Jump to content
Sign in to follow this  
abro

Fazail Surat-hai Qurani

Rate this topic

Recommended Posts

25. SURAH FURQAAN

Peghamber Islam (pbuh) ne ek hadees main farmaya:

Jo shakhs surah furqan ki tilavat kare to wo qayamat ke din qayamat per eeman rakhne wolon ki suff main hoga, aur is ka hashar wa nashar un logon ke sath hoga jinhain yaqeen hai ke qayamat aaker rahegi aur KHUDA murdon ko naii zindagi ke saath maboos kare ga.

Ishaaq bin Ammar ne Hazrat Imam Moosa Kaazim (as) se ravayat ki hai:

Surah tabarak allazi (furqaan) ki tilavat tark na karo kionke jo shakhs her raat is ki tilavat kare ga KHUDA VANDE AALAM hergiz usse azab nahin de ga aur na hi us se hisab lega aur is ki qayam gah bhihisht bareen hogi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

26. SURAH SHU'RA

Peghamber (pbuh) farmate hain:

Jo shakhs surah shu'ra ko parhe usse Nooh (as) ki tasdeeq aur takzeeb karne walon ki tadaad se dus guna nekiyan millen gi. Isse tarah Hood, Shoaib, Saalih aur Ibrahim (as) ki tasdeeq ya takzeeb karne walon ki tadaad se dus guna nekiyan millain gi aur jitni tadaad ne Eesa (as) ki takzeeb aur Mohammad (pbuh) ki taseeq ki ke barabar nekiyan millain gi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

27. SURAH NAML

Peghamber Islam (pbuh) ki ek hadees main hai:

Jo shakhs surah taaseen suleman (surah naml) ki tilavat kare ga KHUDA VANDE ALAM usse un logon ki tadaad se dus guna ajar de ga, jinhon ne Suleman ki tasdeek ya takzeeb ki. Isse tarah un logon ki tadaad se bhi jinhon ne Janab Hood, Shoaib, Saalih aur Ibrahim (as) ki tasdeek ya takzeeb ki aur baroze qayamt jab wo apni qabr se bahar nikle ga to us ke munh per LAA ILAHA ILLALLAHO ka wird hoga.

Hazrat Imam Jafar Sadiq (as) ki ek hadees hai:

Jo shakhs tavvaseen salaas (surah shu'rah, naml, aur qasas ke jin ke aghaz main TAASEEN hai) ki her shab-e-juma tilavat kare ga wo auliya Allah se hoga. Issi ke jawar aur is ke lutf wa hamayat ke zer saayah rahe ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

28. SURAH al-QASAS

Risaalat-Ma'aab (pbuh) se hadees marvi hai:

Jo admi surah qasas ko parhe ga to usse un logon ke jinhon ne Hazrat Moosa (as) ki tasdeeq ya takzeeb ki taadad ki nisbat se dus nekiyon ka savab diya jaiga. Aur zameen aur aasman main koi farishta esa na hoga jo baroze qayamt is shakhs ki sadaaqat per gawahi na de.

Hazrat Imam Jafar Sadiq (as) se ek hadees marvi hai k:

Jo shakhs ttavvaseen salasa yaane surah qasas, naml, aur shu'raa ko her shabb-e-jumma main parhe ga, us ka shumar dostan-e-Khuda main hoga aur wo jawaar-e-Ilahi aur us ke saaye himayat main rahe ga. Wo dunya main kabhi be amn, na raahat aur faqeer na rahega. Aur aakhirat main KHUDA us ko is qadar inaamat anayat karega ke wo na sirf razi hojaiga bulke us ki musarrat ki kefiat is se bhi zyadah hogi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

29. SURAH 'ANKABOOT

Tafseer majma'l bayan main Janan Risaalat Ma'aab (pbuh) ka ye qaul darj hai:

Jo admi surah ankaboot parhta hai us ke hisse main tamam mo'mineen aur munfiqeen ki tadaad se dus guna hasnaat likhe jaate hain.

