÏÇÑí äÙÇã æÍÝÙ ÎØ ÇãÇã æ ÇäÞáÇÈ¡ ÇÌÊåÇÏ ÏÑ ãÈÇäí ÇäÞáÇÈ æ ÇäÏíÔååÇí ÈäíÇäÐÇÑ äÙÇã ÇÓÊ.

æí Èå ÙåæÑ Óå äÍáå ݘÑí ÏÑ ÕÏÑ ÇÓáÇã ÈÚÏ ÇÒ ÑÍáÊ íÇãÈÑ Ç˜Ñã(Õ) ÇÔÇÑå ˜ÑÏ æ ÝÊ: ÇʘÇí ÕÑÝ Èå ÍÏíË ÇÒ Óæí Çåá ÍÏíË¡ ÇÊ˜Ç Èå ÚÞá æ ˜äÇÑ ÐÇÔÊä ãÊæä ãÞÏÓ æ ÇÌÊåÇÏ ÏÑ ãÊæä¡ Óå ÑæÔí ÈæÏ ˜å ÈÑÇí Ýåã ÇÓáÇã ÇÑÇÆå ÔÏ ˜å ÇáÈÊå ÇÌÊåÇÏ ÏÑ ãÊæä ÑÇåí ÈæÏ ˜å ÇÆãå ÇØåÇÑ(Ú) íÔ Ñæí ãÇ ÔæÏäÏ.

æí ÏÑ ÇÏÇãå ÈÇ ÇÔÇÑå Èå ÊǘíÏ ÇãÇã Îãíäí(Ñå) ÈÑ ÇÌÊåÇÏ ÏÑ ãÊæä ãÞÏÓ ÝÊ: ÈÇíÏ ÏÑ ãæÇÌåå ÈÇ ÓæÇáÇÊ ÌÏíÏ Èå ÏäÈÇá ÇÓÎåÇí ÌÏíÏ ãÈÊäí ÈÑ ÇÕæá ÈÇÔíã. ÑæÔäݘÑí Èå ãÚäÇí ÍÑÝ äæ ÒÏä äíÓÊ¡ ÑæÔäݘÑí Èå ãÚäÇí ÇÓÎ ÏÇÏä Èå ÓæÇáåÇí ÌÏíÏ ÇÓÊ.

ÓíÏÍÓä Îãíäí ÈÇ ÈíÇä Çíä˜å " ãÇ ÏÑ ÇäÞáÇÈ ÇÓáÇãí ÈÇ í˜ ãÊä ãÞÏÓ ÑæÈåÑæ åÓÊíã" ÇÙåÇÑ ßÑÏ: ÌÇãÚå ãÇ ÏÑ ÏæÑååÇí ãÎÊáÝ æÝÇÏÇÑí ÎæÏ ÑÇ Èå ãÊæä ãÞÏÓ ÇãÇã äÔÇä ÏÇÏå ÇÓÊ. ÑÇå ÂíäÏå ãÇ ÏÑ Çíä ãÊæä äåÝÊå ÇÓÊ. ÇÌÊåÇÏ ÏÑ Çíä ãÊæä ÈÑÏÇÔÊä Çã Óæã ÊÍæá æ ÑÇå ÑÓíÏä Èå æÖÚ ãØáæÈ ÇÓÊ.

æí ÇÙåÇÑ ßÑÏ: ÇãÇã Ó ÇÒ 11 ÓÇá ͘æãÊ¡ ÈÑÇí Çæáíä ÈÇÑ ÏÑ ÊÇÑíÎ ÇÒ ÊÇËíÑ ÒãÇä æ ã˜Çä ÏÑ ÇÌÊåÇÏ ÓÎä ÝÊ æ ÊǘíÏ ÇíÔÇä Èå ÏÑ äÙÑ ÑÝÊä ÚäÕÑ ÒãÇä æ ã˜Çä ÏÑ ÇÌÊåÇÏ æ ͘æãÊ äÈÇíÏ Èå ÝÑÇãæÔí ÓÑÏå ÔæÏ.

