Jump to content
Sign in to follow this  
abro

Fazail Surat-hai Qurani

Rate this topic

Recommended Posts

50. SURAH QAAF

Ravayat Islami se ma'loom hota hai ke Peghambar Akram (pbuh) is surah ko buhut ihmiyat dete the, yahan tak ke her Jumma' ke din namaz-e-jumma mian is ki tilavat farmaya karte the.

Ek hadees main Anhazrat (pbuh) se is tarah naqal hua hai:

Jo shakhs surah Qaf ki tilavat kare ga, KHUDA VANDE AALAM is per maut ki mushkil aur sakraat ko aasan kardega.

Imam Mohammad Baqar (as) se ek hadees main aya hai:

Jo shakhs hamesha wajib aur mustahib namazon main surah Qaf ki tilavat karta rahe ga, KHUDA us ki rozi main wus'at peda karde ga aur us ke namah a'maal us ke daain haath main de ga. Aur qayamat main us ka hisab kitab asaan kardega.

Share this post


Link to post
Share on other sites

51. SURAH ZAARIYAT

Ek hadees main Imam Sadiq (as) se aya hai:

Jo shakhs din ya raat ke waqt surah zaariyaat ko parhe ga KHUDA us ki zindagi ke haalaat aur ma'eeshat ki islaah karga, us ko wasee' rozi dega, aur us ki qabr ko ek ese chiraagh se roshan karega jo qayamat ke din tak chamakta rahega

Share this post


Link to post
Share on other sites

52. SURAH TUR

Ek hadees main aya hai Peghamber (pbuh) ne farmaya:

Jo shakhs surah Tur ki tilavat kare to KHUDA per laazim hai ke use apne azab se mamoon qarar de, aur ise apni bhihisht ki nematon se behrah-war kare.

Imam Mohammad Baqar (as) se manqool hai:

Jo shakhs surah Tur ki tilavat kare KHUDA dunya wa akhirat ki bhalayee is ke liye jama kardega.

Share this post


Link to post
Share on other sites

53. SURAH an-NAJM

Ba'z mufassireen ke qaul ke mutabiq ye surah wo sub se pehla surah hai jise Peghamber (pbuh) ne apni da'vat ka elaan karne ke baad aashkara aur buland awaz se haram makkah main tilavat kiya. Aur mushrikeen ne ise ghaur se suna, aur us din tamam momineen ke saath mushrikeen tak ne bhi sajdah kiya.

RasululAllah (pbuh) se manqool hai ke:

Jo shakhs surah an-Najm ko parhe ga KHUDA un logon ki tadaad ke mutabiq jo Peghamber per imaan laaye the aur un logon ke tadaad ke mutabiq jinhon ne Aap ka inkaar kiya dus nekiyan use ata karega.

Imam Sadiq Ja'far bin Mohammad (as) se manqool hai:

Jo shakhs surah "Najm" ko her din aur her raat tilavat karega wo logon ke darmiyan ek qabil-e-tareef aur shaistah shakhs samjha jaye ga, KHUDA us ko bakhsh dega, aur wo logon ke darmiyan mehboob rahe ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

54. SURAH al-QAMAR

Peghamber-e-Islam (pbuh) farmate hain:

Jo shakhs surah IQTARABAT ko ek din chor kar parhe ga wo qayamat ke din us haalat main utha ga ke us ka chehra chaudhween raat ke chaand ki mannd chamakta hoga, aur jo ise her shab main parhe to ye is se bhi afzal hai. Qayamat main ese shakhs ke chehre ki roshni tamam makhlooq per bertari rakhti hogi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

55. SURAH RAHMAAN

Aap (pbuh) ne farmaya:

Her ek ke liye 'uroos hai aur uroosul Quran surah Rahman hai"

Rasul-e-Khuda (pbuh) ki ek hadees hamain batati hai:

Jo shakhs surah Rahman ko parhe to KHUDA nematon ka shukr ada karne ke silsile main is ki kamzoori per rahm karega aur nematon ki shukr guzari ka haq ke jo isse ata ki gayee hain KHUD ada kare ga.

Imam Ja'far Sadiq (as) se marvi hai:

Surah Rahman ki tilavat aur is ke saath qayam ko hargiz na chhorna kionke ye surah munfiqeen ke dil main hergiz istaqrar nahin paata aur KHUDA is surah ko qayamat ke din ek insaan ki shakal ata karega jo buhut hi khoobsurat hoga aur jis main se buhut hi umdah khushboo ati hogi. Phir wo esi jagah qayam karega ke jo KHUDA VANDE MATA'AL se be-etibaar ma'ne buhut zyaadah qareeb hogi to KHUDA is surah se pooche ga ke dunyawee zindagi main konsa shakhs tere mazaameen ke saath qayam pazeer hota tha aur hamesha teri tilavat karta tha. Wo surah jawab main kahega ke PARWARDIGAAR wo falan falan ashkhaas hain. Us waqt un afraad ke chehre chamakne lagain ge. Ab KHUDA un logon se mukhatib hoker kahega ke tum jis jis ke liye chahte ho bakhshish ki sifarish karo. Wo jitni arzoo apne dil main rakhte honge apne logon ki bakhshish ki sifarish karian ge aur her shakhs jis ki bakhshish ki wo sifarish karian ge us se kaha jaye ga ke jannat main dakhil hoja aur jahan chahta hai sukoont akhtiyar karle.

Anhazrat (pbuh) ne farmaya:

Jo shakhs surah "ar-Rahaman" ki tilavat kare jab wo ayat FABI AYYE AALA-I RABBIKUMA TUKAZZIBAAN parhe to kahe LAA BISHAI-IM MIN AALA-IK-E RABBE AKZIB yaane KHUDA VANDA! Main teri kisi ne'mat ka inkaar nahi karta. Ager wo raat ko tilvat kare aur usi shab intiqaal kar jaye to wo shaheed qarar paye ga, isi tarah ager din ko tilavat ki ho aur wo usi din intiqaal kar jaye to bhi shaheed qarar paye ga.

Ye surah bara ba-barkat hai parhne wale ka chehra dunya wa akhirat main misl mahtaab roshan hoga aur is ke liye takeed hai ke jab FABI AYYE AALA-I RABBIKUMA TUKAZZIBAN parho to fauran baad ye bhi kaho LA BISHAI IM MIN AALA-E-KE RABBE AKZIB.

Edited by abro

Share this post


Link to post
Share on other sites

56. SURAH WAQI'AH

Is surah ki tilavat ke baare main islami kitabon main buhut si ravayaat maujood hain.

Rasul Allah (pbuh) se manqool hai:

Jo shakhs surah Waqi'ah ki tilavat kare ga to is ke baare main likha jaaye ga ke ye ghaafileen main se nahin hai.

Jis waqt Peghamber-e-Islam (pbuh) se ye sawal hua ke Aap ke chehre mubarak per burhaape ke aasaar is qadr jald kion numayan ho gai hain to Aap (pbuh) ne farmaya:

Surah Hood, Waqi'ah, al-Mursalat, aur Amma Yatasaaloon ne mujhe boorha kar diya.

Imam Ja'far Sadiq (as) ki ek hadees main hai ke:

Jo shakhs her shab-e-jumma surha Waqi'ah ki tilavat kare to KHUDA us ko dost rakhta hai aur use logon ka mahboob bana deta hai aur wo dunya main hergiz na-raazi aur takleef nahin dekhta aur faqr-o-faaqah wa aafaat-e-dunya main se koi aafat is per nahin aaye gi aur wo Ameer al-Momineen Hazrat Ali (as) ke rufqa main shumar hoga.