Bilkhussos maah ramazan ki taees (23) tareekh ki shab main surah anqaboot aur surah room ki tilavat ke mutaliq gaer-mamooli fazeelat ward hui hai, yahan tak ke Imam Jafar Sadiq (as) se ek hadees manqool hai:

Jo admi mah ramazan ki taees tareekh ki shab main surah ankaboot aur surah room ki tilavat kare, qasm-be-KHUDA wo ahl-e-bhihisht main se hai. Main is ma'amile main kisi ko mustasna nahin karta. Aur is baat se bhi nahin darta ke is qasam ke liye mere naama a'amaal main koi gunah likh de. Batoore musallim in donon suratoon ka KHUDA ke huzoor main bara martaba hai.

Share this post


Link to post
Share on other sites

30. SURAH ROOM

Imam Jafar Sadiq (as) se ek hadees manqool hai:

Jo shakhs maah ramazan ki taees shab main surah ankaboot aur surah room parhe ga. Qasam be-KHUDA wo ahle bhihisht main se hai. Main is kulliyeh main koi istasna nahin karta. In donon suraton ki KHUDA ke nazdeek bari vak'at hai.

Janab Rasul Khuda (pbuh) se ek aur hadees is tarah manqool hai:

Jo shakhs surah room ko parhe ga usse her us farishte ke hasnat ke maqabil jo zameen aur aasman ke darmiyan KHUDA ki tasbeeh karta hai, dus guna ajar mille ga aur jo kuch us ne raat ya din main talaf kia hai us ki bhi talafi hojai gi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

31. SURAH LUQMAN

Is surah ki fazeelat main buhut si ravayat Peghamber-e-Islam (pbuh) aur Aima Ahlebet (as) se naqal hui hain. In main se ek ye hadees Peghamber Akram (pbuh) se marvi hai:

Jo shakhs surah luqman parhe, Hazrat Luqman qayamt main is ke rafeeq aur dost honge aur jin logon ne nek ya bad a'maal anjaam diye hain (amar bil maaroof wa nahi anil mukar ke baad) un ki tadaad ke mutabiq dus guna nekiyan usse di jain gi.

Imam Muhammad Baqar (as) se manqool hai:

Jo shakhs raat ko surah luqman ki tilavat kare to KHUDA VANDE AALAM tees (30) farishton ko is ke liye subh tak shetan aur is ke lashkar ke muqabile ke liye maamoor kardeta hai. Aur ager din ko is ki tilavat kare to ye tees farishte guroob-e-aftab tak shetan aur is ke lashkar se is ke hifazat karte hain.

Share this post


Link to post
Share on other sites

32. SURAH ALIF LAAM MEEM SAJDAH

Ek hadees main Peghamar Islam (pbuh) se yoon mazkoor hai:

Jo shakhs surah alif laam meem tanzeel aur tabaarak al-lazi ko parhe to goya us ne shabb-e-qadar jaag kar guzari.

Imam Ja'far Sadiq (as) se naqal hai:

Jo shakhs surah sajdah her shabb-e-jumma parhe to KHUDA is ka naama a'maal is ke daaian haath main de ga aur is ke guzishta gunahon ko bakhsh dega aur Muhammad aur Ahlebet (as) ke doston main hoga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

33. SURAH AHZAAB

Peghamber Akram (pbuh) farmate hain:

Jo shakhs surah ahzaab ki tilavat kare aur apne ghar walon ko is ki taleem de to wo azab-e-qabr se mamoon rahe ga.

Imam Sadiq (as) se manqool hai:

Jo shakhs surah ahzaab ki zyaadah tilvat karta hai qayamat ke din Peghamber Akram (pbuh) aur un ke khandan walon ke jawaar main rahe ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

34. SURAH SABA

Peghamber Islam (pbuh) se ek hadees main is tarah manqool hua hai ke:

Jo shakhs surah saba ko parhe ga, qayamat main tamam anbiya mursaleen is ke rafeeq wa hum nasheen honge aur sub ke sub is se musafiha karainge.

Imam Sadiq (as) se is tarah naqal hua hai ke:

Jo shakhs in do suraton ko ke jin ke ALHAMD ke saath ibtida hoti hai (surah saba aur fatir) ko kisi raat main parhe ga to wo saari raat KHUDA ki hifazat wa nigrani main rahe ga aur agar in donon ko din main parhe ga to (us din) koi makrooh aur na-pasandeedah baat isse pesh nahin aayegi, aur isse is qadar khair dunya-o-akhirat ata kia jayega ke is ke dil main kabhi is ka guman bhi na guzra hoga aur na is ne is ke baare main kabhi soocha hoga aur na aarzo ki hogi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

35. SURAH FATIR

Ek hadees man Peghamber Akram (pbuh) se manqool hai ke:

Jo shakhs surah fatir ko parhe to qayamat ke din jannat ke darwazon main se teen darwaze isse apni taraf da'vat dainge ke wo jis darwaze se chahe daakhil hojai.