ÇäÊåÇí íÇã

Edited by Montazer Al-Zaidi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ayatollah Khomeini, not only recognized the mobilizing power of anti-Semitism in the struggle against the shah, he made use of it himself, as far back as the 1960s.

“I know that you do not want Iran to lie under the boots of the Jews,” he cried out to his supporters on April 13, 1963.

That same year, he called the shah a Jew in disguise and accused him of taking orders from Israel. This drew a huge response from the public.

Khomeini had found his theme. Khomeini’s biographer Amir Taheri writes: “The Ayatollah was by now convinced that the central political theme of contemporary life was an elaborate and highly complex conspiracy by the Jews—’who controlled everything’—to ‘emasculate Islam’ and dominate the world thanks to the natural wealth of the Muslim nations.”

When in June 1963 thousands of Khomeini-influenced theology students set off to Tehran for a demonstration and were brutally stopped by the shah’s security forces, Khomeini channeled all their anger toward the Jewish nation:

“Israel does not want the Koran to survive in this country. . . . It is destroying us. It is destroying you and the nation. It wants to take possession of the economy. It wants to demolish our trade and agriculture. It wants to grab the wealth of the country.”

After the Six Day War of 1967, the anti-Semitic agitation, which drew no distinction between Jews and Israelis, intensified.

t was [the Jews] who first established anti-Islamic propaganda and engaged in various stratagems, and as you can see, this activity continues down to the present,”
Khomeini wrote in 1970 in his principal work, Islamic Government. ”
[T]he Jews . . . wish to establish Jewish domination throughout the world. Since they are a cunning and resourceful group of people, I fear that . . . they may one day achieve their goal.”

Then in September 1977, he declared,

“The Jews have grasped the world with both hands and are devouring it with an insatiable appetite, they are devouring America and have now turned their attention to Iran and still they are not satisfied.”

Two years later, Khomeini was the unchallenged leader of the Iranian revolution.

Khomeini’s anti-Semitic attacks found favor with the opponents of the shah, both leftists and Islamists.

His anti-Semitism ran along the same lines as The Protocols of the Elders of Zion, the turn-of-the-century hoax beloved of the Nazis that purports to expose a Jewish conspiracy to rule the world.

The Protocols was published in Persian in the summer of 1978 and was widely disseminated as a weapon against the shah, Israel, and the Jews. In 1984, the newspaper Imam, published by the Iranian embassy in London, printed excerpts from The Protocols. In 1985, Iranian state authorities did a mass printing of a new edition. Somewhat later, the periodical Eslami serialized The Protocols under the title

“The Smell of Blood: Jewish Conspiracies.”

Edited by Montazer Al-Zaidi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Any kind of relationship with Israel will be severed, however, the Jews will be free to remain in Iran and live in an environment which will be freer than at the time of the Shah's rule, for Islam respects all religions.

Imam's interview with foreign journalists. 14 January 1979.

There is a whole chapter dedicated to the theme the distinction between Jews and Zionists in the Ayatollah's book, 'Palestine (from the viewpoint of Imam Khomeini)'.

Edited by Haji 2003

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ayatollah Khomeini, not only recognized the mobilizing power of anti-Semitism in the struggle against the shah, he made use of it himself, as far back as the 1960s.

That same year, he called the shah a Jew in disguise and accused him of taking orders from Israel. This drew a huge response from the public.

Khomeini had found his theme. Khomeini’s biographer Amir Taheri writes: “The Ayatollah was by now convinced that the central political theme of contemporary life was an elaborate and highly complex conspiracy by the Jews—’who controlled everything’—to ‘emasculate Islam’ and dominate the world thanks to the natural wealth of the Muslim nations.”

