Jump to content

yaali1979

Advanced Members
 • Content count

  166
 • Joined

 • Last visited

About yaali1979

 • Rank
  Member
 • Birthday 02/14/1979

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.leader.ir

Profile Information

 • Location
  UK

Previous Fields

 • Gender
  Male
 1. salam, salawat bar

  Mohammad wa Aalay Mohammad

  may Allah bless you on your birthday

 2. ÓáÇã íãßä Çä ÇÓÇÚÏß ÈÓ ÇäÇ ãÇ ÇÚÑÝ Ôæ ÈÏß ÊÏÑÓí æÍÓÈ ÇáÌÇãÚå ,,ÇÞæáß ÔÛáå ßÇáãÇ ÇäÊ ÊÚÊÈÑí ÇäÊÑäÇÔíæäÇá 100% ÊÍÕáíä ãßÇä ÇÇäÇ åã ÏÑÓÊ åæä æÇÚãá ÈÓ ÍÓÈ ÇáÇÎÊÕÇÕ ÊÇÚß ããßä ÊÓæí Óäå ÊÍÖíÑíå æíãßä áÇ ÇäÊ ÑÇÓáí ÌÇãÚÇÊ ÈáäÏä æÊÍÕíá ÈÇáÊæÝÈÞ
 3. Imam Riza A.s

  imam riza (as) .. :cry: http://www.leechvideo.com/video/view566220.html
 4. ÇÝÇØã áæ ÎáÊ ÇáÍÓíä

