Jump to content

AnatolianTiger

Advanced Members
 • Content count

  140
 • Joined

 • Last visited

About AnatolianTiger

 • Rank
  DOWN WITH ISRAEL!!!!
 • Birthday 08/15/1984

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.islamicdigest.net

Profile Information

 • Location
  Turkey

Previous Fields

 • Gender
  Male
 1. (salam) i see some doing that. it is fool lol "Did thay take a promise from Allah?"
 2. Sami Yusuf

  http://www.enshad.net/demo/Muallim_demo.mp3
 3. Mona lisa smiling.............

  (salam)
 4. Mona lisa smiling.............

  (salam)
 5. Mona lisa smiling.............

  (salam)
 6. azeri dilinde bir topik, any türks?

  kardeþ daha bi mesajýna cevap verdim diðerlerini kaldýramam. þimdi dayanamam. olmaz. vaktim yok kendine iyi bak. dediðim gibi. Allah'ý, Resulunü, ve iman edenleri sev. ululemr (imam seyyid Ali hamaney)e itaat et. bana eyvallah. :squeez: :squeez: :squeez: shiachat ten ayrýlýyorum :cry: :cry: :cry: vesselam
 7. azeri dilinde bir topik, any türks?

  merhaba o konuda haklýsýn. yavuz <_< . imam Humeyni demiyo mu "siyasetimiz dinimiz; dinimiz siyasetimizdir." osmanlý islamý siyeseti olarak bildi. keþke her an öyle davransaydý ben Kemalin zafere sahiplendiðini ifade ettim ayaðý kýrýlaydý. deðildi. çaðýran üstadlardý. o kefere çaðýrdý da noldu? benim osmanlýnýn duraklama devrinden sonraki yöneticilerini hiç sevmedim. zira Abdulhamidin Þeyhulislamý faizin %12 sinin helal olduðunu iddia etmiþtir. o fetvana gelince onu verenler þii sunni kavgasýný çýkarmak isteyen yahudilerden baþkasý deðildir. Evet sadece Universitede, eger yanlissa delil getir. evet üniversiteler (gerçi fazlasýný shia_from_Turkey dile getirdi ama). ben "SADECE ÜNÝVERSÝTE" demenle azýmsadýðýný yani birþey olmaz dediðini dile getirdim devlet müslüman ÞeriatCI mý yetiþtiriyor? kesin mezunlar Þeriatý satsýn diyedir üstadým "Medresetüz Zehra" adlý üniversite açacaktýama senin Kemalin (in köpekleri) engelledi lanet olsun onlara ki benim din dersi kitabýma imam Ali nin halife olmadýðýný yazmýþlardý. bu dersi millete veren ne sunnidir ne þii. o imam Ali deðilmiydi ki milleti namaza davet edrken þehid edildi? nasýl takipçisiyim dedikleri kiþinin yaþamýný örnek almazlar. biz imam Ali'ye niye deðer veriyoruz. Çünkü o Allah'ý seviyor emrine itaat ediyor ve insanlarý uyarýyordu. "sizin dostunuz önce Allah, sonra Resulu ve iman edip namaz halindeyken zekat veren mü'minlerdir" türkçen yoksa benim ne suçum var? Helal olsun sana. Katýlýyorum. yalnýz o para benim cebime de girmiyor. Diyanetten Amerika'ya, o süfyan (deccal-i Saðir : küçük deccal) dý
 8. (salam) üstadýmdan bir makale Sual: Âhirzamanda Hazret-i Mehdi geleceðine ve fesada girmiþ âlemi ýslah edeceðine dair müteaddid rivayat-ý sahiha var. Halbuki þu zaman, cemaat zamanýdýr; þahýs zamaný deðil! Þahýs ne kadar dâhî ve hattâ yüz dâhî derecesinde olsa, bir cemaatýn mümessili olmazsa, bir cemaatin þahs-ý manevîsini temsil etmezse; muhalif bir cemaatýn þahs-ý manevîsine karþý maðlubdur. Þu zamanda -kuvvet-i velayeti ne kadar yüksek olursa olsun- böyle bir cemaat-ý beþeriyenin ifsadat-ý azîmesi içinde nasýl ýslah eder? Eðer Mehdi'nin bütün iþleri hârika olsa, þu dünyadaki hikmet-i Ýlâhiyeye ve kavanin-i âdetullaha