When in June 1963 thousands of Khomeini-influenced theology students set off to Tehran for a demonstration and were brutally stopped by the shah’s security forces, Khomeini channeled all their anger toward the Jewish nation:

After the Six Day War of 1967, the anti-Semitic agitation, which drew no distinction between Jews and Israelis, intensified. Khomeini wrote in 1970 in his principal work, Islamic Government. ”

Then in September 1977, he declared,

Two years later, Khomeini was the unchallenged leader of the Iranian revolution.

Khomeini’s anti-Semitic attacks found favor with the opponents of the shah, both leftists and Islamists.

His anti-Semitism ran along the same lines as The Protocols of the Elders of Zion, the turn-of-the-century hoax beloved of the Nazis that purports to expose a Jewish conspiracy to rule the world.

The Protocols was published in Persian in the summer of 1978 and was widely disseminated as a weapon against the shah, Israel, and the Jews. In 1984, the newspaper Imam, published by the Iranian embassy in London, printed excerpts from The Protocols. In 1985, Iranian state authorities did a mass printing of a new edition. Somewhat later, the periodical Eslami serialized The Protocols under the title

“The Smell of Blood: Jewish Conspiracies.”

give me a break man.. there are 40,000 jews living in Iran, and they also have an MP

being anti-zionist/israeli doesnt make you an anti-semite

Share this post


Link to post
Share on other sites
give me a break man.. there are 40,000 jews living in Iran, and they also have an MP

being anti-zionist/israeli doesnt make you an anti-semite

that is incorrect. there are about 27,000 jews in iran, and the number is rapidly diminishing, as they are fleeing the country whenever they can. up until 2000, they fled via pakistan, when the iranian government found out and closed the borders. Maurice moatamed is a fig leaf, and one that is there by coercion to safeguard what remains of the community. and yet even he found it compelling to protest against ahmedinjad's holocaust denial conference, an anti-jewish (and not anti-zionist) act.

we are well versed in the ways of existance of jewish communities under oppression, we know the hints they send upon our way and the coercion to denounce israel. after all, up to the 1970's, there was a similar community in iraq (11,000 strong), now long gone. if you ever find one of them here, they'll refuse to talk about the horror which was the life in iraq, a life in a golden jail.

being anti-zionist/israel doesn't make you an anti-semite, but unfortunately most anti-zionists and anti-israelis are anti-semites, which is why it became almost synonymous. finding some fig-leaf or self-hating jews in order to justify significant atrocities does not clear one from anti-semitism. you have to confront/negotiate with the large mass of jews, something almost no one does.

Share this post


Link to post
Share on other sites
we are well versed in the ways of existance of jewish communities under oppression, we know the hints they send upon our way and the coercion to denounce israel. after all, up to the 1970's, there was a similar community in iraq (11,000 strong), now long gone. if you ever find one of them here, they'll refuse to talk about the horror which was the life in iraq, a life in a golden jail.

Initial immigration into pre-Israel Palestine was from Eastern Europe - Jews who were escaping pogroms.

It was AFTER the founding of Israel that immigration from Muslim countries began, prompted partly by Zionists scaring the local communities into fleeing and thereby raising the number of Jews in Israel. After all if Jews in Muslim countries DID NOT emigrate to Israel that would reduce the raison d'etre of the Zionist entity.

Israel's actions have not helped. It has consistently backed illegitimate regimes in the Muslim world and elsewhere and its actions against the Palestinians (accompanied by anti-Muslim rhetoric) have made the position of Jews in other countries more difficult.

So of course the number of Jews in Iran WOULD decline after the fall of the Shah. After all Israel had been closely associated with his illegal regime. The same happened in post-apartheid South Africa. Israel was a close ally of that regime and when it fell, South African Jews emigrated to Israel.

In recent years Israel and Turkey have had close relations. But the recent genocide in Gaza has led to a rise in anti-Israeli feeling. That will degenerate into anti-semitic sentiment if people feel that local Jews are generally supporting Israel.

Israel consistently supports 'moderate', Arab regimes such as Egypt, Saudi and Jordan. Yet these are amongst the most unpopular governments in the Arab world. You should not be surprised that if/when they fall the new regime will be very antithetical towards Israel.