  mashallah bah bah v nice thx for ur sharin
 5. ÚíÏ äæÑæÒ

  ÈåÇÑ ÌÔä ØÈیÚÊ ÇÓÊ¡ æ ØÈیÚÊ ÏÑ ÌÔä ÈåÇÑی ÎæیÔ ÂäÞÏÑ ÒیÈÇÓÊ ˜å ÂÏãی ÑÇ ãÓÍæÑ ÎæیÔ ãی ˜äÏ¡ Âä äÇä ˜å ÇÒ ÓÎä ÝÊä ÈÇÒ ãی ãÇäÏ æ ÍÑÝ åÇیÔ¡ äÇÝÊå¡ ÏÑ ŽÑÝÇی ÌÇäÔ ÇäÈÇÑیÏå ãی ÔæÏ. Èå ÌÇی Çæ äÌÔÇä Ñæ ÓÎä ãی æیäÏ æ ÒÈÇä äÌÔÇä یÚäی: ÈåÇÑ¡ ÈÑ¡ äÓیã¡ ÚØÑ. Âííä åÇ æ ÑÓã åÇí ãÑÏã ÝÑÂíäÏ ÇáÒÇãÇÊ æ äíÇÒåÇí ÏÑåã ÊäíÏå ãÇÏí æ ãÚäæí¡ ÏÑ íæäÏ ÌÛÑÇÝíÇíí æ Ôíæå åÇí ÊæáíÏ æ ÓÇÎÊÇÑåÇí ÇÞÊÕÇÏí ÏæÑå Çí ãÎÊáÝ ÇäÏ ˜å ÈÑÍÓÈ ÖÑæÑÊ íæÓÊå ÏÑ ÍÇá ÊÛííÑäÏ æ Èå ãÞæáå åÇíí ˜å ÏÑ ŽÑÝÇ ãÚäÇ ÏÇÑäÏ ÇÓÎ ãí ÏåäÏ. ÏÑ ÌãåæÑí ÇÓáÇãí ÇíÑÇä ÊÞæíã Ïæ æäå ÇÓÊ. äÎÓÊ ÈÑ ÓÇá ÞãÑí ãÈÊäí ÇÓÊ æ ÏíÑí ÈÑ ÇÓÇÓ ÓÇá ÔãÓí (ÎæÑÔíÏí) ÞÑÇÑ ÏÇÑÏ. ãÈÏÇ ÓÇá ÞãÑí åÌÑÊ ÑÓæá ÑÇãí ÇÓáÇã ãÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå (Õáí Çááå Úáíå æ Âáå) ÇÒ ãßå ãßÑãå Èå ãÏíäå ãäæÑå ãíÈÇÔÏ ßå ÈÑÇÈÑ ÈÇ ÓÇá 622 ã ÈæÏå ÇÓÊ. ÓÇá «åÌÑí ÞãÑí» ÊÇ Óäå 1344 ãÈäÇí ÊÇÑíÎ ÑÓãí ßÔæÑ ÇíÑÇä ÈæÏ. ÏÑ Âä ÓÇá ßå ÈÑ ÍÓÈ ÊÇÑíÎ 1304ÓÇá ÔãÓí ÇÒ åÌÑÊ íÇãÈÑ ÚÙíã ÇáÔÃä ÇÓáÇã ãíÐÔÊ¡ ÊÇÑíÎ ÔãÓí (ÎæÑÔíÏí) ÈÑÇí ÇãæÑ ÏæáÊí ÇäÊÎÇÈ ÔÏ æ Èå ãæÌÈ ÞÇäæä ÑÓãíÊ íÇÝÊ. ÇÕá åÝÏåã ÞÇäæä ÇÓÇÓí ÌãåæÑí ÇÓáÇãí ÇíÑÇä ÏÑ ÇíäÈÇÑå ãíæíÏ: «ãÈÏà ÊÇÑíÎ ÑÓãí ßÔæÑ¡ åÌÑÊ íÇãÈÑ ÇÓáÇã (Õ) ÇÓÊ æ ÊÇÑíÎ åÌÑí ÔãÓí æ åÌÑí ÞãÑí åÑ Ïæ ãÚÊÈÑ ÇÓÊ¡ ÇãÇ ãÈäÇí ßÇÑ ÇÏÇÑÇÊ ÏæáÊí åÌÑí ÔãÓí ÇÓÊ ... » ÓÇá ÞãÑí Ïå ÑæÒ æ ÔÔ ÓÇÚÊ æ íÇÒÏå ËÇäíå ßæÊÇå ÊÑ ÇÒ ÓÇá ÔãÓí ÇÓÊ. ÂÛÇÒ ÓÇá ÔãÓí äÎÓÊíä ÑæÒ ÈåÇÑ ÇÓÊ ßå ãØÇÈÞ ÈÇ 21 íÇ 22 ãÇÑÓ ÇÒ ÓÇá ãÓíÍí ãíÈÇÔÏ¡ ÔÔ ãÇå äÎÓÊíä ÓÇá ÑÇ 31 ÑæÒ ãí ÔãÇÑäÏ æ ãÇååÇí ÈÚÏ ÈÇÓÊËäÇí ÇÓÝäÏ ßå Çå 29 ÑæÒ ãíÔæÏ ÑÇ Óí ÑæÒ Èå ÍÓÇÈ ãí ÂæÑäÏ. ÇíÑÇäíÇä ÑæÒ Çæá ÝÑæÑÏíä ÑÇ äæÑæÒ ãí äÇãäÏ¡ ÏÑ ÒãÇäåÇí ÞÏíã äæÑæÒ ÏÑ Çæá ÈåÇÑ äÈæÏ æ Çå Èå ÈåÇÑ æ Çå Èå ÊÇÈÓÊÇä æ ... ãí ÇÝÊÇÏ. ÏÑ ÓÇá 471 Þ Èå ÝÑãÇä ÓáØÇä ÌáÇá ÇáÏíä ãáß ÔÇå ÓáÌæÞí Íßíã ÚãÑ ÎíÇã æ äÏ ãäÌã ÏíÑ ÊÞæíã ÌáÇáí ÑÇ ÊäÙíã ßÑÏäÏ æ äæÑæÒ ÑÇ ÏÑ Çæá ÈåÇÑ íÇ äÎÓÊíä ÑæÒ ÈÑÌ Íãá ÞÑÇÑ ÏÇÏäÏ. ÈÏíä ãäÙæÑ ÞÑÇÑ ÔÏ åÑ åÇÑ ÓÇá íß ÑæÒ ÈÑ ÊÚÏÇÏ ÑæÒåÇí ÓÇá ÈíÝÒÇíäÏ æ ÓÇá åÇÑã ÑÇ 366 ÑæÒ ÍÓÇÈ ßääÏ æ Ó ÇÒ åÑ 28 ÓÇá ( åÝÊ ÏæÑå åÇÑ ÓÇáå ) Èå ÌÇí Âäßå Èå ÂÎÑíä ãÇå ÓÇá íß ÑæÒ ÈíÝÒÇíäÏ Çíä ÑæÒ ÑÇ Èå äÎÓÊíä ãÇå ÏæÑå ÈÚÏ íÚäí ÏæÑå äåã ÇÖÇÝå ßääÏ. ÈÏíä ÊÑÊíÈ ÓÇá ÌáÇáí äÒÏíß ÊÑíä ÓÇá Èå ÓÇá ÔãÓí ÔÏ. ÓÇá ÔãÓí ÍÞíÞí 365 ÑæÒ æ 5 ÓÇÚÊ æ 48 ÏÞíÞå æ 64 ËÇäíå ÇÓÊ. ÍíÇÊ ÏæÈÇÑå ÈåÇÑ ÏãíÏä ÑæÍ ÍíÇÊ ÇÓÊ ÏÑ ßÇáÈÏ ØÈíÚÊ æ ÝÑæÑÏíä ÝÕá ÌÑíÇä Îæä ÇÓÊ ÏÑ ÔÇåÑ åÓÊí. ÓÇá Èå ÇíÇä ÎæÏ äÒÏíß ãí ÔæÏ. ÔÈ Èå ÏäÈÇá ÑæÒ æ ÑæÒ Èå ÏäÈÇá ÔÈ æ Çíä ÞÕå ßå äÇãÔ ÞÕå ÚãÑ ÇÓÊ åãäÇä ÇÏÇãå ÏÇÑÏ. Ó ÈÇíÏ åæÔíÇÑ ÈÇÔíã ßå ÝÕá åÇ ãí ÂíäÏ æ ãí ÑæäÏ ÇãÇ Çíä ÚãÑ ãÇÓÊ ßå ÞÇÈá ÈÇÒÔÊ äãí ÈÇÔÏ. ÈíÇííÏ ÇÒ Çíä ÊÌÏíÏ ÈåÇÑ ÏÑÓ ÊÌÏíÏ ÍÑßÊ æ ÊáÇÔ ÑÇ ÂãæÎÊå æ ÇÑÒÔ æÇÞÚí ÚãÑ ÑÇ ÏÑíÇÈíã. ÂÛÇÒ ÓÇá äæ ÇíÇã ÚíÏ ÝÑÕÊ ãäÇÓÈí ÈÑÇí Õáå ÑÍã æ ÑÓíÏí Èå æÖÚ ÎæíÔÇä æ ÈÓÊÇä ÇÓÊ ßå Çíä äíÒ íßí ÇÒ äÔÇäå åÇí ÇÎáÇÞ æ Óää ãÑÖíå ÇÓáÇãí æ ÇäÓÇäí ÇÓÊ. ÂãÏä ÝÕá ÈåÇÑ æ ÂÛÇÒ äæÑæÒ æ Ñä ÊÇÒå ØÈíÚÊ Çíä ãÓÆæáíÊ ÇÛäíÇ ÌÇãÚå ÑÇ Èå ÂäÇä æÔÒÏ ãí äãÇíÏ ßå ÈÇíÏ ÈÎá äæÑÒíÏå æ ÇÒ ãÇá ÎæíÔ ÏÑ ÑÇå ÎÏÇ Èå äíÇÒãäÏÇä æ ãÍÑæãÇä ßãß äãÇíäÏ æ ÍÞæÞ ÝÞÑÇ ÑÇ ßå ÎÏÇæäÏ Èå ÝÖá ÎæíÔ Èå ÂäÇä ÏÇÏå¡ ÇÏÇ äãÇíäÏ æ ÈÇ Úãá ÎíÑ ÎæÏ ÈåÇÑ ÇäÓÇäíÊ ÑÇ Ìáæå æ Ôßæå ÈÎÔäÏ¡ ÑÇ ßå Èå Þæá ÇãÇã ÑÇÍáãÇä (Ñå) Âä ÑæÒ ÚíÏ ÏÇÑíã ßå ãÓÊãäÏÇä æ ãÓÊÖÚÝÇä ãÇ Èå ÒäÏí ÕÍíÍ ÑÝÇåí æ ÊÑÈíÊ ÇÓáÇãí æ ÇäÓÇäí ÈÑÓäÏ ...... ÚíÏ æÇÞÚí Âä æÞÊí ÇÓÊ ßå ÇäÓÇä ÑÖÇí ÎÏÇ ÑÇ Èå ÏÓÊ ÂæÑÏ æ ÏÑæä ÎæÏ ÑÇ ÇÕáÇÍ ßäÏ. ÈÇ ÝÑÇÑ ÑÓíÏä ÈåÇÑ æ ÈíÏÇÑ ÔÏä Òãíä æ íÇåÇä ÎÝÊå ÈÇ äÝÓ ÑæÍ ÈÎÔ Çáåí ÈÑ Ôã æ ÑÇÛ Çíä ãáÊ íÚäí ÎÇäæÇÏå åÇí ãÚÙã ÔåÏÇ ÏÑæÏ ãí ÝÑÓÊíã ßå ÈÇ ÇíËÇÑ ÚÒíÒÇä ÎæíÔ ÏÑ ÑÇå ÇÓáÇã ÇÌÇÒå äÏÇÏäÏ ÇÓÊÚãÇÑ ÈÑ ãÞÏÑÇÊ Çíä ßÔæÑ ÓÇíå ÇÝßäÏ. ÂäÇä ÈÇíÏ ÈÏÇääÏ ßå ÔåÏÇí ÚÒíÒ ãÇ ÚÒíÒÇä ÎÏÇ ÈæÏå æ Çßäæä ãíåãÇä ÎÏÇ åÓÊäÏ. ÈÇ ÇãíÏ Âä ßå ÎÏÇæäÏ ÊæÝíÞ Âäå ÇäÌÇã Âä ãæÌÈ ÎÔäæÏí æ ÑÖÇí ÇæÓÊ Èå ãÇ ÚØÇ äãÇíÏ. Çä ÔÇÁ Çááå Çíä ÚíÏ ÓÚíÏ æ Çíä ÓÇá äæ ÈÑ åãå ãÓáãíä æ ãáÊ ÔÑíÝ ÇíÑÇä ãÈÇÑß æ ãÓÚæÏ ÈÇÔÏ.
 6. ÇÓã åÐÇ ÇáÚíÏ ÈÇááÛÉ ÇáÝÇÑÓíÉ íÚäí: "Çáíæã ÇáÌÏíÏ"¡ æ åæ íÌÓÏ Úáì ÈÓÇØÉ áÝÙå ãÏáæá "ÇáÊÌÏÏ" ÈãÚäÇå ÇáæÇÓÚ ÇáãØáÞ¡ ÇÐ ÒíÇÏÉ Úä ßæäå ÇáÚíÏ ÇáÑÓãí áÑÃÓ ÇáÓäÉ¡ ÝÇäå Çáíæã ÇáÇæá ãä ÔåÑ "ÝÑæÑÏíä" Çæá ÔåæÑ ÇáÓäÉ¡ æíÕÇÏÝ Íáæáå ÍÏæË ÇáÇÚÊÏÇá ÇáÑÈíÚí (21ãÇÑÓ)¡ Çí Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ ÇáÐí ÊÊã Ýíå ÇáÇÑÖ ÏæÑÊåÇ ÇáÓäæíÉ Íæá ÇáÔãÓ¡ áÊÈÏà ÏæÑÉ ÌÏíÏÉ. Ýí ÐÇÊ ÇáæÞÊ ÊÚáä ØáÞÉ ãÏÝÚ ÍÕæá " ÇáÊÍæíá "¡ ßãÇ íÞÇá Ýí ÇíÑÇä¡ ÝÊÈÏà ÇáÇÝÑÇÍ ÇÓÊÈÔÇÑÇð ÈÍáæá ÚåÏ ÌÏíÏ ÊÊÍæá Ýíå ÇáØÈíÚÉ Ü æ ãÚåÇ ÇáÇäÓÇä Ü ãä ÝÊÑÉ ÇáÝÇÕá ÇáÐí íãÍæ ÇáÒãä æ íÖÚ ÍÏÇð ááãÇÖí¡ æ áßä íÚáä Ýí Âä æÇÍÏ Úä " ÇáÚæÏÉ ".. ÚæÏÉ ÇáÍíÇÉ æ ÊÌÏÏåÇ. íÍÊá ÚíÏ ÇáäíÑæÒ ãÞÇãÇð ßÈíÑÇð Ýí ÇíÑÇä¡ æ áÇíÒÇá ÇãÑå ßÐáß ãä ÇÞÏã ÇáÚåæÏ Çáì íæãäÇ åÐÇ. æ ãä ÚÑÇÞÊå åÐå ÊÈÑÒ ÇåãíÊå¡ ßãÇ Ãä Ýí åÐÇ ÇáÇÎáÇÕ ÇáÔÏíÏ áÊÞÇáíÏå ÇßÈÑ Ïáíá Úáì ÇÕÇáÊå¡ ÍÊì áíÈÏæ ãä ÇáÚÌÈ Ãä äÑÇå ãÇÒÇá íËÈÊ æÌæÏå Ýí ÇáÞÑä ÇáæÇÍÏ æÇáÚÔÑíä¡ Çí Ýí åÐå ÇáÝÊÑÉ ÇáãÖØÑÈÉ ãä ÇáÊÇÑíÎ ÇáÑæÍí ááÇäÓÇäíÉ. æ ÇÈÊÏÇÁð ãä ÇíÇã ÔÇå ÚÈÇÓ¡ Ëã ãä ÎáÇá ÇáÞÑäíä ÇáËÇãä ÚÔÑ æÇáÊÇÓÚ ÚÔÑ¡ æÕáÊäÇ äÕæÕ ßËíÑÉ ÊÕÝ ÌãÇá ÇÍÊÝÇáÇÊ ÇáäíÑæÒ Ýí Ðáß ÇáÚåÏ¡ æ ÞÏ ÕÇÑÊ ÚíÏÇð ÔÚÈíÇð ÊÔÇÑß Ýí ÇáÇÍÊÝÇá Èå ÇáãÏíäÉ ßáåÇ ÈÇßËÑ ãÇ íßæä ãä ÇáÈåÌÉ. æ Çáì ÇíÇãäÇ åÐå ÈÞíÊ Êáß ÇáÊÞÇáíÏ Úáì ÍÇáåÇ¡ áã íÊÛíÑ ãäåÇ ÇáÇ ÔíÁ ØÝíÝ¡ Èá ÇäåÇ áÊÄÏí ÈßËíÑ ãä ÇáÇÍÊÑÇã æ ÇáÇÌáÇá ãä ØÑÝ ßÇÝÉ ØÈÞÇÊ ÇáãÌÊãÚ. ãä Ðáß Çä ßá ÇáÚÇÆáÇÊ ÊÓÊÚÏ ÇÓÊÚÏÇÏÇð ßÈíÑÇð ÍÓÈ ÇáÊÑÇÊíÈ ÇáÊÞáíÏíÉ ÇáÚÑíÞÉ¡ æ ÞáãÇ íÞÚ ÇáÓåæ Úä ÇÍÏì ÌÒÆíÇÊåÇ¡ Èá Çäå áíåÊã ÈÇáÈÓÇÆØ ÇåÊãÇãÇð áã íÍÏ ãä ÛáæÇÆå Óæì ãÇ ÇÏÎáÊå ÇáãÏäíÉ ÇáÍÏíËÉ ãä ÊØæÑ Ýí ÇáÍíÇÉ ÇáíæãíÉ¡ æ Ýí ÍíÇÉ ÇáãÑÃÉ ÇáÔÑÞíÉ ÈÇáÎÕæÕ. ÝãËáÇð ßÇä Úáì ÑÈÇÊ ÇáãäÇÒá Çáì ÚåÏ ÞÑíÈ Çä íÃÎÐä ÞÈá ÔåÑ Ýí ÇÚÏÇÏ ÇáÍáæíÇÊ ÇáãÚÞÏÉ¡ ÇáÇãÑ ÇáÐí áÇ íÓãÍ Èå æÞÊ ÇáãÑÃÉ ÇáÚÕÑíÉ Ýí ÇíÇãäÇ åÐå. ÇäãÇ ÈÞíÊ ÛíÑ åÐå ãä ÇáÚÇÏÇÊ ããÇ áÇ íÛÝá Úäå¡ ßÚãáíÉ ÊäÙíÝ ÇáãäÇÒá ßáíÇð¡ ÊåíÆÉ ãáÇÈÓ ÌÏíÏÉ áßá ÝÑÏ Ýí ÇáÚÇÆáÉ æ ÔÑÇÁ ÇáãßÓÑÇÊ æ ÊÈÇÏá ÇáÒíÇÑÇÊ Èíä ÇáÚæÇÆá. æ Çä ÃËÑì åÐå ÇáÊÞÇáíÏ¡ ãÚÇäí æ ÏáÇáÇÊ åí ÒÑÚ ÈÚÖ ÇáÍÈæÈ Ýí ÕÍä¡ ÍÊì ÇÐÇ ÇäÈÊÊ æÇæÑÞÊ æÖÚÊ åÐå ÇáÈÇÞÉ ÇáÎÖÑÇÁ Úáì ÇáÎæÇä ÇáãÎÕÕ ááÓíäÇÊ ÇáÓÈÚÉ¡ Çæ" åÝÊ Óíä " ßãÇ ÊÏÚì¡ æ åí ÃÔíÇÁ ÊÈÏà ÇÓãÇÄåÇ ÌãíÚÇð ÈÍÑÝ ÇáÓíä: ÓÇÈÒí (ÎÖÑÉ)¡ ÓíÈ (ÊÝÇÍ)¡ ÓÑßÉ (Îá)¡ ÓíÑ (Ëæã)¡ ÓßÉ (ÞØÚÉ äÞæÏ)¡ ÓãÇäæ (ÍáæíÇÊ)¡ ÓãÇÛ (ÕãøÇÞ). æ Úáì ÈÓÇØ ÃÈíÖ ÝæÞ äÝÓ ÇáãÇÆÏÉ ßËíÑÇð ãÇ íæÖÚ ãÕÍÝ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã¡ æ ãÑÂÉ¡ æ ÕæÑ ãÞÏÓÉ ááÇãÇã Úáí Úáíå ÇáÓáÇã¡ Çæ ááÇãÇã ÇáÔåíÏ ÇáÍÓíä Úáíå ÇáÓáÇã. æ ÇäãÇ ÇáÛÑÖ ãä ÌãÚ åÐå ÇáÇãæÑ ßáåÇ Ýí ÇÈÑÒ ãßÇä ÈÇáãäÒá åæ Çä ÊÞÚ ÚáíåÇ ÇáÚíæä Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ ÇáÐí íÍÏË Ýíå ÇáÊÍæá ÇáØÈíÚí¡ æ Çä íÌÊãÚ ÇÝÑÇÏ ÇáÚÇÆáÉ Íæá åÐå ÇáãÇÆÏÉ ÇáÚÇãÑÉ¡ áÊáÇæÉ ÇáÏÚæÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈåÐå ÇáãäÇÓÈÉ¡ æ Úáì ÇËÑ Ðáß íÊÈÇÏá ÇáÌãíÚ ÇáÚäÇÞ æÇáÊåÇäí æÇáÇÒåÇÑ æÇáåÏÇíÇ¡ æ íÃÎÐ ÑÈ ÇáÇÓÑÉ Ýí ÊæÒíÚ ÞØÚ ÇáäÞæÏ Úáì ÕÛÇÑå æÇåá ÈíÊå¡ æÞÏ íÚÊäí ÈÊÞÏíãå áåã Èíä ÕÝÍÇÊ ÇáãÕÍÝ ÇáßÑíã ÊÈÑßÇð. æÝí ÇáäíÑæÒ íÎÝÝ Úä ÇáãÓÇÌíä¡ æíÕØáÍ ÇáÎÕæã¡ æíØÚã ÇáÈÇÆÓ¡ æíÒÇÑ ÇáãæÊì æÊßÑã ÇÑæÇÍåã¡ æãÇ Ðáß ÇáÇ áíßæä åÐÇ ÇáÚíÏ ãäÇÓÈÉ áÊåÏÆÉ ÇáæÌÏÇä¡ æÇíÞÇÙ ÚæÇØÝ ÇáÑÍãÉ Ýí ÇáÞáæÈ¡ ÝíÛãÑ ÇáäÇÓ ÚäÏÆÐ åÐÇ ÇáÔÚæÑ Ü ÇáÐí ÇÈÏÚ ÇáÝÑÏæÓí æÕÝå (ÇáÔÇÚÑ ÇáÇíÑÇäí ÇáßÈíÑ) ÈÇä: " ÇáÑæÍ ÊÍÑÑÊ ãä ÇæÕÇÈåÇ¡ æÇáÞáÈ ÊÎáøÕ ãä ÇÍÞÇÏå". æÇãÇ "ÇáÓíÒÏå ÈíÏÇÑ" åæ ÇÌãá ÇáÇÚíÇÏ. åÐÇ åæ ÇáÇÓã ÇáÐí íØáÞ Úáì ÂÎÑ ÇíÇã ÇáäíÑæÒ¡ æ íæÇÝÞ Çáíæã ÇáËÇáË ÚÔÑ ãä ßá ÓäÉ ÌÏíÏÉ. ÊÏæã ÇÚíÇÏ ÇáäíÑæÒ Ýí ÇáÚÇÏÉ ÇËäí ÚÔÑ íæãÇð¡ æÊÎÊÊã Ýí Çáíæã ÇáËÇáË ÚÔÑ ãä ÔåÑ ÝÑæÑÏíä ÈäÒåÉ ÎáæíÉ ÚÇãÉ áÇ íÊÎáÝ ÝíåÇ ÇÍÏ Úä ÇÈÏÇÁ ÇáÝÑÍ. æÊÛÊäã ÇáÚÇÆáÇÊ ÇáÝÑÕÉ Ýí Ðáß Çáíæã áÊÃÎÐ äÈÇÊ ÇáÍÈæÈ ÇáÊí ÒÑÚÊåÇ ÝÒíäÊ ÈåÇ ÎæÇä "åÝÊ Óíä"¡ ßí ÊáÞí ÈåÇ Ýí ÇÍÏ ÇáÌÏÇæá¡ ÝÊÍãáåÇ ãíÇåå ãËÞáÉ ÈÇãÇäí ÇáÎÕÈ æÇáÑÎÇÁ. æÃãøÇ ÃÚãÇá íæã ÇáäøíÑæÒ Ýåí ãÇ ÚáøãåÇ ÇáÕøÇÏÞ Úáíå ÇáÓáÇã ãõÚáì Èä ÎäíÓ ÞÇá : ÇÐÇ ßÇä íæã ÇáäøíÑæÒ ÝÇÛÊÓá æÇáÈÓ ËíÇÈß æÊØíøÈ ÈÃØíÈ ØíÈß æÊßæä Ðáß Çáíæã ÕÇÆãÇð ÝÇÐÇ ÕáøíÊ ÇáäøæÇÝá æÇáÙøåÑ æÇáÚÕÑ ÝÕáø ÈÚÏ Ðáß ÃÑÈÚ ÑßÚÇÊ Ãí ÈÓáÇãíä íÞÑà Ýí Ãæøá ÑßÚÉ ÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ æÚÔÑ ãÑøÇÊ ÇöäøÇ ÇóäúÒóáúäÇåõ æÝí ÇáËøÇäíÉ ÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ æÚÔÑ ãÑøÇÊ Þõáú íÇ ÇóíøõåÇ ÇáúßÇÝöÑõæäó æÝí ÇáËøÇáËÉ ÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ æÚÔÑ ãÑøÇÊ Þõáú åõæó Çááåõ ÇóÍóÏñ æÝí ÇáÑøÇÈÚÉ ÝÇÊÍÉ ÇáßÊÇÈ æÚÔÑ ãÑøÇÊ Þõáú ÇóÚõæÐõ ÈöÑóÈøö ÇáúÝóáóÞö æóÞõáú ÇóÚõæÐõ ÈöÑóÈøö ÇáäøÇÓö æÊÓÌÏ ÈÚÏ ÝÑÇÛß ãä ÇáÑøßÚÇÊ ÝÊÞæá : ÇóááøÜåõãøó Õóáøö Úóáì ãõÍóãøóÏ æóÂáö ãõÍóãøóÏ ÇáÇúóæúÕöíÂÁö ÇáúãóÑúÖöíøöíäó æóÚóáì ÌóãöíÚö ÇóäúÈöíÂÆößó æóÑõÓõáößó ÈöÇóÝúÖóáö ÕóáóæÇÊößó æóÈÇÑößó Úóáóíúåöãú ÈöÇóÝúÖóáö ÈóÑóßÇÊößó æóÕóáøö Úóáì ÇóÑúæÇÍöåöãú æóÇóÌúÓÇÏöåöãú ÇóááøÜåõãøó ÈÇÑößú Úóáì ãõÍóãøóÏ æóÂáö ãõÍóãøóÏ æóÈÇÑößú áóäÇ Ýì íóæúãöäÇ åÐóÇ ÇáøóÐí ÝóÖøóáúÊóåõ æóßóÑøóãúÊóåõ æóÔóÑøóÝúÊóåõ æóÚóÙøóãúÊó ÎóØóÑóåõ ÇóááøÜåõãøó ÈÇÑößú áì ÝíÜãÇ ÇóäúÚóãúÊó Èöåö Úóáóìøó ÍóÊøì áÇ ÇóÔúßõÑó ÇóÍóÏÇð ÛóíúÑóßó æóæóÓøöÚú Úóáóìøó Ýì ÑöÒúÞöí íÇ ÐóÇ ÇáúÌóáÇáö æóÇáÇúößúÑÇãö ÇóááøÜåõãøó ãÇ ÛÇÈó Úóäøí ÝóáÇ íóÛíÈóäøó Úóäøí Úóæúäõßó æóÍöÝúÙõßó æóãÇ ÝóÞóÏúÊõ ãöäú ÔóìúÁ ÝóáÇ ÊõÝúÞöÏúäöí Úóæúäóßó Úóáóíúåö ÍóÊøì áÇ ÇóÊóßóáøóÝó ãÇ áÇ ÇóÍúÊÇÌõ Çöáóíúåö íÇ ÐóÇ ÇáúÌóáÇáö æóÇáÇúößúÑÇãö . áíÛÝÑ áß ÐäæÈ ÎãÓíä ÓäÉ æÊßËÑ ãä Þæáß íÇ ÐóÇ ÇáúÌóáÇáö æóÇáÇúößúÑÇãö .
 7. íÇÑÈ íÇÑÈ ÇÐÇ ßÇäÊ ÓÇÚÉ ÇáÇÓÊÌÇÈÉ ÇáÇä Çä ÊÑÒÞäí ÈØÝá Çæ ØáÝÉ ãËáåÇ ßí ÊáÈÓäí ÊÇÌ ÇáæÞÇÑ íæã ÇáÞíÇãÉ http://www.ramadan2.biz/iran_kind.htm
 8. Chasers War On Everything - Americans