Imam Sadiq (as) se manqool hai ke:

Quran Majeed main do suratain (yakke baad digre qarar payi hain) surah saba-o-surah fatir ke jo "ALHAMDULILLAH" se shuru hoti hain, jo shakhs inhain raat ko parhe ga to KHUDA usse apni himayat ke saye main hifazat kare ga, aur jo shakhs din main parhe ga to usse koi takleef nahin puhnchegi, aur KHUDA usse is qadar khair-e-dunya-o-akhirat ata farmaye ga ke jo kisi ke waham-o-guman main bhi na aya hoga, aur kisi ne is ki tamanna tak na ki hogi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

36. SURAH YAASEEN

Muta'addid ahadees ki gawahi ke mutabiq ye Quran ki ek nihayat ihim surat hai, is tarah se ke ahadees main isse "Qalb-e-Quran" kaha gaya hai:

Ek hadees main Peghamber Islam (pbuh) se manqool hai:

Her cheez ka ek dil hota hai aur Quran ka dil YaaSeen hai.

Ek hadees man Imam Sadiq (as) se bhi yehi matloob manqool hai, is ke zel main Imam (as) mazeed farmate hain:

Jo shakhs surah yaaseen ko guroob se pehle din mian parhe to saara din mehfooz aur rozi se bhara rahe ga aur jo isse raat ko sone se qabl parhe to KHUDA ek hazar farishte is per mamoor karta hai jo shetan mardood aur her aafat se is ki hifazat karte hain …

Peghamber Akram (pbuh) ne farmaya:

Surah Yaaseen toraat main "umoomiyat aafreen" ke unwaan se mausoom hui hai. Poocha gaya ke isse umoomiyat afreen kion kaha jata hai? Farmaya ke is bina per ke jo shakhs is sura ka hamdam aur hamnasheen ho usse tamam khair-e-dunaya-o-akhirat se nawaza jata hai …

Ye surah qalb-e-Quran hai. Is ka parhna balaon se nijaat dilata hai aur rozi main wus'at ka sabab banta hai.

Kisi ne Imam Raza (as) se bawaseer ki shikayat ki Aap ne farmaya ke (yaaseen) ko shahd se likh kar paani se dho kar pee lo. Ager kisi ke jism per bars ke saffed daagh honge to surah yaaseen ko shahd se likh kar paani se dho kar piye to shifa payega.

Hazrat Imam Muhammad Baqar (as) se besanad mu'tibar manqool hai ke:

Jo shakhs umar bhar ek baar surah yaaseen parh le, Allah apni makhlooqat-e-dunya-o-akhirat aur aasmani khalqat ki tadaad se her ek ke barabar nekiyan is ke naam likhe ga, aur do hazar gunah bakhsh de ga. Faqeeri, qarz, makaan sur per girne, deewangi, jazaam aur her ek dukh takleef-o-museebat se mehfooz rahe ga. Sakarat-e-maut, qabz-e-rooh aur wahshat-e-qabr ko is ke waaste aasan kardega. Dunya main faraakh roozi aur akhirat main bhihisht ka zaamin hoga. Aur is qadar sawab inayat farmaye ga ke is ka qaari khush hojaiga aur aasamn-o-zameen ke farishton se khitab farmayega ke MAIN falan bande se raazi hoon tum is ke liye astaghfaar karte raho.

Mafatehil Jinan main Hazrat Rasul Akram (pbuh) se manqool hai ke:

1. Jo shakhs khushnoodi-e-KHUDA keliye surah yaaseen parhe to KHUDA is ke gunah maaf kardega aur isse baara (12) khatam Quran ka sawab ata farmaye ga.