Overall, I readily admit that Jews in Muslim countries have NOT been able to reach the position of dominance that they have achieved in Europe e.g. pre-Holocaust Poland. But what would you prefer? Periods of dominance followed by pogroms or a more stable relationship with the host community?

Remember you are on a Shia website, so we know all about discrimination in Muslim countries where we are the minority (Saudi) and even the majority (Iraq).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ayatollah Khomeini, not only recognized the mobilizing power of anti-Semitism in the struggle against the shah, he made use of it himself, as far back as the 1960s.

That same year, he called the shah a Jew in disguise and accused him of taking orders from Israel. This drew a huge response from the public.

Khomeini had found his theme. Khomeini�s biographer Amir Taheri writes: �The Ayatollah was by now convinced that the central political theme of contemporary life was an elaborate and highly complex conspiracy by the Jews��who controlled everything��to �emasculate Islam� and dominate the world thanks to the natural wealth of the Muslim nations.�

When in June 1963 thousands of Khomeini-influenced theology students set off to Tehran for a demonstration and were brutally stopped by the shah�s security forces, Khomeini channeled all their anger toward the Jewish nation:

After the Six Day War of 1967, the anti-Semitic agitation, which drew no distinction between Jews and Israelis, intensified. Khomeini wrote in 1970 in his principal work, Islamic Government. �

Then in September 1977, he declared,

Two years later, Khomeini was the unchallenged leader of the Iranian revolution.

Khomeini�s anti-Semitic attacks found favor with the opponents of the shah, both leftists and Islamists.

His anti-Semitism ran along the same lines as The Protocols of the Elders of Zion, the turn-of-the-century hoax beloved of the Nazis that purports to expose a Jewish conspiracy to rule the world.

The Protocols was published in Persian in the summer of 1978 and was widely disseminated as a weapon against the shah, Israel, and the Jews. In 1984, the newspaper Imam, published by the Iranian embassy in London, printed excerpts from The Protocols. In 1985, Iranian state authorities did a mass printing of a new edition. Somewhat later, the periodical Eslami serialized The Protocols under the title

�The Smell of Blood: Jewish Conspiracies.�

They're letting that good for nothing SOB, Amir Taheri, write a biography of Imam Khomeini (as)? Hasn't anyone noticed by now that Taheri is a mentally ill man who has a huge penchant for lying?

Edited by bkt900

Share this post


Link to post
Share on other sites
It was AFTER the founding of Israel that immigration from Muslim countries began, prompted partly by Zionists scaring the local communities into fleeing and thereby raising the number of Jews in Israel. After all if Jews in Muslim countries DID NOT emigrate to Israel that would reduce the raison d'etre of the Zionist entity.

actually, this is a zionist and arab myth which is very easy to refute. take iraqi jews as an example. 10% of them did not leave iraq at all. of those that did leave, a third did not leave to israel. but those that didn't leave to israel, had a choice. many, like my grandfather, left with no official documents whatsoever as they fled. others got only a laissez-passer noting "can never return to iraq" and therefore were effectively refugees. the only country that agreed to take them, with some documented reluctance (!!!!) was israel.

the immediate conclusion is that most jews that did have a choice at their hands, did NOT migrate to israel, and there's a very good reason to suspect a whole lot of those that did, did so for no other choice.

FURTHERMORE, compare with lebanese jews - they did not emigrate at all, because they felt perfectly safe in lebanon up until pan-arabist instigations turned it unsafe for them.

FURTHERMORE, crimes such as the farhud happened long before israel was founded. persecution was in full throttle before israel was born. people were fired from government jobs, banned from doing other jobs and numeros clausus (limit on jewish students) was in effect.