  u think so maybe ur american lol ....
 9. see how much stupied are the americans :lol: http://www.youtube.com/watch?v=HCkYfYa8ePI
 10. iben jabren and bariz :shaytan: http://www.shababek.de/pereez/getmsg15.jpg
 11. Iran Vs Arabs

  åäÇß ÚáÇÞÉ ÊÇÑíÎíÉ ãÊÌÐÑÉ Ýí ÇáÞÏã. ÊÑÈØäÇ ÈÇáÝÑÓ ÌíÑÇääÇ¡ ãåãÇ ÍÇæáäÇ ÇáÊäßÑ áåÇ æÊÛØíÊåÇ ÈÇáãÞæáÇÊ ÇáÝÇÑÛÉ æÇáÊÍÑíÖíÉ ÇáÊí ÃÕÈÍÊ áÛÉ ÇáÊÎÇØÈ ÇáÚÑÈíÉ æíÇááÃÓÝ... áÇ ÃÍÏ íÓÊØíÚ äßÑÇä ÚÙãÉ ÈáÇÏ ÇáÝÑÓ æãÓÇåãÊåÇ Ýí ÍÖÇÑÉ ÇáÚÇáã ÇáÞÏíã... ÝÞÏ ßÇä ÇáÝÑÓ æÇáíæäÇä æãä Ëã ÇáÝÑÓ æÇáÑæãÇä ÃÓíÇÏ ÇáÚÇáã ÇáÞÏíã ÈáÇ ãäÇÒÚ íæã ßäÇ äÍä Ýí ÈÏÇæÊäÇ æÌÇåáíÊäÇ... ÞÏíãÇð áã ÊÍÏËäÇ ßÊÈ ÇáÊÇÑíÎ Úä ÃíÉ ãæÇÌåÉ Ãæ ÅÓÇÁÉ ÍáÊ ÈäÇ ãä ÌíÑÇääÇ åÄáÇÁ Èá Úáì ÇáÚßÓ ãä Ðáß¡ ÝßÓÑì ÃäæÔÑæÇä¡ Çáãáß ÇáÝÇÑÓí ÇáÚÇÏá¡ äÇÕóÑó ÓíÝ Èä Ðí íÒä¡ ÈØáäÇ ÇáÞæãí Çáíãäí ÇáÐí ÏÍÑ ÇáÃÍÈÇÔ ÚäÏãÇ ÊÌÑÃæÇ æÛÒæÇ ÌÒíÑÉ ÇáÚÑÈ¡ æáæáÇ ãÚæäÉ ÝÇÑÓ áãÇ ÇÓÊØÇÚ ÓíÝ ÅÍÑÇÒ ÇáäÕÑ Úáì ÇáÃÍÈÇÔ æØÑÏåã ãä ÈáÇÏå... æåÐå ÇáæÇÞÚÉ áíÓÊ ÞÏíãÉ¡ ÝÓíÝ ÊæÝí ÚÇã 574 . æÞÏ ßÇä ãáæß ÇáÝÑÓ íÌÇáÓæä ÇáæÝæÏ ÇáÚÑÈíÉ æíÍÊÑãæä ÃÓíÇÏåÇ æíÍÇæÑæäåã ãÍÇæÑÉ ÇáÃäÏÇÏ. æãÍÇæÑÉ ÇßËã Èä ÕíÝí ÇáÐí ÊæÝí ÓäÉ 630ã ãÚ ßÓÑì ÇäæÔÑæÇä ãÚÑæÝÉ Ýí ÃÏÈíÇÊäÇ¡ ÝÞÏ ßÇä ÃßËã ÓÏíÏ ÇáÑÃí Þæí ÇáÍÌÉ æÃÚÌÈ ßÓÑì ÈÔÎÕíÊå¡ æßÑãå æÇáæÝÏ ÇáãÑÇÝÞ áå æÞÇá «áæ áã íßä ááÚÑÈ ÛíÑå áßÝ컡 æåÐå ÇáæÇÞÚÉ ÊÏá ÚãÇ ßÇä ÇáÝÑÓ íßäæäå ãä ÅÚÌÇÈ ááÚÑÈ ããä íÓÊÍÞæä ÇáÅÚÌÇÈ... Ëã ÌÇÁ ÇáÅÓáÇã æÞåÑúäÇ¡ äÍä ÇáÚÑÈ¡ ÇáÝÑÓ æÃÒáäÇ ÏæáÊåã¡ æÈÚäÇ ÈäÇÊ ãáßåã íÒÏÌÑÏ¡ ÍÝíÏ ßÓÑì ÇáËÇäí Ýí ÇÓæÇÞ ÇáäÎÇÓÉ¡ æÞÏ ßä ËáÇËÇð¡ æÚäÏãÇ ÚÑÖä ááÈíÚ ÊÏÎá Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ (as) æÞÇá «Åä ÈäÇÊ Çáãáæß áÇ íõÈÚä Èá íõÎíøÑä Ýíãä íÑÏä ãä ÇáÑÌÇá¡ ÝÇÎÊÇÑÊ ÇÍÏÇåä ÇáÍÓíä Èä Úáí Èä ÇÈí ØÇáÈ ææáÏÊ áå ÇáÅãÇã Úáí Èä ÇáÍÓíä « (as) ». ÇãÇ ÇáÇËäÊÇä ÇáÈÇÞíÊÇä ÝßÇäÊ ÇÍÏÇåä ãä äÕíÈ ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ Èä ÇáÎØÇÈ¡ ÝÃæáÏåÇ ÓÇáã¡ æÇáÃÎÑì ÊÒæÌåÇ ãÍãÏ Èä ÇÈí ÈßÑ ÝÃæáÏåÇ ÇáÞÇÓã Èä ãÍãÏ... æÇäÞÖì ÚåÏ ÇáÎáÝÇÁ ÇáÑÇÔÏíä¡ æÌÇÁ Íßã Èäí ÃãíÉ ÇáÐí ÇäÊåÌæÇ Ýíå ÓíÇÓÉ ÇáÊãííÒ ÇáÚäÕÑí¡ ÝÃÈÚÏæÇ ÇáÝÑÓ Úä ÇáÌíÔ æãäÇÕÈ ÇáÏæáÉ æÚÇãáæåã ßãæÇØäíä ãä ÇáÏÑÌÉ ÇáËÇäíÉ¡ Èá ÇáËÇáËÉ¡ æÃáÍÞæåã ÈÇáÞÈÇÆá ßÃäå áÇ ÇÕá áåã. æÞÏ ÕÈÑ ÇáÝÑÓ æÇáÃáã íÚÊÕÑ ÞáæÈåã¡ æåã ÇáÐíä ÃÓáãæÇ ÅíãÇäÇ ãäåã ÈÚÏÇáÉ ÇáÇÓáÇã æÃÏÈíÇÊå... ÇáäÇÓ ßáåã ÓæÇÓíÉ ßÃÓäÇä ÇáãÔØ¡ áÇ ÝÖá áÚÑÈí Úáì ÃÚÌãí ÅáÇ ÈÇáÊÞæì ÇáÎ... .. áã íËÑ ÇáÝÑÓ Úáì ÇáÚÑÈ æáã íÍÇÑÈæåã ßÇáÒäÌ æÇáÑæã ÇáÈíÒäØííä¡ Èá ÇäÕÑÝæÇ Çáì ÇáÚáã æÇáÃÏÈ æßá Ýäæä ÇáãÚÑÝÉ ÝÈÑÚæÇ ÝíåÇ. ÝßÇä ãäåã ÓÇáã ÇáßÇÊÈ ãæáì åÔÇã Èä ÚÈÏ Çáãáß Ëã ÎáÝå ÚÈÏ ÇáÍãíÏ... æÚäÏãÇ ÞÇãÊ ÇáËæÑÉ ÇáÚÈÇÓíÉ ÈÏÚæÊåÇ Çáì «ÇáÑÖÇ ãä Çåá ÈíÊ ÇáäÈí» ÂÒÑåÇ ÇáÝÑÓ æÌÚáæÇ ÎÑÇÓÇä ãäØáÞÇð ááÏÚæÉ¡ æáæáÇ ãÄÇÒÑÉ ÃÈí ãÓáã ÇáÎÑÇÓÇäí áãÇ ÇÓÊØÇÚ ÇáËÇÆÑæä ÊÍÞíÞ ÇáäÕÑ¡ æÈÚÏ Çä ËÈÊÊ ÇáÏæáÉ ÇáÌÏíÏÉ ÃÞÏÇãåÇ æÃÕÈÍ ÃÈæ ãÓáã áÇ ÍÇÌÉ Çáíå ÞÊáå ÇÈæ ÌÚÝÑ ÇáãäÕæÑ æÃæÚÒ Çáì æÇáíå Úáì ÇáÈÕÑÉ ÈÞÊá ÇáÃÏíÈ ÇáÝÐ ÚÈÏ Çááå Èä ÇáãÞÝÚ ÇáÐí ÇÛäì ÇáËÞÇÝÉ ÇáÚÑÈíÉ ÈßÊÇÈå ÇáããíÒ «ßáíáÉ æÏãäÉ» æÈÇáÃÏÈíä ÇáßÈíÑ æÇáÕÛíÑ¡ æÞÏ ÇãÇÊå ãíÊÉ ÊÃäÝ ÇáäÝÓ ãä ÓÑÏåÇ. æÑÛã Ðáß