Ek aur hadees main hai ke Usmaan ibn-e-Affaan Abdullah ibn-e-Masood ki iyaadat ki liye gaye is beemari main ke jis main Abdullah ibne Masood ka intiqaal hua. To unhon ne in se poochha ke tum kis baat per preshaan ho. Unhon ne kaha ke apne gunahoon ki wajah se preshaan hon. Unhon ne kaha tumhara dil kia chahta hai? Abdullah ibne Masood ne jawab main kaha ke Allah ki rehmat. Usmaan ne kaha ke ager tum ijaazat do to main tumhare elaaj ke liye tayyib le aaon. Wo kahne laga mujhe TAYYIB hi ne bimaar kiya hai. Hazrat Usmaan ne kaha ke ager tumhara dil chahe to main hukm don ke tumhara attiyah baitul maal se le aain. Unhon ne kaha ke is ki jis waqt mujhe zaroorat thi us waqt tum ne wo mujhe nahin diya, aaj jab ke mujhe is ki zaroorat nahin hai to tum mujhe dete ho. Hazrat Usman khane laga ager wo raqam tumhari betiyoon ke kaam aaye to bhi koi harj nahin. Unhon ne kaha ke meri larkiyon ko bhi koi zaroorat nahin hai kion ke main ne unhain nasihat ki hai ke surah Waqi'ah parha karian. Main ne Rashul-e-Khuda (pbuh) se suna hai ke:

Jo shakhs raat ko surah waqi'ah parhe to wo kabhi bhi aflaas ka shikar nahin hoga.

Jo her shab-e-jumma ko ye surat tilavat karega KHUDA us ko dost rakhe ga. Aur wo kabhi faqr-o-faaqah main mubtila na hoga.

Imam Ja'far Sadiq (as) se marvi hai ke jo shakhs her raat sone se pehle surah waqi'ah parhe to wo KHUDA VAND-E-AALAM ke huzoor is tarah aayega ke is ka chehra tabnaak hoga, nez Imam Jafar Sadiq (as) se manqool hai ke jo shakhs bhihisht aur us ki nematon ka ishtiyaaq rakhta ho wo her raat surah waqi'ah parhe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

57. SURAH HADEED

Peghamber Islam (pbuh) ki ek hadees main manqool hai ke:

Jo surah Hadeed parhe ga wo un logon ke zumreh main shumar hoga jo KHUDA aur us ke Peghamber per imaan rakhte hain.

Ek aur hadees main Anhazrat (pbuh) hi se manqool hai ke Aap sone se pehle musahibbat ki tilavat farmate the. Musahibbat wo suratain hain jo SABBIH Allah ya YUSABBIH Allah se shuroo hoti hain aur wo paanch (5) suratain hain. Surah Hadeed, Hashar, Saff, Jumaa aur Taghabun. Aap farmaya karte the: In main ek esi ayat hai jo hazar ayaton se afzal wa bartar hai.

Imam Baqar (as) se manqool hai ke:

Jo shakhs musabbihaat ki tilavat kare to wo us waqt tak dunya se nahin uthe ga jab tak Hazrat Mahdi (as) ka zahoor na hojai aur ager is se pehle wo dunya se uth gaya to doosre jahan main Rasool-e-Khuda (pbuh) ka hamsaaya hoga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

58. SURAH MUJADILAH

Is surah ki tilavat ki fazeelat main do ravayatain Peghamber-e-Islam (pbuh) aur Imam Ja'far Sadiq (as) se manqool hain. Pehli ravayat mian hai ke:

Jo shakhs surah Mujadilah ki tilavat kare to baroze qayamat wo Hizbullah main shumar hoga.

Doosri hadees main parhte hain:

Jo shakhs surah Hadeed o Mujadilah wajib namazon main parhe aur is ka wird rakhe to KHUDA us ki poori zindagi main is per koi azab nazil nahin kare ga aur wo apni zaat main aur apne ahl-e-khana main koi buraii nahin dekhega, nez faqr-o-bad-haali main giriftaar nahin hoga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

59. SURAH HASHAR

Peghamber Islam (pbuh) farmate hain:

Jo shakhs surah Hashar parhe to jannat-o-dozakh, arsh-o-kursi hajaab, saatoon aasman, saaton zameenain, hashraatul arz, hawaain, parinde, darakht, chalte phirte hue jaandar, chaand aur sooraj aur malaaikah sub is ke liye duaa-e-maghfirat karian ge aur wo ager is din ya raat faut hojaye to shaheed shumar hoga.

Imam Jafar Sadiq (as) se manqool hai:

Jo shakhs surah Rahman aur surah Hashar ghuroob-e-aftab ke waqt parhe to KHUDA ek farishte ko nangi talvar ke saath is ke ghar ki hifazat per mamoor karega.

Share this post


Link to post
Share on other sites

60. SURAH MUMTAHINNAH

Rasool-e-Khuda (pbuh) ke ek hadees main aya hai:

Jo shakhs surah Mumtahinnah ki tilavat kare ga, tamam momineen-o-mominaat qayamat ke din is ke shafee' honge.

Ek aur hadees main Imam Ali bin al-Husain (as) se aya hai:

Jo shakhs surah Mumtahinnah ko wajib aur mustahib namazon main parhe ga, KHUDA us ke dil ko imaan ke liye khalis aur amaadah karde ga, aur use noor-e-baseerat ata kare ga aur hergiz use faqr-e-faqah daaman geer na hoga aur wo khud aur us ki aulad junoon main giriftar na hogi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

61. SURAH SAFF

Peghamber-e-Girami (pbuh) se aya hai:

Jo shakhs surah Eesa (surah Saff) ko parhe ga to Hazrat Eesa (as) us ke liye duaa-e-rahmat karian ge jab tak wo dunya main zindah hai us ke liye astaghfaar karain ge aur qayamat main wo un ka rafeeq aur saathi hoga.

Imam Mohammad Baqar (as) se manqool hai:

Jo shakhs surah Saff ko parhe ya wajib aur mustahib namazon main is ki muda'vamat kare KHUDA use farishton aur ainbiyaa mursaleen ki saff main qarar de ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

62. SURAH JUMMA'

Is surah ki tilavat ki fazeelat ke baare main buhut se ravayatain warid hui hain. Chahe ise mustaqil tor per parha jaye ya yaumiyan namazon ke zaman mian parha jaye.

Ek hadees main Peghambar Akram (pbuh) se marvi hai:

Jo shakhs surah Jumma ki tilavat kare, KHUDA use bilad-e-muslimeen main se un logon ki tadaad se jo namaz-e-jumma main shirkat karte hain aur un logon ki tadaad se jo us main shirkat nahin karte, dus guna hasna dega.

Imam Jafar Sadiq (as) se manqool hai:

Hamare shiyon main se har momin per ye laazim hai ke shab-e-jumma main surah Jumma aur surah Aa'laa parhe aur jumme ke zuhr main surah Jumma aur Munafiqeen parhe, jab wo esa kare ga to goya us ne Rasool Allah (pbuh) ka amal anjaam diya aur KHUDA ke haan us ka ajr-o-savab bhihisht hai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

63. SURAH MUNAFIQOON

Peghambar-e-Girami (pbuh) se marvi hai:

Jo shakhs surah Munafiqun ko parhe wo her qism ke nifaq se pak hojata hai.

Imam Sadiq (as) ne farmaya hai:

Hamare shiion main se her momin ke liye zaroori hai ke wo shab-e-jumma main surah Jumma aur surah Aa'ala parhe aur jumme ke din namaz-e-zuhr main surah Jumma aur surah Munafiqoon parhe.

Is ke baad Aap ne mazeed farmaya:

Jab wo esa kare ga to goya us ne Hazrat Rasool ke amal ko anjam diya aur us ki jaza aur savab Allah ke haan jannat hai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

64. SURAH TAGHABUN

Rasool-e-Khuda (pbuh) ki ek hadees main aya hai:

Jo shakhs surah Taghabun parhe ga us se naghaani maut door hojaye gi.

Imam Jafar Sadiq (as) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah Taghabun ko apni wajib namazon main parhe ga wo qayamat ke din us ki shifaat karegi aur Us hasti ke saamne ek esi shahid aadil hogi jis ne us ki shafaat ki ijaazat di hai, phir us se alag nahin hogi yahan tak ke wo jannat main daakhil hojaye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

65. SURAH TALAAQ

Peghamber Akram (pbuh) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah Talaaq ko parhe wo dunya se sunnat-e-Peghamber per jaye ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

66. SURAH TAHREEM

Rasoo-e-Khuda se naqal hua hai:

Jo shakhs surah Tahreem ko parhe ga to KHUDA use khalis taubah ki taufiq ata farmaye ga.

Imam Ja'far Sadiq (as) ne farmaya:

Jo shakhs surah Talaaq-o-Tahreem ko wajib namaz main parhe ga, KHUDA use qayamat main khauf-e-haraas se panah de ga. Jahanum ki aag se rihaayi bakhshe ga, aur use is surah ki tilavat aur is per midaomat ki bina per jannat main daakhil kare ga, kion ke ye donon suratain Peghamber ke saath makhsoos hain.

Edited by abro

Share this post


Link to post
Share on other sites

67. SURAH MULK

Surah Mulk jis ka doosra naam Munjiyah (nijaat bakhshne wali) aur teesrah naam, Waaqiiah ya Maani'ah hai (kionke wo apne tilavat karne wale ko azab-e-Ilahi ya azab-e-qabr se mehfooz rakhti hai) Quran ki buhut hi ba-fazeelat suraton main se hai.

Is surah ki fazeelat main Peghamber aur Aaimma Ahl-e-Bait se buhut se ravayaat naqal hui hain:

Peghamber Akram (pbuh) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah TABARAK ko parhe to esa hai jesa ke us ne shab-e-qadr bedaar rah kar ibaadat main basar ki ho.

Ek aur hadees main Anhazrat (pbuh) se aya hai:

Main dost rakhta hon ke surah Tabarak tamam momineen ke dil main sabt hojaye

Ek hadees main Imam Mohammad bin Ali al-Baqar (as) ne farmaya:

Surah Mulk surah Maane'h hai, yaane azaab-e-qabr se bachati hai aur Torat main isi naam ke saath likhe hui hai jo shakhs is ko raat ke waqt parhe to us ne buhut kuch parha aur koob parha ______ wo ghafileen main shumar na hoga

Hazrat Imam Ja'far Sadiq (as) se manqool hai ke jo shakhs sone se pehle namaz wajib main surah Mulk parhe to wo subh tak KHUDA ki aman main rahe ga. Nez qayamat wale din bhi KHUDA ki aman main hoga yahan tak ke jannat main dakhil hojaye ga.

Qutub Ravandi ne Ibn-e-Abbas se naqal kiya hai ke ek shakhs be-khabri main kisi qabr per khema laga kar bhetha aur us ne wahan surah Mulk parha to us ne ek awaz suni ke ye nijaat dene wala surah hai pus us ne ye kefiyat Rasool-e-Khuda (pbuh) se bayan ki Anhazrat (pbuh) ne farmaya ke waqi'an ye surah qabr ke azab se nijat dene wala hai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

68. SURAH QALAM

Peghamber Akram (pbuh) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah Noon Walqalam ki tilavat kare ga , KHUDA us ko un logon ka savab de ga jo husn-e-ikhlaaq ke haamil hain.

Imam Sadiq (as) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah Noon Walqalam ko wajib ya mustahib namaz main parhe ga KHUDA use hamesha ke liye faqr-o-faqa se aman main rakhe ga aur jab wo mare ga to InshaAllah use fishaar-e-qabr se aman de ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

69. SURAH HAQQAH

Peghamber Akram (pbuh) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah Haaqqah ki tilavat kare ga KHUDA qayamat main us ke hisab ko asan kar dega.