FURTHERMORE, out of the jews that did stay in iraq (11,000 of them did stay), enjoyed a short period of relative calm under the rule of abdul qarim qassim, and later it became a jail. and these were the jews that willingly chose to stay. nissim kazaz documents their slow and painful withering under arab nationalistic regimes.

now, it is certain that the immigration of arab jews increased the viability of israel, even in the 1948 war, iraqi jews served in the intelligence corps, decyphering arab communications. but the sad truth is, that arab countries didn't care what grievous price the palestinians were to pay. all they cared for, was looting the vast amounts of property owned by arab jews, who were very successful traders in those countries (the single documented case where the native population has outdone its colonizer were iraqi jews, who weaved a trading network across middle and east asia). it's hardly a secret. today as back at those days.

can you guess how much of the confisticated jewish property went to compensate palestinians who lost their property (the stated reason for the confistication)? hint: it's a very round number.

Israel's actions have not helped. It has consistently backed illegitimate regimes in the Muslim world and elsewhere and its actions against the Palestinians (accompanied by anti-Muslim rhetoric) have made the position of Jews in other countries more difficult.

first of all, israel was threatened for its survival. therefore it tried to do whatever it could to ensure its survival, including but not limited to complex underground ties with arab countries, which basically cared against their neighbours more than the fate of palestinians anyway.

but the second part of your statement is totally unacceptable. why on earth would arab jews have to pay for what was happening in palestine? the result of such sad thinking has caused severe damage to what might have been a bridge to enable peace.

So of course the number of Jews in Iran WOULD decline after the fall of the Shah. After all Israel had been closely associated with his illegal regime. The same happened in post-apartheid South Africa. Israel was a close ally of that regime and when it fell, South African Jews emigrated to Israel.

again you contradict yourself. if jews don't equal zionists, why should iranian jews care?

as for south africa, since those jews felt no particular ties to south africa, why should they remain in a country that's suffering a period of insecurity and instability?

In recent years Israel and Turkey have had close relations. But the recent genocide in Gaza has led to a rise in anti-Israeli feeling. That will degenerate into anti-semitic sentiment if people feel that local Jews are generally supporting Israel.

that is not correct. it will expose anti-semitism and allow anti-semites to attack jews, despite the fact that those jews may have been in turkey for hundreds of years or more and chose not to emigrate to israel.

Israel consistently supports 'moderate', Arab regimes such as Egypt, Saudi and Jordan. Yet these are amongst the most unpopular governments in the Arab world. You should not be surprised that if/when they fall the new regime will be very antithetical towards Israel.

so? israel does what's good for israel in that aspect. would you expect it to behave any differently? is there anything that israel can do to appease the muslim brotherhood? i doubt it.

Overall, I readily admit that Jews in Muslim countries have NOT been able to reach the position of dominance that they have achieved in Europe e.g. pre-Holocaust Poland. But what would you prefer? Periods of dominance followed by pogroms or a more stable relationship with the host community?

Remember you are on a Shia website, so we know all about discrimination in Muslim countries where we are the minority (Saudi) and even the majority (Iraq).

actually, we were on that path in iraq, if you've ever heard about heskel sasson. but nevermind that - i don't think jews had any insidious plans to dominate iraq or something of that sorts. infact, most jews were politically inactive, only very few of them zionists or communists.

what i'd prefer? its irrelevant, as it didn't happen. equality and integration was a promise not fulfilled. in the case of shiites who had no where to go to in lebanon, it erupted into civil war.

you know all about discrimination, and so do we. i know all about the numeros clauses (limit on students) on jewish spots in iraq. i know about dujail and halabja and the attacks and closures of mosques. therefore i find more point in discussing these issues with shiites rather than sunnites, who have almost always been masters of their own lands and somehow think it's natural to oppress minorities on various grounds, whether religious (iraq) or ethnic (copts in egypt, for example). i consider myself a human rights activist, although i 'apologize' if i don't give enough attention to the plight of the palestinians, when thousands of times more kurds or darfurians are slaughtered, millions of turkic muslims oppressed in middle asia and circassian muslims being deprived of their national and religious rights by cruel russian regimes. especially not after they showed public support for saddam.

(due diligence - one of the 11 jews that saddam executed on false spying charges was a relative of mine.)

Edited by ArabJew

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×