muhalif düþer. Bu Mehdi mes'elesinin sýrrýný anlamak istiyoruz? Elcevap: Cenâb-ý Hak kemal-i rahmetinden, þeriat-ý Ýslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ý ümmet zamanýnda bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zîþan veya bir kutb-u azam veya bir mürþid-i ekmel veyahud bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zâtlarý göndermiþ; fesadý izale edip, milleti ýslah etmiþ; Din-i Ahmedîyi (A.S.M.) muhafaza etmiþ. Mâdem âdeti öyle cereyan ediyor, âhirzamanýn en büyük fesadý zamanýnda; elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdi, hem mürþid, hem kutb-u azam olarak bir zât-ý nuranîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktýr. Cenâb-ý Hak bir dakika zarfýnda beyn-es sema vel-arz âlemini bulutlarla doldurup boþalttýðý gibi, bir saniyede denizin fýrtýnalarýný teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin nümunesini ve yazda bir saatte kýþ fýrtýnasýný îcad eden Kadîr-i Zülcelâl; Mehdi ile de âlem-i Ýslâmýn zulümatýný daðýtabilir. Ve va'detmiþtir, va'dini elbette yapacaktýr. Kudret-i Ýlâhiye noktasýnda bakýlsa, gayet kolaydýr. Eðer daire-i esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasýnda düþünülse, yine o kadar makul ve vukua lâyýktýr ki; eðer Muhbir-i Sadýk'tan rivayet olmazsa dahi, herhalde öyle olmak lâzým gelir ve olacaktýr diye ehl-i tefekkür hükmeder. Þöyle ki: Felillahilhamd للّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ duâsý -umum ümmet, umum namazýnda, günde beþ defa tekrar ettikleri bu duâ- bilmüþahede kabul olmuþtur ki; Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Âl-i Ýbrahim Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almýþ ki; umum mübarek silsilelerin baþýnda, umum aktar ve a'sarýn mecma'larýnda o nuranî zâtlar kumandanlýk ediyorlar. Ve öyle bir kesrettedirlerki; o kumandanlarýn mecmu'u, muazzam bir ordu teþkil ediyorlar. Eðer maddî þekle girse ve bir tesanüd ile bir fýrka vaziyetini alsalar, Ýslâmiyet dinini milliyet-i mukaddese hükmünde rabýta-i ittifak ve intibah yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karþý dayanamaz! Ýþte o pek kesretli o muktedir ordu, Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dýr ve Hazret-i Mehdi'nin en has ordusudur. Evet bugün tarih-i âlemde hiçbir nesil, þecere ile ve senedlerle ve an'ane ile birbirine muttasýl ve en yüksek þeref ve âlî haseb ve asil neseb ile mümtaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i Beyt'ten gelen seyyidler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün ehl-i hakikatýn fýrkalarý baþýnda onlar ve ehl-i kemalin namdar reisleri yine onlardýr. Þimdi de, kemmiyeten milyonlarý geçen bir nesl-i mübarektir. Mütenebbih ve kalbleri îmanlý ve muhabbet-i Nebevî ile dolu ve cihandeðer þeref-i intisabýyla serfirazdýrlar. Böyle bir cemaat-ý azîme içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek ve uyandýracak hâdisat-ý azîme vücuda geliyor. Elbette o kuvvet-i azîmedeki bir hamiyet-i âliye feveran edecek ve Hazret-i Mehdi baþýna geçip, tarîk-ý hak ve hakikata sevkedecek. Böyle olmak ve böyle olmasýný; bu kýþtan sonra baharýn gelmesi gibi, âdetullahtan ve rahmet-i Ýlâhiyeden bekleriz ve beklemekte haklýyýz. :)
 9. azeri dilinde bir topik, any türks?