2. Jab ye surah kisi mareez ke paas tilavat ki jaye to her harf ke badle dus farishte naazil hote hain jo iske saamne suf basta hoker is keliye maghfirat talab karte hain aur iski qabz-e-rooh ke waqt tak haazir rehte hain iske janaze ke saath chalte hain is per namaz parhte hain aur iske liye dafan main shareek rahte hain.

3. Ager koi mareez waqt-e-naza' khud ya koi dusra shakhs is ke paas surah yaaseen ki tilavat kare to ridzwan-e-jannat bhihisht ke paani ka ek kaasah laakar isse deta hai jisse wo peeta hai aur wo serab hoker is dunya se rukhsat hota hai aur apni qabr se serab hi uthe ga aur nabiyon ke kisi hauz ka muhtaaj na hoga ke wo haalat serabi main dakhil jannat hoga.

4. Manqool hai ke surah yaaseen apne parhne waale ko dunya aur akhirat ki bhalaii inayat kare ga qayamat ke holnaaki aur dunya ki balaon se isko bachayega nez her shar ko door karega aur iski her haajat barlayega.

5. Surah yaaseen ke parhne waale ke liye bees (20) hajj ka sawab hai aur isse sunine wale ki liye hazar noor, hazar rehmatain, hazar barkatain hoongi aur ye surah is ko her museebat se nijaat dilayega.

6. Huzoor (pbuh) se marvi hai ke jo shakhs qabrustan main surah yaaseen ki tilavat kare to KHUDA wahan madfoon logon ke azab main kami karega aur isko un murdgaan ki tadaad ke barabar nekiyan ata farmayega.

7. Imam Ja'far Sadiq (as) se manqool hai ke jo shakhs din main surah yaaseen parhe to wo raat tak mehfooz rahega aur rozi se nawaza jayega aur jo shakhs raat main sone se pehle surah parhe to KHUDA VAND KAREEM is ko her aafat se aur shetan ke har shar se bachane keliye is per hazar farishte muqarrar kare ga aur ager wo is roz mar jaye to KHUDA is ko jannat man dakhil kare ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

37. SURAH SAAFFAAT

Peghamber Garami-e-Islam (pbuh) se manqool hai:

Jo shakhs surah saaffaat ko parhe usse tamam jinnon aur shetanon ki tadaad se dus guna nekiyan dee jaati hani aur sarkash shetan is se door rahta hai aur wo shirk se paak rahta hai aur wo donon farishte jo is ki hifazat per mamoor hain qayamat main is ke liye gawahi dainge ke ye KHUDA ke rasulon per iman rakhta tha.

Imam Sadiq (as) se manqool hai:

Jo shakhs surah saaffaat her jumme ko parhe ga her aafat se mehfooz rahega aur dunya ki zindagi main her bala is se door rahegi. KHUDA VAND-E-TA'LAA is ke rizq main kushadigi karega aur is ke maal-o-aulad aur badan per shetan-e-rajeem aur jabir dushman ko musallat nahin hone dega aur ager is din ya raat ko dunya se kooch kar jaye to KHUDA isse shaheed uthaye ga aur shaheed ki maut dega aur isse bhihisht main shuhada ke darje main jaga ata farmaye ga.

Imam Ja'far Sadiq (as) ne farmaya: Jo koi is soore ko roz-e-jumma parhe tamam balaon se hamesha hifazat main rahe ga dunya main rozi kushadah hogi. Jaan, maal aur aulad main koi takleef na dekhega kisi zaalim haakim aur shetan la'een se eeza na payega. Ager is roz marjeye to shaheed hoga, aur shaheedon ke saath daakhil-e-jannat hoga.

Janab Ameer-al-Momineen (as) se manqool hai ke: Jis ko bichhoo ya saanp ke kaatne ka khauf ho. Ye ayat parhe aur jo chahe ke qayamat ke roz behisaab sawab haasil kare to wo her namaz ke baad ye ayat parhe:

SUBHAANA RABBIKA RABBIL 'IZZATE 'AMMAA YASIFOONA WA SALAAMUN 'ALAL MURSALEENA WAL HAMDU LILLAHE RABBIL 'ALAMEENA. (SURAH SAAFFAT AYAT 181)

Ager koi shakhs her dafa' ke beth kar uthne main ye ayat parhe, to is nishist ke doran jo gunah is se saadir hua hoga us ka kuffarah hoga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

38. SURAH SAAD

Peghmber (phuh) ne is ki fazeelat ke baare main farmaya hai:

Jo shakhs surah "saad" parhe ga, her us pahar ke mutabiq ke jo KHUDA ne Daood (as) ke liye musakhhar kiya tha, isse neki ata kare ga aur sagheerah wa kabeerah gunah se aloodah hone aur is per israar karne se usse mehfooz rakhega.