Imam Baqar (as) ne farmaya hai:

Surah Haqqah ki buhut zyaadah tilavat kiya karo, kion ke faraaiz-o-navaafil main is ki qirat KHUDA aur us ke Rasool per imaan ki nashaani hai, aur jo shakhs ise parhe us ka deen mahfooz rahe ga, yahan tak ke Laqa-Allah per puhunch jaye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

70. SURAH MA'ARIJ

Eh hadees main Peghamber (pbuh) se aya hai:

Jo shakhs surah SA ALA SAAILUN ko parhe to KHUDA use un logon ka savab de ga jo apni amanaton aur ahd-o-peman ki hifazat karte hain aur wo log jo apni namazon ki hifazat karte hain.

Imam Baqar (as) se manqool hai:

Jo hamesah Sa ala Saailun ko parhe to KHUDA qayamat ke din us se us ke gunahon ki baaz puras nahin kare ga aur us ko jannat main Hazrat Mohammad (pbuh) ke saath sukoont ata farmaye ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

71. SURAH NOOH

Peghamber Akram (pbuh) ne farmaya:

Jo shakhs surah Nooh ko parhe wo un momineen se hojaye ga jinhain Nooh ki da'wat ki shu'aa dhaanp leti hai.

Imam Sadiq (as) ne farmaya:

Jo shakhs KHUDA aur qayamat per imaan rakhta hai, aur Us ki kitab ko parhta hai, wo surah Nooh ki tilavat ko tarak na kare, jo shakhs is surah ko sabr-o-istiqaamat ke saath KHUDA ke liye wajib ya mustahib namaz main parhe ga to KHUDA use nek afraad ki manazil main jaga de ga aur jannat ke baghon main se teen baagh, us ke apne baagh ke ilawa, us ke ehtiraam main use marhamat farmaye ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

72. SURAH JINN

Peghamber Akram (pbuh) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah Jin ko parhe to use her jin aur shetan ki tadaad ke barabar, jis ne Mohammad (pbuh) ki tasdeeq ya takzeeb ki hai, ghulam azaad karne ka savab diya jaye ga.

Imam Sadiq (as) se manqool hai:

Jo shakhs surah Jinn ko bakasrat parhe, to wo dunya ki zindagi main, hergiz jinnon ki nazar bad, un ke jaadoo, sahr aur makr-o-fareb se nuqsan nahin uthaye ga, aur wo Mohammad (pbuh) ke hamrah hoga aur kahe ga: Parwardigaar! Main is ki bajai kisi aur ko nahin chahta aur na hi is se kisi doosre ki taraf maail hota hon.

Edited by abro

Share this post


Link to post
Share on other sites

73. SURAH MUZZAMMIL

Peghamber Akram (pbuh) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah Muzammil ko parhe to dunya-o-akhirat ki sakhtiyaan us se uth jaain gi.

Imam Jafar Sadiq (as) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah Muzammil ko doosri namaz-e-isha (namaz-e-isha hi murad hai, kionke baaz auqat maghrib ko pahle isha kaha jata hai) ya aakhri shab main parhe, to raat aur din aur isi tarah ye surah qayamat ke din is ke gawah hon ge aur KHUDA isse pakeezah zindagi aur pakeezah maut dega.

Share this post


Link to post
Share on other sites

74. SURAH MUDDASSIR

Peghamber Akram (pbuh) se ek hadees main aya hai:

Jo shakhs surah Muddassir ko parhe ga, use un logon ke tadaad main jinhon ne makka main Peghambar-e-Islam (pbuh) ki tasdeeq ya takzeeb ki thi, dus nekiyan dii jaingee.

Imam Baqar (as) ne farmaya hai:

Jo shakhs surah Mudassir ko wajib namaz main parhe to KHUDA per haq hai ke is ko Peghamber ke hamrah un ke jawar main aur un ke darja main qarar de aur dunyavee zindagi main bad-bakhti aur ranj-o-takleef isse daman geer na ho.

Edited by abro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

 • Recent Posts on ShiaChat!