 10. azeri dilinde bir topik, any türks?

  Reference inminds.co.uk
 11. azeri dilinde bir topik, any türks?

  kardeþ benim konuya cevap geldiðinden haberim yoktu (shiachat'i býrakmak üzereydim ve üzereyim). geç cevap için özür. sen osmanlýyý yarip atatürkü mü övüyorsun? osmanlý islamý hakim kýlmýþ atatürk ise küfrü. Atatürk'ün girdiði (komutan olduðu) her savaþta yenildiðini biliyor musun? trablusgarb, arabistan (deccal'ýn Mekke'ye giremeyeceðini duymuþtum). Atatürk trenle gidecekken yoldan geri dönmüþtür soranlara "oranýn korumaya ihtiyacý yok" demiþtir. :P anlýyorsunuzdur umarým. olum halk mý savaþtý yoksa Atatürk mü? kurosh kardeþ sanýrým senle bu konularý konuþtuk/konuþuyoruz fanatikten kasdýn þeriat(irandaki gibi) isteyenlerdir deðil mi? evet hepsini þehid etti sadece üniversite?!! :!!!: önemsemezmiþ gibi konuþuyorsun milletin medresesi varken niye imam hatibe ihtiyaç duysun ki? hem imam hatiplerin üniversiteye (puan kýrýlmasý vb nedenlerle) alýnmadýklarýný bilmiyor musun? neden imam hatipten ayrýldým??? dünyadaki camilerin %65'inden fazlasý burda. ama dünyada nerde bu kadar ÝÇÝ BOÞ (cemaatsýz) cami var??? camileri süsleyin diya hadis var denir ama neyle? tabiki "cemaatla" diðer ülkelerde cami yok ama cemaat var. hangisi deðerli? bu cümleni anlayamadým :angel: eðer diyanet vakfý tek burda var diyorsan; Allah böyle (kurban bayramýnda koyun vs yarine tavuk kesebilirsiniz diye fetva veren, lanetlik zalimlere itaat edin çünkü ulul-emrlerdir diye öðütler veren) diyanetin belasýný versin!!! ilim heryerde olur. sen biraz "kaliteli" öðretmen yetiþtirseler desen daha iyi olacak. baþ örtüsü insanýn hakký dimi??? Bilmiyor musun islamda yahudilerle peygamberin ilk savaþý baþörtüsü yüzünden olmamýþ mýdýr??? kemalist Allah'ýn düþmanlarýný (atatürk vs) seviyorsun. ne iþ anlamadým kardeþ cevap yine geç gelebilir dediðim gibi fazla uðramýyorum buralara artýk selamlar
 12. Garment tearing