Imam Muhammad Baqar (as) se marvi hai:

Jo shakhs surah "saad" shab-e-jumma main parhe ga (KHUDA ki taraf se) khair-e-dunya-o-akhirat main se is qadar isse diya jayega ke peghambaran-e-mursil aur muqarrib farishton ke siwa aur kisi ko nahin diya jaye ga aur KHUDA usse aur un tamam afraad ko ko is ke gharwalon main se is se ta'luq rakhte the, jannat main daakhil karega. Yahan tak ke us khidmatgar ko bhi jo is ki khidmat karta tha.

Jo shakhs shab-e-jumma main surah saad parhe Allah TA'ALA dunya o akhirat ki is-qadar neki isse ata farmaye ga ke kisi ko ata na ki hogi, siwaye peghamber ya farishte ke, aur jannat main jaga de ga aur ihl-e-khana se jis ko chahe ga, bulke agar khadim ko chahe ga usse bhi bhihisht mille gi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

39. SURAH ZUMAR

Ahadees main is surah ki tilavat ko buhut zyadah ihmiyat de gai hai. In main se ek hadees main Peghamber (pbuh) se manqool hai:

Jo shakhs surah zumar ki tilavat kare KHUDA (apni rehmat se) is ki ummeed munqata nahin karega aur un logon ka ajar isse ata karega jo KHUDA se darte hain.

Imam Sadiq (as) se is tarah naqal hua hai:

Jo shakhs surah zumar ki tilavat karega KHUDA usse dunya wa akhirat ka sharf ata karega aur maal wa qabeelah ke baghair bhi isse qudrat-o-izzat bakhshe ga. Is tarah se ke jo shakhs bhi isse dekhe ga is se heebat khaye ga aur is ka badan aatish-e-dozakh per haram kardega.

Share this post


Link to post
Share on other sites

40. SURAH MO'MIN

Jo ravayat Peghamber (pbuh) aur Aima Ahlebait (as) se manqool hui hain un main "HAA-MEEM" surtaon ke be-shumar fazail umoomi tor per aur "surah momin" ke fazail khusui tor per bayan hue hain.

Umomi lihaz se jo ravayat ward hui hain un main se ek ye bhi hai ke AnHazrat (pbuh) ne farmya:

(saaton) HaaMeem Quran ka taaj hain.

Ibn-e-Abbas ne ek ravayat bayan ki hai jo ya to Peghamber (pbuh) se ya phir Amiral Momineen (as) se suni gayi hai farmate hain:

Her cheez ka ek maqhz hota hai aur Quran ka maghz "HaaMeem" suratian hain.

Imam Ja'far Sadiq (as) se manqool hai:

HaaMeem suratain Quran Majeed ke khushboodar phool hain. Pus hamd KHUDA baja lao aur unhain hifz karke aur in ki tilavat kerke KHUDA ka shukur baja lao aur jo shakhs neend se bedar hone ke baad HaaMeem suraton ki tilavat kare to (qayamat ke din) is ke munh se nihayat hi dil angez khushboo nikle gi jo mashk-e-anber se kai guna behtr hogi. Aur KHUDA VANDE ALAM in suraton ki tilavat karne walon per bhi rehmat karta hai aur in ke hamsayon, doston, waqif-karon, aur in ke nazdeek wa door ke doston ko bhi apni rehmat main shamil kardeta hai. Qayamat ke din arsh wa kursi aur KHUDA ke muqarrab farishte bhi in ke liye astaghfaar karain ge.

Peghambar Islam (pbuh) ki ek aur hadees main hai:

HaaMeem wali saat suratain hain aur jahannam ke darwaze bhi saat hain aur her ek in main se ek ek darwaze per khari hojaigi aur kahe gi: KHUDA VANDA! Jo shakhs mujh per iman laya aur meri tilavat ki usse is darvaze se dakhil na farma.