ÝÞÏ ÊÇÈÚ ÇáÝÑÓ ãÓíÑÊåã Ýí ÅÛäÇÁ ÇáËÞÇÝÉ ÇáÚÑÈíÉ¡ ÝßÇä ãäåã ÃÚáÇã ÊÖíÞ ÇáÕÝÍÇÊ Úä ÊÚÏÇÏ ÃÓãÇÆåã æÊÓÌíá ÅäÌÇÒÇÊåã. ÝßÇä ãäåã ÇáäÍÇÉ æÇáãÄÑÎæä æÇáÝáÇÓÝÉ æÇáÃØÈÇÁ¡ æãÚÙã ÇáÇÓãÇÁ ÇááÇãÚÉ Ýí ÊÑÇËäÇ ÇáÚÑÈí ãä ÇáÝÑÓ ßÓíÈæíå æÇÈä ÓíäÇ æÇáÈíÑæäí æÇáÎæÇÑÒãíæä ÇáËáÇËÉ æÇáÑÇÒí æÇÈä ÇáÃËíÑ æÇáØÈÑí æÛíÑåã ßËÑ. æÑÛã ÇäÕÑÇÝ ÇáÝÑÓ Çáì ÇáÚáã ÝÇäåã áã íÓáãæÇ ãä ßíÏ ÇáÎáÝÇÁ¡ ÝßÇäÊ ãä ÌÏíÏ äßÈÉ ÇáÈÑÇãßÉ Ïæä æÌå ÍÞ æÞÊá ÈÔÇÑ Èä ÈÑÏ ÊÍÊ æÞÚ ÇáÓíÇØ¡ ßá Ðáß ÈÊåãÉ ÇáÒäÏÞÉ æÇáãÌæÓíÉ¡ æäÓí ÇáÎáÝÇÁ Çä ßá ÇäÓÇä ÍÑ Ýí Çä íÚÊäÞ ãÇ íÔÇÁ ãä ÇáÃÏíÇä æÃäå «áÇ ÅßÑÇå Ýí ÇáÏíä». .. ÃãÇ åÐå ÇáãÌæÓíÉ ÇáÊí ÇÚÊÈÑåÇ ÎáÝÇÄäÇ ÇáÃãæíæä æÇáÚÈÇÓíæä «ÌÑíãÉ íÚÇÞÈ ÚáíåÇ» ÞÏíãÇð¡ æÇÓÊÎÏãåÇ ÕÏÇã ÍÓíä ÍÏíËÇð¡ ßÇÍÏì ÇáÐÑÇÆÚ áíäÞÖø Úáì ÇáËæÑÉ ÇáÅíÑÇäíÉ ÇáÝÊíÉ¡ ÝÊÚÇáæÇ äÑó ãÇ ßÊÈ ÇáãÄÑÎæä ÚäåÇ. «íÞæá æåíÈ ÇÈí ÝÇÖá Ýí ßÊÇÈå ÇáÞíøã «ÍÖÇÑÇÊ ÇáÔÑÞ ÇáÞÏíã» Õ303 ÊÍÊ ÚäæÇä «ÇáÒÑÇÏÔÊíÉ ÏíÇäÉ ÇáÝÑÓ ÇáãÌæÓ». «ßÇäÊ ÏíÇäÉ ÇáÝÑÓ ÑÍÈÉ ÇáÕÏÑ¡ ÞÈáÊ ÏíÇäÇÊ ÇáÔÚæÈ ÇáÃÎÑì æÇÍÊÑãÊåÇ æáã ÊÝÑÖ äÝÓåÇ ãÍá ÏíÇäÉ ÇáÂÎÑíä¡ æÏÚÊ Çáì ÇáÕÏÞ æÇáÃãÇäÉ æÇáÑÍãÉ ÈÇáÖÚÝÇÁ¡ æÃÚØÊ ÇáÅäÓÇä ÇáÃãá ÈÇáÍíÇÉ ÇáËÇäíÉ æÈÇáÞíÇãÉ¡ æÔÏÏÊ Úáì ÇÚãÇá ÇáÎíÑ¡ ÝÃæÕÊ ÈÞæá ÇáÍÞíÞÉ¡ æÈÇáÎíÑ íäÇá ÇáÇäÓÇä ÇáÎáÇÕ¡ æíÓÇåã Ýí ÎáÇÕ ÇáÌãÇÚÉ¡ æÝí ÇäÊÕÇÑ ÇáÎíÑ Úáì ÇáÔÑ¡ æÇáÅäÓÇä Úáíå Çä íÕáí æíÎÏã ÇáÍÞ ÍÊì íäÊÕÑ Åáå ÇáÎíÑ». æÝí ÇáÚÕæÑ ÇáÍÏíËÉ áã íÓÆ ÇáíäÇ ÇáÝÑÓ æáÇ åã ÍßãæÇ ÈáÇÏäÇ¡ ÇáÃÊÑÇß ÍßãæäÇ æßÇä Íßãåã ÙÇáãÇð¡ ÈÇÚÊÑÇÝ ÇáÌãíÚ¡ æÇäÊÒÚæÇ ãäÇ áæÇÁ ÇáÇÓßäÏÑæäÉ æÃÞÇãæÇ ÚáÇÞÇÊ ÍãíãÉ ãÚ ÇÓÑÇÆíá¡ ÚÏæÊäÇ¡ Çáì ÍÏ ÇáÊÍÇáÝ æáÇ ÒÇáæÇ. æÑÛã Ðáß ÝáÇ ÇÍÏ ãä ÇáÚÑÈ íÐßÑ ÊÑßíÇ ÈÓæÁ¡ æáÇ ÇÍÏ íÎÇÝ ãä äÝæÐåÇ. æÍÏå ÇáÎØÑ ÇáÅíÑÇäí íÞÖø ãÖÇÌÚ ÇáÌãíÚ æÇáÞäÈáÉ ÇáÅíÑÇäíÉ Åä æÌÏÊ ÝÎØÑåÇ ÇßÈÑ æÃÚÊì ãä ÇáÞäÈáÉ ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ. Ãä ÊãÊáß ÇÓÑÇÆíá ÇáÓáÇÍ Çáäææí æãäÐ ÚÇã 1948 ÝáÇ ÎØÑ Ýí Ðáß¡ æÃãÇ ÇãÊáÇßå ãä ÞÈá ÅíÑÇä ÝãÓÃáÉ ÎØíÑÉ æÚæíÕÉ ÊÚÞÏ ãä ÃÌáåÇ ÇáãÄÊãÑÇÊ æÊÞÇã ÇáÊÍÇáÝÇÊ¡ æãÓÃáÉ ÝíåÇ ÊÃãá æäÙÑ æÊÏÞíÞ æÍÓÇÈÇÊ æäÓí ÇáÍÑíÕæä Úáì ÇáÚÒÉ æÇáßÑÇãÉ ÇáÚÑÈíÊíä Çä ÇíÑÇä áã ÊÌáÈ ÇáÃãíÑßÇä æßá ÌíæÔ ÇáÇÑÖ Çáì ÇáÎáíÌ¡ æÃä ÇáÚÑÇÞ ÇÍÊá ÇäØáÇÞÇð ãä ÇáÓÚæÏíÉ æÇáßæíÊ æÞØÑ æÇáÈÍÑíä¡ æÃä ÅíÑÇä áã ÊÍæøá ÇáÎáíÌ ãäÝÐåÇ ÇáÈÍÑí ÇáæÍíÏ æãäÝÐäÇ äÍä ÇíÖÇ ÇáÃÛÈíÇÁ Çáì ÈÍíÑÉ ÇãíÑßíÉ íÚíË ÝíåÇ ÇáÇÓØæá ÇáÇãíÑßí æÌäæÏå ÊåÏíÏÇð æÊáæíËÇð æÝÓÇÏÇð¡ æÈÚÏ ßá Ðáß ÝáÇ íÌæÒ áÅíÑÇä Çä ÊÏÇÝÚ Úä äÝÓåÇ æÊãÊáß ÇáÓáÇÍ Çáäææí¡ æÃÕÈÍ ÎØÑ ãÍÈí Úáí Èä ÇÈí ØÇáÈ (as) ÃãÑø æÃÏåì ãä ÎØÑ Èäí ÎíÈÑ æÕåíæä¡ æßÃä ÅíÑÇä åí ÇáÊí ÇäÊÒÚÊ ÇÑÖäÇ æÔÑÏÊ ÔÚÈ ÝáÓØíä æÃÐáÊå æÊÐáå ßá íæã... ÞÏ íÞæá ÞÇÆá æáßä ÅíÑÇä ÊÍÊá 3 ÌÒÑ ÚÑÈíÉ¡ ØãÈ ÇáßÈÑì æØãÈ ÇáÕÛÑì æÃÈæ ãæÓì¡ Úáì ãËá åÄáÇÁ ÃÑÏ ÝÃÞæá: Åä ÅíÑÇä ÇÍÊáÊ åÐå ÇáÌÒÑ ÃíÇã ÇáÔÇå¡ íæãÆÐ áã íÝÊÍ ÇÍÏ ãä ÇáÚÑÈ Ýãå¡ Èá Úáì ÇáÚßÓ ãä Ðáß¡ ÞÇã æÒíÑ ÎÇÑÌíÉ ãÕÑ ÈÒíÇÑÉ ÚÇÌáÉ Çáì ØåÑÇä æÇÌÊãÚ ÈæÒíÑ ÎÇÑÌíÊåÇ ÇãíÑ ÚÈÇÓ åæíÏÇ «ÇáÈåÇÆí» ÝÇÓÊÈÔÑäÇ ÎíÑÇð æãä Ëã ÃÕÏÑÇ ÈíÇäÇð ãÔÊÑßÇð íÔíÏ ÈÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÊÇÑíÎíÉ ÇáããíÒÉ ÇáÊí ÊÑÈØ ÇáÞÇåÑÉ ÈØåÑÇä... Ýí Ðáß ÇáæÞÊ ÈßíÊ ÃäÇ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÚÇãáíÉ ÞåÑÇð æßÊÈÊ ãÞÇáÇð Ýí ãÌáÉ «ÇáÈáÇÛ» ÊÍÊ ÚäæÇä: «ÇáÚÑÈ Çáì Ãíä» æáã íØÇáÈ ÇÍÏ ÈÇáÌÒÑ ÍÊì ÞÇãÊ ÇáËæÑÉ ÇáÅíÑÇäíÉ¿! æÃÞæá ÈÕÑÇÍÉ Åääí áã ÇÚÏ Çáíæã ÂÓÝÉ Úáì ÇÍÊáÇá ÅíÑÇä áåÐå ÇáÌÒÑ¡ Ýáæ ßÇäÊ áÇ ÒÇáÊ Ýí ÃíÏíäÇ áÃåÏíäÇåÇ áÞãÉ ÓÇÆÛÉ Çáì ÇáÃãíÑßÇä íÞíãæä ÚáíåÇ ÇáÞæÇÚÏ ÇáÚÓßÑíÉ æíÏãÑæä ãäåÇ ãÇ ÊÈÞì ãä ÈáÇÏäÇ ÝÃíåãÇ ÃÍÓä¿! æÇáãÇá ÇáÓÇíÈ íÚáã ÇáäÇÓ ÇáÍÑÇã. Ýí ßá ÇáÇÍæÇá åäÇß ÛáØÊÇä ßÈíÑÊÇä ÇÑÊßÈÊåãÇ ÅíÑÇä æáä íÛÝÑ áåÇ Ðáß ÇáÃÔÇæÓÉ ÇáÚÑÈ... ÇáÛáØÉ ÇáÃæáì ÊÇÑíÎíÉ¡ ÝÞÏ ÌÚá Çáãáæß ÇáÕÝæíæä ÇáãÐåÈ ÇáÔíÚí ÇáÌÚÝÑí Ïíä ÇáÏæáÉ ÇáÑÓãí¡ æåÐÇ ãÇ ÃäÓì ÝÖÇÆíÉ «ÇáÒæÑÇÁ» ÇáÚÑÇÞíÉ ßá ÌÑÇÆã ÇáÇÍÊáÇá ÇáÇãíÑßí æãÎÇÒíå¡ æÌÚáåÇ áÇ ÈÑÇãÌ áåÇ ÅáÇ ãåÇÌãÉ «ÇáÕÝæíí仡 æÌÚá Ýí áÈäÇä ÇáäÕÑ ÇáÍáã ÇáÐí ØÇáãÇ ÇäÊÙÑå ÇáÚÑÈ ÇáÔÑÝÇÁ ÖÏ ÇáÚÏæ ÇáÅÓÑÇÆíáí ãæÖæÚ ãÓÇæãÉ Ýí ÒæÇÑíÈ ÇáÓíÇÓÉ ÇááÈäÇäíÉ¡ Ðáß Çä ÍßæãÉ «ÇáãáÇáí» ÊÏÚã ÍÒÈ Çááå. ÃãÇ ÇáÐíä íÏÚãåã ãÌÑã ÇáÍÑÈ ÈæÔ ÝáÇ ÌäÇÍ Úáíåã æáÇ åã íõÓÇÁáæä¿ ÃãÇ ÇáÛáØÉ ÇáËÇäíÉ Ýåí ÃãÑø æÃÏåì¡ ÝÞÏ ÍæøáÊ ÅíÑÇä ÓÝÇÑÉ ÅÓÑÇÆíá Çáì ÓÝÇÑÉ áÝáÓØíä æÇÓÊÞÈáÊ íÇÓÑ ÚÑÝÇÊ ÑÍãå Çááå ÇÓÊÞÈÇá ÇáÃÈØÇá æÂáÊ Úáì äÝÓåÇ Ãä ÊÍÑÑ ÇáÞÏÓ æãÓÌÏåÇ ÇáÃÞÕì¡ ÝÞÇã ÕÏÇã ÍÓíä ÈÅíÚÇÒ ãä ÇáÏæÇÆÑ ÇáãÚÑæÝÉ ÈÔä ÇáÍÑÈ Úáì ÅíÑÇä ÇáËæÑÉ áãäÚåÇ ãä ÇáÊØÇæá Úáì ÇáßÑÇãÉ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÊÏÎá ÝíãÇ áÇ íÚäíåÇ æÇáäåÇíÉ íÚÑÝåÇ ÇáÌãíÚ¿! æåßÐÇ ÃÕÈÍ ÇáåáÇá ÇáÔíÚí ÃÔÏ ÎØÑÇð ãä ÃÑÖ ÇáãíÚÇÏ ÇáÕåíæäíÉ¡ ÇãÇ äÍä ÇáÔíÚÉ ÇáÚÑÈ ÇáãØÚæä Ýí æØäíÊäÇ¡ æÈÃä æáÇÁäÇ áíÓ áÃæØÇääÇ Ýáä äÑÏ Úáì ÇáÎÇÆÝíä ãä ÇáåáÇá ÇáÔíÚí¡ æáÇ Úáì ÇáãÔßßíä Ýí æáÇÆäÇ áÃæØÇääÇ¡ Ýåã ÇÕÛÑ ãä Ãä íõÑÏ Úáíåã¡ ÝÔÚæÈåã ßÝíáÉ ÈÊÏÈÑ ÇãÑåÇ ãÚåã¡ æÅä ÛÏÇð áäÇÙÑå ÞÑíÈ...
 12. Independence Day

  (salam) true independence day in 25 of May
 13. Iran And Al Qaeda

  (salam) why its impossible !!!?? i dont think so ,and nothing wrong with that (their goals are identical) and the iranian gov are using them now and later they will end up in iranian jails ..The iranian goverment is holding several top-level Al Qaeda operatives that, experts say, could lead to the biggest breakthrough in curtailing the organization since the fall of Afghanistan.Though the Iranians haven't mentioned any names, intelligence officials and press reports indicate they've captured Saad bin Laden, Osama bin Laden's son, who has assumed a leadership role; Sulaiman Abu Ghaith, the Al Qaeda spokesman; and Saif al- Adel, the latest No. 3 who is believed to be in charge of military operations.The Iranian Revolutionary Guard has an eye on everything that happens along the border with Afghanistan Of course they know that Taliban and al Qaeda fighters are getting across Once inside Afghanistan, the al Qaeda and Taliban could slip over to the Gulf States through Bandar Abbas and other Iranian ports.so dont worry guys they are under controles :)
 14. Lets learn farsi...here

  (salam) nothing wrong with being iraqi.... they have a great history... :D
×