  (salam) Thanks for sharing :) ------------------------------------------------------------------------------ MASS OF THE DRUNK In circles mystic I found not The pleasantness I sought In monastery was not audible The music which love wrought In school I did not find to read Any book to be from the friend In minaret it was hard to find The voice to be of him to tend In love of books I could not see That veiled beauty's face In sacred writs I could not get The destination's trace In idol-house my life's span Was wholly spent in vain In rivals' gathering I saw Neither remedy nor pain The lover's ring now must I join Haply to find for solace From the rose- garden of the beloved A pleasing breeze or a trace "We" and "I" are both from reason That are used as ropes to bind In mass of those who are drunk Neither "I" is nor "We" to find -------------------------------------------------------------------------------- LOVER'S RAPTURE Oh That heart is no heart at all Which loves thy fair face not Oh that wise is no wise at all Who craves not thy beauty spot Oh for the heart - raptured lover Papture's all that's in thy wine For me save this rapture alone What else has this life's confine Who hath thrown me in this desert It was love of thine, o my friend What act now can rescue me Nowhere seen is the desert's end If thou art a heart - raptured lover Put soon then thyself aside 'Twixt you and him there's none But wall of your self- pride If you are an traveller of lover's path Shun prayer- carpet, cloak then No guide's there but love alone In love thyself soak then If thou art real lover then Be not mystic - pious prone As none can enter lovers' ring But the lovers' group alone I wish to play with his ringleted hair What's bad in that what's vile One mad touch and one wild stroke What else can give love imbecile Get hold of my arm and set free My soul from this robe cant As this robe is nothing else But the refuge of ignorant Knowledge, mysticism leave them aside They lead not to the wine - house As in the place where lovers reside Falsehood cannot find spouse -------------------------------------------------------------------------------- DRUNKARDS' FOLD O for the day That I be the dust of his way That I give up life for him That his true lover I stay O for the day That a cup soul- stirring I get from his kind hand And, forgetting both worlds Be chained to his hair's strand O for the day That my head be at his feet Kissing till life's time is up And I be, till doomsday Drunken from his cup O for the day That I burn like a lover Always for him and gaze At his sweet face In drunkard's daze O for the day That I be fully drunk In drunkard's fold And come to know all Its secrets untold O for the day That I have at bed's end My Joseph's merriment And if not, like Jacob Be enamoured of his scent -------------------------------------------------------------------------------- LOVE'S GLANCE O my love, my world begins And ends at your door If my life be spent here I need nothing more In tavern, mosque, monastery And idol- temple floor I bow down in the hope that You would bless me and adore Not a cure could find seminary For my troubles nor the saint O get me out of mess With your glance ere I faint O full of ego was the mystic As far as I could glean O let me have your vision So my heart remains clean I have shunned myself's love So do I now exist O have your gracious look at me This insignificat gist They call me man of pleasure And they name me just a lover O my joy- shorn heart be sure Has never worn this cover Life of hermit have I chosen For that veiled darling So that with his amorous glance This drop be sea snarling -------------------------------------------------------------------------------- SICKLY EYES What charming mole thy lips have Behold! that I am caught Pray, what thy sickly eyes have That sickened is my heart I have shunn'd my self's love Now truth is none but me I will see the gallows also As did Mansur see O darling, it's thy thought's flame That sets my heart afire If I am now the talk of town My name thou didst inspire Keep the door of tavern open For me night and day Farewell seminary, farewell mosque Let me go my way It was quite ere long you know That pietistic garment I tore The tavern- keeper's patched dress To find the way I wore Lo! city's priest tortures me With sermons vile and rot Where art thou! do rescue me Hearken, the spirit of sot O what a place is idol-house Good memories let me cherish The tavern- keeper's magic touch Hast made my sleep perish -------------------------------------------------------------------------------- SEA OF ANNIHILATION How I long for the day That thy lane be my home For this joy, for this sorrow My heart's desires roam I wish I had in my hand From thy locks just a knot That would serve as a key To my evey troubled spot Last night without you Was obscure heart of mine In that house thy thought Was the only piercing shine All the friends in that gathering Were drunk, senseless And the wise like me Was ill- fated in the mess He who broke open prisons Was oppressor, illiterate About the self, universe All clean was his slate For the lovers all knowledge Is nothing but a veil He who went beyond the veil Upon the truth could prevail Lo the lovers out of love In the sea of annihilation swam And those on the shores dark Looked ignorant and sham I did find the spiritual world As I fell in love with the sweet All I read and heard before Was false, counterfeit -------------------------------------------------------------------------------- poems by imam Khomeini <--- but im not sure whether you will be able to see it. i saw it in geocities.com sayings of İmam Khomeini
 13. do you support recent attacks on palestinians

  salam are not there missing choices like "Let's kill zionists till none left, get the revenge of our brothers there & make peace on that holy land..." "quds day is the day of islam" imam Khomeini
 14. Mona lisa smiling.............

  (salam) LOOOOL... another one :D
 15. Scared of spiders? Check out these Iraqi spiders..

  (salam) CUTE!!! i wish it had been poisonous for a short time (on biting that american soldier)
×