Surah Momin ki fazeelat ke baari main AnHazrat (pbuh) ki ek hadees main hai:

Jo shakhs HaaMeem Momin ki tilavat kata hai tamam anbiya siddiqeen aur momineen ki arvaah is per durood bhejteen hain aur is ke liye astaghfaar karti hain.

Share this post


Link to post
Share on other sites

41. SURAH HAAMEEM SAJDAH (FUSSILAT)

Islam ke azeemulshaan Peghamber (pbuh) ki hadees main hai:

Jo shakhs HaaMeem Sajdah ki tilavat kare, usse her haraf ke badle main dus nekiyan ata ki jain gi.

Imam Ja'far Sadiq (as) ki ek hadees main hai:

Jo shakhs HaaMeem Sajdah ki tilavat kare ga qayamat ke din yehi surat is ke saamne noor ban kar aajayegi jahan tak ke is ki nigah puhnche gi noor hi noor hoga aur is ki musarrat aur khushi ka sabab hogi. Aur is dunya main bhi wo shakhs esa achha maqam peda karega ke do dusron ke liye baais-e-rashk hoga.

Ek aur hadees main jo "behaqi" se naqal hui hai Khaleel bin Murrah kehte hain:

Koi raat bhi esi nahin hui thee jis main Peghamber Islam (pbuh) surah "Tabarak" aur surah "Haameem Sajdah" parh kar na sote hon.

Janab Imam Jafar Sadiq (as) ne farmaya: jo shakhs is sure ki tilavat kare, roze qayamat Allah TALA usse ek noor ata farmaye ga, ke jahan tak us ki nagah puhnche, roshni hi roshni nazar aaye gi, aur apne rehmat se usse farhat aur suroor ata farmaye ga. Is ke halat dekh kar dusre log is jesa hone ki tamanna karain ge.

Share this post


Link to post
Share on other sites

42. SURAH SHURA

Peghamber Akram (pbuh) ne is surah ki tilavat ke baare main ek hadees main yun farmaya:

Jo shakhs surah Shura ki tilavat kare ga so un logon main se hoga jin ke liye farishte durood bhejte aur astaghfaar karte hain.

Imam Ja'far Sadiq (as) farmate hain:

Jo shakhs surah Shura ki tilavat kare wo baroze qayamat aftab ke mannd chamakdar chehre ke saath mehshoor hoga aur isse halat main Allah RABBUL IZZAT ke bargah main pesh hoga. KHUDA farmaye ga: Mere bande! Tu ne surah Haa-Meem-Ain-Seen-Qaaf ki pabandi ke saath tilavat jaari rakhi jabke tu is ke savab se be-khabar tha aur ager is savab se ba-khabar hota to tu is ki tilavat se kabhi na thakta. Lekin aaj main tujhe is ka savab zaroor ata karon ga, phir hukm de ga ke isse bhihisht ki khususi nematon tak puhncha diya jaye.

Janab Imam Ja'far Sadiq (as) se manqool hai ke jo shakhs is surah mubarka ko hamesha parhta rahe, qayamat ke roz jab qabr se uthaya jaye ga, is ka chehra barf ki mannd safed aur aftab ki tarah noor se chamakta hoga. Jis waqt arsh-e-Ilahi ke rubaroo khara hoga Allah farmayega: "Ae Mere bande! Tu hamesha ye surah parhta raha, ager is ke parhne ke savab se waqif hota to is ki tilavat se kabhi thakkan mehsoos na karta." Ab is ka ajar suno! Farishton ko hukm hoga ke isse bhihisht main lejao. Aur us mahal main lejao jo balkhusoos is ke liye banvaya hai jis ki dar wa deewar yaqoot-e-surkh ki, kangre aur burj yaqoot-e-sabz ke hain. Lutafat aur pakeezgi main esa shaffaf hai ke andar se bahar ki tamam cheezain aur bahar se ander ki tamam cheezain dikhayee deti hain, aur is mahal main baakirah hoorul ain, jawan auratain aur hazar kaneezain aur hazar ghulam jin ke kaanon main gaushware hain, suf basta is ki khidmat ke liye nihayat husn wa jamal aur qareene se khare hain.