  • That did not only said 35% fat only.....It says 35% rich but you are only stuck with fat bro. Get out of it, it says proteins, calories, fats and so on so forth. Secondly, this is just a research about cows and monkeys, it isn't about humans but it says that there is difference between milk of male and female infants. Finally, you could see the change yourself that you posted 1 liter to be 1.027 kg and I posted 1.03 kg, Even though, it was not mentioned if the milk was freshly drawn or kept for a time which may affect it's content. Finally, repeating again, you need samples to weight for baby girl's milk against baby boy's which unfortunately neither you nor I have. So, until this happens, I stick to my belief and you stick to what you belief,  
  • I also find the Quran and the Hebrew Bible being more similar. The Hebrew Bible being a milennium older than the Quran sets rules for almost everything. The Quran have taken some of it, while the New Testament has very few laws and apeals to its believers to use the consciense given by God. Slaughter sacrifice is originally pagan. Judaism grew out of paganism. In Judaisms infancy (early first milennium BC) even human sacrifice existed. The Hebrew Bible tell the story, and science confirm it. (Human sacrifice still existed in Sweden when Muhammed lived! ) Christianity evolved from Judaism. The first Christians were Jews. The first followers of Islam were Arabs. In this way Christianity and Judaism is more related.  Muslims believe Quran is Gods word sent to Muhammed by the angel. Christians do not believe so. Neither do I. I believe Arabs for some reason adapted the personalities and stories from the Bible. Clearly most of it from the Hebrew Bible. This is why Islam is closer to Judaism.
  • More Differences:

   His Vision:

   It is narrated through good chains of narrators that Imam Muhammad Baqir (a.s.) said: “The Holy Prophet (S) said that the eyes of we prophets sleep but our souls remain awake and I see from behind as I see in front."

   https://www.al-islam.org/hayat-al-qulub-vol-2-allamah-muhammad-baqir-al-majlisi/prophet-s-appearance-character-physique

   This is also reported by Bukhari & Muslim:

   Al-Bukhaari (741) and Muslim (424) narrated from Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) said: “Do you think that I face the qiblah (and do not know what you are doing)? By Allah, your bowing and prostrating are not hidden from me; I can see you behind my back.”  Ahmad (9504) narrated that Abu Hurayrah said: The Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) led us in praying Zuhr, and in the last row there was a man who prayed badly. When he said the salaam, the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) called him and said: “O So and so, do you not fear Allah? Do you not see how you pray. You think that you could hide from me some of what you do, but by Allah I can see behind me as well as I can see in front of me.” Classed as saheeh by Shaykh al-Albaani (may Allah have mercy on him) in Mishkaat al-Masaabeeh (no. 811)  His Sleep:

   It is mentioned in some other traditions that Imam Ja’far Sadiq (a.s.) said: Once Abu Dharr went to meet the Holy Prophet (S) but was told that he was in another orchard. When Abu Dharr reached there, he saw the Prophet asleep. Abu Dharr took a dry stick and broke it just to ascertain whether he was really asleep. The Prophet opened his eyes and said: “O Abu Dharr, are you testing me? Do you not know that I see you in my sleep as I see you when awake? My eyes sleep but not my soul.”

   https://www.al-islam.org/hayat-al-qulub-vol-2-allamah-muhammad-baqir-al-majlisi/prophet-s-appearance-character-physique Miscellaneous Reports:

    A cloud always shaded him in the sun.
   No foul smell ever reached the Holy Prophet (S)
   Anything in which the saliva of the Holy Prophet (S) fell became auspicious. It could heal the sick.
   The Holy Prophet (S) could speak every language.
   The Holy Prophet (S) could hear voices even when asleep. He could hear talks of angels which others could not. He also could know what was in other’s minds.
   Pebbles recited the glory of God in his holy palm.
   When the Holy Prophet (S) walked on soft soil, his feet did not leave marks thereon. On the contrary when he walked on hard ground, it left his foot marks.
   When the Holy Prophet (S) walked in the sun, he did not cast any shadow.

    
  • Yeah, I know that. I am not opposing it due to candies but scary faces for even smaller things results in bigger dangers. Why not funny and cute masks for girls such as fairies and warriors for girls and boys not scary faces.
×