Share this post


Link to post
Share on other sites

43. SURAH ZUKHRAF

Tafseer aur hadees ki mukhtalif kitabon main is surat ki buhut fazeelat bayan ki gai hai, is main Anhazrat (pbuh) ki ek hadees main hai:

Jo shakhs surah Zukhraf ki tilavat karega wo un logon main qarar paye ga jinhain roze qayamat is tarah mukhatib kiya jaye ga: Ae Mere bando! Aaj na tum per kisi qism ka khauf hai aur na hi gham, tum bhihisht main hisab wa kitab ke baghair chale jao.

Hazrat Imam Mohammad Baqar (as) farmate hain jo koi hamesha is sure ki tilavat kare Allah TA'ALA qabr ke moozi jaanwaron aur fishaar-e-qabr se is ki muhafizat farmaye ga. Roze qayamat ye surah is ki sifarish karke bhihisht main puhncha dega.

Edited by abro

Share this post


Link to post
Share on other sites

44. SURAH DUKHAN

Ye "HavvaMeem" ki saat suraton main se panchveen surat hai.

Peghambar-e-Islam (pbuh) ki hadees hai:

Jo shakhs shab-e-juma aur juma ke din surah Dukhan ki tilavat karega KHUDA us ke liye bhihisht mian ghar banayega.

Peghambar-e-Islam (pbuh) se ravayat hai:

Jo shakhs surah Dukhan ko raat ko parhe esi haalat main subh kare ga ke sattar hazar farishte is ke liye astaghfaar karte honge.

Imam Baqar (as) se ravayat hai:

Jo shakhs apni farz wa nafil namazon main surah Dukhan ki tilavat kare ga KHUDA usse un logon ke saath mehshoor karega jo qayamat ke din amn wa amaan main honge, use apne arsh ke zer-e-saayah rakhe ga, is ka hisaab asaan tareeqe se lega aur is ke namah a'maal ko is ke daain haath main de ga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

45. SURAH JAASIYAH

Havameem suraton main ye chhatee surat hai.

Peghamber (pbuh) se ek hadees hai:

Jo shakhs surat Jaasiyah ki tilavat karega, KHUDA baroze qayamat us ke tamam u'yoob ki pardah pooshi karega aur is ke khauf ko itminan main badal dega.

Imam Ja'far Sadiq (as) se ek hadees marvi hai:

Jo shakhs surah Jaasiyah ki tilavat karega us ka savab ye hai ke wo aatishe jahanum ko hergiz nahin dekh payega aur dozakh ki awaz nahin sun paye ga aur use Hazrat Mohammad (pbuh) ki humnasheeni ka shurf hasil hoga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

46. SURAH AHQAAF

Ek hadees main Rasul Akram (pbuh) se marvi hai:

Jo shakhs surah Ahqaaf ki tilavat karega usse dunya main maujood ret ke her zarre ke badle dus nekiyan dee jaaingee aur dus buraiyan mitaii jaaingee aur dus darje buland kiye jaainge.

Imam Ja'far Sadiq (as) farmate hain:

Jo shakhs her raat ya her jumma ko surah Ahqaaf ki tilavat karta hai, KHUDA VAND-E-BUZURG WA BARTAR is se dunya ki wahshat wa khauf utha leta hai aur qayamat ke din ki wahshat se bhi wo is ki amman main aajata hai.

Edited by abro

Share this post


Link to post
Share on other sites

47. SURAH MOHAMMAD

Peghamber e Islam (pbuh) ka irshaad girami hai:

Jo shakhs surah Mohammad ki tilavat karega, KHUDA per haq ban jata hai ke use bhihisht ki nahron se serab kare.

Kitab "Savab ul A'maal" main Imam Ja'far Sadiq (as) se bhi ek hadees naqal ki gayi hai, jis main Aap ne farmaya:

Jo shakhs surah Mohammad ki tilavat kare, kabhi bhi shak wa shuba is ke deen main daakhil nahin hoga aur KHUDA ise kabhi deen ke faqr main mubtila nahin kare ga aur ise hergiz badshah ka khauf lahaq nahin hoga aur akhir umar tak shirk wa kufr se mehfooz aur amaan main hoga aur jab mare ga to KHUDA ek hazar farishte ko hukm dega ke is ki qabr main jakar namaz ada karain aur is namaz ka savab is marne wale ko mile ga aur ye hazar farishte mehshar tak is ke saath rahain ge aur arsa mehshar main isse amn wa amaan ke maqaam per lejakar khara karain ge aur wo hamesha Allah aur Mohammad ki amaan main rahega.

Janab Imam Ja'far Sadiq (as) ne farmaya: jo koi is surah ko parhta rahe gunahon se bachaye ga, deen main use shak na hoga. Faqeeri main mubtila na hoga, badshah ke khauf se bekhatar hoga, marne ke baad Allah TA'ALA hazar farishte muqarrar farmata hai taake is ki qabr per namaz parha karain aur savab un ki namazon ka is ko ata farmata hai. Jab wo qabr se uthega hazar farishte us ke hamraah honge jo qayamat ki takleef se use amn main rakhain ge aur wo wahan KHUDA aur Rasul-e-Khuda ki amaan main hoga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

48. SURAH FATH

Peghamber (pbuh) ne farmaya:

Jo shakhs is surah ko parhe wo us shakhs ke mannd hai jo fath makkah ke moke per Peghamber ke saath aur un ke lashkar main tha,

Aur dusri ravayat main aya hai ke: wo us shakhs ki mannd hai jis ne us darakht ke neeche jo Hudebiyah main tha Mohammad (pbuh) ki baiyat ki.

Imam Ja'far Sadiq (as) se manqool hai:

Apne maalon, auraton, aur jo kuch tumhare mulk main hai use INNA FATAHNA ki qirat se mehfooz karlo, jo shakhs musalsal is ki tilavat kare to qayamat ke din ek manadi is tarah nida karega ke use tamam makhlooq sune gi: Ye Mere mukhlis bandon main se hai, isse Mere saalih bandon ke saath milado, aur bhihisht ke nematon bhare baghaat main use dakhil kardo aur bhihisht ke makhsoos mashroob se use serab kardo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

49. SURAH HUJURAAT

Is surah ki tilavat ki fazeelat ke silsile main bus yehi kaafi hai ke ek hadees main Peghamber e Girami e Islam (pbuh) se ye manqool hua hai:

Jo shakhs surah Hujuraat ko parhe ga use un tamam afraad ke ta'daad ke barabar, jinhon ne KHUDA ki ata'at ki hai, ya na-farmani ki hai dus nekiyan dee jaaingee.

Imam Sadiq (as) se aya hai:

Jo shakhs surah Hujuraat ko har raat ya har roz parhe ga wo zaaireen-e-Mohammad (pbuh) main se hoga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

 • Recent Posts on ShiaChat!

  • Hmm not sure what you mean brother. But the chaos in middle east, that we have seen in recent years, the unstable state of government and nations surrounding israel is not a conspiracy and the growth of israel over occupied land and its increased influence and involvement in the chaos is not a conspiracy either.  
  • From a moral perspective i can understand this. However, i know hardly anything about politics and millitary strategies. I am sure sayyid Nasrallah (may Allah bless him) knows what he is doing. But surely, by empowering and protecting palestinians, who in turn decide to join ISIS and our enemies, we are kind of damaging ourselves? A bit like an own-goal.
  • Popular Contributors last week! Congratulations! @LeftCoastMom @hasanhh @Sirius_Bright @Smiles786 @Kazemi @Mohamed1993 @Jebreil @.InshAllah. @laithAlIRAQI @E.L King @Son of Placid @AmirAlmuminin Lover @kirtc @Darth Vader  
  • Salam brother, If you want to be a shia of imam Ali(as), then it is better you take after his akhlaq, he had respect for the the wife of the Prophet(S) as shown in the battle of Jamal, lets also have some level of respect in honor of our 1th Imam(as) and our Prophet(S) and let Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى be the judge.
  • ـ الإمام الصادق (ع): امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلوات كيف محافظتهم عليها ، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عن عدونا ، وإلى أموالـهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. Imam al-Sadiq (AS) said, ‘Test our Shi`aa with regard to three things: the prayer times to see how well they observe them, their secrets to see how well they guard them from our enemies, and their wealth to see how they help out their fellow brothers with it. [Bihar al-Anwar, v. 83, p. 22, no. 40]
×